Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

 

Dydd Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Dadl: Dadl ar y Cytundeb Ymadael â'r UE a'r Datganiad Gwleidyddol (120 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol: Y Bil Deddfwriaeth (Cymru) (45 munud)
 • Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i gynnal dadl ar y canlynol gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân (30 munud)
  • Rheoliadau Cyfrifyddu Carbon (Cymru) 2018,
  • Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Cyllidebau Carbon) (Cymru) 2018,
  • Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Targedau Allyriadau Dros Dro) (Cymru) 2018,
  • Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Hedfan Ryngwladol a Llongau Rhyngwladol) (Cymru) 2018, a
  • Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Terfyn Credyd Cyfrif Allyriadau Cymru Net) (Cymru) 2018.
 • Dadl: Cyllideb Ddrafft 2019-20 (90 munud)

 

Dydd Mercher 5 Rhagfyr 2018

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid (45 munud)
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad 03-18 i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 22.9 (15 munud) 
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer - David Melding (Canol De Cymru) (30 munud)

Busnes y Llywodraeth

 • Dadl ar Gyfnod 3 y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) (120 munud)

 

Dydd Mawrth 11 Rhagfyr 2018

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig (45 munud)
 • Cwestiynau i Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Ofal am y Difrifol Wael (45 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diwygio Gwasanaethau Deintyddol (45 munud)
 • Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) (Rhif 2) 2018 (15 munud)
 • Rheoliadau Safonau Trapio heb Greulondeb 2019 (15 munud)

 
Dydd Mercher 12 Rhagfyr 2018

Busnes y Llywodraeth

 • Dadl: Diwrnod Rhyngwladol ar Hawliau Dynol (60 munud)

 Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (30 munud)
 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (60 munud)
 • Dadl Fer – Andrew RT Davies (Canol De Cymru) (30 munud)

Dydd Mawrth 8 Ionawr 2019

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2019 (15 munud)
 • Dadl: Adroddiad Holtham ar Dalu am Ofal Cymdeithasol (60 munud)

 

Dydd Mercher 9 Ionawr 2019

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg (45 munud)
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud) 

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyllid: Cost Gofalu am Boblogaeth sy'n Heneiddio (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Cyflwr y Ffyrdd yng Nghymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer (30 munud)

Partners & Help