Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Nôl i'r rhestr dogfennau Gweld y dudalen hon heb lincs
Cyfarfu’r Cynulliad am 1.30 p.m. gyda’r Llywydd (Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 1.30 p.m. with the Presiding Officer (Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
The National Assembly for Wales is now in session.
 
Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister
Gofal Iechyd yng Ngorllewin Cymru
Healthcare in West Wales
 
13:30
1. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella’r gofal iechyd sy’n cael ei ddarparu yng ngorllewin Cymru? OAQ(4)1052(FM)
1. Will the First Minister make a statement on what the Welsh Government is doing to improve healthcare provision in west Wales? OAQ(4)1052(FM)
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Rydyn ni’n gweithio gyda Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda i sicrhau bod pobl gorllewin Cymru yn parhau i dderbyn gwasanaethau o ansawdd uchel sy’n ddiogel, yn gynaliadwy ac yn cael eu darparu mor agos â phosibl at eu cartrefi.
We are working with the Hywel Dda Local Health Board to ensure that the people of west Wales continue to receive high-quality services that are safe, sustainable, and provided as close to their homes as possible.
 
13:31
Brif Weinidog, un peth y gall Llywodraeth Cymru ei wneud i sicrhau gwell gofal iechyd i’m hetholwyr i yw sicrhau nad yw’r uned gofal arbennig i fabanod yn cau yn Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg. Fel yr ydym i gyd yn gwybod, mae’r penderfyniad hwn wedi cael ei gyfeirio at eich Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol gan y cyngor iechyd cymuned. A allwch ddweud pryd fydd y penderfyniad hwn yn cael ei wneud? Rwy’n eich annog chi a’ch Llywodraeth i wrando ar bryderon fy etholwyr, a sicrhau nad yw’r uned hon yn cau.
First Minister, one thing that the Welsh Government could do to ensure better healthcare for my constituents would be to ensure that the special care baby unit at Withybush General Hospital does not close. As we all know, this decision has been referred to your Minister for Health and Social Services by the community health council. Can you tell us when this decision will be taken? I urge you and your Government to listen to the concerns of my constituents and ensure that this unit does not close.
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Nid yw’n bosibl cwrdd â phobl, oherwydd, os ydych yn cwrdd ag un, mae’n rhaid cwrdd â phawb. Fodd bynnag, bydd y Gweinidog iechyd yn ystyried popeth sy’n berthnasol i’r mater hwn, ac yn gwneud penderfyniad yn y pen draw.
It is not possible to meet people because, of course, if you meet one, you must meet everyone. However, the Minister for health will consider all relevant issues in this case and will make the ultimate decision.
 
13:31
Earlier this month, during a health debate, Darren Millar suggested that people who suffer injuries as a result of high-risk activity should foot that bill. Does the First Minister agree that a reckless policy, such as the one that was suggested by the Tory health spokesperson, will seriously discriminate against people who take part in healthy activity, and who simply cannot afford to pay for private healthcare? Do you think that that is a responsible approach to healthcare, First Minister?
Yn gynharach y mis hwn, yn ystod trafodaeth iechyd, awgrymodd Darren Millar y dylai pobl sy’n dioddef anafiadau o ganlyniad i weithgarwch risg uchel dalu’r pris am hynny. A yw’r Prif Weinidog yn cytuno y bydd polisi anystyriol, fel yr un a awgrymwyd gan lefarydd iechyd y Torïaid, yn gwahaniaethu’n ddifrifol yn erbyn pobl sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau iach, ac nad ydynt yn gallu fforddio talu am ofal iechyd preifat? A ydych chi’n credu bod hon yn agwedd gyfrifol at ofal iechyd, Brif Weinidog?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
That was the announcement of a sports club tax by the Conservatives. At a time when we are trying to encourage people to take part in more activities, and to take more exercise, the only proposal that the health spokesperson could come up with—distanced from his colleagues—is that those who play sport should have to pay for any injuries that they receive when playing sport. I cannot imagine anything more inequitable or wrong. I suggest that he writes to the sports clubs around Wales to tell them of his plans that, when people play sport in the future, they will have to pay if they get injured.
Cyhoeddiad treth ar glybiau chwaraeon gan y Ceidwadwyr oedd hwnnw. Ar adeg pan rydym ni’n ceisio annog pobl i gymryd rhan mewn mwy o weithgareddau, ac i wneud mwy o ymarfer corff, yr unig gynnig y gallai’r llefarydd iechyd ei gyflwyno—ar wahân i’w gydweithwyr—yw y dylai’r rhai sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon orfod talu am unrhyw anafiadau y maen nhw’n eu dioddef wrth gymryd rhan mewn chwaraeon. Ni allaf ddychmygu unrhyw beth mwy annheg nac anghyfiawn. Rwy’n awgrymu ei fod yn ysgrifennu at y clybiau chwaraeon ledled Cymru i’w hysbysu am ei gynlluniau, sef y bydd yn rhaid i bobl, pan fyddant yn cymryd rhan mewn chwaraeon yn y dyfodol, dalu os byddan nhw’n cael eu hanafu.
 
13:33
Rhodri Glyn ThomasBywgraffiadBiography
Brif Weinidog, i fynd yn ôl at ad-drefnu gwasanaethau iechyd yng ngorllewin Cymru, mae’r cyngor iechyd cymuned, sy’n cynrychioli cleifion, yn datgan bod pryderon sylweddol yn parhau ynglŷn â chynlluniau Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda i ad-drefnu ei wasanaethau. A ydych yn credu bod hynny’n ddigon o reswm i’r Gweinidog edrych o’r newydd ar y cynlluniau hyn, ac edrych arnynt â llygaid beirniadol?
First Minister, to return to the reconfiguration of health services in west Wales, the community health council, which represents patients, states that substantial concerns continue to be voiced about Hywel Dda Local Health Board’s plans to reconfigure its services. Do you think that that is reason enough for the Minister to look afresh at these plans with a critical eye?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Bydd pob ffaith berthnasol yn cael ei hystyried gan y Gweinidog, ac, fel y dywedais, bydd penderfyniad yn cael ei wneud wedi ystyried pob ffaith.
All pertinent facts will be taken into account by the Minister and, as I said, a decision will be made having considered all those facts.
 
13:33
First Minister, I recently met with representatives of Aberystwyth University Students’ Union, who expressed concern about the rising number of mental health crises that students are facing, and the lack of after-care that they receive from the local health board. Will you ask the local health board to explore the cause of the increase in crises, as well as holding it to account in terms of providing that after-care service?
Brif Weinidog, cefais gyfarfod yn ddiweddar â chynrychiolwyr o Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, a fynegodd bryder am y nifer cynyddol o argyfyngau iechyd meddwl y mae myfyrwyr yn eu hwynebu, a’r diffyg ôl-ofal maen nhw’n ei gael gan y bwrdd iechyd lleol. A wnewch chi ofyn i’r bwrdd iechyd lleol ymchwilio i achos y cynnydd mewn argyfyngau, yn ogystal â’i wneud yn atebol o ran darparu’r gwasanaeth ôl-ofal hwnnw?
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. Depending on the nature and the severity of the problem, you would expect any individual who has been discharged from crisis care to be offered follow-up care that is appropriate to their clinical need. We understand that students can face a series of particular challenges, not least being away from home for the first time. However, we are grateful to colleges, to university staff, and to student unions across Wales, for promoting the wellbeing agenda, and that work must continue.
Gwnaf. Yn dibynnu ar natur a difrifoldeb y broblem, byddech yn disgwyl i unrhyw unigolyn sydd wedi cael ei ryddhau o ofal argyfwng gael cynnig ôl-ofal sy’n briodol i’w anghenion clinigol. Rydym yn deall y gall myfyrwyr wynebu cyfres o heriau penodol, a gall hynny gynnwys bod oddi cartref am y tro cyntaf. Fodd bynnag, rydym yn ddiolchgar i golegau, i staff prifysgolion, ac i undebau myfyrwyr ledled Cymru, am hyrwyddo’r agenda lles, ac mae’n rhaid i’r gwaith hwnnw barhau.
 
Cyffuriau Priodol ar gyfer Afiechydon Prin
Appropriate Drugs for Rare Illnesses
 
13:34
2. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am argaeledd cyffuriau priodol ar gyfer afiechydon prin? OAQ(4)1049(FM)
2. Will the First Minister make a statement on the availability of appropriate drugs for rare illnesses? OAQ(4)1049(FM)
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
On 10 May, the Minister for Health and Social Services issued a written statement confirming that he has asked the Chief Pharmaceutical Officer to set up a review of the appraisal process in Wales for new, innovative medicines used in the treatment of rare diseases.
Ar 10 Mai, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ddatganiad ysgrifenedig yn cadarnhau ei fod wedi gofyn i’r Prif Swyddog Fferyllol sefydlu adolygiad o’r broses arfarnu yng Nghymru ar gyfer meddyginiaethau newydd, arloesol a ddefnyddir i drin clefydau anghyffredin.
 
13:35
Thank you for that answer, First Minister. I very much welcome the statement by the Minister for Health and Social Services last week. It was common sense being applied to this issue. Will you give us a rough idea of the timetable for this review and when it is likely to report?
Diolch i chi am yr ateb yna, Brif Weinidog. Rwy’n croesawu’n fawr y datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yr wythnos diwethaf. Daethpwyd â synnwyr cyffredin i’r mater hwn. A wnewch chi roi syniad bras i ni o’r amserlen ar gyfer yr adolygiad hwn a phryd y mae’n debygol y cawn ni adroddiad?
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The announcement has only just been made, of course, but the review will report back in due course. There are issues regarding the way in which medicines are recommended for approval, but the Minister is able to not follow the guidance and that is appropriate in many circumstances. Of course, he has done so on this occasion.
Dim ond newydd ei wneud mae’r cyhoeddiad hwn, wrth gwrs, ond bydd yr adolygiad yn adrodd yn ôl maes o law. Mae problemau o ran y ffordd yr argymhellir meddyginiaethau i’w cymeradwyo, ond gall y Gweinidog beidio â dilyn y canllawiau ac mae hynny’n briodol mewn llawer o amgylchiadau. Wrth gwrs, mae wedi gwneud hynny ar yr achlysur hwn.
 
13:35
First Minister, many people were delighted with the announcement that the Minister for health made last week regarding the drug Kalydeco for patients in Wales. This is a drug that has been available in England, Scotland and Northern Ireland for some time now. It was disappointing that it was not already available here and that people had to be dragged kicking and screaming to make that announcement. That said, given that that decision has been made and the length of time that it took, I wonder whether you can guarantee to us that the rarer disease process, which is now being looked at in terms of access to medicines, will result in shorter timescales for decisions being made, rather than the very lengthy ones that seem to occur in Wales at the moment.
Brif Weinidog, roedd llawer o bobl wrth eu boddau gyda’r cyhoeddiad a wnaed gan y Gweinidog iechyd yr wythnos diwethaf ynglŷn â’r cyffur Kalydeco i gleifion yng Nghymru. Mae hwn yn gyffur sydd wedi bod ar gael yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon ers cryn amser bellach. Roedd yn siomedig nad oedd ar gael yma eisoes ac y bu’n rhaid llusgo pobl yn cicio ac yn sgrechian i wneud y cyhoeddiad hwnnw. Wedi dweud hynny, o ystyried bod y penderfyniad wedi ei wneud a faint o amser a gymerodd, tybed a allwch chi ein sicrhau y bydd y broses clefydau anghyffredin, sy’n cael ei ystyried bellach o ran mynediad at feddyginiaethau, yn arwain at amserlenni byrrach ar gyfer gwneud penderfyniadau, yn hytrach na’r rhai hir iawn y mae’n ymddangos sy’n digwydd yng Nghymru ar hyn o bryd.
 
13:36
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
They have to be appropriately considered. There has to be an appraisal process otherwise the pharmaceutical companies could claim whatever they wanted to for their drugs. They do that on a number of occasions. Clearly, that would not be right. There has to be an appraisal process. There will be occasions when a Minister feels that he or she should not follow the guidance that has been put in place by that appraisal process. Nevertheless, it is important that that process is in place so that a Minister has all the facts before him or her before taking a full decision.
Mae’n rhaid iddynt gael eu hystyried yn briodol. Mae’n rhaid cael proses arfarnu neu fel arall gallai’r cwmnïau fferyllol hawlio beth bynnag maen nhw’n ei ddymuno am eu cyffuriau. Maen nhw’n gwneud hynny ar sawl achlysur. Yn amlwg, ni fyddai hynny’n iawn. Mae’n rhaid cael proses arfarnu. Bydd adegau pan fydd Gweinidog yn teimlo na ddylai ef neu hi ddilyn y canllawiau a roddwyd ar waith gan y broses arfarnu honno. Serch hynny, mae’n bwysig fod y broses honno ar waith fel bod yr holl ffeithiau gerbron y Gweinidog cyn iddo ef neu hi wneud penderfyniad llawn.
 
13:36
Brif Weinidog, fel eraill rwyf hefyd yn croesawu’r penderfyniad ar Kalydeco yr wythnos ddiwethaf. Er hyn, mae penderfyniad fel hwn wedi tynnu sylw at gyffuriau eraill sydd wedi cael eu gwrthod o ran ariannu gan yr NHS yng Nghymru, fel yn achos f’etholwraig i sydd wedi cael ei gwrthod ar gyfer y cyffur pegvisomant. A wnewch chi sicrhau yn y gwaith y bydd Prif Swyddog Fferyllol Cymru yn ymgymryd ag ef, y bydd ef neu hi—ymddiheuriadau, ond nid wyf yn siŵr os mai ef neu hi ydyw—yn edrych ar y cyffuriau sydd wedi cael eu gwrthod yn hanesyddol yng Nghymru, ac sy’n dal i gael eu gwrthod, ond sy’n cael eu hariannu gan yr NHS naill ai yn Lloegr neu yn yr Alban?
First Minister, like others I also welcome last week’s decision on Kalydeco. Despite that, a decision such as that has drawn attention to other drugs that have been rejected in terms of funding by the NHS in Wales, as in the case of my constituent who has been rejected for the drug pegvisomant. Will you ensure in the work that the Chief Pharmaceutical Officer for Wales is going to undertake that he or she—my apologies, but I do not know if it is a he or a she—will look at the drugs that have historically been rejected in Wales, and continue to be rejected, but are funded by the NHS either in England or in Scotland?
 
13:37
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae hwn yn ffactor y mae’n rhaid ei ystyried. Roedd hwn yn ffactor y soniodd y Gweinidog amdano wrth ddod i’w benderfyniad ef. Dywedodd ei bod yn bwysig o ran cydraddoldeb bod y cyffuriau hyn ar gael yng Nghymru. Wrth ddweud hynny, mae’n bwysig cael rhyw fath o broses i asesu pa mor effeithiol yw cyffuriau achos mae’r cwmnïau, yn naturiol, yn gallu dweud beth bynnag maen nhw mo’yn am y cyffuriau maen nhw’n eu cynhyrchu. Felly, mae’n rhaid cael rhyw fath o broses annibynnol er mwyn sicrhau bod pobl yn deall pa mor effeithiol yw unrhyw gyffur cyn gwneud penderfyniad.
This is a factor that must be taken into consideration. This is a factor that the Minister mentioned in his decision. He said that it was important from the point of view of equality that these drugs should be available in Wales. Having said that, it is important to have some sort of process to assess how effective these drugs are because, naturally, companies are able to say whatever they wish about the drugs that they produce. So, you have to have some sort of independent process to ensure that people understand the efficacy of any drug before taking any decision.
 
13:38
The UK Government has accepted an EU recommendation that all member states should have a plan in place by the end of this year to improve the care, treatment and support for people with rare diseases. I understand that your officials have been working on a four-nation basis to develop that plan. Could you tell us what mechanisms you will be putting in place to ensure that plan is delivered in Wales?
Mae Llywodraeth y DU wedi derbyn argymhelliad yr Undeb Ewropeaidd y dylai pob aelod-wladwriaeth fod â chynllun ar waith erbyn diwedd y flwyddyn hon i wella’r gofal, y driniaeth a’r gefnogaeth i bobl â chlefydau anghyffredin. Rwy’n deall bod eich swyddogion wedi bod yn gweithio ar sail pedair gwlad i ddatblygu’r cynllun hwnnw. A allech chi ddweud wrthym pa ddulliau y byddwch yn eu rhoi ar waith i sicrhau y darperir y cynllun hwnnw yng Nghymru?
 
13:38
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Welsh Government officials are working on a four-country document. A large group has been set up to offer advice in Wales. A group of officials, chaired by the Deputy Chief Medical Officer for Wales, will oversee our approach and we will work with the NHS in terms of ensuring that that response is comprehensive.
Mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn gweithio ar ddogfen pedair gwlad. Sefydlwyd grŵp mawr i gynnig cyngor yng Nghymru. Bydd grŵp o swyddogion, dan gadeiryddiaeth Dirprwy Brif Swyddog Meddygol Cymru, yn goruchwylio ein dull gweithredu a byddwn yn gweithio gyda’r GIG o ran sicrhau bod yr ymateb hwnnw’n gynhwysfawr.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:39
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to questions from the party leaders. The first question this afternoon is from the leader of the opposition, Andrew R.T. Davies.
Symudwn nawr at gwestiynau gan arweinwyr y pleidiau. Daw’r cwestiwn cyntaf y prynhawn yma gan arweinydd yr wrthblaid, Andrew R.T. Davies.
 
13:39
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
First Minister, the Confederation of British Industry said yesterday that the economy, generally, was on the right track. It also levelled some accusations against your Government about not helping the construction sector and, importantly, not spending wisely the money that the Treasury gave you. Your Government was offered the opportunity to speak on these issues, but declined. Would you care to comment on your support for the construction sector and, more importantly, the accusation that you are not spending the money to best effect to help the economy in Wales?
Brif Weinidog, dywedodd Cydffederasiwn Diwydiant Prydain ddoe bod yr economi, yn gyffredinol, ar y trywydd iawn. Gwnaeth rai cyhuddiadau hefyd yn erbyn eich Llywodraeth chi am beidio â helpu’r sector adeiladu ac, yn bwysig, am beidio â gwario’r arian a roddwyd i chi gan y Trysorlys yn ddoeth. Cynigwyd cyfle i’ch Llywodraeth siarad ar y materion hyn, ond gwrthododd. A hoffech chi gynnig sylwadau ar eich cefnogaeth i’r sector adeiladu ac, yn bwysicach, y cyhuddiad nad ydych yn gwario’r arian yn y ffordd orau i helpu’r economi yng Nghymru?
 
13:39
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
In the last three quarters of the last year, construction levels in Wales increased by 8.9%. It went backwards by 2.6% in general across the UK. Those figures speak for themselves.
Cynyddodd lefelau adeiladu yng Nghymru 8.9% yn ystod tri chwarter olaf y llynedd. Gostyngodd 2.6% ledled y DU yn gyffredinol. Mae’r ffigurau hynny’n adrodd y stori eu hunain.
 
13:39
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
First Minister, the CBI, which is a major industrial, employer organisation has clearly identified failures by your Government to support the construction sector and, in particular, a failure to spend the money that is sent down the M4 by the UK Treasury. It also highlighted that other parts of the UK are benefiting from the proactive measures that the Westminster Government has brought in to support the construction industry. It said,
Brif Weinidog, mae’r CBI, sy’n sefydliad cyflogi diwydiannol mawr wedi nodi’n eglur methiannau gan eich Llywodraeth i gefnogi’r sector adeiladu ac, yn benodol, methiant i wario’r arian sy’n cael ei anfon i lawr yr M4 gan Drysorlys y DU. Amlygodd hefyd bod rhannau eraill o’r DU yn elwa o’r mesurau rhagweithiol y mae Llywodraeth San Steffan wedi eu cyflwyno i gefnogi’r diwydiant adeiladu. Meddai:
 
‘The construction industry across the UK is finding it tough but here in Wales undoubtedly it is even worse.’
Mae’r diwydiant adeiladu yn ei chael hi’n anodd ledled y DU ond nid oes amheuaeth ei bod hyd yn oed yn waeth yma yng Nghymru.
 
With the shelving of your homebuy Cymru scheme and your lack of ability to use the money that the Treasury has given you, is there any wonder that you cannot gain the confidence of a major employer organisation such as the CBI with your economic policies?
Ar ôl diddymu eich cynllun cymorth prynu Cymru a’ch diffyg gallu i ddefnyddio’r arian y mae’r Trysorlys wedi ei roi i chi, a oes unrhyw syndod nad ydych chi’n gallu ennill hyder sefydliad cyflogi mawr fel y CBI gyda’ch polisïau economaidd?
 
13:40
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I do find it incredibly patronising when the leader of the opposition talks about the Treasury giving us money. Welsh people pay taxes as well, in case he has not noticed, and they are entitled to a share of that money. Let me remind him once again of the figures. In the last quarter, Welsh construction was up 8.9%; construction was down 2.6% across the rest of the UK. In all three quarters of 2012, construction in Wales was up by 1.5% and construction across the UK was down by 12%. That shows us that we are doing something right in Wales. It is the UK Government that should be looking at itself in terms of helping construction elsewhere in the UK.
Rwy’n credu ei bod yn anhygoel o nawddoglyd pan fo arweinydd yr wrthblaid yn siarad am y Trysorlys yn rhoi arian i ni. Mae pobl Cymru yn talu trethi hefyd, rhag ofn nad yw wedi sylwi, ac mae ganddyn nhw hawl i gyfran o’r arian hwnnw. Gadewch i mi ei atgoffa unwaith eto o’r ffigurau. Yn ystod y chwarter diwethaf, roedd adeiladu yng Nghymru wedi cynyddu 8.9%; roedd adeiladu wedi gostwng 2.6% ar draws gweddill y DU. Ym mhob un o dri chwarter 2012, roedd adeiladu yng Nghymru 1.5% yn fwy, ac roedd adeiladu ar draws y DU 12% yn llai. Mae hynny’n dangos i ni ein bod yn gwneud rhywbeth yn iawn yng Nghymru. Llywodraeth y DU ddylai fod yn edrych ar ei hun o ran helpu adeiladu mewn mannau eraill yn y DU.
 
13:41
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
Minister, it is evident from employers, house builders, and anyone else involved in the construction sector that the actions that you are taking are not helping the construction sector here in Wales. Any growth is down to the innovation and drive of the individuals concerned in the construction sector. All you need to focus on are the comments levelled at your Government day in, day out about the lack of delivery. Last year, for example, the CBI pointed out that there was a lot of talk, but little delivery. Is it not the case that all we are getting from your Government is talk? We have had shelved schemes, more red tape and letting down the people of Wales. Is it not the case that you have failed the construction sector, you have failed to revive the Welsh economy and, above all, you are failing to deliver for the people of Wales?
Weinidog, mae’n amlwg o safbwynt cyflogwyr, adeiladwyr tai, ac unrhyw un arall sy’n ymwneud â’r sector adeiladu nad yw’r camau rydych chi’n eu cymryd yn helpu’r sector adeiladu yma yng Nghymru. Mae unrhyw dwf yn ganlyniad i arloesedd ac egni’r unigolion dan sylw yn y sector adeiladu. Y cwbl y mae angen i chi ganolbwyntio arnynt yw’r sylwadau sy’n cael eu gwneud am eich Llywodraeth ddydd ar ôl dydd am y diffyg cyflawni. Y llynedd, er enghraifft, nododd y CBI bod llawer o siarad, ond ychydig iawn o gyflawni. Onid yw’n wir mai’r cwbl rydym ni’n ei gael gan eich Llywodraeth yw siarad? Rydym ni wedi gweld cynlluniau’n cael eu diddymu, mwy o fiwrocratiaeth a gadael pobl Cymru i lawr. Onid yw’n wir eich bod wedi siomi’r sector adeiladu, eich bod wedi methu ag adfywio economi Cymru ac, yn anad dim, eich bod yn methu â chyflawni dros bobl Cymru?
 
13:42
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
He has dug himself into so much of a hole that I can barely see the top of his head. You always know when the leader of the opposition has lost the argument because he talks for a long time, trying to dig himself out. Again, I refer him to the figures: construction in Wales has improved; construction across the UK has gone backwards. That shows that the Welsh Government is working for the people of Wales. It is the UK Government and his party who are not delivering for the people of the UK. They need to get off their backsides and do their part.
Mae wedi cael ei hun i mewn i gymaint o dwll fel mai prin y gallaf weld top ei ben. Rydych chi bob amser yn gwybod pan fydd arweinydd yr wrthblaid wedi colli’r ddadl gan ei fod yn siarad am amser maith, yn ceisio cael ei hun allan o dwll. Unwaith eto, rwy’n ei gyfeirio at y ffigurau: mae adeiladu yng Nghymru wedi gwella; mae adeiladu ledled y DU wedi gostwng. Mae hynny’n dangos bod Llywodraeth Cymru yn gweithio dros bobl Cymru. Llywodraeth y DU a’i blaid ef yw’r rhai nad ydynt yn cyflawni dros bobl y DU. Mae angen iddyn nhw godi oddi ar eu penolau a gwneud eu rhan.
 
13:42
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to the leader of Plaid Cymru, Leanne Wood.
Symudwn yn awr at arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.
 
13:42
Leanne WoodBywgraffiadBiographyArweinydd Plaid Cymru / The Leader of Plaid Cymru
First Minister, the latest analysis of child poverty figures from the Institute for Fiscal Studies and the Institute for Public Policy Research shows that, on a UK level, relative child poverty will rise once again throughout the decade. You have been First Minister for three years; can you tell us what is happening to child poverty? Is it increasing?
Brif Weinidog, mae’r dadansoddiad diweddaraf o ffigurau tlodi plant gan y Sefydliad Astudiaethau Cyllid a’r Sefydliad Ymchwil Polisi Cyhoeddus yn dangos y bydd tlodi plant cymharol, ar lefel y DU, yn codi unwaith eto drwy gydol y degawd. Rydych chi wedi bod yn Brif Weinidog ers tair blynedd; a allwch chi ddweud wrthym beth sy’n digwydd i dlodi plant? A yw’n cynyddu?
 
13:43
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
It is inevitable that there will be pressures on child poverty. We expect that poverty will increase in Wales in line with the rest of the UK. However, as a Government, we will soon be launching the tackling poverty action plan, which will outline clearly what we will do with our levers in order to alleviate poverty in Wales.
Mae’n anochel y bydd pwysau ar dlodi plant. Rydym yn disgwyl y bydd tlodi yn cynyddu yng Nghymru yn unol â gweddill y DU. Fodd bynnag, fel Llywodraeth, byddwn yn lansio cynllun gweithredu trechu tlodi yn fuan, a fydd yn amlinellu’n eglur yr hyn y byddwn yn ei wneud gyda’n hysgogiadau i liniaru tlodi yng Nghymru.
 
13:43
Of course we recognise that economic and social security policies that are handed down from Westminster are very damaging to Wales. I hear you say now, finally, after I do not know how many years, that you are going to introduce an action plan. You have no real strategy to deal with this, do you? Coming up is the second year of the council tax benefit cut and you have no plan. On end-of-life social care, First Minister, you have no plan. To deal with the impact of universal benefits, you have no plan. First Minister, do you really have a strategy to protect the people of Wales against all of these? Are you really standing up for Wales?
Rydym yn cydnabod wrth gwrs bod polisïau economaidd a nawdd cymdeithasol sy’n cael eu cyflwyno o San Steffan yn niweidiol iawn i Gymru. Rwy’n eich clywed yn dweud nawr, o’r diwedd, ar ôl wn i ddim faint o flynyddoedd, eich bod yn mynd i gyflwyno cynllun gweithredu. Nid oes gennych chi unrhyw strategaeth go iawn i ymdrin â hyn, nac oes? Mae ail flwyddyn y gostyngiad i’r budd-dal treth gyngor yn dynesu ac nid oes gennych chi unrhyw gynllun. O ran gofal cymdeithasol diwedd oes, Brif Weinidog, nid oes gennych chi unrhyw gynllun. I ymdrin ag effaith budd-daliadau cyffredinol, nid oes gennych chi unrhyw gynllun. Brif Weinidog, a oes gennych chi strategaeth i amddiffyn pobl Cymru rhag pob un o’r rhain mewn gwirionedd? A ydych chi wir yn sefyll dros Gymru?
 
13:44
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The leader of Plaid Cymru will know what we did with council tax benefit: we took a cut of £20 million and we reinstated it, and we are looking to help people in the course of the coming year as well. We have our own universal benefits in Wales that we have protected and that we will continue to protect. There are many people in Wales who will benefit from what we have done, not least, of course, free prescriptions. I would like to know, as I am sure would the whole Chamber, what Plaid Cymru’s plans would be in the same circumstances. We have delivered: we have a tackling poverty action plan; we have protected universal benefits; we have increased school spending; and we have made sure that those who are most vulnerable in society have been protected the most. If she has an argument with that, I would love to know what she thinks we should be doing differently.
Bydd arweinydd Plaid Cymru yn gwybod yr hyn a wnaethom ni gyda’r budd-dal treth gyngor: cafwyd toriad o £20 miliwn ac fe’i hadferwyd gennym, a’n nod yw helpu pobl yn ystod y flwyddyn sydd i ddod hefyd. Mae gennym ni ein budd-daliadau cyffredinol ein hunain yng Nghymru, yr ydym ni wedi eu diogelu, ac y byddwn yn parhau i’w diogelu. Ceir llawer o bobl yng Nghymru a fydd yn elwa o’r hyn rydym ni wedi ei wneud, yn enwedig, wrth gwrs, presgripsiynau am ddim. Hoffwn wybod, fel rwy’n siŵr y byddai’r Siambr gyfan, beth fyddai cynlluniau Plaid Cymru dan yr un amgylchiadau. Rydym ni wedi cyflawni: mae gennym ni gynllun gweithredu trechu tlodi; mae gennym ni fudd-daliadau cyffredinol wedi’u diogelu; rydym ni wedi cynyddu gwariant ysgolion; ac rydym ni wedi gwneud yn siŵr bod y rhai sydd fwyaf agored i niwed yn y gymdeithas wedi cael eu diogelu fwyaf. Os oes ganddi hi ddadl â hynny, byddwn wrth fy modd yn clywed beth y mae hi’n ei gredu y dylem ni fod yn ei wneud yn wahanol.
 
13:44
First Minister, the council tax benefit was dealt with at the very last minute. You clearly had no plan. Your Minister for Communities and Tackling Poverty appeared before the Enterprise and Business Committee last week, and he told the committee that the Government is tackling poverty on a departmental basis, with no cross-cutting strategy. With 31% of children in Wales living in relative poverty and with many people unaware of the changes to social security that are on their way, the fact that your Minister says that your Government has no overarching strategy to deal with child poverty should be a cause of deep concern for all of us. First Minister, what is your strategy? How will you deliver it, and who is right on this question: is it you or is it your Minister for tackling poverty?
Brif Weinidog, ymdriniwyd â budd-dal y dreth gyngor ar y funud olaf un. Mae’n amlwg nad oedd gennych chi unrhyw gynllun. Ymddangosodd eich Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi gerbron y Pwyllgor Menter a Busnes yr wythnos diwethaf, a dywedodd wrth y pwyllgor fod y Llywodraeth yn trechu tlodi ar sail adrannol, heb unrhyw strategaeth gyffredinol. Gan fod 31% o blant yng Nghymru yn byw mewn tlodi cymharol a bod llawer o bobl heb fod yn ymwybodol o’r newidiadau i nawdd cymdeithasol sydd ar eu ffordd, dylai’r ffaith fod eich Gweinidog yn dweud nad oes gan eich Llywodraeth unrhyw strategaeth gyffredinol i drechu tlodi plant fod yn achos sy’n destun pryder mawr i bob un ohonom. Brif Weinidog, beth yw eich strategaeth? Sut y byddwch chi’n ei darparu, a phwy sy’n iawn o ran y cwestiwn hwn: ai chi neu eich Gweinidog trechu tlodi?
 
13:45
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
She is now drowning in a whirlpool of spin. If she looks at what the Minister actually said, he said nothing of the sort. He said that there are problems with obtaining data from the UK Government, but to suggest that somehow there is no—[Interruption.] Do check the Record, please. However, if you are suggesting that he said that there was no cross-cutting plan, that is simply not correct. He has quite often said that tackling poverty is important, and we have said as a Government that the tackling poverty action plan is a cross-government programme that is supported by all departments; that has always been the Government’s view. Once again, we are left wondering what Plaid Cymru’s policies actually are.
Mae hi’n boddi mewn trobwll o sbin bellach. Pe bai hi’n edrych ar yr hyn a ddywedodd y Gweinidog mewn gwirionedd, ddywedodd e ddim byd o’r fath. Dywedodd fod problemau gyda chael data gan Lywodraeth y DU, ond mae awgrymu rywsut nad oes unrhyw—[Torri ar draws.] Edrychwch ar y Cofnod, os gwelwch yn dda. Fodd bynnag, os ydych chi’n awgrymu ei fod wedi dweud nad oedd unrhyw gynllun cyffredinol, nid yw hynny’n gywir o gwbl. Mae wedi dweud yn eithaf aml fod trechu tlodi yn bwysig, ac rydym ni fel Llywodraeth wedi dweud bod y cynllun gweithredu trechu tlodi yn rhaglen draws-lywodraeth a gefnogir gan bob adran; dyna fu safbwynt y Llywodraeth erioed. Unwaith eto, rydym ni’n cael ein gadael yn pendroni beth yn union yw polisïau Plaid Cymru mewn gwirionedd.
 
13:46
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiographyArweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / The Leader of the Welsh Liberal Democrats
First Minister, will you tell us who will be eligible for social care and services under your Government’s Social Services and Well-being (Wales) Bill?
Brif Weinidog, a wnewch chi ddweud wrthym pwy fydd yn gymwys i dderbyn gofal cymdeithasol a gwasanaethau dan Fil Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) eich Llywodraeth?
 
13:46
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
That is something that is being developed during the course of the Bill’s passage through the Assembly.
Mae hynny’n rhywbeth sy’n cael ei ddatblygu wrth i’r Bil gael ei gyflwyno drwy’r Cynulliad.
 
13:46
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
Unbelievable. The key point of this Bill is to create a set of national criteria for who receives care. Vulnerable people in Wales need to know whether they will qualify for help or not. I do not think that it is too much to ask the Government to publish those criteria before we are asked to vote on the Bill. When will your Government publish the criteria to determine who will be eligible for help under this legislation, and who will not?
Anhygoel. Pwynt allweddol y Bil hwn yw creu set o feini prawf cenedlaethol ar gyfer pwy sy’n derbyn gofal. Mae angen i bobl sy’n agored i niwed yng Nghymru wybod pa un a fyddant yn gymwys i gael cymorth ai peidio. Nid wyf yn credu ei bod yn ormod i ofyn i’r Llywodraeth gyhoeddi’r meini prawf hynny cyn y gofynnir i ni bleidleisio ar y Bil. Pa bryd fydd eich Llywodraeth yn cyhoeddi’r meini prawf i benderfynu pwy fydd yn gymwys i dderbyn cymorth dan y ddeddfwriaeth hon, a phwy na fydd?
 
13:47
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I cannot quite understand the Leader of the Welsh Liberal Democrats when she claims that secondary legislation should precede primary legislation; I have never heard that said in any chamber before.
Nid wyf yn deall Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn iawn pan mae’n honni y dylai deddfwriaeth eilaidd ragflaenu deddfwriaeth sylfaenol; nid wyf erioed wedi clywed hynny’n cael ei ddweud mewn unrhyw siambr o’r blaen.
 
13:47
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
First Minister, I want to know, as do the very many organisations across Wales that responded to the consultation on this Bill, who will be eligible and who will not. It is not too much to ask a Government to publish the plans before we vote on the primary legislation, so that we know how our constituents will be affected. You may be happy to, but I am certainly not.
Brif Weinidog, hoffwn i wybod, fel yr hoffai’r nifer fawr o sefydliadau ledled Cymru a ymatebodd i’r ymgynghoriad ar y Bil hwn, pwy fydd yn gymwys a phwy na fydd. Nid yw’n ormod i ofyn i Lywodraeth gyhoeddi’r cynlluniau cyn i ni bleidleisio ar y ddeddfwriaeth sylfaenol, fel ein bod yn gwybod sut y bydd ein hetholwyr yn cael eu heffeithio. Efallai eich bod chi’n hapus i wneud hynny, ond yn sicr nid wyf fi.
 
The other concern with the Bill is the issue of finances. Last week, the Welsh Local Government Association said that the idea that the Bill is cost-neutral simply cannot be the case. Do you stand by your Deputy Minister for Social Services’s statement that, if the Bill passes, no additional money will be needed to implement it?
Y pryder arall gyda’r Bil yw’r mater o gyllid. Dywedodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yr wythnos diwethaf na all y syniad bod y Bil yn niwtral o ran cost fod yn wir. A ydych chi’n cytuno â datganiad eich Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol na fydd angen unrhyw arian ychwanegol i roi’r Bil ar waith, os caiff ei gymeradwyo?
 
13:48
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, and, in answer to the first question, it is normal practice for criteria to be developed once primary legislation is in place. Otherwise, what is the point of developing criteria if there is no primary legislation upon which to hook those criteria? It is right to say that people need to know what the criteria are, and those criteria will be made available as soon as possible. The other thing that I noticed about the WLGA is the criticism that it levelled at her party, particularly regarding its continuing acquiescence in the shambles in London at the moment, because there seem to be several Governments in place in London, and its acquiescence in reducing the finances available for Wales as a whole. That is bound to have an impact on finances in Wales. When will her party stand up for Wales at Westminster? It is important that we understand that the Lib Dems have kept hold of their principles, rather than following the Conservative party down a European hole, which is where it is going at the moment.
Ydw, ac, i ateb y cwestiwn cyntaf, mae’n arferol i feini prawf gael eu datblygu unwaith y bydd deddfwriaeth sylfaenol wedi’i sefydlu. Fel arall, beth yw pwynt datblygu meini prawf os nad oes unrhyw ddeddfwriaeth sylfaenol i seilio’r meini prawf hynny arni? Mae’n iawn i ddweud bod angen i bobl wybod beth yw’r meini prawf, a bydd y meini prawf hynny ar gael cyn gynted â phosibl. Y peth arall y sylwais am CLlLC yw’r feirniadaeth a wnaeth ar ei phlaid hi, yn enwedig o ran y ffaith ei bod yn parhau i gyd-fynd â’r traed moch yn Llundain ar hyn o bryd, oherwydd mae’n ymddangos bod nifer o Lywodraethau ar waith yn Llundain, a’r ffaith ei bod yn cyd-fynd â lleihau’r arian sydd ar gael i Gymru gyfan. Mae hynny’n sicr o gael effaith ar gyllid yng Nghymru. Pryd wnaiff ei phlaid hi sefyll dros Gymru yn San Steffan? Mae’n bwysig ein bod yn deall bod y Democratiaid Rhyddfrydol wedi cadw gafael ar eu hegwyddorion, yn hytrach na dilyn y blaid Geidwadol i lawr twll Ewropeaidd, a dyna lle mae’n mynd ar hyn o bryd.
 
Gwasanaeth Cludo Cleifion
Patient Transport Service
 
13:49
Russell GeorgeBywgraffiadBiography
3. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y Gwasanaeth Cludo Cleifion mewn Achosion nad ydynt yn rhai Brys? OAQ(4)1057(FM)
3. Will the First Minister make a statement on the Non-Emergency Patient Transport Service? OAQ(4)1057(FM)
 
13:49
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. We are nearing the completion of a three-year national programme of non-emergency patient transport pilot schemes, involving the Welsh ambulance service, the local health boards and the voluntary sector. These will test out different models of transport provision and identify methods for improving non-emergency transport for service users.
Gwnaf. Rydym ni ar fin cwblhau rhaglen genedlaethol tair blynedd o gynlluniau arbrofol cludiant cleifion di-argyfwng, gan gynnwys gwasanaeth ambiwlans Cymru, y byrddau iechyd lleol a’r sector gwirfoddol. Bydd y rhain yn profi gwahanol fodelau o ddarparu cludiant ac yn nodi dulliau ar gyfer gwella cludiant di-argyfwng i ddefnyddwyr gwasanaeth.
 
13:49
Russell GeorgeBywgraffiadBiography
Thank you, First Minister. A number of constituents of mine have raised concerns with me about the joined-up nature of the service in Powys, whereby out-patient appointments for treatments are not being properly taken into account in the scheduling and delivery of non-emergency transport services, particularly as many of my constituents have to travel long distances to district general hospitals such as Aberystwyth, Wrexham, Shrewsbury and Telford. The current service is not fit for purpose, because its hours are between 8.30 a.m. and 4.30 p.m. Will you examine this issue, please? It may well be a wider, Wales issue in terms of joined-up delivery of health services.
Diolch yn fawr, Brif Weinidog. Mae nifer o’m hetholwyr wedi codi pryderon gyda mi ynghylch natur gydgysylltiedig y gwasanaeth ym Mhowys, lle nad yw apwyntiadau cleifion allanol ar gyfer triniaethau yn cael eu cymryd i ystyriaeth yn briodol o ran trefnu a darparu gwasanaethau cludiant di-argyfwng, yn enwedig gan fod rhaid i lawer o’m hetholwyr deithio pellteroedd maith i ysbytai cyffredinol dosbarth fel Aberystwyth, Wrecsam, yr Amwythig a Telford. Nid yw’r gwasanaeth presennol yn addas i’w diben, gan fod ei oriau rhwng 8:30a.m. a 4:30p.m. A wnewch chi ymchwilio i’r mater hwn, os gwelwch yn dda? Efallai’n wir ei fod yn fater ehangach, trwy Gymru gyfan, o ran darpariaeth gydgysylltiedig o wasanaethau iechyd.
 
13:50
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I can inform the Member that Powys has recently commenced its own pilot scheme. It has learned from the initial four pilot schemes that were in place. In terms of the next steps, the Minister will receive a report on the initial pilot schemes next month and that report will inform our response to non-urgent patient transport in the future.
Gallaf hysbysu’r Aelod fod Powys wedi cychwyn ei chynllun arbrofol ei hun yn ddiweddar. Mae wedi dysgu o’r pedwar cynllun arbrofol cychwynnol a oedd ar waith. O ran y camau nesaf, bydd y Gweinidog yn derbyn adroddiad ar y cynlluniau arbrofol cychwynnol y mis nesaf a bydd yr adroddiad hwnnw’n llywio ein hymateb i gludiant cleifion di-argyfwng yn y dyfodol.
 
13:50
Brif Weinidog, mae nifer o gleifion, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig, yn methu apwyntiadau achos bod toriadau i wasanaethau bysys, ac mae toriadau yn y gymdeithas yn gyffredinol, wrth gwrs. Mae methu â chadw apwyntiadau yn arwain at broblemau yn y system yn gyffredinol. A oes modd i’r Llywodraeth ystyried rhoi rhyw fath o warant i bobl i sicrhau bod trefniadau yn eu lle er mwyn iddynt gadw eu hapwyntiadau? Mae hyn yn allweddol i’r system newydd y mae eich Gweinidog yn ei rhagweld ar gyfer y gwasanaeth iechyd yng Nghymru. Mae’n rhaid i’r gwasanaethau yn y gymuned weithio, sydd yn golygu bod yn rhaid i bobl gyrraedd mewn pryd ar gyfer eu hapwyntiadau.
First Minister, many patients, especially in rural areas, are missing appointment because of cuts in bus services, and there are cuts in general in society, of course. Failure to attend appointments leads to general problems in the system. Can the Government give consideration to some sort of guarantee system for people in order to ensure that arrangements are in place for them to keep their appointments? This is crucial for the new system that your Minister envisages for the health service in Wales. Services in the community must work, which means that people have to reach their appointments in time.
 
13:51
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae swyddog o’r Adran Drafnidiaeth yn awr yn gweithio gyda’r Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol er mwyn ystyried hyn a sicrhau bod trafnidiaeth ar gael ac yn fforddiadwy. Mae’r gwaith hwnnw’n digwydd ar hyn o bryd er mwyn sicrhau ein bod yn darparu gwasanaeth sy’n well ac sy’n gydweithredol yn y dyfodol.
An official from the Department for Transport is now working with the Department of Health and Social Services to give consideration to this issue and to ensure that transport is available and affordable. That work is currently ongoing in order to ensure that we provide services that are better and more collaborative in the future.
 
13:51
Brif Weinidog, mae’r gwasanaeth o dan bwysau ar hyn o bryd a bydd yn newid wrth i’r holl gynlluniau ad-drefnu ddod i rym. Yn y gogledd, nid oes asesiad wedi cael ei wneud gan y bwrdd iechyd ynghylch y pwysau ychwanegol fydd ar y gwasanaeth. A fyddwch chi fel Llywodraeth yn mynnu bod yr asesiadau hynny’n digwydd cyn i’r gwasanaethau hyn gael eu had-drefnu?
First Minister, the service is under pressure at present and it will change as all the reorganisation plans come into force. In north Wales, the health board has made no assessment of the additional pressures that the service will face. Will you as a Government insist on such assessments before these services are reorganised?
 
13:52
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae’n bwysig dros ben bod ystyriaeth yn cael ei rhoi i sut y bydd cleifion yn teithio i ysbytai dros Gymru. Mae hynny’n rhan o’r broses adnewyddu sy’n digwydd yn y gwasanaeth iechyd.
It is vital that consideration is given to how patients will travel to hospitals across Wales. That is part and parcel of the renewal process taking place in the health service.
 
Polisiau ar Ynni Gwynt
Policies for Wind Power
 
13:52
4. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am bolisïau Llywodraeth Cymru ar ynni gwynt? OAQ(4)1053(FM)
4. Will the First Minister make a statement on Welsh Government policies for wind power? OAQ(4)1053(FM)
 
13:52
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Fel y nodir yn ‘Ynni Cymru’, ein nod yw gwneud y defnydd gorau o ffynonellau ynni adnewyddadwy sydd wedi’u profi’n fasnachol, gyda gwynt y mwyaf datblygedig o’r rhain. Rydym am hwyluso defnydd priodol er mwyn cyflawni’n hamcanion carbon isel a sicrhau manteision sylweddol i bobl a chymunedau Cymru.
As stated in ‘Energy Wales’, our aim is to make the best use of commercially proven renewable energy sources, of which wind is the most developed. We want to facilitate appropriate deployment to deliver against our low-carbon objectives and ensure that the people and communities of Wales derive significant benefits.
 
13:53
Brif Weinidog, rydych wedi dweud eich bod chi eisiau hwyluso datblygiadau ynni gwynt. Er hyn, a ydych yn ymwybodol bod un o gynlluniau mwyaf Cymru ar gyfer ynni gwynt, sef Nant y Moch yn fy etholaeth i, gan gwmni SSE, wedi cael ei roi ‘on hold’? Y rheswm cyhoeddus mae wedi ei roi am hyn yw’r hinsawdd fuddsoddi ar gyfer ynni adnewyddadwy yng Nghymru. Ni fydd y cwmni yn buddsoddi mwy yn y cynllun hwn nes y bydd polisi Cymru ar ynni adnewyddadwy yn fwy clir iddo. A yw’n fwriad gennych i roi mwy o eglurder a hyder i gwmnïau fel SSE ynglŷn â datblygu ynni gwynt yng Nghymru?
First Minister, you have said that you want to facilitate wind energy developments. However, did you know that one of Wales’s biggest wind energy schemes, the SSE scheme at Nant y Moch in my constituency, has been put on hold? The publicly given reason for that is the investment climate for renewable energy in Wales. The company will not invest more in that scheme until it has more clarity on the Welsh policy on renewable energy. Do you intend to give companies such as SSE more clarity and confidence on wind energy developments in Wales?
 
13:53
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Fe wnes i drafod hyn gyda’r cwmni. Y broblem yw na fydd pethau’n gliriach heb fod datganoli ar y pwerau sydd eu hangen arnom fan hyn. Heb fod yn yr un sefyllfa â’r Alban a Gogledd Iwerddon, nid oes gennym obaith o fod yn ddigon clir ynglŷn â sicrhau buddsoddiad yng Nghymru yn y dyfodol.
I discussed this with the company. The problem is that things will not become clearer without the devolution of the powers that we need here. Until we have the same powers as Scotland and Northern Ireland, we have no hope of being clear enough to secure future investment in Wales.
 
13:54
First Minister, technical advice note 8 is a document that your Government is not prepared to review at present. However, it says that
Brif Weinidog, mae nodyn cyngor technegol 8 yn ddogfen nad yw eich Llywodraeth yn fodlon ei hadolygu ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae’n dweud:
 
‘there is a balance to be struck between the desirability of renewable energy and landscape protection.’
‘bod angen sicrhau cydbwysedd rhwng dymunoldeb ynni adnewyddadwy a diogelu’r tirlun.’
 
It goes on to say that
Mae’n mynd yn ei flaen i ddweud
 
‘there is a case for avoiding a situation where wind turbines are spread across the whole of a county.’
‘ceir achos dros osgoi sefyllfa lle mae tyrbinau gwynt yn cael eu gwasgaru ar draws sir gyfan.’
 
First Minister, what can you do to ensure that local authorities have cumulative impact assessments? In areas such as Pembrokeshire and Carmarthenshire, people are banging up one, two or three wind turbines as solo applications or triple applications. However, when you put them all together in a small area, it is, by any other standard, a windfarm. Do you think that it is acceptable that areas of rural Wales that depend so much on tourism for their business are allowed to become part of the industrial landscape?
Brif Weinidog, beth allwch chi ei wneud i sicrhau bod awdurdodau lleol yn cynnal asesiadau effaith ar y cyd? Mewn ardaloedd fel Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin, mae pobl yn cyflwyno un, dau neu dri tyrbin gwynt fel ceisiadau unigol neu geisiadau triphlyg. Fodd bynnag, pan fyddwch chi’n eu rhoi nhw i gyd gyda’i gilydd mewn ardal fach, yna mae’n fferm wynt yn ôl unrhyw safon arall. A ydych chi’n credu ei bod yn dderbyniol caniatáu i rannau o Gymru wledig sy’n dibynnu cymaint ar dwristiaeth am eu busnes ddod yn rhan o’r dirwedd ddiwydiannol?
 
13:54
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
These are matters for local authorities. If they feel that planning applications should not proceed, they are free to do so. TAN 8 makes it clear that, when it comes to the larger planning applications within the devolved competence of the National Assembly, there is an expectation that those applications would be considered more favourably within the strategic search areas. There is no ban on development outside of those areas, but it is for local authorities to decide how they approach this issue, and how they examine each planning application in terms of its impact in the particular area.
Materion i awdurdodau lleol yw’r rhain. Os ydynt yn teimlo na ddylai ceisiadau cynllunio fynd yn eu blaenau, maen nhw’n rhydd i wneud hynny. Wrth ystyried y ceisiadau cynllunio mwy o fewn cymhwysedd datganoledig y Cynulliad Cenedlaethol, mae TAN 8 yn ei gwneud yn eglur bod disgwyliad y byddai’r ceisiadau hynny’n cael eu hystyried yn fwy ffafriol o fewn yr ardaloedd chwilio strategol. Nid oes gwaharddiad ar ddatblygu y tu allan i’r ardaloedd hynny, ond mater i awdurdodau lleol yw penderfynu sut maen nhw’n ymdrin â’r mater hwn, a sut maen nhw’n edrych ar bob cais cynllunio o ran ei effaith yn yr ardal benodol.
 
Cyfranogiad mewn Chwaraeon yn Nhorfaen
Participation in Sport in Torfaen
 
13:55
5. Sut y mae Llywodraeth Cymru yn annog pobl yn Nhorfaen i gymryd rhan mewn chwaraeon? OAQ(4)1061(FM)
5. How is the Welsh Government encouraging people in Torfaen to participate in sport? OAQ(4)1061(FM)
 
13:55
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The Welsh Government, via Sport Wales, is working with local organisations and Torfaen County Borough Council to provide opportunities for people of all ages to participate in sport.
Mae Llywodraeth Cymru, trwy Chwaraeon Cymru, yn gweithio gyda sefydliadau lleol a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i gynnig cyfleoedd i bobl o bob oed gymryd rhan mewn chwaraeon.
 
13:55
First Minister, I recently attended the relaunch of the Fighting Fit Gym in Griffithstown, which has been transformed into a state-of-the-art community fitness facility, thanks to a £100,000 investment from Sport Wales, the community economic development programme and the community facilities and activities programme. I was totally bowled over by the enthusiasm, knowledge and dedication of the staff and volunteers whom I met. It is a testament to all their hard work that Griffithstown now boasts a first-class sport and fitness facility. Will you join me, First Minister, in congratulating Jo Draper and all at the Fighting Fit Gym on the fantastic work that they do, day in, day out, promoting sport and sporting success in Torfaen?
Brif Weinidog, mynychais ail-lansiad Campfa Fighting Fit yn Griffithstown yn ddiweddar, sydd wedi cael ei droi’n gyfleuster ffitrwydd cymunedol gyda’r holl offer diweddaraf, diolch i fuddsoddiad o £100,000 gan Chwaraeon Cymru, y rhaglen datblygu economaidd cymunedol a’r rhaglen cyfleusterau a gweithgareddau cymunedol. Cefais fy syfrdanu’n llwyr gan frwdfrydedd, gwybodaeth ac ymroddiad yr aelodau staff a’r gwirfoddolwyr i mi gyfarfod â nhw. Mae’n glod i’w holl waith caled y gall Griffithstown frolio cyfleuster chwaraeon a ffitrwydd o’r radd flaenaf erbyn hyn. A wnewch chi ymuno â mi, Brif Weinidog, i longyfarch Jo Draper a phawb yng Nghampfa Fighting Fit, ar y gwaith gwych maen nhw’n ei wneud, ddydd ar ôl dydd, i hyrwyddo chwaraeon a llwyddiant mewn chwaraeon yn Nhorfaen?
 
13:56
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, I will. The gym is a very good example of how Sport Wales is working with local organisations and enthusiastic individuals from the community. I note, of course, that the gym received a cash boost from the European regional development fund; a cash boost that some in the Conservative party would not have wanted it to receive.
Gwnaf, mi wnaf. Mae’r gampfa’n enghraifft dda iawn o sut mae Chwaraeon Cymru yn gweithio gyda sefydliadau lleol ac unigolion brwdfrydig o’r gymuned. Nodaf, wrth gwrs, fod y gampfa wedi derbyn hwb ariannol o gronfa datblygu rhanbarthol Ewrop; hwb ariannol na fyddai rhai yn y blaid Geidwadol wedi dymuno iddi dderbyn.
 
We know, in terms of sport, that we can look, just at random, at Colwyn Bay and its water sports centre with the regeneration fund; it received significant European money. That would not have gone ahead if it were not for the European regional development fund. Surely, nobody would argue for us leaving the European Union, given the largesse that has been showered on that project in a random constituency.
Rydym yn gwybod, o ran chwaraeon, y gallwn edrych, dim ond ar hap, ar Fae Colwyn a’i chanolfan chwaraeon dŵr gyda’r gronfa adfywio; derbyniodd arian Ewropeaidd sylweddol. Ni fyddai hynny wedi mynd yn ei flaen heb gronfa datblygu rhanbarthol Ewrop. ‘Does bosib y byddai unrhyw un yn dadlau y dylem ni adael yr Undeb Ewropeaidd, o ystyried yr haelioni a ddangoswyd i’r prosiect hwnnw mewn etholaeth ar hap.
 
13:57
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
First Minister, the active adults survey revealed that only 29% of adults in Torfaen participated in any sport or physical recreation compared with 41% in Blaenau Gwent and 58% in Caerphilly. What reason can the First Minister give for such wide variance in figures for sports participation in South Wales East, and what is he going to do about it?
Brif Weinidog, datgelodd yr arolwg oedolion egnïol mai dim ond 29% o oedolion yn Nhorfaen gymerodd ran mewn unrhyw chwaraeon neu weithgareddau hamdden corfforol o’i gymharu â 41% ym Mlaenau Gwent a 58% yng Nghaerffili. Pa reswm all y Prif Weinidog ei roi am amrywiaeth mor eang yn y ffigurau ar gyfer cymryd rhan mewn chwaraeon yn Nwyrain De Cymru, a beth mae e’n mynd i’w wneud am y peth?
 
13:57
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Of course, the gym is one good example of how to increase participation. I can say that, over the last four financial years, Torfaen has received a total of £225,000 from the Sport Wales community chest fund. He asked me what we are going to do about it; one thing that we will not do is impose a tax on people who play sport and get injured, by forcing to pay for their own hospital treatment. That is a very good way to reduce participation in sport and that is exactly what the party opposite wants to see.
Wrth gwrs, mae’r gampfa’n un enghraifft dda o sut i gynyddu’r niferoedd sy’n cymryd rhan. Gallaf ddweud bod Torfaen, dros y pedair blynedd ariannol diwethaf, wedi derbyn cyfanswm o £225,000 o gronfa cist gymunedol Chwaraeon Cymru. Gofynnodd i mi beth rydym ni’n mynd i’w wneud am y peth; un peth na fyddwn ni’n ei wneud fydd trethu pobl sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon ac yn cael eu hanafu, trwy eu gorfodi i dalu am eu triniaeth ysbyty eu hunain. Mae honno’n ffordd dda iawn o leihau’r niferoedd sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon a dyna’n union yr hoffai’r blaid gyferbyn ei weld.
 
Yr Uned Gyflawni
The Delivery Unit
 
13:58
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
6. A wnaiff y Prif Weinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am waith yr uned gyflawni dros y chwe mis diwethaf? OAQ(4)1063(FM)
6. Will the First Minister provide an update on the work of the delivery unit in the past six months? OAQ(4)1063(FM)
 
13:58
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, indeed. The delivery unit—
Gwnaf, yn wir. Mae’r uned gyflawni—
 
13:58
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
Thank you. [Laughter.]
Diolch yn fawr. [Chwerthin.]
 
13:58
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The delivery unit reports directly to me and is working alongside departments to help ensure the integrated and streamlined delivery of Government priorities.
Mae’r uned gyflawni yn adrodd yn uniongyrchol i mi ac yn gweithio ochr yn ochr ag adrannau er mwyn helpu i sicrhau’r ddarpariaeth integredig a syml o flaenoriaethau’r Llywodraeth.
 
13:58
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
I was a little surprised at the length of your answer; I thought I was only going to get a ‘yes’ out of you, First Minister, given your previous f