Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

Dydd Mawrth 23 Mehefin 2015 a dydd Mercher 24 Mehefin 2015
Dydd Mawrth 30 Mehefin 2015 a dydd Mercher 1 Gorffennaf 2015
Dydd Mawrth 7 Gorffennaf 2015 a dydd Mercher 8 Gorffennaf 2015

 

Dydd Mawrth 23 Mehefin 2015 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Taith Cyllideb 2015 – Buddsoddi yn y Gymru a Garem (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Adroddiad Blynyddol Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru 2015 (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth: Y diweddaraf ar Borthladdoedd (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd: Buddsoddi mewn Cynlluniau Cyflenwi (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus: Camau gweithredu sy'n cael eu cymryd i fynd i'r afael â risgiau sy'n ymwneud â Thanau Glaswellt yng Nghymru (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau: Ymateb Llywodraeth Cymru i Addysgu Athrawon Yfory – dewisiadau ar gyfer dyfodol Addysg Gychwynnol i Athrawon yng Nghymru (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi: gweithrediadau'r Gronfa Strwythurol Ewropeaidd i drechu tlodi (30 munud)Dydd Mercher 24 Mehefin 2015


Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol (45 munud)


Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (15 munud)
 • Dadl ar Araith y Frenhines (120 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru (60 munud)
 • Dadl fer - William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru) (30 munud)

 


Dydd Mawrth 30 Mehefin 2015 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd: Tuag at Dwf Cynaliadwy: Cynllun gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod 2014-2020 – y wybodaeth ddiweddaraf (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus: Y Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol – flwyddyn ers ei chyflwyno (30 munud)
 • Rheoliadau Gorchmynion Amddiffyn a Chefnogi Oedolion (Swyddog Awdurdodedig) (Cymru) 2015 (15 munud)
 • Rheoliadau Byrddau Diogelu (Swyddogaethau a Gweithdrefnau) (Cymru) 2015 (15 munud)
 • Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd ar gyfer Ceisiadau a Cheisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) 2015 (15 munud)
 • Dadl ar Adroddiad Gweinidogion Cymru ar gydymffurfiaeth â'r ddyletswydd o dan adran 1 o Ddeddf Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 (60 munud) Dydd Mercher 1 Gorffennaf 2015


Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (45 munud)


Busnes y Cynulliad

 • Dadl ar Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl fer - Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru) (30 munud)

 


Dydd Mawrth 7 Gorffennaf 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg: Band Eang Cyflym iawn (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau: Cyflwyno'r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (Cymru) (60 munud)
 • Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i drafod y canlynol gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân:
  • Rheoliadau Addysg Uwch (Cynlluniau Ffioedd a Mynediad) (Cymru) (5 munud)
  • Rheoliadau Addysg Uwch (Symiau) (Cymru) (5 munud)
  • Rheoliadau Addysg Uwch (Dynodi darparwyr Addysg Uwch) (Cymru) (5 munud)
 • Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) (60 munud)
 • Dadl ar benderfyniad ariannol y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) (5 munud)

 


Dydd Mercher 8 Gorffennaf

Busnes y Llywodraeth 

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (45 munud)
 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (45 munud)


Busnes y Cynulliad

 • Dadl gan Aelodau unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Dadl ar yr Adroddiad Cydymffurfio Blynyddol ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Cynulliad (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl fer - Mark Isherwood (Gogledd Cymru) (30 munud)

Partners & Help