Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Adroddiadau blynyddol a data amrywiaeth

Bydd Comisiwn y Senedd yn paratoi adroddiad blynyddol ar y cynnydd a waned i hybu amrywiaeth a chynhwysiant. Mae hefyd yn monitro, yn dadansoddi, ac yn cyhoeddi data amrywiaeth yn ymwneud â'r gweithlu, recriwtio a thâl, ac mae'r rhain i'w gweld isod. Bydd unrhyw batrymau, tueddiadau neu faterion eraill a nodwyd yn ein setiau data'n helpu Comisiwn y Senedd i flaenoriaethu ei waith mewn perthynas ag amrywiaeth a chynhwysiant.

 


Amrywiaeth a chynhwysiant: Adroddiad Blynyddol 2018-19 (PDF, 2.4 KB)

Gwybodaeth Monitro’r Gweithlu a Recriwtio 2018-19 (PDF, 488 KB)

Archwiliad Cyflog Cyfartal ac Adroddiad ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau a’r Bwlch Cyflog Ethnigrwydd 2019 (PDF, 2.2 KB)

Darllenwch adroddiadau blaenorol y tîm Amrywiaeth a Chynhwysiant


Strategaeth amrywiaeth a chynhwysiant

Mae Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant 2016-21 yn esbonio sut rydym yn bwriadu gwireddu ein gweledigaeth yng nghyd-destun amrywiaeth a chynhwysiant.

I gyd-fynd â'n Strategaeth, rydym yn cydweithio â thimau drwy'r sefydliad i ddatblygu cynllun gweithredu a fydd yn gydnaws â'u cynlluniau ar gyfer eu meysydd gwasanaeth. Rydym yn defnyddio canlyniadau ein hymgynghoriad a'r gweithgareddau cyfranogi eraill rydym wedi'u cyflwyno wrth baratoi'r cynllun gweithredu a gaiff ei gyhoeddi yma ar ôl ei gwblhau.

Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant Y Senedd 2016-21 (PDF, 2.46MB)

 

Asesiadau effaith cydraddoldeb

Rydym yn cynnal asesiadau effaith ar gydraddoldeb er mwyn sicrhau bod polisïau, arferion a gwasanaethau a gaiff eu dylunio gennym yn deg a chynhwysol. Mae'r dull hwn hefyd yn ein helpu i fodloni gofynion dyletswyddau cydraddoldeb y sector cyhoeddus. Byddwn yn cyhoeddi ein hasesiadau effaith cydraddoldeb yma ar y dudalen hon, pan fyddant ar gael. Mae’r dogfennau hyn yn rhai byw, fydd yn cael eu hadolygu’n rheolaidd.

Cynllun leithoedd Swyddogol ar gyfer y Pumed Senedd (PDF, 848KB)

Partners & Help