Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Manylion y pwyllgor

Newyddion

  • Bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor ddydd Mawrth 14 Gorffennaf. Mae’r agenda bellach wedi'i chyhoeddi. Mae’r agenda ar gyfer cyfarfod y Pwyllgor ar 16 Gorffennaf wedi cael ei chyhoeddi.
  • Roedd y Pwyllgor i fod i orffen clywed tystiolaeth ar y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) ym mis Ebrill, ac roedd yn ofynnol iddo gyhoeddi ei adroddiad ym mis Mai. Ar 1 Ebrill 2020, cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru ddatganiad ar ddull gweithredu Llywodraeth Cymru o ran deddfwriaeth yng ngoleuni COVID-19, lle dywedodd nad oedd y Bil hwn yn un o’i flaenoriaethau presennol a bod y rhaglen ddeddfwriaethol yn parhau i gael ei hadolygu’n barhaus. O ganlyniad, ni fydd y Pwyllgor yn cyhoeddi ei adroddiad erbyn y dyddiad cau gwreiddiol, sef 22 Mai 2020.  Bydd unrhyw ddiweddariadau pellach yn cael eu cyhoeddi ar y dudalen gwe.
  • Ar 29 Ebrill 2020, lansiodd y Pwyllgor ymgynghoriad ar effaith COVID-19.
  • Ar 8 Ebrill 2020, cyhoeddwyd taflen ffeithiau sy’n cynnwys gwybodaeth am sut y mae COVID-19 wedi effeithio ar fusnes y pwyllgorau.
  • Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad (PDF, 2MB) ar y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) ddydd Gwener 13 Mawrth 2020.  Ymatebodd Llywodraeth Cymru i'r adroddiad (PDF, 428KB) ar 23 Mawrth 2020. Cynhelir dadl ar yr adroddiad yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth 24 Mawrth 2020.

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddCLlLCh

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 28 Mehefin i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisïau, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): llywodraeth leol; tai; adfywio, cydlyniant a diogelwch cymunedol; trechu tlodi; cyfle cyfartal a hawliau dynol. Ar 13 Tachwedd 2019, newidiwyd cylch gwaith y pwyllgor i gynnwys y gallu i arfer y swyddogaethau nad ydynt yn rhai cyllidebol a nodir yn Rheol Sefydlog 18A.2 mewn perthynas ag atebolrwydd a llywodraethu Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

Trawsgrifiadau

 

Blaenraglen waith

  • Mae blaenraglen waith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn nodi'r gwaith y mae’r Pwyllgor yn bwriadu ei wneud yn ystod y tymor dilynol, a gall newid.

 

Gwaith cyfredol

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

 

Adran-Aelodau

John Griffiths AC (Cadeirydd)Mark Isherwood ACCaroline Jones AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Naomi Stocks.

Cyfeiriad Postio:
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddCymunedau@senedd.cymru

Title

 


Partners & Help