Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Rôl y Senedd a sut mae’n gweithio

Senedd 

Y Senedd yw’r corff sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru, i gytuno ar drethi yng Nghymru, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Mae’r adran hon yn egluro mwy am weinyddiaeth y Senedd a sut mae’n gweithio, llwyddiannau’r Senedd a hanes y sefydliad a’r ystâd.

Beth yw rôl y Senedd?

Mae gan y Senedd bedair swyddogaeth allweddol: cynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, deddfu ar gyfer Cymru, cytuno ar drethi yng Nghymru a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Llywodraethu Cymru - pwy sy’n gyfrifol am beth?

Mae’r Senedd yn deddfu ar gyfer Cymru mewn meysydd pwnc penodol. Y tu allan i’r meysydd hyn, mae cyrff gwahanol (fel awdurdodau lleol neu Lywodraeth y DU) yn gwneud deddfau sy’n gymwys i Gymru. Gallwch weld pwy sy’n gyfrifol am beth yn yr adran hon.

Hanes datganoli yng Nghymru

Er mai ym 1999 y ffurfiwyd y Senedd, gellir olrhain hanes datganoli gwleidyddol yng Nghymru yn ôl i 1886.

Busnes dydd-i-ddydd y Senedd

Mae Aelodau o'r Senedd yn ymgymryd â’r dasg o gynrychioli Cymru a’i phobl, deddfu ar gyfer Gymru a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif mewn sawl ffordd. Gall hyn gynnwys bod yn bresennol yn nadleuon y Cyfarfod Llawn ac eistedd ar bwyllgorau’r Senedd i drafod materion penodol. Cewch wybod mwy am y ffordd y cynhelir busnes y Senedd yn yr adran hon.

Etholiadau a phleidleisio

Cynhelir etholiadau i ethol Aelodau i’r 60 o seddi yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru bob pum blynedd. Eglura’r adran hon sut mae Aelodau’r Senedd yn cael eu hethol ac mae’n cynnwys manylion etholiadau’r gorffennol.

Partners & Help