Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Manylion y pwyllgor

Newyddion

 

Hyd y gellir rhagweld, bydd rhaglen y Pwyllgor yn canolbwyntio ar ei ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Cyhoeddodd y Pwyllgor alwad agored am safbwyntiau fel rhan o’r ymchwiliad hwn. Nid oes angen ymateb maith, ac nid oes terfyn amser i’w gyflwyno – gofynnwn i chi rannu’r hyn a allwch, pan allwch.

 

Ar y cyd â hyn, bydd rhaglen dreigl o sesiynau tystiolaeth lafar rhithwir. Gellir gwylio’r holl gyfarfodydd, yn fyw, ar Senedd.tv. Caiff agenda derfynol ar gyfer pob cyfarfod ei chyhoeddi ar ein gwefan bob dydd Gwener. Rydym wrthi'n cwblhau rhaglen fusnes pedair wythnos, a byddwn yn ei chyhoeddi cyn gynted ag y bo modd.

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddIechyd


 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 28 Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisïau, yn cynnwys y meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): iechyd corfforol, iechyd meddwl, iechyd y cyhoedd a llesiant pobl Cymru, gan gynnwys y system gofal cymdeithasol.

Deddfwriaeth sy’n destun gwaith craffu ar hyn o bryd

 

Ymchwiliadau cyfredol

 

Amcanion strategol, blaenoriaethau’r Pwyllgor a blaenraglen waith  

 

Trawsgrifiadau

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

 

 

Adran-Aelodau

 

Dai Lloyd AC (Cadeirydd)Lynne Neagle AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Sarah Beasley.

Cyfeiriad Postio:
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddIechyd@senedd.cymru

Title

 


Partners & Help