Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Senedd

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Senedd yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn y Senedd, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1SN.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
Rheolau SefydlogPapurau wedi’u hadneuo10485761MB24/06/2020
DP-1540-11-16 Letter to Kirsty Williams AM from Mark Drakeford AM following an issue raised in Plenary on 23 February 2016 regarding steps the Welsh Government is taking to provide more services to people with an eating disorder in Wales.Papurau wedi’u hadneuo979968957KB09/06/2016
DP-1555-11-16 Llythyr dyddiedig 5 Ebrill 2016 i bob Aelod o’r Cynulliad oddi wrth Edwina Hart AC, yn rhoi diweddariad ar Awdurdodau Lleol a chanlyniad eu cyflwyniad map Llwybrau PresennolPapurau wedi’u hadneuo106496104KB05/04/2016
CR-LD10663 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Adroddiad ar sail Rhagoriaeth ar gyfer Offerynnau Statudol a osodwyd yn rhy hwyr yn y Pedwerydd Cynulliad i'r Pwyllgor allu craffu arnyntDogfennau a osodwyd229376224KB05/04/2016
GEN-LD10661 - Ymateb i adroddiad Pwyllgor Menter a Busnes: Gwasanaethau Bysiau a Thrafnidiaeth Gymunedol yng NghymruDogfennau a osodwyd192512188KB05/04/2016
GEN-LD10662 - Ymateb Llywodraeth Cymru I Argymhellion adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes: Blaenoriaethau ar gyfer dyfodol Seilwaith Rheilffyrdd CymruDogfennau a osodwyd223232218KB05/04/2016
Rhandaliad Olaf y Cynllun Taliad Sylfaenol (BPS)Datganiadau ysgrifenedig179200175KB05/04/2016
Canolfan Mabwysiadu Technolegau Iechyd i Gymru Datganiadau ysgrifenedig783360765KB05/04/2016
Y Gweinidog Addysg a Sgiliau yn cyhoeddi penodiad i Fwrdd Cymwysterau Cymru Datganiadau ysgrifenedig8089679KB05/04/2016
Deall data marwolaethau Cymru - y cynnydd ers cyhoeddi adolygiad Palmer. Datganiadau ysgrifenedig798720780KB05/04/2016
Y diweddaraf ynghylch cyfnod pontio Gofal Cymdeithasol CymruDatganiadau ysgrifenedig190464186KB05/04/2016
GEN-LD10660 - Comisiynydd Plant Cymru Amcangyfrif o’r gyllideb ar gyfer 2016 -2017Dogfennau a osodwyd125952123KB04/04/2016
Cludo Nwyddau yng Nghymru - Adroddiad y Gweithgor Cludo NwyddauDatganiadau ysgrifenedig180224176KB04/04/2016
Cofnod y Trafodion Cofnod y Trafodion10485761MB04/04/2016
Cofnod y Trafodion (Cymraeg)Cofnod y Trafodion850944831KB04/04/2016
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 - diweddariad ar y gweithreduDatganiadau ysgrifenedig169984166KB01/04/2016
AGR-LD10658 - Swyddfa Archwilio Cymru Cynllun Blynyddol 2016-17 - Gan gynnwys gwybodaeth ychwanegol am ein blaenoriaethau a’n strategaeth tair blyneddDogfennau a osodwyd10485761MB31/03/2016
Gwerthusiad o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014Datganiadau ysgrifenedig179200175KB31/03/2016
Rheoliadau yn diwygio'r Meini Prawf Cymhwysedd ar gyfer Bathodynnau GlasDatganiadau ysgrifenedig209920205KB31/03/2016
DP-1554-11-16 Llythyr i bob Aelod o’r Cynulliad oddi wrth Rebecca Evans AC, yn dilyn mater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 9 Mawrth 2016 ynghylch enghreifftiau o'r portffolio Cyfoeth Naturiol sydd wedi elwa o arian yr UEPapurau wedi’u hadneuo500736489KB30/03/2016
SUB-LD10659 - Rheoliadau Personau Anabl (Bathodynnau ar gyfer Cerbydau Modur) (Cymru) (Diwygio) 2016Dogfennau a osodwyd193536189KB30/03/2016
SUB-LD10659-EM - Explanatory Memorandum to Regulations for the Amendment of the Eligibility Criteria for the Blue Badge Scheme (Saesneg yn unig / English only)Dogfennau a osodwyd261120255KB30/03/2016
Cyhoeddiad Diweddar TATA Steel UKDatganiadau ysgrifenedig207872203KB30/03/2016
Ymateb i'r adroddiad Adolygiad Arbenigol ar y Ddarpariaeth o Amgueddfeydd Lleol yng Nghymru 2015 Datganiadau ysgrifenedig171008167KB30/03/2016
Cwestiynau ac Atebion Ysgrifenedig y Cynulliad Cwestiynau ysgrifenedig268288262KB30/03/2016
DP-1552-11-16 Llythyr dyddiedig 29 Mawrth 2016 i bob Aelod o’r Cynulliad oddi wrth Julie James AC, yn rhoi diweddariad am y rhaglen brentisiaethau ac yn cynnwys tabl yn dangos nifer y prentisiaethau yn ôl y math o raglen ac awdurdod lleol ar gyfer y tair Papurau wedi’u hadneuo316416309KB29/03/2016
DP-1553-11-16 Letter to Kirsty Williams AM from Mark Drakeford AM following an issue raised in Plenary on 1 March 2016 regarding access to chemotherapy services in the community in Brecon and Radnorshire Papurau wedi’u hadneuo249856244KB28/03/2016
CR-LD10654 -Adroddiad gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Etifeddiaeth y Pedwerydd Cynulliad Dogfennau a osodwyd31457283MB24/03/2016
CR-LD10656 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Adroddiad EtifeddiaethDogfennau a osodwyd10485761MB24/03/2016
CR-LD10657 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Blaenoriaethau ar gyfer seilwaith y rheilffyrddDogfennau a osodwyd10485761MB24/03/2016
CR-LD10655 - Adroddiad gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Etifeddiaeth y Pedwerydd Cynulliad - Barn Plant a Phobl IfancDogfennau a osodwyd52428805MB24/03/2016
Papur Gwyrdd: Gwella cyfleoedd i gael mynediad i'r awyr agored ar gyfer gweithgareddau hamdden cyfrifol – adroddiad cryno ar yr ymgynghoriadDatganiadau ysgrifenedig192512188KB24/03/2016
Cynnydd y Cynlluniau Cyflawni ar gyfer Afiechydon DifrifolDatganiadau ysgrifenedig189440185KB24/03/2016
Gwybodaeth Ychwanegol at Gwestiwn Ysgrifenedig y Cynulliad 70142Cwestiynau ysgrifenedig8294481KB24/03/2016
Geybodaeth Ychwanegol at Gwestiwn Ysgrifenedig y Cynulliad 70140Cwestiynau ysgrifenedig8294481KB24/03/2016
Gwybodaeth Ychwanegol at Gwestiwn Ysgrifenedig y Cynulliad 70141Cwestiynau ysgrifenedig8396882KB24/03/2016
Gwybodaeth Ychwanegol at Gwestiwn Ysgrifenedig y Cynulliad 70145Cwestiynau ysgrifenedig8294481KB24/03/2016
Cwestiynau ac Atebion Ysgrifenedig y Cynulliad Cwestiynau ysgrifenedig181248177KB24/03/2016
DP-1551-11-16 Llythyr i bob Aelod Cynulliad oddi wrth Vaughan Gething AC yn dilyn cwestiwn llafar ar 2 Mawrth 2016 ynghylch yr ymrwymiad yn y Rhaglen Lywodraethu i wella mynediad at wasanaethau meddygon teulu ar ôl 6.30pm yn ystod yr wythnos ac ar foreau Papurau wedi’u hadneuo205824201KB23/03/2016
DP-1550-11-16 Llythyr dyddiedig 23 Mawrth 2016 i bob Aelod Cynulliad oddi wrth Edwina Hart AC yn cyhoeddi y bydd cyfanswm ychydig dros £28.6 ar gael miliwn mewn grantiau trafnidiaeth i awdurdodau lleol ledled CymruPapurau wedi’u hadneuo157696154KB23/03/2016
CR-LD10650 - Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Llywodraeth Cymru yn caffael a phrynu Maes Awyr CaerdyddDogfennau a osodwyd471040460KB23/03/2016
GEN-LD10653 - YMATEB LLYWODRAETH CYMRU I ARGYMHELLION ADRODDIAD Y PWYLLGOR MENTER A BUSNES: PONTENSIAL YR ECONOMI FOROL YNG NGHYMRUDogfennau a osodwyd184320180KB23/03/2016
SUB-LD10652 - The Water Supply (Water Quality) (Amendment) Regulations 2016 (Saesneg yn Unig / English only)Dogfennau a osodwyd254976249KB23/03/2016
SUB-LD10652-EM - The Water Supply (Water Quality) (Amendment) Regulations 2016 – EXPLANATORY MEMORANDUM (Saesneg yn unig / English only)Dogfennau a osodwyd151552148KB23/03/2016
SUB-LD10651 - Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) (Diwygio) 2016Dogfennau a osodwyd283648277KB23/03/2016
SUB-LD10651-EM - The Private Water Supplies (Wales) (Amendment) Regulations 2016 – EXPLANATORY MEMORANDUM (Saesneg yn unig / English only)Dogfennau a osodwyd254976249KB23/03/2016
Adolygiad Gweithlu GIG CymruDatganiadau ysgrifenedig182272178KB23/03/2016
Datganiad o Fwriad ar gyfer Genomeg a Meddygaeth FanwlDatganiadau ysgrifenedig184320180KB23/03/2016
Cwestiynau ac Atebion Ysgrifenedig y Cynulliad Cwestiynau ysgrifenedig226304221KB23/03/2016
CR-LD10648 - Adroddiad gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Ymchwiliad Dilynol i Wasanaethau Mabwysiadu yng NghymruDogfennau a osodwyd656384641KB22/03/2016

Partners & Help