Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Pwyllgorau

Ar ôl atal busnes y pwyllgorau dros dro o ganlyniad i’r sefyllfa bresennol o ran iechyd y cyhoedd, mae’r pwyllgorau bellach yn cyfarfod o bell. Gellir gweld manylion am weithgareddau pwyllgor penodol ar dudalen y pwyllgor ar y we.

Chairs in a Committee Room

Mae gan bwyllgorau’r Senedd nifer o swyddogaethau, gan gynnwys craffu ar wariant a pholisïau Llywodraeth Cymru, dwyn y Gweinidogion i gyfrif, a chraffu ar deddfwriaeth arfaethedig. Mae’r Pwyllgor Busnes, a sefydlwyd ar 24 Mai 2016, yn gyfrifol am hwyluso’r modd o drefnu trafodion y Senedd yn effeithlon.

 

Ar 28 Mehefin 2016, gwnaed enwebiadau i ethol cadeiryddion pwyllgorau. Ble y cafwyd un enwebiad yn unig, ac nad oedd dim gwrthwynebiad i’r enwebiad, datganodd y Llywydd mai’r Aelod hwnnw a oedd wedi’i ethol fel cadeirydd y pwyllgor. Os oedd Aelod yn gwrthwynebu’r enwebiad neu fod dau neu ragor o enwebiadau, cafodd y rhain eu penderfynu drwy bleidlais gudd yn unol â Rheol Sefydlog 17.21 ar 29 Mehefin 2016.

Ym mis Mehefin 2019 cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylid cyhoeddi ystadegau ar bresenoldeb Aelodau yng nghyfarfodydd ffurfiol Pwyllgorau'r Senedd bob tymor. Mae'r ffigurau diweddaraf i'w gweld yma.

 
Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd
  • Cafodd y Pwyllgor ei ddiddymu yn dilyn dadl ar ei adroddiad ym mis Hydref 2020
Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog
 
 
 
Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad
 
Mace
Pwyllgor o'r Senedd Gyfan
  • Yn unol â Rheolau Sefydlog y Senedd, gellir sefydlu neu gynnull Pwyllgor o'r Senedd Gyfan at ddiben penodol.
 

 

 

 Gweld hefyd:

Geirfa

Os ydych yn newydd i Fusnes y Senedd a'r termau a ddefnyddir i ddisgrifio ei weithdrefnau ac allbynnau, ewch i'r adran cymorth.

Cynllunio'ch ymweliad

Adeiladau'r Senedd a'r Pierhead yw dau o adeiladau mwyaf eiconig Cymru. P'un a oes gennych ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth neu dim ond yn ymweld â Bae Caerdydd mae gennym yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

 

 

Partners & Help