Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Ymddygiad, Rheolau a Chanllawiau

​Mae rheolau a gweithdrefnau'r Senedd wedi'u nodi yn y Rheolau Sefydlog, yn unol â Deddf Llywodraeth Cymru (2006), a fe'u gorfodir gan y Llywydd, sef yr awdurdod uchaf yn y Senedd.

Mae dau gorff annibynnol allanol hefyd yn rhan o lunio canllawiau a rheolau ymddygiad y Senedd. Mae rôl Comisiynydd Safonau yn cynnwys cynghori'r Senedd ar y Cod Ymddygiad Aelodau'r Senedd a'r canllawiau cysylltedig, ac ymchwilio i gwynion yn erbyn Aelodau’r Senedd. YBwrdd Taliadau sy'n gyfrifol am bennu tâl, lwfansau ac adnoddau Aelodau.

Rheolau Sefydlog

Caiff gweithdrefnau'r Senedd eu rheoli gan ei Reolau Sefydlog. Mae'r rheolau hyn yn ystyried unrhyw ddarpariaethau perthnasol a nodir yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006

Trawslwytho:

​​​ 
 

Canllawiau'r Llywydd

Rôl Llywydd yw'r un swyddfa bwysicaf yn Senedd Cymru ac mae'n adlewyrchu rolau Siaradwyr a Swyddogion Llywyddu mewn senedd ar draws y byd.

Canllawiau ar y modd priodol o gynnal busnes y Senedd

Cafodd y canllawiau ar y modd priodol o gynnal busnes y Senedd, a gyflwynwyd gan y Llywydd dan Reol Sefydlog 6.17, eu casglu a’u cytuno ar 04 Mehefin 2019 yn dilyn ymgynghoriad â’r Pwyllgor Busnes. Gall y Llywydd, mewn ymgynghoriad â’r Pwyllgor Busnes, ddiwygio’r canllawiau ar unrhyw adeg.

Gwaithdrefn Arbennig​

 
 

​Amserlen y Senedd

Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cytuno amserlen a thoriadau'r Senedd.

 
 

Gweld hefyd:

Geirfa ​
Os ydych yn newydd i Fusnes y Senedd a'r termau a ddefnyddir i ddisgrifio ei weithdrefnau ac allbynnau, ewch i'r adran cymorth.
Comisiynydd Safonau'r Senedd

Mae’r Comisiynydd Safonau yn ymchwilio i gwynion yn erbyn Aelodau’r Senedd sy’n ymwneud â methiant i gydymffurfio â’r Cod Ymddygiad neu’r Rheolau Sefydlog, ac mae’n rhoi cyngor a chymorth ynghylch materion o egwyddor.​

Bwrdd Taliadau​

Bwrdd annibynnol yw’r Bwrdd Taliadau, a sefydlwyd yn 2010 i edrych ar gyflog a lwfansau Aelodau’r Senedd. Prif swyddogaeth y Bwrdd yw sicrhau bod gan Aelodau’r Senedd yr adnoddau cywir

 

Partners & Help