Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 18 Mehefin 2014 i’w hateb ar 25 Mehefin 2014

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Mae’n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig bum diwrnod gwaith o leiaf cyn y maent i gael eu hateb. Yn ymarferol, mae’r Gweinidogion yn ceisio ateb rhwng saith ac wyth diwrnod, ond nid yw’n orfodol iddynt wneud hynny. Cyhoeddir yr atebion yn yr iaith y’u cyflwynir ynddi, gyda chyfieithiad i’r Saesneg o ymatebion a roddir yn y Gymraeg.

 

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

Paul Davies (Preseli Sir Benfro): Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn gwario ei chyllideb o £3 miliwn i sicrhau manteision mwyaf posibl uwchgynhadledd NATO ac a wnaiff y Gweinidog roi dadansoddiad o hyn? (WAQ67257)

Derbyniwyd ateb ar 25 Mehefin 2014

Y Prif Weinidog Cymru (Carwyn Jones): The Welsh Government has made available a budget of up to £3 million to help promote Wales on the world stage and also to ensure a safe and successful Summit. Of this money, around a third of the budget will be spent on promoting Wales. The remaining amount will be spent on improving and enhancing the infrastructure to support the Summit therefore ensuring security and resilience measures are being adhered to.

   

Gofyn i’r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ynghylch pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau bod y rhwydwaith llwybrau ceffylau ledled Cymru yn cael ei gynnal a'i gadw? (WAQ67249)

Derbyniwyd ateb ar 28 Gorffennaf 2014

Y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon (John Griffiths): Responsibility for bridleways rests primarily with local authorities. The Welsh Government provides funding for their maintenance via the Revenue Settlement and additional monies for improvements to the network through the Rights of Way Improvement Plan Implementation Programme.

 

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog roi dadansoddiad o nifer swyddogion Llywodraeth Cymru a fydd yn teithio i Gemau'r Gymanwlad 2014 a'r holl gostau cysylltiedig? (WAQ67266)

Derbyniwyd ateb ar 25 June 2014

John Griffiths: The First Minister and I will be making separate visits to the Games. In both instances one accompanying official will support. Costs are not yet known.

 

Gofyn i’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

Peter Black (Gorllewin De Cymru): A yw Llywodraeth Cymru yn cynnal ymchwiliad a/neu a yw wedi cynnal ymchwiliad yn nhymor y Cynulliad hwn o ran gweithrediadau'r Rhwydwaith Menywod o Leiafrifoedd Ethnig neu sut y defnyddiodd y sefydliad arian grant? (WAQ67254)

Peter Black (Gorllewin De Cymru): Pa gamau y mae'r Gweinidog wedi eu cymryd o ran cadarnhau uniondeb prosiectau a oedd yn cael eu cefnogi'n flaenorol gan y Rhwydwaith Menywod o Leiafrifoedd Ethnig? (WAQ67255)

Peter Black (Gorllewin De Cymru): Yn dilyn diddymu'r Rhwydwaith Menywod o Leiafrifoedd Ethnig, sut y mae Llywodraeth Cymru yn archwilio prosiectau yr oedd y sefydliad yn gyfrifol amdanynt a mesur eu canlyniadau? (WAQ67256)

Derbyniwyd ateb ar 25 Mehefin 2014 (WAQ67254-56)

Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (Jeff Cuthbert): The Welsh Government is aware of a police investigation in relation to MEWN Swansea; the Finance Minister and I have written to Members and it would be inappropriate to make any further comment while the investigation is ongoing.

We are working with MEWN’s partners to mitigate the impact of their closure on MEWN beneficiaries and staff. The projects that MEWN were involved in delivering are continuing to deliver, with support to MEWN’s beneficiaries being offered by the partner organisations. The partners are currently in the process of contacting MEWN’s project beneficiaries to signpost them to alternative support available through the existing project partners.

The lead sponsors for the projects have taken steps to check the relevant audit trails and to protect the documentation for future inspection. The projects will be monitored and audited by Welsh Government in accordance with standard and regulated departmental procedures. Outcomes will be measured as part of this ongoing monitoring.

 

Gofyn i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddarparu manylion am ba ymdrechion y mae Llywodraeth Cymru wedi eu gwneud i sicrhau bod digwyddiad Super Cup Ewrop yn llwyddiant ac yn arddangos Caerdydd a Chymru fel cyrchfan ar gyfer twristiaeth? (WAQ67262)

Derbyniwyd ateb ar 24 Mehefin 2014 

Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (Edwina Hart): We are working with the City of Cardiff Council and the Football Association of Wales (FAW) to ensure that the Wales brand achieves as high a level of prominence as possible during the event. A pre-match programme of official events, hosted by the FAW, City and County of Cardiff and Welsh Government, which will be attended by UEFA, is also being developed.  These events will champion Welsh food, drink and culture.    

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff y Gweinidog roi manylion ynghylch a fydd Croeso Cymru yn parhau i hysbysebu yn Stadiwm Dinas Caerdydd y tymor hwn ac, os felly, a fydd cost hysbysebu Croeso Cymru yn y stadiwm yn cael ei ostwng y tymor hwn yn sgîl y newid o ran statws cynghrair Caerdydd? (WAQ67263)

Derbyniwyd ateb ar 24 Mehefin 2014

Edwina Hart: Welsh Government Sponsorship was dependent on Cardiff City FC retaining a place in the Premier League. My officials have written to Cardiff City confirm that the agreement will not be renewed.

Gofyn i'r Gweinidog Cyllid

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog sicrhau bod y Gwiriadau Ffitrwydd Caffael a gynhelir gan KPMG ar bob awdurdod lleol yn cael eu cyhoeddi ynghyd â manylion am y cymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i'w cynorthwyo i fodloni eu hargymhellion caffael? (WAQ67264)

Derbyniwyd ateb ar 24 Mehefin 2014

Y Gweinidog Cyllid (Jane Hutt):  The Minister for Local Government & Government Business and I will be issuing a joint Written Statement in July setting out the outcome of the Procurement Fitness Checks undertaken for Welsh local authorities and the support that is being made available to assist them to progress their improvement plans.

 

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog roi cyngor ar nifer cyffredinol y cwmnïau o Gymru sy'n ennill contractau drwy GwerthwchiGymru a faint oedd yn enillwyr contractau am y tro cyntaf? (WAQ67265)

Derbyniwyd ateb ar 28 Gorffennaf 2014

Jane Hutt: The total number of contracts awarded to Welsh companies since the launch of Sell2Wales in June 2013 is 1,351 which equates to 67% of all awards published. The site does not report on first time winners.

  

Gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Andrew RT Davies: (Canol De Cymru): A wnaiff y Gweinidog gadarnhau nifer y nyrsys clinigol arbenigol yng Nghymru ar gyfer (a) canser y fron a (b) canserau wrolegol? (WAQ67246)

Derbyniwyd ateb ar 28 Gorffennaf 2014

Mark Drakeford: The number of whole time equivalent (WTE) Clinical Nurse Specialists posts in NHS wales for Breast Care is 34.95 and the number for Urology is 27.2. These nurse specialists care for patients with breast or urological conditions but not exclusively cancers. The table sets out the break down of these posts by Health Board and Trust.

 

Health Board/Trust

 

 

Breast Care CNS (WTE)

 

Urology CNS (WTE)

Velindre4.51.5
ABMU7.57.0
Hywel Dda5.83.4
Aneurin Bevan4.62.0
Cardiff & Vale4.84.0
Betsi Cadwaladr5.757.0
Cwm Taf2.02.0
Powys00.3

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff y Gweinidog nodi'r dulliau cymorth sydd yn eu lle i gleifion canser y prostad? (WAQ67247)

Ateb i ddilyn.

 

Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed): A wnaiff y Gweinidog gyhoeddi ar sawl achlysur roedd amseroedd trosglwyddo ambiwlansys dros ddwy awr a faint a oedd dros dair awr ym mis Mai 2014? (WAQ67248)

Derbyniwyd ateb ar 25 Mehefin 2014

Mark Drakeford: The Welsh Government does not hold this data centrally. However, I have directed officials to write to the Welsh Ambulance Services Trust and request the information you require on your behalf. The Trust will respond to you directly.

 

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sicrhau bod canllawiau clinigol NICE 161, ‘Falls: assessment and prevention of falls in older people’, yn cael eu bodloni yng Nghymru? (WAQ67258)

Derbyniwyd ateb ar 25 Mehefin 2014

Mark Drakeford: In Wales, we have a number of services working to help people to either prevent falls, or to help people who have fallen. The 1000 Lives ‘how to reduce harm from falls’ guide incorporates NICE guidance.  

The aim of 1000 Lives work is to prevent falls in older people by identifying those people most at risk of falling and co-ordinating appropriate preventative action. It also requires that a basic falls risk assessment is completed for any patient who has a fall and appropriate plans are put in place to prevent further harm.

 

Gofyn i’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd

Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru): A yw'r Gweinidog yn cefnogi creu targedau statudol ar gyfer Llywodraeth Cymru ar newid yn yr hinsawdd? (WAQ67250)W

Derbyniwyd ateb ar 28 Gorffennaf 2014

Alun Davies: The Climate Change Strategy and Delivery Plan for Emissions Reduction provide a quantification of Welsh Government and UK policies demonstrating how the 3% target could be achieved.


The Climate Change Annual Report and the associated technical annex present a comprehensive, published performance monitoring framework, which tracks progress towards meeting the emission reduction targets set out in the 2010 Climate Change Strategy.

Progress towards the Welsh Government’s 3% target is reported each year.

Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru): A yw Llywodraeth Cymru wedi cynnal asesiad o'i pholisïau o ran eu heffaith ar allyriadau carbon a'u cyfraniad at darged y Llywodraeth o dorri allyriadau 3% pob blwyddyn ac, os ydyw, a wnaiff y Gweinidog gyhoeddi'r asesiad? (WAQ67251)W

Derbyniwyd ateb ar 28 Gorffennaf 2014

Alun Davies: Mae'r Strategaeth ar y Newid yn yr Hinsawdd a'r Cynllun Gweithredu ar gyfer Lleihau Allyriadau yn rhoi manylion pellach am bolisïau Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU gan ddangos sut y gallwn gyrraedd y targed o 3%.


Mae'r Adroddiad Blynyddol ar y Newid yn yr Hinsawdd a'r atodiad technegol cysylltiedig yn cyflwyno fframwaith cynhwysfawr, wedi'i gyhoeddi, ar gyfer monitro perfformiad, sy'n dilyn cynnydd tuag at gyrraedd y targedau lleihau allyriadau a nodwyd yn Strategaeth Newid yn yr Hinsawdd 2010.

Mae’r cynnydd a wneir tuag at darged Llywodraeth Cymru o 3% yn cael ei adrodd bob blwyddyn.

Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru): Fel rhan o adnewyddu strategaeth Llywodraeth Cymru ar newid yn yr hinsawdd, a oes ystyriaeth wedi bod o werthusiad strategaeth Cymru ar newid yn yr hinsawdd 2010 ac, os felly, a wnaiff y Gweinidog ei chyhoeddi? (WAQ67252)W

Derbyniwyd ateb ar 3 Gorffennaf 2014

Alun Davies: Eir ati’n flynyddol i werthuso’r Strategaeth, a hynny yn yr Adroddiad Blynyddol ar y Newid yn yr Hinsawdd. Caiff ei gwerthuso’n allanol hefyd gan Gomisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd a chan Bwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd. Cafodd yr holl waith gwerthuso hwnnw ei ystyried wrth fynd ati i adnewyddu’r strategaeth ar y newid yn yr hinsawdd.

 

Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru): A wnaiff y Gweinidog restru'r cynlluniau ymaddasu sectorol y disgwylir i Lywodraeth Cymru eu cyhoeddi ac amlinellu'r dyddiadau pryd y disgwylir iddynt gael eu cyhoeddi? (WAQ67253)W

Derbyniwyd ate bar 25 Mehefin 2014

Alun Davies: Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi paratoi Cynllun Ymaddasu i’r Newid yn yr Hinsawdd ar gyfer y sector Iechyd a byddaf yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am hynt y gwaith ar y cynlluniau ymaddasu sectorol yn fy natganiad llafar yn y Cyfarfod Llawn ar 15 Gorffennaf.

 

Andrew RT Davies: (Canol De Cymru): A wnaiff y Gweinidog amlinellu'r costau ymgynghori y mae Llywodraeth Cymru wedi mynd iddynt o ran datblygu rhan Glastir o'r Cynllun Datblygu Gwledig a Chynllun Datblygu Gwledig 2014-2020 yn ei gyfanrwydd? (WAQ67259)

Derbyniwyd ateb ar 25 Mehefin 2014

Alun Davies:

There are no consultancy costs for Glastir and for the whole of the RDP the only consultancy costs are those for the Ex Ante evaluation which is being undertaken through a contract that covers all the Economic Strategic Investment (ESI) funds. Spend on RDP elements to date is £53,390.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddarparu'r costau cyfreithiol yr aeth Llywodraeth Cymru iddynt ynghylch polisi iechyd anifeiliaid yng Nghymru yn y flwyddyn ddiwethaf? (WAQ67260)

Derbyniwyd ateb ar 24 Mehefin 2014

Alun Davies: Animal health policy issues are supported by the Legal Services Department of the Welsh Government. The cost of that support is not separately identified.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddarparu rhestr fanwl o'r holl ffeiriau a digwyddiadau cyhoeddus eraill sy'n gysylltiedig â'i swydd fel Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd y mae a) wedi mynd iddynt a b) wedi cael presenoldeb swyddogol Llywodraeth Cymru ynddynt (h.y. stondin)? (WAQ67261)

Derbyniwyd ateb ar 24 Mehefin 2014

Alun Davies: The table below sets out fairs and other public events that I have attended in relation to my Ministerial position since taking post:

EventDate
Hay Festival 201327 May 2013
Aberaeron Seafood Festival7 July 2013
Royal Welsh Show22 - 24 July 2013
Eisteddfod Food Hall8 August 2013
Pembrokeshire Show13 August 2013
Anglesey Show14 August 2013
Denbighshire and Flintshire Show15 August 2013
Confor Woodland Show12 September 2013
Usk Show14 September 2013
Abergavenny Food Festival Conference20 September 2013
Narbeth Food Festival27 - 28 September 2013
Cardiff Country Fair28 September 2013
Anuga International Food Fair, Cologne5 – 9 October 2013
Cowbridge Food and Drink Festival26 October 2013
St Merryn Foods Carcass Show28 November 2013
Royal Welsh Winter Fair 20132 December 2013
Gulfood Annual Food and Hospitality trade event25 February 2014 – 1 March 2014
Hay Festival of Literature  24 May 2014

 

The table below sets out fairs and other public events where the Natural Resources and Food Department has had an official presence, stand or stall, since I have been in post:

EventDate
Royal Welsh Show22 - 24 July 2013
Cardigan County Show31 July 2013
Anglesey Show13 - 14 August 2013
Pembrokeshire Show13 August 2013
Denbighshire and Flintshire Show15 August 2013
Meirionnydd Show28 August 2013
Usk Show14 September 2013
Royal Welsh Winter Fair 20132 - 3 December 2013
Seafood Expo Global 2014, Brussels5 - 8 May 2014
Royal Welsh Grassland and Alternative Energy Event5 June 2014
Nôl i rhestr dogfennau

Partners & Help