Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Bil-040- Julie Morgan AC - Bil Tai (Cymru)

Gwybodaeth cyn y balot

Rhaid i Aelod ddarparu gwybodaeth cyn y balot yn nodi bwriad y Bil arfaethedig cyn iddo gael ei roi ym malot y Llywydd. Mae'r wybodaeth hon wedi'i nodi isod.  

Amcanion Polisi'r Bil

  1. Cynyddu diogelwch deiliadaeth rhentwyr preifat drwy ddileu gallu landlordiaid i droi tenantiaid allan ar sail 'heb fai';
  2. Codi ymwybyddiaeth o'r ffaith bod y sector rhentu preifat wedi mwy na dyblu ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru ers 2001 a bod cartrefi preifat bellach yn cael eu rhentu i bobl hŷn, teuluoedd a phobl ag anableddau;
  3. Sicrhau bod teuluoedd â phlant sy'n byw yn y sector rhentu preifat yn cael y cyfle gorau i gael bywyd cartref sefydlog a diogel;
  4. Rhoi terfyn ar gontractau treigl o chwe mis sy'n golygu y gall tenantiaid gael eu troi allan gyda dau fis o rybudd.
  5. Fel mesur interim, ceisio ymestyn y cyfnod rhybudd y mae'n ofynnol i landlordiaid ei roi i denantiaid pan fyddant am eu troi allan - o'r cyfnod rhybudd o ddau fis i leiafswm o chwe mis o rybudd.

 
 
 


 

Partners & Help