Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Bil-038 - Suzy Davies AC - Bil Apeliadau a Rhwymedïau(Cymru)

Gwybodaeth cyn y balot

Rhaid i Aelod ddarparu gwybodaeth cyn y balot yn nodi bwriad y Bil arfaethedig cyn iddo gael ei roi ym malot y Llywydd. Mae'r wybodaeth hon wedi'i nodi isod.  

Amcanion Polisi'r Bil


Amcan sylfaenol: Lleihau nifer y penderfyniadau lle mai adolygiad barnwrol yw'r unig ddewis sydd ar gael i'r cyhoedd wrth wrthwynebu penderfyniad a wneir gan gorff neu berson sy’n ddefnyddio pwerau sy'n deillio o ddeddfwriaeth y Cynulliad:

  • Sicrhau bod hawliau a grëir o dan ddeddfwriaeth y Cynulliad yn cynnwys dyletswydd briodol ar bartïon perthnasol i gydymffurfio a rhwymedi priodol ar gyfer achosion o fethu â chydymffurfio.

  • Sicrhau bod unrhyw benderfyniad a wneir gan gorff neu berson (gan gynnwys cyrff hyd braich) sy'n effeithio ar unigolyn neu gymuned yn ddarostyngedig i weithdrefn apelio neu herio briodol.

  • Yn y cyd-destun hwn, mae deddfwriaeth y Cynulliad yn golygu Deddfau a Mesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac is-ddeddfwriaeth a wneir gan Weinidogion Cymru o dan unrhyw Ddeddfau neu Fesurau o'r fath.
Partners & Help