Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
In this section
 

Y Pwyllgor Cyfle Cyfartal

Diben y Pwyllgor Cyfle Cyfartal oedd sicrhau bod gan y Cynulliad drefniadau effeithiol i hyrwyddo'r egwyddor o gyfle cyfartal i bob person wrth iddo gyflawni ei swyddogaethau a chynnal ei fusnes. Mae Rheol Sefydlog 14 y Cynulliad Cenedlaethol yn rhoi manylion llawn cylch gwaith y Pwyllgor. Roedd gan y Pwyllgor ddiddordeb mawr mewn gweld deialog â grwpiau sy'n cynrychioli buddiannau lleiafrifoedd a phobl dan anfantais ar bob lefel yn y Cynulliad. Er mwyn helpu i gyflawni hyn, cynigwyd gwahoddiad sefydlog i'r Comisiwn Cyfle Cyfartal, y Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol, y Comisiwn Hawliau Anabledd, Stonewall Cymru a Bwrdd yr Laith Gymraeg fod yn bresennol yng nghyfarfodydd y Pwyllgor fel cynghorwyr.

Partners & Help