Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 29 Mehefin 2016

 i'w hateb ar 6 Gorffennaf 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.
(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i'r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 

1. Neil Hamilton (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am brinder llefydd mewn ysgolion yng Nghymru? OAQ(5)0011(EDU)
 
2. Rhianon Passmore (Islwyn): A wnaiff y Gweinidog amlinellu pa ganran o ddisgyblion sydd mewn dosbarthiadau babanod o dros 30 o ddisgyblion yn Islwyn? OAQ(5)0009(EDU)
 
3. Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am fynediad i addysg? OAQ(5)0004(EDU)
 
4. Steffan Lewis (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am addysg bellach? OAQ(5)0002(EDU)W
 
5. Hefin David (Caerffili): Sut y bydd y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol (Cymru) arfaethedig yn cefnogi disgyblion sydd â'r anghenion dysgu a meddygol mwyaf cymhleth yn ein hysgolion addysg arbennig? OAQ(5)0016(EDU)R
 
6. Julie Morgan (Gogledd Caerdydd): Pa gynlluniau sydd gan y Gweinidog i wella dealltwriaeth disgyblion o wleidyddiaeth a materion cyfoes mewn ysgolion? OAQ(5)0015(EDU)
 
7. Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y ddarpariaeth addysg ar gyfer disgyblion ag awtistiaeth? OAQ(5)0006(EDU)
 
8. Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarpariaeth addysg ariannol? OAQ(5)0005(EDU)
 
9. David Rees (Aberafan): Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gynyddu'r gefnogaeth i blant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol? OAQ(5)0010(EDU)
 
10. Dawn Bowden (Merthyr Tydfil a Rhymni) A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am awdurdodau addysg lleol sydd wedi cael eu codi o fesurau arbennig yn ddiweddar? OAQ(5)0017(EDU)
 
11. Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am hybu dinasyddiaeth mewn ysgolion? OAQ(5)0012(EDU)W

12. Jayne Bryant (Gorllewin Casnewydd): Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i ddatblygu meddwl yn feirniadol ymysg plant ysgol yng Nghymru? OAQ(5)0008(EDU)
 
13. Mike Hedges (Dwyrain Abertawe): Beth yw safbwynt Llywodraeth Cymru ar y maint delfrydol ar gyfer dosbarthiadau cyfnod allweddol 1? OAQ(5)0003(EDU)
 
14. Neil McEvoy (Canol De Cymru): A yw cau'r bwlch cyrhaeddiad rhwng plant difreintiedig a phlant mwy breintiedig yn flaenoriaeth i'r Gweinidog? OAQ(5)0014(EDU)
 
15. Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff y Gweinidog amlinellu ei blaenoriaethau ariannu ar gyfer addysg yn y Pumed Cynulliad ar gyfer Canol De Cymru? OAQ(5)0007(EDU)

Gofyn i'r Cwnsler Cyffredinol

 
1.       Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Beth yw blaenoriaethau'r Cwnsler Cyffredinol ar gyfer y Pumed Cynulliad? OAQ(5)0001(CG)W

2. Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda swyddogion y gyfraith eraill ynglŷn â goblygiadau cyfreithiol y DU o ran tynnu allan o'r UE? OAQ(5)0002(CG)W

Partners & Help