Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Assembly Wales apprenticeships 

Amrywiaeth a chynhwysiant

​​​​​​
 

Rydym am barhau i fod yn sefydliad cynhwysol, lle mae ein cyfleoedd cyflogaeth yn agored i bawb a lle y gall pobl Cymru ymgysylltu â'n gwaith. Darllenwch fwy i ganfod sut rydym yn cynnwys amrywiaeth a chynhwysiant ym mhopeth rydym yn ei wneud.

 

 

Ein Strategaeth

Mae Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant 2016-21 yn esbonio sut rydym yn bwriadu gwireddu ein gweledigaeth yng nghyd-destun amrywiaeth a chynhwysiant.

I gyd-fynd â'n Strategaeth, rydym yn cydweithio â thimau drwy'r sefydliad i ddatblygu cynllun gweithredu a fydd yn gydnaws â'u cynlluniau ar gyfer eu meysydd gwasanaeth. Rydym yn defnyddio canlyniadau ein hymgynghoriad a'r gweithgareddau cyfranogi eraill rydym wedi'u cyflwyno wrth baratoi'r cynllun gweithredu a gaiff ei gyhoeddi yma ar ôl ei gwblhau.

Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant y Senedd 2016-21 (PDF, 2.46MB)

 

 

 Y newyddion diweddaraf

Darllenwch flog y Senedd i weld ein herthyglau diweddaraf a chael rhagor o wybodaeth am waith y tîm Amrywiaeth a Chynhwysiant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Adroddiadau blynyddol a data amrywiaeth

Bydd Comisiwn y Senedd yn paratoi adroddiad blynyddol ar y cynnydd a waned i hybu amrywiaeth a chynhwysiant. Mae hefyd yn monitro, yn dadansoddi, ac yn cyhoeddi data amrywiaeth yn ymwneud â'r gweithlu, recriwtio a thâl, ac mae'r rhain i'w gweld isod.

Bydd unrhyw batrymau, tueddiadau neu faterion eraill a nodwyd yn ein setiau data'n helpu Comisiwn y Senedd i flaenoriaethu ei waith mewn perthynas ag amrywiaeth a chynhwysiant.

Darllenwch adroddiadau blaenorol y tîm Amrywiaeth a Chynhwysiant.

 

 
 

Ein rhwydweithiau staff

Mae gennym amrywiaeth o rwydweithiau cydraddoldeb yn y gweithle sy'n rhoi cyfleoedd rhwydweithio a chymorth gan gymheiriaid, gan gynnwys mentora a hyfforddi ar gyfer aelodau a chyfeillion.

Cydnabyddiaeth a gwobrau allanol

Rydym wedi cael amrywiaeth o wobrau a chydnabyddiaeth allanol am ein hymrwymiad i'n staff ac am hybu amrywiaeth a chynhwysiant yn ein gweithle.

Asesiadau effaith cydraddoldeb

Rydym yn cynnal asesiadau effaith ar gydraddoldeb er mwyn sicrhau bod polisïau, arferion a gwasanaethau a gaiff eu dylunio gennym yn deg a chynhwysol.

 
 
 

Cysylltwch â'r Tim Amrywiaeth ac Chynhwysiant


E-bost: amrywiaeth@senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 7455

Rydym yn croesawu galwadau gan bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth Text Relay.

 
 

 

Ymunwch â ni

Rydym wedi ymrwymo i recriwtio teg a thryloyw ac i ddatblygu ein holl staff i alluogi pawb sy'n gweithio i ni i wireddu eu potensial llawn.

 

Rhagor o wybodaeth a’n swyddi gwag presennol

 


 


Partners & Help