Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Gorchmynion Gweithdrefn Arbennig y Senedd

Mae’r Weithdrefn Senedd Arbennig, fel y nodir yn Rheol Sefydlog 28, yn gymwys i sut y mae Gweinidogion Cymru (neu’r Prif Weinidog neu’r Cwnsler Cyffredinol mewn achosion eithriadol) yn arfer unrhyw bwer i wneud neu i gadarnhau is-ddeddfwriaeth (y cyfeirir ati fel Gorchymyn Gweithdrefn Arbennig) y mae’n rhaid iddi gydymffurfio â’r Weithdrefn Senedd Arbennig.

Darn o ddeddfwriaeth ddirprwyedig y mae Gweithdrefnau Senedd Arbennig yn gymwys iddi yw Gorchymyn Gweithdrefn Arbennig. Mae’r pwer i wneud Gorchmynion Gweithdrefn Arbennig ynghylch pwerau datganoledig wedi’i ddirprwyo gan Senedd Cymru neu gan Senedd y DU i Weinidogion Cymru neu i gorff fel awdurdod lleol. Os bydd y pwer i wneud Gorchymyn Gweithdrefn Arbennig wedi’i ddirprwyo i awdurdod lleol neu i gorff tebyg, bydd yn rhaid i’r Gweinidogion roi cadarnhad cyn y daw’n ddeddf. Mae Gorchmynion Gweithdrefn Arbennig fel arfer yn ymwneud yn benodol â darn arbennig o dir.

 

Deisebu yn erbyn Gorchmynion Gweithdrefn Arbennig

Mae Gorchmynion Gweithdrefn Arbennig yn ymwneud yn benodol â darn arbennig o dir, ac er mwyn iddynt ddod yn ddeddf, rhaid i’r cyhoedd y gallai’r penderfyniad effeithio arnynt gael cyfle i gyflwyno deiseb i’r Llywydd yn eu gwrthwynebu o dan y Weithdrefn Senedd Arbennig.

Rhaid i’r Llywydd roi gwybod i’r Senedd am yr holl ddeisebau a ddaw i law. Os bydd y Llywydd yn dod i’r casgliad bod deiseb neu ddeisebau yn datgelu sail wreiddiol dros wrthwynebu, bydd y Llywydd yn hysbysu’r Senedd a sefydlir Pwyllgor i ystyried y ddeiseb neu’r deisebau.

Mae'r Llywydd wedi rhoi canllawiau i Aelodau'r Senedd ar y modd priodol i gynnal trafodion ynghlych Pwyllgorau Gweithdrefn Senedd Arbennig.

 

 
  • Canllawiau’r Llywydd

Mae’r Llywydd wedi cyhoeddi canllawiau sy’n egluro’r rheolau ar gyfer cyflwyno deisebau yn gwrthwynebu Gorchmynion Gweithdrefn Arbennig drafft a’r camau cysylltiedig y bydd y Senedd yn eu cymryd.

Mae’r canllawiau hyn yn berthnasol i ddeisebau y gellir eu cyflwyno o dan y Weithdrefn Senedd Arbennig yn unig, fel y nodir yn Rheol Sefydlog 25. Mae’r weithdrefn hon yn fodd o wrthwynebu math penodol o ddeddfwriaeth ddirprwyedig ("Gorchymyn Gweithdrefn Arbennig ").

Dylai aelodau’r cyhoedd sydd am gyflwyno deiseb yn gyffredinol ynghylch unrhyw bwnc i’w drafod gan y Pwyllgor Deisebau ddefnyddio gweithdrefn gwbl wahanol a nodir yn Rheol Sefydlog 23.8.

  • Gorchmynion

Gorchmynion Gweithdrefn Arbennig a osodwyd:

 

 

Partners & Help