Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Deisebau

Manylion y pwyllgor

Newyddion

Mae Bwletin yr Haf yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am waith y Pwyllgor a rhai o ganlyniadau deisebau nodedig y tymor hwn.

 

Yn dilyn y cyhoeddiad bod Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg wedi’i adalw i edrych yn fanwl ar y dull a fabwysiadwyd o ran dyfarnu canlyniadau arholiadau eleni, mae Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau wedi ysgrifennu at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i dynnu ei sylw at y ddeiseb ar y mater hwn, ac i ofyn am gael ei hystyried fel rhan o’r gwaith o edrych ar y materion hyn.

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn dechrau cynnal cyfarfodydd rhithwir yn ystod yr wythnos yn dechrau 11 Mai 2020. Bydd y cyfarfodydd cychwynnol hyn yn canolbwyntio ar ddeisebau’n ymwneud â COVID-19 a deisebau y mae angen rhoi sylw iddynt ymhen amser penodol. Penderfynir maes o law pryd y bydd y Pwyllgor yn gallu trafod yr holl ddeisebau eraill.

Lansiwyd gwefan deisebau newydd ar 30 Ebrill 2020 er mwyn gwella'r profiad o ddechrau a llofnodi deisebau i’r Senedd.

Ymwelwch a'r wefan newydd yma: https://deisebau.senedd.cymru/

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad (239 KB) ar ddeiseb P-04-433 Teledu Cylch Cyfyng mewn Lladd-dai (23 Ionawr 2020). Gosododd Llywodraeth Cymru ei hymateb (293KB) ar 3 Mawrth 2020.

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Deisebau ar 28 Mehefin 2016 i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 23.

Ei rôl oedd ystyried yr holl ddeisebau derbyniadwy a gyflwynwyd gan y cyhoedd. Roedd yn rhaid i’r deisebau fod ar faterion yr oedd gan y Senedd y pŵer i weithredu arnynt. Roedd y broses ddeisebau yn galluogi’r cyhoedd i amlygu materion ac i ddylanwadu’n uniongyrchol ar waith y Senedd. Mae ei swyddogaethau penodol wedi’u nodi yn Rheol Sefydlog 23.

Trawsgrifiadau

Deisebau

·         Gweld pob deiseb sydd wedi'i chwblhau

·         Gweld pob deiseb y gellir ei llofnodi ar hyn o bryd

·         Gweld pob deiseb a drafodwyd gan y Senedd

Gwaith a gwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau

 

Adran-Aelodau

Michelle Brown ACJack Sargeant AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Graeme Francis.

Cyfeiriad Postio:
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: Deisebau@senedd.cymru

Title

 


Partners & Help