Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

 

Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2019

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit - yn rhinwedd ei gyfrifoldebau fel "swyddog cyfreithiol" (30 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) (60 munud)
 • Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) (45 munud)
 • Cynnig i gymeradwyo'r penderfyniad ariannol ynghylch Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) (5 munud)

 

Dydd Mercher 20 Tachwedd 2019

Busnes y Llywodraeth

 

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd (45 munud)
 • Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (30 munud)
 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer Suzy Davies (Gorllewin De Cymru) (30 munud)

 

 

Dydd Mawrth 26 Tachwedd 2019

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol: Strategaeth Ryngwladol (45 munud)
 • Datganiad gan Ddirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth: Yr Economi Sylfaenol (45 munud)
 • Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) (Diwygio) 2019 (15 munud)
 • Rheoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) (Rhif 3) 2019 (15 munud)
 • Rheoliadau Iechyd a Lles Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) (Diwygio) 2019 (15 munud)
 • Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol a'u Symud ar draws Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) (Rhif 2) 2019 (15 munud)
 • Dadl: Egwyddorion Cyffredinol y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) (60 munud)
 • Cynnig i gytuno ar y penderfyniad ariannol mewn perthynas â'r Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) (5 munud)
 • Dadl: Adroddiad Blynyddol Gwella Canlyniadau i Blant (60 munud)

 

Dydd Mercher 27 Tachwedd 2019

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl: Cyfnod 4 y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) (15 munud)
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Brexit (60 munud)
 • Dadl Fer Mark Reckless (Dwyrain De Cymru) (30 munud)

 

Dydd Mawrth 3 Rhagfyr 2019

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Addysg: Canlyniadau PISA 2018 (45 munud)

 

Dydd Mercher 4 Rhagfyr 2019

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit (yn rhinwedd ei gyfrifoldebau fel Gweinidog Brexit) (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Gwasanaethau Nyrsio Cymunedol ac Ardal (30 munud)
 • Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Eiddo Gwag (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer Mick Antoniw (Pontypridd) (30 munud)

Partners & Help