Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Y Pwyllgor Cynaliadwyedd

Ymchwiliad i bolisïau Cynllunio yng Nghymru

Mae Pwyllgor Cynaliadwyedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal ymchwiliad i bolisïau Cynllunio yng Nghymru.

Cylch gorchwyl

Edrych ar ba mor llwyddiannus y mae polisïau cynllunio defnydd tir, yn lleol ac yn genedlaethol, wrth gyflawni prif amcanion polisi Llywodraeth Cymru e.e. newid hinsawdd, tai fforddiadwy, adfywio/datblygu economaidd.  

Bydd yr ymchwiliad yn canolbwyntio ar y meysydd pwnc canlynol:

 • Y defnydd o bolisïau a chanllawiau Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wrth ddatblygu cynlluniau datblygu lleol – byddai hyn yn cynnwys Llywodraeth y DU a’r Comisiwn Cynllunio Seilwaith e.e.   

  • pa mor hawdd/anodd yw hi i ddehongli’r polisïau a’r canllawiau lefel uwch i mewn i bolisïau ar lefel leol;   

  • sut y mae’r broses o lunio cynlluniau datblygu lleol yn adweithio i bolisïau a chanllawiau newydd;

  • pa arweiniad y mae polisi/canllawiau yn eu rhoi ar gymodi mathau o ddefnydd tir sy’n cystadlu, fel ynni adnewyddadwy ac ansawdd tirwedd, tai fforddiadwy a meini prawf cynllunio/pryderon cymdeithasol, newid hinsawdd a thwf economaidd;

 • Y defnydd o bolisïau Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a chynllun datblygu lleol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio e.e.

  • pa bwysoliad (os o gwbl) y dylid ei roi i bolisïau sy’n cystadlu pan benderfynir ar geisiadau cynllunio;  

  • pa bwysoliad y dylid ei roi i safbwyntiau’r cyhoedd os byddant yn groes i bolisïau lleol a chenedlaethol;

 • Sut y mae swyddogion cynllunio yn cynghori pwyllgorau cynllunio.

Statws: Cyhoeddwyd yr adroddiad

Ymgynghori

Cyhoeddodd y Pwyllgor ymgynghoriad ysgrifenedig ar 29 Ebrill 2010.

Caeodd hwn ar 11 Mehefin 2010.

Llythyr Ymgynghori (PDF, 72KB)

Ymatebion a gafwyd

Dystiolaeth

Mae’r Pwyllgor wedi casglu tystiolaeth gan amrywiaeth o dystion mewn perthynas â’r mater hwn.

Adroddiad

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar 27 Ionawr 2010 (PDF, 611KB)

Cyhoeddwyd ymateb y Gweinidog i’r adroddiad ar 9 Mawrth 2011 (PDF)

Partners & Help