Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Bil-031-Andrew RT Davies AC - Bil Gwerthu Cŵn Bach a Chathod Bach

Gwybodaeth cyn y balot

Rhaid i Aelod ddarparu gwybodaeth cyn y balot yn nodi bwriad y Bil arfaethedig cyn iddo gael ei roi ym malot y Llywydd. Mae'r wybodaeth hon wedi'i nodi isod.

Amcanion Polisi y Bil

Dod â mwy o reoleiddio i'r diwydiant a chymell gwelliannau i les anifeiliaid ledled Cymru.

Galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu gwaharddiad ar werthu cŵn bach gan siopau anifeiliaid anwes a phob gwerthwr trydydd parti masnachol.

Mae rheoleiddio gwerthu cŵn bach gan drydydd partïon masnachol yn aneffeithiol o ran atal niwed ac felly mae gwaharddiad yn angenrheidiol i les cŵn bach.

Mae cŵn bridio a gedwir mewn ffermydd cŵn bach yn cael eu cuddio rhag cael eu gweld gan y cyhoedd ac yn aml yn dioddef o flynyddoedd o drawma corfforol a seicolegol.

Mae rheoleiddio gwerthu cŵn bach gan drydydd partïon masnachol yn aneffeithiol o ran atal niwed ac felly mae gwaharddiad yn angenrheidiol i les cŵn bridio.

Bydd gwahardd gwerthu cŵn bach gan drydydd partïon yn cael effaith gadarnhaol ar gŵn bridio, gan sicrhau eu bod yn weladwy ac yn galluogi'r cyhoedd i weithredu ar gyngor arfer gorau i weld y ci bach gyda'r fam lle y ganwyd y ci bach.

Yn ogystal, mae ffermwyr cŵn bach anghyfreithlon didrwydded a smyglwyr cŵn bach ar hyn o bryd yn defnyddio trydydd partïon trwyddedig i werthu eu cŵn bach, gan ei gwneud yn bosibl iddynt weithredu heb i neb sylwi a heb i iechyd a lles cŵn a chŵn bach bridio gael eu monitro gan awdurdodau lleol.

Mae rheoleiddio gwerthu cŵn bach gan drydydd partïon masnachol yn aneffeithiol o ran atal ffermio cŵn bach a smyglo cŵn bach ac felly mae gwahardd gwerthu cŵn bach gan drydydd partïon yn angenrheidiol er mwyn diogelu cŵn, cŵn bach a'r cyhoedd yn ogystal ac er mwyn atal gweithgareddau troseddol.

Nid oes manteision lles yn gysylltiedig â gwerthu cŵn bach drwy werthwyr masnachol. Mae'r arfer hwn dim ond yn sicrhau bod cŵn bridio yn cael eu cadw o olwg y cyhoedd. Yn ogystal â phryderon am les anifeiliaid, mae gwerthu gan drydydd partïon yn creu risgiau ychwanegol i iechyd a diogelwch y cyhoedd.

Mae gwerthu cŵn bach yn uniongyrchol drwy fridwyr ag enw da neu ganolfannau achub ag enw da yn amddiffyn pob parti drwy  sicrhau mwy o dryloywder ac atebolrwydd. Bydd gwahardd delio â chŵn bach am elw yn codi safonau iechyd a lles cŵn bridio a chŵn bach, yn ogystal â'n sicrhau y diogelir y cyhoedd mewn ffordd y mae ei angen yn fawr iawn.

Mae gweithredu'r fath gyfraith yn hanfodol yng Nghymru os ydym am fynd i'r afael â'r difrod a wnaed i enw da Cymru, sy'n parhau i gael ei gydnabod fel canolbwynt ffermio cŵn y Deyrnas Unedig.


Partners & Help