Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Cyllid

Manylion y pwyllgor

Newyddion

Ar 27 Tachwedd 2020, ysgrifennodd Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid at Ysgrifennydd Gwladol Cymru i ofyn am ddiweddariad brys ar effaith Adolygiad o Wariant Llywodraeth y DU yng Nghymru.

ADRODDIAD NEWYDD: Darllenwch adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar ei Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil Marchnad Fewnol y DU (PDF 850KB)

ADRODDIAD NEWYDD: Darllenwch adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar ei waith craffu blynyddol ar Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru (PDF 790KB)

ADRODDIAD NEWYDD: Darllenwch adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar ei waith Craffu ar Amcangyfrif Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2020-21 (PDF 840KB)

Ar 12 Tachwedd 2020, ysgrifennodd (PDF 194 KB) Cadeiryddion y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, y Pwyllgor Cyllid a'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at bwyllgorau Senedd y DU mewn perthynas â Bil Marchnad Fewnol y DU.

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddCyllid

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 22 Mehefin 2016. Mae cylch gwaith y Pwyllgor, a ddiwygiwyd yn dilyn penderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Tachwedd 2019, fel a ganlyn:

 

a) cyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol a nodir yn Rheolau Sefydlog 18.10, 18.11, 18A.2 (iv) a (v), 19 ac 20 y Senedd;

 

b) o dan Reolau Sefydlog 19 ac 20, mae cyfrifoldebau'r pwyllgor yn cynnwys ystyried unrhyw adroddiad neu ddogfen a osodir gerbron y Senedd mewn perthynas â'r defnydd o adnoddau, neu wariant o Gronfa Gyfunol Cymru, gan gynnwys ymgymryd â gwaith craffu ar gyllideb cyrff a ariennir yn uniongyrchol o Gronfa Gyfunol Cymru;

 

c) o dan Reolau Sefydlog 18.10 a 18.11, mae cyfrifoldebau'r pwyllgor yn cynnwys goruchwylio'r gwaith o lywodraethu Swyddfa Archwilio Cymru, fel y nodir yn Neddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013;

 

d) o dan Reol Sefydlog 18A.2 (iv) a (v), i arfer swyddogaethau cyllidebol mewn perthynas ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru;

 

e) bod y Pwyllgor hefyd yn ystyried unrhyw gynigion ar gyfer datganoli pwerau ariannol i Gymru fel rhan o'i gyfrifoldebau, a'r cynnydd a wnaed wrth wneud hynny;

 

f) gall y Pwyllgor hefyd graffu ar ddeddfwriaeth a gyflwynir i'r Senedd.

 

Trawsgrifiadau

 

Ymholiadau Cyfredol

 

Gwaith wedi’i gwblhau gan y pwyllgor Cyllid

 

Dolenni cyflym

 

Adran-Aelodau

Mike Hedges ACNick Ramsay AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Bethan Davies.

Cyfeiriad Postio:
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn: 0300 200 6372

E-bost: SeneddCyllid@senedd.cymru

Gwefan: www.senedd.cymru/SeneddCyllid

Title

 


Partners & Help