Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

 

Dydd Mawrth 11 Rhagfyr 2018

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig (45 munud)
 • Cwestiynau i Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Ofal am y Difrifol Wael (45 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diwygio Gwasanaethau Deintyddol (45 munud)
 • Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) (Rhif 2) 2018 (15 munud)
 • Rheoliadau Safonau Trapio heb Greulondeb 2019 (15 munud)
 • Datganiad gan y Prif Weinidog: Datganiad Ymddiswyddo (30 munud)

Dydd Mercher 12 Rhagfyr 2018

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (30 munud)
 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)

Busnes y Llywodraeth

 • Dadl: Diwrnod Rhyngwladol ar Hawliau Dynol (60 munud)
 • Dadl: Cyfnod 4 y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) (15 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (60 munud)
 • Dadl Fer – Andrew RT Davies (Canol De Cymru) (30 munud)

 

Toriad y Nadolig: 17 Rhagfyr 2018 - 6 Ionawr 2019

 

Dydd Mawrth 8 Ionawr 2019

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau'r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a'r Cynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2019 (15 munud)
 • Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2019 (15 munud)
 • Dadl: Adroddiad Holtham ar Dalu am Ofal Cymdeithasol (60 munud)

 Dydd Mercher 9 Ionawr 2019

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg (45 munud)
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyllid: Cost Gofalu am Boblogaeth sy'n Heneiddio (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Cyflwr y Ffyrdd yng Nghymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer (30 munud)

 

Dydd Mawrth 15 Ionawr 2019

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Dadl: Pennu Cyfraddau Treth Incwm Cymru 2019-20 (15 munud)
 • Dadl: Cyllideb Derfynol 2019-20 (60 munud)
 • Dadl: Setliad Llywodraeth Leol 2019-20 (60 munud)
 • Dadl: Cyfnod 3 y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioed etc.) (Cymru) (120 munud)

Dydd Mercher 16 Ionawr 2019

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Awtistiaeth (Cymru) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer (30 munud)

Partners & Help