Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Manylion y pwyllgor

Newyddion

  • Bydd penderfyniadau ar gyfarfodydd a busnes y Pwyllgor yn y dyfodol yn cael eu gwneud maes o law. Caiff gwybodaeth ei darparu ar dudalen we’r Pwyllgor.
  • Mae’r Pwyllgor wedi cynnal adolygiad o Adrodd Deuol, a bydd yn cyhoeddi adroddiad cyn hir.

 

Diweddarwyd: 3 Mehefin 2020

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad ar 29 Mehefin 2016 i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 22. Roedd y rhain yn cynnwys:

  • ymchwilio i gwynion a gyfeiriwyd ato gan y Comisiynydd Safonau;
  • ystyried unrhyw faterion o egwyddor yn ymwneud ag ymddygiad Aelodau;
  • a threfnu Cofrestr Buddiannau’r Aelodau a chofnodion cyhoeddus perthnasol eraill a oedd yn ofynnol o dan y Rheolau Sefydlog.

 

Dogfennau sy’n berthnasol i waith y Pwyllgor

 

  • Cod Ymddygiad Aelodau'r Senedd a Dogfennau Cysylltiedig

Pwrpas y Cod Ymddygiad yw rhoi canllawiau i holl Aelodau o’r Senedd ynghylch y safonau ymddygiad a ddisgwylir ganddynt wrth iddynt gyflawni eu dyletswyddau i’r Senedd a’u dyletswyddau cyhoeddus, ac i sicrhau bod Aelodau o’r Senedd mor agored ac atebol â phosibl er mwyn sicrhau bod gan y cyhoedd hyder yn y ffordd y maent yn cyflawni eu dyletswyddau i’r Senedd a’u dyletswyddau cyhoeddus. Yn ogystal â’r Cod Ymddygiad, mae nifer o ddogfennau cysylltiedig i gynorthwyo’r Aelodau wrth iddynt gyflawni eu dyletswyddau.

 

  • Polisi Urddas a Pharch

Mabwysiadodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru bolisi urddas a pharch a chanllawiau cysylltiedig ar 16 Mai 2018.

 

  • Mesur Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2009

Mae’r Mesur yn caniatáu’r Senedd i benodi Comisiynydd Safonau, sef person annibynnol i roi cyngor a chymorth ar unrhyw fater o egwyddor sy’n ymwneud ag ymddygiad Aelodau o’r Senedd.

 

Trawsgrifiadau

 

Gwaith Presennol

 

Comisiynydd Safonau

Mae Comisiynydd Safonau’r Senedd, yn berson annibynnol a benodwyd gan y Senedd i roi cyngor a chymorth ar unrhyw fater o egwyddor sy’n ymwneud ag ymddygiad Aelodau o’r Senedd. Cymeradwyodd y Cynulliad Cenedlaethol benodiad Douglas Bain CBE TD fel y Comisiynydd Safonau dros dro ar 13 Tachwedd 2019.

 

Gwaith a gwblhawyd gan y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

 

Adran-Aelodau

Jayne Bryant ACAndrew RT Davies ACDavid J Rowlands AC

 

Eilyddion

O dan Reol Sefydlog 22.4A, rhaid i’r Senedd ethol eilydd o'r un grŵp gwleidyddol ar gyfer pob aelod o'r pwyllgor cyfrifol, at ddibenion Rheol Sefydlog 22.5.

 

Mae Rheol Sefydlog 22.5 yn nodi os bydd aelod o’r pwyllgor cyfrifol yn destun cwyn o dan Reol Sefydlog 22.2(i), neu os bydd wedi’i gysylltu’n uniongyrchol fel arall â chwyn o’r fath, ni chaiff gymryd rhan yn ystyriaeth y pwyllgor cyfrifol ar y gŵyn. O dan amgylchiadau or fath, ac mewn perthynas â’r ystyriaeth ar y gŵyn o dan sylw yn unig, caiff yr eilydd a etholwyd yn unol â Rheol Sefydlog 22.4A gymryd lle’r aelod hwnnw. Caiff yr eilydd gymryd rhan yng nghyfarfodydd y pwyllgor cyfrifol i ystyried y gŵyn fel pe bain aelod or Pwyllgor.

 

Yr eilyddion yw:

 

Cytunodd y Pwyllgor (6 Tachwedd 2018) i Andrew RT Davies AS gael ei ethol i weithredu fel Cadeirydd dros dro yn unol â pharagraff 10.2 o’r weithdrefn gwyno.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Meriel Singleton.

Cyfeiriad Postio:
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddSafonau@senedd.cymru

Title

 


Partners & Help