Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Manylion y pwyllgor

Newyddion

  • Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 1 Mehefin 2020 (cyfarfod rhithwir). Caiff penderfyniadau ar gyfarfodydd a busnes y Pwyllgor yn y dyfodol eu gwneud maes o law. Byddwn yn darparu gwybodaeth ar dudalen we y Pwyllgor. Mae’r daflen ffeithiau (PDF 69KB) hon yn cynnwys gwybodaeth am sut y mae Covid-19 wedi effeithio ar fusnes pwyllgorau’r Senedd.
  • Mae'r dyddiad cau ar gyfer ymateb i ymgynghoriad Gwneud i Gyfiawnder Weithio yng Nghymru y Pwyllgor wedi'i ymestyn tan 4 Mehefin.
  • Ar 8 Mehefin 2020, bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiwn dystiolaeth gyda’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar ddull Llywodraeth Cymru o wneud rheoliadau sy’n gysylltiedig â’r coronafeirws.
  • Ar 9 Ebrill 2020, ysgrifennodd (PDF 330KB) y Pwyllgor at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig a'r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr Amgylchedd. Ymatebodd (PDF 627KB) Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ar 14 Mai. Bydd y Pwyllgor yn trafod yr ymateb hwnnw'n ffurfiol ac yn cyflwyno adroddiad i'r Senedd erbyn 2 Gorffennaf.
  • Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiwn dystiolaeth gyda’r Cwnsler Cyffredinol ar ei ymchwiliad i’r newid yng nghyfansoddiad Cymru ar 15 Mehefin 2020. Bydd y sesiwn hefyd yn ymdrin â goblygiadau cyfansoddiadol ymateb Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i Covid-19.
  • Mae'r Pwyllgor wedi ysgrifennu (PDF 244KB) llythyr ar y cyd â'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Masnach.
  • Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad (PDF 2MB) ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Pysgodfeydd.
  • Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad (PDF 2MB) ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil.
  • Roedd y Pwyllgor i fod i gynnal sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ar y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) ar 20 Ebrill 2020. Cyn y sesiwn honno, ysgrifennodd y Cadeirydd at y Gweinidog gyda nifer o gwestiynau. Ar 1 Ebrill 2020, cyhoeddodd y Prif Weinidog ddatganiad ar agwedd Llywodraeth Cymru tuag at ddeddfwriaeth yng ngoleuni COVID-19, gan gadarnhau nad oedd y Bil hwn yn un o flaenoriaethau presennol Llywodraeth Cymru a bod y rhaglen ddeddfwriaethol yn parhau i gael ei hadolygu’n barhaus.

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddDCC

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 15 Mehefin 2016 i gyflawni swyddogaethau’r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 21 (ac eithrio Rheol Sefydlog 21.8 i 21.11*) ac ystyried unrhyw fater arall yn ymwneud â deddfwriaeth, cyfiawnder a’r cyfansoddiad** sydd o fewn cymhwysedd y Senedd neu Weinidogion Cymru, neu sy'n gysylltiedig â chymhwysedd y Senedd neu Weinidogion Cymru, gan gynnwys ansawdd deddfwriaeth.

Newidiwyd enw'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar 29 Ionawr 2020 yn dilyn cynnig y cytunwyd arno yn y Senedd. Gweler hefyd adroddiad y Pwyllgor Busnes, Diwygio teitl y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, mis Ionawr 2020.

Dylid darllen unrhyw gyfeiriad ar dudalennau gwe'r Senedd, ar Senedd TV neu yn nhrawsgrifiadau cyfarfodydd at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad cyn 29 Ionawr 2020 fel cyfeiriad at y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

^Diwygiwyd cylch gwaith y Pwyllgor yn dilyn penderfyniadau yn y Cyfarfod Llawn ar 14 Medi 2016* a 29 Ionawr 2020**.

 

Dolenni cyflym

Is-ddeddfwriaeth

Deddfwriaeth arall

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Ymholiadau cyfredol

Biliau'r Senedd sy’n destun gwaith craffu ar hyn o bryd

Ffrydiau gwaith eraill

Gwaith wedi’i gwblhau gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Adran-Aelodau

Mick Antoniw AC - CadeiryddDai Lloyd AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Gareth Williams.

Cyfeiriad Postio:
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddDCC@senedd.cymru

Title

 


Partners & Help