Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

       

Dydd Mawrth 2 Rhagfyr 2014 a dydd Mercher 3 Rhagfyr 2014

Dydd Mawrth 9 Rhagfyr 2014 a dydd Mercher 10 Rhagfyr 2014

Toriad y Nadolig: Dydd Llun 15 Rhagfyr 2014-Dydd Sul 11 Ionawr 2015

Dydd Mawrth 13 Ionawr 2015 a dydd Mercher 14 Ionawr 2015

***********************************************************************

Dydd Mawrth 2 Rhagfyr 2014  

Busnes y Llywodraeth 

 • Cwestiynau Llafar y Cynulliad i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau: Cyflwyno'r Bil Cymwysterau Cymru (60 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth: Gwyddoniaeth yng Nghymru - Ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf (30 munud)
 • Dadl: Effaith y Polisi Caffael yng Nghymru (60 munud)
 • Dadl: Adroddiad Blynyddol 2014 ar y Strategaeth Camddefnyddio Sylweddau (60 munud) 

Dydd Mercher 3 Rhagfyr 2014 

Busnes y Llywodraeth 

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol (15 munud) 

Busnes y Cynulliad 

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (15 munud)
 • Datganiad gan Kirsty Williams: Cyflwyno Bil arfaethedig Aelod - y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru) (30 munud)
 • Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

  NNDM5625

  Mike Hedges (Dwyrain Abertawe)

  Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

  Peter Black (Gorllewin De Cymru) 

  Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 

  Yn credu y dylid datganoli plismona (heblaw am Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol y DU a diogelwch gwladol).
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar ddulliau Llywodraeth Cymru o hyrwyddo masnach a mewnfuddsoddi (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl fer - William Graham (Dwyrain De Cymru) (30 munud) 

Dydd Mawrth 9 Rhagfyr 2014  

Busnes y Llywodraeth 

 • Cwestiynau Llafar y Cynulliad i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad yr Adolygiad Arbenigol o Lyfrgelloedd (30 munud)
 • Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) (Cymru) 2014 (30 munud)
 • Rheoliadau Cadw a Chyflwyno Pysgod (Cymru) 2014 (15 munud)
 • Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Caethwasiaeth Fodern – darpariaethau sy'n ymwneud ag eiriolwyr masnachu plant, canllawiau ar adnabod a chefnogi dioddefwyr a rhagdybio oedran (15 munud)
 • Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Troseddau Difrifol (15 munud)
 • Dadl: Cyllideb Derfynol 2015-16 (60 munud)
 • Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol Bil Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) (60 munud)
 • Cynnig i gytuno ar y penderfyniad ariannol mewn perthynas â Bil Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) (5 munud) 

Dydd Mercher 10 Rhagfyr 2014 

Busnes y Llywodraeth 

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (45 munud)

Busnes y Cynulliad 

 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar ei ymchwiliad i'r cynnydd sydd wedi'i wneud hyd yma ar weithredu Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser Llywodraeth Cymru (60 munud)
 • Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

  NNDM5630

  Antoinette Sandbach (Gogledd Cymru)

  Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru)

  Jenny Rathbone (Canol Caerdydd) 

  Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 

  1. Yn nodi: 

  a) bod menywod wedi gwneud cyfraniad enfawr i fywyd gwaith Cymru ac yn parhau i fod yn rhan hanfodol o economi Cymru; 

  b) ei bod bron i 100 mlynedd ers i fenywod gael y bleidlais a bron i 40 mlynedd ers y Ddeddf Cyflog Cyfartal; 

  c) bod gan Lywodraeth Cymru ran bwysig i'w chwarae o ran sicrhau nad oes gwahaniaethu sefydliadol yn digwydd yn y gweithle. 

  2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i beidio â dyfarnu contractau caffael neu arian grant Llywodraeth Cymru i gwmnïau nad oes ganddynt unrhyw gyfarwyddwyr benywaidd ar eu byrddau.
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer - William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru) (30 munud) 

Dydd Mawrth 13 Ionawr 2015  

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau Llafar y Cynulliad i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth – diwygio mewn perthynas â Deddf Landlord a Thenant 1954 (Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol - Memorandwm Rhif 2) (15 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth – taliadau ymadael y sector cyhoeddus (Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol - Memorandwm Rhif 3) (15 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Dadreoleiddio - diwygio mewn perthynas â Deddf Cychod Pysgota Prydeinig 1983, Deddf Pysgodfeydd 1868 a Deddf Pysgodfeydd 1891 (Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol – Memorandwm Rhif 5) (15 munud)
 • Dadl: Dadl ar y Setliad Llywodraeth Leol 2015-16 (60 munud)
 • Dadl: Adroddiad Blynyddol 2013-14 Law yn Llaw at Iechyd Meddwl (60 munud)

Dydd Mercher 14 Ionawr 2015 

Busnes y Llywodraeth 

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau (45 munud)
 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (45 munud) 

Busnes y Cynulliad 

 • Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar Gyflogau Uwch-reolwyr (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer (30 munud)

Partners & Help