Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 2010

Mesur arfaethedig Comisiwn y Cynulliad a gyflwynwyd gan y Gwir Anrh yr Arglwydd Elis-Thomas AC, Cadeirydd Comisiwn y Cynulliad.

Diben y Mesur arfaethedig

Mesur i sefydlu Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cyfnod presennol y Mesur

Yn dilyn cytundeb y Cynulliad Cenedlaethol ar destun y Mesur arfaethedig, cafodd Gymeradwyaeth Frenhinol ar 21 Gorffennaf 2010. Mae’r Mesur erbyn hyn yn Fesur y Cynulliad Cenedlaethol (cyfraith Cymru).

Cofnod o hynt Mesur drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl canlynol yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o hynt Mesur drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 2010

Cynod

Dyddiad

 • Cyflwyno’r Mesur Arfaethedig

 • Cyfnod 1 – Pwyllgor yn ystyried yr egwyddorion cyffredinol*

 • Cyfnod 1 – Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

 • Cyfnod 2 – Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau*

 • Cyfnod 3 – Y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

 • Cyfnod 4 – Pasio’r Mesur yn y Cyfarfod Llawn

 • Dyddiad Cymeradwyaeth Frenhinol

* Pwyllgor Deddfwriaeth Rhif 1

Gwybodaeth berthnasol

Cewch ragor o wybodaeth am y Mesur hwn ar y dudalen hon, gan gynnwys gohebiaeth y Pwyllgor, eitemau newyddion a phapurau’r Pwyllgor Busnes.

 
|

Y Mesur Arfaethedig a'r Memorandwm Esboniadol

|
 
 
 • Cyfnod 1

Pwyllgor yn ystyried egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig, a'r Cynulliad yn cytuno ar yr egwyddorion cyffredinol hynny.

Ymgynghoriad Cyhoeddus

Cyhoeddodd y Pwyllgor
alwad am dystiolaeth (PDF, 92KB), ac mae'r ymgynghoriad bellach wedi dod i ben

Adroddiad Pwyllgor Cyfnod 1

Dadl yn y Cyfarfod Llawn
Cytunod y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig wedi'r ddadl ar Gyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 24 Mawrth 2010. Cytunodd y Cynulliad ar y Penderfyniad Ariannol ar 20 Ebrill 2010.

 • Cyfnod 2

Pwyllgor yn ystyried y Mesur arfaethedig ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd iddo yn fanwl. Dechreuodd Cyfnod 2 ar 25 Mawrth 2010 a daeth i ben ar 21 Ebrill 2010.

Mae manylion y gwelliannau a gyflwynwyd ar gael yma:

 
 • Cyfnod 3

Y Cynulliad yn ystyried y Mesur arfaethedig ac unrhyw welliannau a ddetholwyd iddo yn fanwl. Dechreuodd Cyfnod 3 ar 22 Ebrill 2010 a daeth i ben ar 26 Mai 2010. Mae manylion y gwelliannau a gyflwynwyd ar gael yma
 • Cyfnod 4

Pleidlais gan y Cynulliad i basio testun terfynol y Mesur arfaethedig. Cafodd y Mesur ei basio gan y Cynulliad yn ystod trafodion 26 Mai 2010.
 
|

Y cyfnod cyn cyflwyno

|
 

Ym mis Awst 2008, sefydlodd Comisiwn y Cynulliad Cenedlaethol y Panel Adolygu Annibynnol i edrych ar bob agwedd ar y cymorth ariannol sydd ar gael i Aelodau’r Cynulliad, gan gynnwys cyflogau a lwfansau teithio, pensiynau, llety, swyddfeydd etholaeth a staff cymorth. Cafodd adroddiad y Panel, Yn Gywir i Gymru, ei gyhoeddi ym mis Gorffennaf 2009 ac roedd ynddo 23 o brif argymhellion ac 85 o argymhellion ategol. Cytunodd Comisiwn y Cynulliad â’r argymhellion yn llawn a gwnaeth y Llywydd ddatganiad yn y Cyfarfod Llawn ar 8 Gorffennaf 2009.

Un o argymhellion y Panel oedd y dylai Comisiwn y Cynulliad baratoi a chyflwyno Mesur Cynulliad i sefydlu Corff Adolygu Annibynnol statudol i wneud penderfyniadau ynghylch pob agwedd ar gymorth ariannol i Aelodau’r Cynulliad.

 

Partners & Help