Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

 

 

Gweinyddu Etholiadol yng Nghymru

Darganfyddwch sut bydd y Ddeddf Senedd ac Etholiadau yn newid gweinyddiaeth etholiadol yng Nghymru.

 

 

Anghymhwyso


Bydd y Ddeddf Senedd ac Etholiadau yn newid y gyfraith sy'n anghymhwyso rhywun rhag bod yn Aelod o'r Senedd.

Bydd y Ddeddf yn dweud yn glir wrth ddarpar ymgeiswyr a ydyn nhw'n gymwys i sefyll ar gyfer etholiad. Bydd yn addasu'r pwynt lle daw'r rhan fwyaf o anghymwysiadau i rym. Bydd hyn yn galluogi mwy o bobl i sefyll heb orfod ymddiswyddo yn gyntaf; yn hytrach dim ond os cânt eu hethol y bydd yn rhaid iddynt ymddiswyddo.

Er mwyn osgoi gwrthdaro rhwng buddiannau, bydd y Ddeddf yn anghymhwyso aelodau o Dŷ'r Arglwyddi oni bai eu bod yn cymryd absenoldeb ffurfiol o San Steffan.

Mae'r Ddeddf hefyd yn anghymwyso cynghorwyr awdurdodau lleol rhag cael eu hethol yn Aelodau o'r Senedd.

Bydd y trefniadau anghymhwyso newydd yn dod i rym o etholiad nesaf y Senedd yn 2021.

 

Committee meeting in the Senedd 

 

Ariannu’r Comisiwn Etholiadol a’i atebolrwydd


Mae’r Ddeddf Senedd ac Etholiadau yn gwneud darpariaeth i'r Senedd fod yn gyfrifol am atebolrwydd ac ariannu'r Comisiwn Etholiadol ar gyfer etholiadau datganoledig.

Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau ac yn rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU.  Caiff ei ariannu gan Senedd y DU ac mae'n atebol iddo. O ganlyniad, er bod y Senedd yn gweithio'n agos gyda'r Comisiwn Etholiadol ac yn ystyried canfyddiadau adolygiadau o etholiadau datganoledig Cymru, nid yw mewn sefyllfa ar hyn o bryd i benderfynu sut mae'r Comisiwn Etholiadol yn gwneud ei waith yng Nghymru.

Gan fod bellach gan y Senedd bwerau dros etholiadau datganoledig (etholiadau lleol ac etholiadau'r Senedd), mae'r Bil yn cynnwys dyletswydd ar y Senedd i ystyried y trefniadau ariannol a goruchwylio ar gyfer gwaith y Comisiwn Etholiadol mewn perthynas ag etholiadau datganoledig Cymru a refferenda datganoledig.


Voting at a polling station


Newidiadau eraill


Bydd y Deddf Senedd ac Etholiadau yn gwneud newidiadau eraill i drefniadau etholiadol a threfniadau mewnol y Senedd. 

Mae'r rhain yn cynnwys:

  • ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cyfarfod cyntaf y Senedd ar ôl etholiad o saith diwrnod i bedwar diwrnod ar ddeg.
  • eglurhad fod gan Gomisiwn y Senedd y pŵer i godi tâl am wasanaethau nad ydynt yn gysylltiedig â'i swyddogaethau.


 
 

 

Rhaglen ddiwygio'r Senedd

Mae Comisiwn y Senedd wedi cyhoeddi ei gynlluniau i ddatblygu prif elfennau o'i raglen i ddiwygio senedd Cymru.  

Darllenwch ragor 


 
Mae eich barn yn bwysig

Eich Senedd chi ydym ni, ac rydym ni yma i’ch cynrychioli chi.

Darllenwch ragor am sut y gallwch helpu i lywio ein gwaith.


Mae eich barn yn bwysig

 

Cofrestrwch i dderbyn diweddariadau e-bost am waith diwygio Comisiwn y Senedd

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf 

 


 

Partners & Help