Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Canlyniadau ymgynghoriad Diwygio'r Cynulliad*

Tudalen wedi’i harchifo yw hon. Mae'r ymgynghoriad bellach wedi dod i ben.

2018

 

Ym mis Chwefror 2018, pleidleisiodd y Cynulliad o blaid penderfyniad y Comisiwn i ymgynghori ar argymhellion adroddiad y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad, sef "Senedd sy'n Gweithio i Gymru", a diwygiadau posibl eraill.

Dechreuodd yr ymgynghoriad cyhoeddus sgwrs â phobl a chymunedau Cymru am sut y dylai eu senedd eu cynrychioli a'u gwasanaethu yn y dyfodol.

Er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r ymgynghoriad, ymgysylltu â'r cyhoedd ac â rhanddeiliaid, a'i gwneud mor rhwydd â phosibl i bobl ymateb, gwnaethom gyhoeddi nifer o ddeunyddiau ymgynghori, gan gynnwys dogfen ymgynghori hawdd ei darllen a microwefan hygyrch.

Hyrwyddwyd yr ymgynghoriad ar-lein, trwy gyfryngau traddodiadol a chyfryngau cymdeithasol. Hefyd, gwnaethom gynnal cyfres o gyfarfodydd cyhoeddus ledled Cymru, gan greu cyfleoedd ar gyfer dadlau a herio adeiladol. Bu inni hefyd ymgysylltu yn uniongyrchol â dros 400 o blant a phobl ifanc.


 

 


Cawsom dros 3,200 o ymatebion i'r ymgynghoriad. 

Mae canfyddiadau llawn ymgynghoriad cyhoeddus y Comisiwn, 'Creu Senedd i Gymru', wedi'u cyhoeddi ac maent ar gael ar-lein, ynghyd â fersiwn hawdd ei darllen a chrynodeb o'r prif ganfyddiadau, gan gynnwys:

  • Cafwyd dros 1,800 o ymatebion i gwestiynau am faint y Cynulliad Cenedlaethol, gyda'r mwyafrif yn nodi bod ar y sefydliad angen mwy o Aelodau i gyflawni ei rôl yn effeithiol.

  • System Pleidlais Sengl Drosglwyddadwy oedd dewis clir y rhai a atebodd gwestiynau ynghylch sut y dylid ethol Aelodau'r Cynulliad. Cafodd gefnogaeth 54% o'r rhai a atebodd gwestiynau am y systemau a argymhellir gan y Panel Arbenigol, o gymharu â 17% ar gyfer Cynrychiolaeth Gyfrannol ar sail Rhestr Hyblyg, a 16% ar gyfer y system Cynrychiolaeth Gyfrannol Aelodau Cymysg a ddefnyddir ar hyn o bryd. Nid oedd 13% o'r ymatebion yn cefnogi yr un o'r tair system a gynigiwyd gan y Panel Arbenigol.

  • Dywedodd 59% o'r ymatebion mewn perthynas â'r oedran pleidleisio isaf ar gyfer etholiadau'r Cynulliad Cenedlaethol y dylai fod yn 16, o'i gymharu â 39% a ddywedodd y dylai fod yn 18 oed.

  • Ar gwestiwn ynghylch a ddylai'r un bobl gael pleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad Cenedlaethol ac yn etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru, roedd mwyafrif o'r rhai a atebodd naill ai'n cytuno neu'n cytuno'n gryf.

  • Ymhlith y rhai a ymatebodd i gwestiwn ar amrywiaeth, roedd cefnogaeth glir i'r cynnig y dylid newid y system etholiadol er mwyn annog ethol Cynulliad sy'n adlewyrchu'n agosach natur amrywiol cymdeithas Cymru. O'r ymatebion i'r cwestiwn ar wahân am a ddylai Aelodau gael rhannu swyddi, roedd 52% yn anghytuno y dylai pobl allu sefyll ar gyfer eu hethol ar y sail hon

---

* Mae'r dudalen hon yn cynnwys cyfeiriadau hanesyddol at y 'Cynulliad'. Ar 6 Mai 2020, newidiwyd enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru (y Cynulliad) i Senedd Cymru, i'w adnabod yn gyffredin fel y Senedd.

Llwythwch adroddiad canfyddiadau'r ymgynghoriad yn llawn: Creu Senedd i Gymru: Adroddiad ar yr ymgynghoriad (PDF 1.18MB)

Llwythwch y ddogfen â phrif canfyddiadau'r ymgynghoriad :  Ymgynghoriad ynghylch Creu Senedd i Gymru: Crynodob o'r prif ganfyddiadau (PDF 1.84MB)

Llwythwch adroddiad hawdd ei ddarllen yr ymgynghoriad (PDF 1.79MB)

---


Title


 
 


Rhaglen ddiwygio'r Senedd

Mae Comisiwn y Senedd wedi cyhoeddi ei gynlluniau i ddatblygu prif elfennau o'i raglen i ddiwygio senedd Cymru.  

Darllenwch ragor

 
Mae eich barn yn bwysig

Eich Senedd chi ydym ni, ac rydym ni yma i’ch cynrychioli chi.

Darllenwch ragor am sut y gallwch helpu i lywio ein gwaith.

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf

Cofrestrwch i dderbyn diweddariadau e-bost am waith diwygio Comisiwn y Senedd

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf

 

 

Partners & Help