Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Manylion y pwyllgor

Newyddion

 

 

Y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd (Brexit)

 

Ymadael â’r UE: y Cytundeb Ymadael, y cyfnod pontio a’r trafodaethau am y berthynas yn y dyfodol

 

Cydsyniad Deddfwriaethol

 

Ymchwiliadau polisi

 

Craffu ar waith sydd â ffocws rhyngwladol

 

Craffu ar waith sy'n canolbwyntio ar y DU

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

 

Blaenraglen waith

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddMADY

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 28 Mehefin 2016. Ar 15 Medi 2016 cytunwyd ar ei gylch gwaith fel a ganlyn:

 

(a) archwilio'r goblygiadau i Gymru oherwydd i'r Deyrnas Unedig benderfynu gadael yr Undeb Ewropeaidd a sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu diogelu yn ystod y broses adael, mewn unrhyw berthynas newydd â'r UE ac yn nhrefniadau gwledydd y DU ar ôl gadael ar gyfer materion perthnasol o ran polisi, cyllid a deddfwriaeth;

(b) cydlynu gweithgarwch ar draws pwyllgorau'r Senedd mewn perthynas â phwynt (a)  uchod;

(c) cyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheolau Sefydlog 21.8 i 21.11, gyda newid canlyniadol i gylch gwaith y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol;

(d) ystyried unrhyw fater arall, gan gynnwys deddfwriaeth, a gyfeirir ato gan y Pwyllgor Busnes.

Trawsgrifiadau

 

Adran-Aelodau

David Rees ACAlun Davies ACHuw Irranca-Davies AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Alun Davidson.

Cyfeiriad Postio:
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddMADY@senedd.cymru

Title

 


Partners & Help