Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

 

Amserlen Diwygio'r Senedd

Ers dechrau'r Pumed Senedd, rydym wedi bod yn gweithio ar fanteisio ar y cyfle a ddaw yn sgil Deddf Cymru 2017 i wneud ein senedd yn ddeddfwrfa sy'n fwy effeithiol, hygyrch ac amrywiol.


 

Mai 2020

Mae enw'r Cynulliad yn newid i Senedd Cymru, a chyfeirir at y sefydliad yn gyffredin fel y Senedd. 

Chwefror 2020

Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020 yn derbyn cydsyniad brenhinol ac yn dod yn gyfraith.

Tachwedd 2019

Ar 27 Tachweddd , cymerawyodd y Cynulliad y Bil yn ystod Cyfnod 4. Roedd gofyn i ‘uwch-fwyafrif’ o 40 o’r Aelodau bleidleisio o blaid y Bil er mwyn iddo gael ei gymeradwyo; pleidleisiodd 41 o’i blaid. 

Ar 13 Tachwedd 2019, cytunodd y Cynulliad ar welliannau terfynol i’r Bil yn ystod Cyfnod 3.  

Medi 2019

Mae’r Cynulliad yn cytuno i ffurfio pwyllgor i archwilio argymhellion y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad.

 

Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd

Medi 2019

Ar 18 Medi pleidleisiodd y Cynulliad o blaid creu Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad gyda'r cylch gwaith o edrych yn fanwl ar argymhellion y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad, sut mae Aelodau'r Cynulliad yn cael eu hethol, a sut y gallai system etholiadol newydd annog ethol Cynulliad mwy amrywiol.

Gorffennaf 2019 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Cyllid a'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol eu hadroddiadau Cyfnod 1 ar 28 Mehefin 2019. Gwnaeth yr adroddiadau nifer o argymhellion, gan gynnwys bod y Cynulliad yn cymeradwyo egwyddorion cyffredinol y Bil. 

Pleidleisiodd y Cynulliad i gymeradwyo egwyddorion cyffredinol y Bil ar 10 Gorffennaf 2019. Felly, bydd y Bil yn symud i Gyfnod 2 o'r broses ddeddfwriaethol. Yn ystod Cyfnod 2, bydd y Bil yn cael ei drafod fesul llinell, a bydd cyfle i'r Aelodau awgrymu newidiadau.

Mehefin 2019 

Yn dilyn cyfarfod o Gomisiwn y Cynulliad, ysgrifennodd y Llywydd at holl Aelodau'r Cynulliad i egluro, er ei bod yn hyderus bod yr achos o blaid cynyddu nifer yr Aelodau wedi'i wneud, nad oes consensws eto ynghylch sut y dylid ethol yr Aelodau. 

Am y rheswm hwn, mae'r Comisiwn wedi penderfynu nad yw'n bosib deddfu ar ran 2 y broses o ddiwygio’r trefniadau etholiadol yn ystod y Cynulliad hwn.

Chwefror 2019 

Ar 12 Chwefror 2019, cyflwynodd y Llywydd y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) ar ran Comisiwn y Cynulliad. Mae'r Bil yn cynig ostwng yr oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau'r Cynulliad i 16, newid enw'r Cynulliad a gwneud newidiadau pwysig eraill. 

Os caiff ei basio gan y Cynulliad, bydd y newidiadau a gynigir gan y Bil yn cael eu gweithredu mewn pryd ar gyfer etholiad y Cynulliad yn 2021.

Tachwedd 2018

Yn dilyn cyfarfod Comisiwn y Cynulliad, ysgrifennodd y Llywydd at bob Aelod Cynulliad i egluro mai'r enw uniaith "Senedd" fyddai'r newid enw a gyflwynir yn y Bil ac y cyfeirir at Aelodau fel "Aelodau'r Senedd / Members of the Senedd". 

Hydref 2018: cyhoeddir gynlluniau i gyflwyno deddfwriaeth

Ar 2 Hydref 2018 cyhoeddodd Comisiwn y Cynulliad ei fwriad i gyflwyno deddfwriaeth i:

newid enw'r Cynulliad, gostwng yr oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau'r Cynulliad i 16, a gwneud newidiadau eraill. 

Cymeradwyodd y Cynulliad benderfyniad y Comisiwn ar 10 Hydref 2018.

Mwy am gyhoeddiad y Comisiwn

 

Gorffennaf 2018: Cyhoeddi'r prif ganfyddiadau ar cynlluniau ar gyfer rhoi'r bleidlais i bobl ifanc 16 oed

Comisiwn y Cynulliad yn cyhoeddi ei fwriad i ddeddfu i leihau'r oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau'r Cynulliad i 16 oed a newid enw'r Cynulliad. 

Cafwyd dros 3,200 o ymatebion i'r ymgynghoriad. Darllenwch y prif ganfyddiadau. 

 

 

Darllenwh y prif ganfyddiadau 

 

 

 

 

Chwefror 2018: Ymgynghorodd y Comisiwn ar argymhellion y Panel Arbenigol a diwygiadau posibl eraill.

Roedd yr ymgynghoriad, a gynhaliwyd rhwng 12 Chwefror a 6 Ebrill 2018, yn gofyn i bobl yng Nghymru rannu eu sylwadau ynghylch ystod o gynigion, gan gynnwys argymhellion y Panel Arbenigol annibynnol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad.

Rhagfyr 2017: Cyhoeddodd y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad ei adroddiad 

Roedd yr adroddiad, sef Creu Senedd i Gymru, yn argymell ethol rhwng 20 a 30 Aelod Cynulliad ychwanegol drwy system etholiadol fwy cyfrannol ac un sydd wedi'i seilio ar amrywiaeth ac atebolrwydd i'r etholwyr. Argymhellodd hefyd y dylid lleihau'r oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau'r Cynulliad i 16.

The Expert Panl on Electoral reform's report, 'A Parliament that works for Wales'

Darllenwch adroddiad y Panel Arbenigol.

 

 

Mehefin 2017: Cyhoeddodd y Comisiwn ei benderfyniad i ddeddfu i newid enw'r Cynulliad

Yn dilyn ymgynghoriad, cyhoeddodd y Comisiwnei benderfyniad i ddeddfu i newid enw'r Cynulliad. 

Dangosodd yr ymgynghoriad fod 61 y cant o'r ymatebwyr yn cytuno neu'n cytuno'n gryf y dylai'r Cynulliad newid ei enw. 

Chwefror 2017: Sefydlodd y Llywydd Banel Arbenigol ar Ddiwygio Trefniadau Etholiadol y Cynulliad.

Cyhoeddodd y Llywydd sefydliad Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol, wediii cadeirio gan yr Athro Laura McAllister, i roi cyngor amhleidiol ar nifer yr Aelodau sydd eu hangen, y system etholiadol fwyaf addas, a'r oedran pleidleisio isaf ar gyfer etholiadau'r Cynulliad. 

Expert Panel on Electoral Reform

Darllenwch fwy am y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad yma. 

  

Rhagfyr 2016: Lansio ymgynghoriad ynghylch newid enw'r Cynulliad

Ar 8 Rhagfyr 2016, lansiodd Comisiwn y Cynulliad ymgynghoriad ynghylch cynnig i newid enw'r Cynulliad.

Tachwedd 2016: Penderfyniad Comisiwn y Cynulliad

Ar 14 Tachwedd 2016, cyhoeddodd Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru benderfyniad Comisiwn y Cynulliad i fwrw ymlaen â'r gwaith o fynd i'r afael â chapasiti'r Cynulliad.

Gorffennaf 2016: Dadl ar y newid enw

Cytunodd Aelodau'r Cynulliad yn unfrydol y dylai enw'r Cynulliad adlewyrchu ei statws cyfansoddiadol fel senedd genedlaethol.

 

 
 

 

Title

 

Rhaglen ddiwygio'r Senedd

Mae Comisiwn y Senedd wedi cyhoeddi ei gynlluniau i ddatblygu prif elfennau o'i raglen i ddiwygio senedd Cymru.  

Darllenwch ragor

 
Mae eich barn yn bwysig

Eich Senedd chi ydym ni, ac rydym ni yma i’ch cynrychioli chi.

Darllenwch ragor am sut y gallwch helpu i lywio ein gwaith.

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf

Cofrestrwch i dderbyn diweddariadau e-bost am waith diwygio Comisiwn y Senedd

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf

 

 

Partners & Help