Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Manylion y pwyllgor

Newyddion

 

·           Effeithiau Covid-19: Galwad Agored am dystiolaeth a phrofiadau - cliciwch yma

 

Yn dilyn atal y cyfarfodydd dros dro oherwydd sefyllfa iechyd y cyhoedd, ailddechreuodd y Pwyllgor gyfarfod ar 30 Ebrill 2020 gyda sesiwn yn archwilio effeithiau COVID-19 ar yr economi yng Nghymru. Ar 11 Mai 2020, cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn graffu gyda Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru. Ar 1 Mehefin trafododd y Pwyllgor effeithiau COVID-19 â’r sector sgiliau, ar 18 Mehefin, clywodd dystiolaeth gan weithredwyr bysiau, undebau llafur a Maes Awyr Caerdydd, ac ar 2 Gorffennaf, gan Drafnidiaeth Cymru a chynrychiolwyr y sectorau twristiaeth a lletygarwch.  Ar 16 Gorffennaf, cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn graffu gyda Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

 

Ddydd Mercher 1 Gorffennaf, cynhaliwyd dadl yn y Cyfarfod Llawn ar adroddiadau’r Pwyllgor ar effaith COVID-19 ar economi, seilwaith a sgiliau Cymru.

 

Am y tro, bydd gwaith y Pwyllgor yn canolbwyntio ar effaith COVID-19 ar faterion o fewn cylch gwaith y Pwyllgor.

 

Wrth i amser fynd rhagddo, bydd y Pwyllgor yn adolygu ei waith nad yw'n ymwneud â Covid-19, sydd wedi'i roi o’r neilltu am y tro. Yn ogystal, mae'r Pwyllgor yn aros am ragor o fanylion am yr amserlenni ar gyfer blaenoriaethau deddfwriaethol Llywodraeth Cymru.

 

Mae'r Pwyllgor wedi cytuno ar raglen waith ddiwygiedig er mwyn ystyried y pandemig COVID-19 a'i effeithiau. Fodd bynnag, mae effeithiau'r pandemig yn symud yn gyflym iawn ac efallai y bydd yr Aelodau am newid ffocws y rhaglen waith eto wrth i'r sefyllfa ddatblygu. Bydd unrhyw benderfyniadau pellach ar gyfarfodydd a busnes y Pwyllgor yn y dyfodol yn cael eu nodi ar dudalen y Pwyllgor ar y we a’r ffrwd Twitter

 

 

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddESS

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau ar 28 Mehefin i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisïau, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): datblygu economaidd; trafnidiaeth; seilwaith; cyflogaeth; sgiliau; a gwaith ymchwil a datblygu, gan gynnwys technoleg a gwyddoniaeth.

Trawsgrifiadau

 

Blaenraglen waith

 

Deddfwriaeth

 

Ymholiadau Cyfredol

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Adran-Aelodau

Russell George AC (Cadeirydd)Hefin David ACVikki Howells AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Robert Donovan.

Cyfeiriad Postio:
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddESS@senedd.cymru

Title

 


Partners & Help