Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cofnod y Trafodion
The Record of Proceedings

Dydd Mawrth, 27 Tachwedd 2012
Tuesday, 27 November 2012

Cynnwys
Contents

Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister

Cwestiwn Brys: Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor
Urgent Question: The Council Tax Reduction Schemes Regulations

Cwestiwn Brys: Colli Swyddi yn Tata Steel
Urgent Question: Tata Steel Job Losses

Cwestiwn Brys: Cau Ffyrdd oherwydd Llifogydd yn y Gogledd
Urgent Question: Road Closures due to Flooding in North Wales

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
Business Statement and Announcement

Datganiad: Cyflwyno Bil Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru)
Statement: Introduction of the Local Government (Democracy) (Wales) Bill

Adroddiad Blynyddol Datblygu Cynaliadwy
The Sustainable Development Annual Report

Cynnig i Atal Rheolau Sefydlog Rhifau 12.20(i) ac 11.16 i gynnal Trafodaeth ar Gomisiwn Silk
Motion to Suspend Standing Orders Nos. 12.20(i) and 11.16 to hold a Debate on the Silk Commission

Adroddiad gan Gomisiwn Llywodraeth y DU, Comisiwn Silk
The Report by the UK Government’s Silk Commission

Cyfnod Pleidleisio
Voting Time

Dadl Fer: Asbestos Mewn Ysgolion—Datgelu’r Wybodaeth yn Hytrach nag Atal Hawl Rhieni i Gael Gwybod Amdan
Short Debate: Asbestos in Schools—Revealing not Concealing Parents’ Right to Know

Yn y golofn chwith, cofnodwyd y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y Siambr. Yn y golofn dde, cynhwyswyd cyfieithiad.
In the left-hand column, the proceedings are recorded in the language in which they were spoken in the Chamber. In the right-hand column, a translation has been included.

Cyfarfu’r Cynulliad am 1.30 p.m. gyda’r Llywydd (Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 1.30 p.m.with the Presiding Officer (Rosemary Butler) in the Chair.

Y Cofnod

Y Llywydd: Galwaf Gynulliad Cenedlaethol Cymru i drefn.

The Presiding Officer: I call the National Assembly for Wales to order.

Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister

Y Cofnod

Gwasanaethau Cynghori

Advisory Services

1. David Rees: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y camau gweithredu a gymerwyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi gwasanaethau cynghori yng Nghymru. OAQ(4)0789(FM)

1. David Rees: Will the First Minister make a statement on the actions taken by the Welsh Government to support advisory services in Wales. OAQ(4)0789(FM)

The First Minister (Carwyn Jones): The Minister for Local Government and Communities has commissioned a review of advisory services, in view of the changes to welfare and to Legal Aid funding.

Y Prif Weinidog (Carwyn Jones): Mae’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau wedi comisiynu adolygiad o wasanaethau cynghori, o ystyried y newidiadau i les ac i gyllid Cymorth Cyfreithiol.

David Rees: Thank you for that answer, First Minister. In the current economic climate, and with the prospect of impending welfare reform, as you have just mentioned, we are seeing more and more people seeking advice on a variety of social and financial issues. We only need to reflect on the recent news of the redundancies at Tata Steel to realise that we will need these services even more in coming months. Cuts in the UK Government, such as those to the Legal Services Commission, and funding for Legal Aid, only add to the pressures that are experienced by staff and volunteers at advice centres. What is the Welsh Government doing to support these advisory services, which provide for some of the most vulnerable in our society?

David Rees: Diolch i chi am yr ateb yna, Brif Weinidog. Yn yr hinsawdd economaidd bresennol, a chyda’r posibilrwydd o ddiwygio lles sydd ar ddod, fel yr ydych newydd ei grybwyll, rydym yn gweld mwy a mwy o bobl yn chwilio am gyngor ar amrywiaeth o faterion cymdeithasol ac ariannol. ’Does dim ond angen i ni ddwyn i gof y newyddion diweddar am y diswyddiadau yn Tata Steel i sylweddoli y bydd gennym hyd yn oed fwy o angen am y gwasanaethau hyn yn ystod y misoedd i ddod. Mae toriadau yn Llywodraeth y DU, megis y rhai i’r Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol, a chyllid ar gyfer Cymorth Cyfreithiol, yn ychwanegu at y pwysau a wynebir gan staff a gwirfoddolwyr mewn canolfannau cynghori. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi’r gwasanaethau cynghori hyn, sy’n darparu ar gyfer rhai o’r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas?

The First Minister: Among other things, we provide funding of £6.6 million, over three years, to Citizens Advice Cymru for the Better Advice, Better Lives benefit take-up campaign. We have also provided an additional £753,000 during this financial year to front-line advice services to mitigate the problems that have been caused by the changes.

Y Prif Weinidog: Ymysg pethau eraill, rydym yn darparu cyllid o £6.6 miliwn, dros dair blynedd, i Gyngor ar Bopeth Cymru ar gyfer ymgyrch Cyngor Gwell, Bywydau Gwell ar gyfer manteisio ar fudd-daliadau. Rydym hefyd wedi darparu £753,000 ychwanegol yn ystod y flwyddyn ariannol gyfredol i wasanaethau cynghori rheng flaen i liniaru’r problemau a achoswyd gan y newidiadau.

Suzy Davies: Good afternoon, First Minister. I wish to come back to a question that I raised last week regarding independent advocacy services for children and young people. I was not entirely clear from your reply to my question last week—or indeed from the Deputy Minister for Children and Social Services’ reply—about where you stood on this. The Children’s Commissioner for Wales may say that he does in his report, because his independence makes him powerful enough to say that, but do you agree that children and young people will only have the power to say what they need to say when they get a fully functioning independent advocacy service?

Suzy Davies: Prynhawn da, Brif Weinidog. Hoffwn ddod yn ôl at gwestiwn a godais yr wythnos diwethaf ynghylch gwasanaethau eiriolaeth annibynnol ar gyfer plant a phobl ifanc. Nid oeddwn yn gwbl glir o ran eich ateb i’m cwestiwn olaf yr wythnos diwethaf—nac ychwaith o ran ateb a gefais gan y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol—am ble rydych yn sefyll ar hyn. Gall Comisiynydd Plant Cymru ddweud ei fod yn gwybod hynny yn ei adroddiad, oherwydd bod ei annibyniaeth yn ei wneud yn ddigon grymus i ddweud hynny, ond a ydych chi’n cytuno mai dim ond pan fyddant yn cael gwasanaeth eiriolaeth annibynnol sy’n gweithredu’n llawn y bydd gan blant a phobl ifanc y pŵer i ddweud beth y maent angen ei ddweud?

The First Minister: No, indeed not. The children’s commissioner already has a role in acting as an advocate for children and young people, in terms of ensuring that he operates as an arm’s-length commissioner, independent of Government. He performs that role well.

Y Prif Weinidog: Na, dim o gwbl. Mae gan y comisiynydd plant eisoes rôl mewn gweithredu fel eiriolwr ar gyfer plant a phobl ifanc, o ran sicrhau ei fod yn gweithredu fel comisiynydd hyd braich, yn annibynnol ar y Llywodraeth. Mae’n perfformio’n dda yn y rôl.

Llyr Huws Gruffydd: Onid yw hi’n anffodus y bydd y newidiadau i Gyrfa Cymru yn arwain at lai o wasanaethau megis cyfweliadau wyneb yn wyneb, ar yr union adeg pan fo angen mwy o wasanaethau o’r fath yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni?

Llyr Huws Gruffydd: Is it not unfortunate that the changes to Careers Wales will lead to fewer services such as face-to-face interviews, at the very time when more such services are required in the current economic climate?

Y Prif Weinidog: Yr ydym eisiau sicrhau bod y gwasanaeth gyrfaoedd yn gwella. Wrth wneud hynny, mae’n bwysig dros ben bod gwasanaethau eang ar gael i bobl ifanc. Mae sawl ffordd y gallant gael help er mwyn iddynt fod mewn sefyllfa lle y gallant gael cyflogaeth.

The First Minister: We want to ensure that careers service improves. In doing that, it is exceptionally important that broad services are available to young people. There are a number of ways in which they can access help in order to be in a position to be employed.

Rhaglen Lywodraethu

Programme for Government

2. Lynne Neagle: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu sut y mae’r Rhaglen Lywodraethu yn darparu ar gyfer pobl yn Nhor-faen. OAQ(4)0797(FM)

2. Lynne Neagle: Will the First Minister outline how the Programme for Government is delivering for people in Torfaen. OAQ(4)0797(FM)

The First Minister: We are making good progress in delivering the programme in all parts of Wales.

Y Prif Weinidog: Rydym yn gwneud cynnydd da wrth gyflwyno’r rhaglen ym mhob rhan o Gymru.

Lynne Neagle: Today’s announcement that only 3.5% of those who are enrolled on the Work Programme have found sustainable, long-term employment is yet another nail in the coffin for the UK’s flagship back-to-work initiative. An e-mail that Members received this morning from Mark Hoban may talk of promising starts, but they know as well as we do that this has been a disaster from the start. Do you agree, First Minister, that these figures show that the Tories and Lib Dems were wrong to scrap the Future Jobs fund, and that Welsh Labour in Government has done the right thing in continuing to invest in our own Welsh jobs fund, when nothing was forthcoming from Westminster?

Lynne Neagle: Mae cyhoeddiad heddiw mai dim ond 3.5% o’r rhai sydd wedi cofrestru ar y Rhaglen Waith sydd wedi dod o hyd i gyflogaeth gynaliadwy, hirdymor yn hoelen arall yn arch menter flaenllaw’r DU ar gael cael pobl yn ôl i’r gwaith. Mae’n wir bod e-bost a dderbyniodd yr Aelodau oddi wrth Mark Hoban y bore yma yn sôn am ddechrau addawol, ond maent yn gwybod cystal â ninnau ei fod wedi bod yn drychineb o’r cychwyn cyntaf. A ydych chi’n cytuno, Brif Weinidog, fod y ffigyrau hyn yn dangos bod y Torïaid a’r Democratiaid Rhyddfrydol yn anghywir i gael gwared ar gronfa Swyddi’r Dyfodol, a bod Llafur Cymru mewn Llywodraeth wedi gwneud y peth iawn wrth barhau i fuddsoddi yn ein cronfa swyddi ein hunain yng Nghymru, pan nad oedd dim yn dod o San Steffan?

The First Minister: Indeed. Jobs Growth Wales has been a great success. The target has already been reached, halfway through the year. There are now more than 2,000 young people who are either in employment, or who have training, as a direct result of Jobs Growth Wales.

Y Prif Weinidog: Yn wir. Mae Twf Swyddi Cymru wedi bod yn llwyddiant mawr. Mae’r targed eisoes wedi’i gyrraedd, hanner ffordd drwy’r flwyddyn. Erbyn hyn mae mwy na 2,000 o bobl ifanc sydd naill ai mewn cyflogaeth, neu mewn hyfforddiant, o ganlyniad uniongyrchol i Dwf Swyddi Cymru.

William Graham: First Minister, you will be aware that obesity in Wales has been described as being at epidemic levels in places, unfortunately, such as Torfaen. It has some of the highest United Kingdom rates of obesity, heart disease and type 2 diabetes. Could you outline how your Government’s programme for government, in terms of healthier lifestyles, is likely to be achieved?

William Graham: Brif Weinidog, byddwch yn ymwybodol bod gordewdra yng Nghymru wedi ei ddisgrifio fel bod ar lefelau epidemig mewn mannau, yn anffodus, fel yn Nhorfaen. Ceir yno un o gyfraddau uchaf y Deyrnas Unedig o ordewdra, clefyd y galon a diabetes math 2. A allwch chi amlinellu sut mae rhaglen eich Llywodraeth ar gyfer llywodraethu, o ran ffordd o fyw iachach, yn debygol o gael ei chyflawni?

The First Minister: We believe that good progress is being achieved. If you look, for example, at the education plans that we have in place in terms of diabetes, we believe that they are delivering. These things take time, but we understand that obesity is a challenge in all parts of Wales.

Y Prif Weinidog: Rydym yn credu bod cynnydd da yn cael ei gyflawni. Os byddwch yn edrych, er enghraifft, ar y cynlluniau addysg sydd gennym ar waith o ran diabetes, rydym yn credu eu bod yn cyflawni. Mae’r pethau hyn yn cymryd amser, ond rydym yn deall bod gordewdra yn her ym mhob rhan o Gymru.

Lindsay Whittle: Making good progress, you say. The number of young people claiming jobseeker’s allowance is up, the average wages in Torfaen are down and female unemployment is up at record levels. To borrow a phrase from Al Gore,

Lindsay Whittle: Gwneud cynnydd da, meddai chi. Mae nifer y bobl ifanc sy’n hawlio lwfans ceisio gwaith wedi codi, mae cyfartaledd cyflogau yn Nhorfaen wedi gostwng ac mae lefel diweithdra ymysg menywod wedi cynyddu i lefelau uwch nag erioed. I fenthyca ymadrodd gan Al Gore,

'Everything that ought to be down is up and everything that should be up is down.’

'Mae popeth a ddylai fod i lawr i fyny a phopeth a ddylai fod i fyny i lawr.’

Blaming the Westminster Government for every ill is just not good enough. First Minister, will you accept some responsibility and admit that your Government’s unambitious, lacklustre programme is failing the people of Torfaen?

Nid yw beio Llywodraeth San Steffan am bopeth gwael yn ddigon da. Brif Weinidog, a wnewch chi dderbyn rhywfaint o gyfrifoldeb a chyfaddef nad yw rhaglen diuchelgais a difflach eich Llywodraeth yn cyflawni ar gyfer pobl Torfaen?

The First Minister: If his party had anything else to add in its manifesto, I would take his criticism with a bit more seriousness than I do. I take full responsibility for Jobs Growth Wales—of course I do—because it has been a great help to young people. I take full responsibility for the fact that economic activity in Wales is higher than it has ever been and I take responsibility for the fact that, over the last two quarters, unemployment has been on the way down in Wales. That said, I am far from complacent; I know that we need to keep on ensuring that programmes deliver in terms of better employment prospects for our young people. As part of that, I very much welcome the agreement that has been reached between our parties on the budget.

Y Prif Weinidog: Pe byddai gan ei blaid ef unrhyw beth arall i’w ychwanegu yn ei maniffesto, byddwn yn cymryd ei feirniadaeth ychydig yn fwy o ddifrif nag yr wyf ar hyn o bryd. Rwy’n cymryd cyfrifoldeb llawn am Dwf Swyddi Cymru—wrth gwrs fy mod i—gan ei fod wedi bod o gymorth mawr i bobl ifanc. Rwyf yn cymryd cyfrifoldeb llawn am y ffaith fod gweithgarwch economaidd yng Nghymru yn uwch nag y bu erioed, ac yr wyf yn cymryd cyfrifoldeb am y ffaith fod diweithdra wedi bod ar y ffordd i lawr yng Nghymru dros y ddau chwarter diwethaf. Wedi dweud hynny, rwyf ymhell o fod yn hunanfodlon; gwn fod angen i ni barhau i sicrhau bod rhaglenni yn cyflawni o ran gwell rhagolygon ar gyfer cyflogaeth i’n pobl ifanc. Yn rhan o hynny, rwyf yn croesawu’n fawr y cytundeb sydd wedi ei gyrraedd rhwng ein pleidiau ar y gyllideb.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau

Questions Without Notice from the Party Leaders

The Leader of the Welsh Liberal Democrats (Kirsty Williams): First Minister, last week, the chief executive of the NHS said that he was increasingly confident that Wales’s health boards would balance their books. Days later, however, the Wales Audit Office said that most health boards are unlikely to break even. Since the Wales Audit Office report is based on Welsh Government figures, why did the Minister for Health and Social Services allow the chief executive of the health service to go on television to reassure the public of Wales that the health boards would balance their books, when the data supplied to the Wales Audit Office said something completely different?

Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru (Kirsty Williams): Brif Weinidog, yr wythnos diwethaf, dywedodd prif weithredwr y GIG ei fod yn fwyfwy hyderus y byddai byrddau iechyd Cymru yn mantoli eu cyfrifon. Ddyddiau yn ddiweddarach, fodd bynnag, dywedodd Swyddfa Archwilio Cymru ei bod yn annhebygol y byddai’r rhan fwyaf o fyrddau iechyd yn adennill eu costau. Gan fod adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru yn seiliedig ar ffigurau Llywodraeth Cymru, pam wnaeth y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ganiatáu i brif weithredwr y gwasanaeth iechyd fynd ar y teledu i dawelu meddwl y cyhoedd yng Nghymru y byddai’r byrddau iechyd yn mantoli eu cyfrifon, pan oedd y data a ddarparwyd i Swyddfa Archwilio Cymru yn dweud rhywbeth hollol wahanol?

The First Minister: The Wales Audit Office report says quite clearly that the NHS is in a better financial position than it was at the same time last year, and it confirms again the urgent need for reconfiguration of NHS services in order to deliver more sustainable and safer services in the future.

Y Prif Weinidog: Mae adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru yn dweud yn eithaf clir bod y GIG mewn gwell sefyllfa ariannol nag yr oedd ar yr un adeg y llynedd, ac mae’n cadarnhau unwaith eto yr angen i ad-drefnu gwasanaethau’r GIG yn ddi-oed er mwyn darparu gwasanaethau mwy cynaliadwy a mwy diogel yn y dyfodol.

Kirsty Williams: First Minister, what the Wales Audit Office says is that, for instance, the position of Cardiff and Vale University Local Health Board is worse than it was last year; that most health boards are unlikely to break even within their current resource limits; and that the deficit could be as big as £130 million. The chief executive of NHS Wales, despite supplying those data to the Wales Audit Office, went on television to say that there is increasing confidence that they would break even to their targets, and that they would do so without, in any sense, compromising the quality of care. Yet, today, the same chief executive has told the Assembly’s Public Accounts Committee that he expects the NHS in Wales to be £70 million in deficit. Given the guarantees that he has made, will you also guarantee that there will be no compromise in the quality of care to plug the funding gap that he now admits exists?

Kirsty Williams: Brif Weinidog, yr hyn y mae Swyddfa Archwilio Cymru yn ei ddweud yw, er enghraifft, bod sefyllfa Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn waeth nag yr oedd y llynedd; bod y rhan fwyaf o fyrddau iechyd yn annhebygol o adennill costau o fewn terfynau eu hadnoddau presennol, ac y gallai’r diffyg fod cymaint â £130 miliwn. Aeth prif weithredwr GIG Cymru, er gwaethaf cyflenwi’r data hwnnw i Swyddfa Archwilio Cymru, ar y teledu i ddweud bod hyder cynyddol y byddant yn cyflawni eu targedau mantoli, ac y byddent yn gwneud hynny heb, mewn unrhyw fodd, beryglu ansawdd y gofal. Er hynny, heddiw, mae’r un prif weithredwr wedi dweud wrth Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad ei fod yn disgwyl i’r GIG yng Nghymru fod mewn diffyg ariannol o £70 miliwn. O ystyried y gwarantau y mae wedi’u gwneud, a wnewch chithau hefyd warantu na fydd unrhyw gyfaddawdu o ran ansawdd y gofal i lenwi’r bwlch cyllido y mae ef bellach yn cyfaddef sy’n bodoli?

The First Minister: No; we expect local health boards to ensure that they come in on target in terms of their budgets. That much has not changed. As far as the leader of the Welsh Liberal Democrats is concerned, I ask her now whether she will support reconfiguration in order to ensure better and more sustainable services, as the Wales Audit Office demands.

Y Prif Weinidog: Na, rydym yn disgwyl i fyrddau iechyd lleol sicrhau eu bod yn cyflawni eu targedau o ran eu cyllidebau. Nid yw hynny wedi newid. Cyn belled ag y mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn y cwestiwn, gofynnaf iddi yn awr a fydd hi’n cefnogi ad-drefnu er mwyn sicrhau gwasanaethau gwell a mwy cynaliadwy, fel y mae Swyddfa Archwilio Cymru yn ei fynnu.

Kirsty Williams: Your own Minister for health has said that the reconfiguration of services is not about resources. In fact, the reconfiguration of the services will not save any money; it is all about improving healthcare. I am asking you about the financial resilience of the NHS. The Wales Audit Office is telling you, First Minister, that health boards are unlikely to break even with their current resources; they could be £130 million in debt. Your own chief executive said today that it could be £70 million. Your Minister for health and your Government have already ruled out further brokerage to Cardiff and Vale, Cwm Taf, Aneurin Bevan and Powys local health boards, even though their deficits alone are estimated to be around £60 million. That covers Nevill Hall Hospital, Royal Glamorgan Hospital, Prince Charles Hospital, Royal Gwent Hospital and the University Hospital of Wales. If there is to be no bail-out, which is what your Government has said, what services will close?

Kirsty Williams: Mae eich Gweinidog iechyd eich hunan wedi dweud nad yw ad-drefnu gwasanaethau yn ymwneud ag adnoddau. Mewn gwirionedd, ni fydd ad-drefnu’r gwasanaethau yn arbed unrhyw arian; mae’n ymwneud â gwella gofal iechyd. Gofyn yr wyf i chi am gadernid ariannol y GIG. Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn dweud wrthych, Brif Weinidog, fod y byrddau iechyd yn annhebygol o adennill eu costau gyda’u hadnoddau presennol; gallent fod £130 miliwn mewn dyled. Dywedodd eich prif weithredwr eich hun heddiw, y gallai fod yn £70 miliwn. Mae eich Gweinidog iechyd a’ch Llywodraeth eisoes wedi dweud na fydd broceriaeth bellach ar gyfer Caerdydd a’r Fro, Cwm Taf, Aneurin Bevan a byrddau iechyd lleol Powys, er yr amcangyfrifir bod eu diffygion hwy yn unig oddeutu £60 miliwn. Mae hynny’n cynnwys Ysbyty Nevill Hall, Ysbyty Brenhinol Morgannwg, Ysbyty’r Tywysog Siarl, Ysbyty Brenhinol Gwent ac Ysbyty Athrofaol Cymru. Os nad oes unrhyw achub i fod, sef yr hyn y mae eich Llywodraeth wedi ei ddweud, pa wasanaethau fydd yn cau?

The First Minister: I thank the leader of the Liberal Democrats for that speech. As far as this Government is concerned, we will always ensure that the NHS is properly funded. She has failed to answer the question as to whether she agrees that reconfiguration should take place for more sustainable services. It is just not good enough for the Lib Dems to scaremonger when they resist every attempt to make our NHS better.

Y Prif Weinidog: Diolchaf i arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol am yr araith yna. Cyn belled ag y mae’r Llywodraeth hon yn y cwestiwn, byddwn bob amser yn sicrhau bod y GIG yn cael ei ariannu’n iawn. Mae hi wedi methu ag ateb y cwestiwn ynghylch a yw’n cytuno y dylai ad-drefnu ddigwydd er mwyn cael gwasanaethau mwy cynaliadwy. Nid yw’n ddigon da i’r Democratiaid Rhyddfrydol wneud dim ond codi bwganod pan eu bod yn gwrthwynebu pob ymgais i wneud ein GIG yn well.

The Leader of the Opposition (Andrew R.T. Davies): It is a bit rich, First Minister, for you to talk of scaremongering when, at the end of September, you talked of the budget for the Welsh NHS being 'slightly short’. Those were your words, used in Plenary, in response to my questioning about end-of-year outcomes for our LHBs. In the report, we have the Auditor General for Wales indicating a midpoint of £70 million, which your chief executive of the Welsh NHS agrees with, but an extreme position of £130 million. Where has it all gone wrong, First Minister?

Arweinydd yr Wrthblaid (Andrew R.T. Davies): Mae hi braidd yn ddigywilydd, Brif Weinidog, i chi sôn am godi bwganod, a chithau, ddiwedd mis Medi, wedi dweud bod y gyllideb ar gyfer y GIG yng Nghymru 'fymryn yn brin’. Dyna oedd eich geiriau, a ddefnyddiwyd yn y Cyfarfod Llawn, mewn ymateb i fy holi ynglŷn â chanlyniadau diwedd y flwyddyn ar gyfer ein Byrddau Iechyd Lleol. Yn yr adroddiad, mae gennym Archwilydd Cyffredinol Cymru yn dangos pwynt canol o £70 miliwn, y mae eich prif weithredwr ar gyfer GIG Cymru yn cytuno ag ef, ond gyda sefyllfa eithafol o £130 miliwn. Ble y mae pethau wedi mynd o chwith, Brif Weinidog?

The First Minister: As I have said before, we expect the LHBs to come in on target.

Y Prif Weinidog: Fel yr wyf wedi dweud o’r blaen, rydym yn disgwyl i’r Byrddau Iechyd Lleol gyflawni eu targedau.

Andrew R.T. Davies: You must be living in a parallel universe, First Minister. Everyone working in the NHS in Wales and the people who are in receipt of their healthcare from the NHS in Wales understand that there are real pressures within the Welsh NHS. It is identified that there is a financial shortfall within the NHS. Your own Minister for health has said that there will be no bail-outs for the second year. In one breath, you are saying that there will be a shortfall, of around £70 million, and then you say that there is no shortfall. Which is it? When will you grasp the reality of the situation that our Welsh NHS faces, that you are underfunding the NHS in Wales?

Andrew R.T. Davies: Mae’n rhaid eich bod yn byw mewn bydysawd cyfochrog, Brif Weinidog. Mae pawb sy’n gweithio yn y GIG yng Nghymru a’r bobl sydd yn derbyn eu gofal iechyd gan y GIG yng Nghymru yn deall bod pwysau gwirioneddol o fewn y GIG yng Nghymru. Mae wedi ei nodi bod diffyg ariannol o fewn y GIG. Mae eich Gweinidog iechyd eich hun wedi dweud na fydd unrhyw arian ychwanegol ar gael am yr ail flwyddyn. Yn yr un anadl, yr ydych yn dweud y bydd diffyg, o tua £70 miliwn, ac eto rydych yn dweud nad oes diffyg. Pa un sy’n wir? Pryd fyddwch chi’n deall y gwirionedd am y sefyllfa sy’n wynebu ein GIG yng Nghymru, sef eich bod yn tangyllido’r GIG yng Nghymru?

The First Minister: The word 'midpoint’, of course, undermines his entire argument. The difference is that we are honest on this side of the house. Over on that side, the most dishonest position ever taken by any party rests with them and I will explain why now—[Interruption.]

Y Prif Weinidog: Mae’r ymadrodd 'pwynt canol’, wrth gwrs, yn tanseilio ei ddadl gyfan. Y gwahaniaeth yw ein bod ni’n onest ar yr ochr hon i’r tŷ. Drosodd ar yr ochr acw, y ceir y safbwynt mwyaf anonest a gymerwyd erioed gan unrhyw barti a byddaf yn egluro pam yn awr—Torri ar draws.]

The Presiding Officer: Order. You may not like what the First Minister is saying, but he has every right to say it.

Y Llywydd: Trefn. Efallai nad ydych yn hoffi’r hyn y mae’r Prif Weinidog yn ei ddweud, ond mae ganddo bob hawl i’w ddweud.

The First Minister: The party opposite continuously claims that it can find some £500 million from thin air to spend on the NHS, despite the cuts that have taken place under the party opposite in Westminster. The smoke and mirrors that they have used to try to conceal the cuts that are taking place in the NHS there are there for all to see. Let us come back to the Welsh issue. They say that £500 million should be spent on the NHS, but never say where the money is coming from: a 20% cut in transport, a 30% cut in economic development, a 12.5% cut in local government, and a 20% cut, although it depends who you believe, in education. They know full well that their Government in London is taking money away from Wales and then they demand that money that does not exist is spent. That is fundamentally dishonest and the people of Wales found them out this year and last year.

Y Prif Weinidog: Mae’r blaid gyferbyn yn honni’n barhaus y gall ddod o hyd i ryw £500 miliwn o unman i wario ar y GIG, er gwaethaf y toriadau sydd wedi digwydd o dan y blaid gyferbyn yn San Steffan. Mae’r dulliau celu y maent wedi eu defnyddio i geisio cuddio’r toriadau sy’n cael eu gwneud yn y GIG, yno i bawb eu gweld. Gadewch inni ddychwelyd at y mater yng Nghymru. Maent yn dweud y dylid gwario £500 miliwn  ar y GIG, ond nid ydynt byth yn dweud o ble mae’r arian yn mynd i ddod: toriad o 20% mewn trafnidiaeth, toriad o 30% mewn datblygu economaidd, toriad o 12.5% ​​mewn llywodraeth leol, a thoriad o 20%, er ei bod yn dibynnu pwy rydych yn ei gredu, mewn addysg. Maent yn gwybod yn iawn fod eu Llywodraeth yn Llundain yn mynd ag arian oddi ar Gymru ac yna maent yn mynnu bod arian nad yw’n bodoli yn cael ei wario. Mae hynny’n sylfaenol anonest ac mae pobl Cymru wedi gweld y gwir amdanynt eleni a’r llynedd.

Andrew R.T. Davies: It was interesting that the First Minister chose not to answer a single point that I put to him. Last week, I noticed during questions to the First Minister that he was busy pruning himself and pulling his suit together and pulling his cuffs together. If you take the suit off, there is very little substance there. There is a real issue in the Welsh NHS—[Interruption.]

Andrew R.T. Davies: Roedd yn ddiddorol fod y Prif Weinidog wedi dewis peidio ag ateb unrhyw bwynt a ofynnais iddo. Yr wythnos diwethaf, sylwais yn ystod cwestiynau i’r Prif Weinidog ei fod yn   brysur yn twtio ei hun gan dynnu ei siwt at ei gilydd a thynnu ei gyffiau at ei gilydd. Pe byddech yn tynnu’r siwt i ffwrdd, prin iawn yw’r sylwedd sydd ar ôl. Mae problem wirioneddol yn GIG Cymru— [Torri ar draws.]

The Presiding Officer: Order.

Y Llywydd: Trefn.

Andrew R.T. Davies: There is a real issue in the NHS in Wales and with the lack of substance that emanates from the Government benches and, in particular, the Welsh Minister for health. It is about time that you addressed the real financial difficulties that the Welsh NHS faces and the £70 million shortfall that your own chief executive has identified. When are you going to face up to the reality of the situation, so that clinicians and patients can have confidence that you have their best wishes at heart, and so that we have a health service that is fit for the twenty-first century, rather than the posturing, week-in week-out, that you make as First Minister?

Andrew R.T. Davies: Mae problem wirioneddol yn y GIG yng Nghymru a chyda’r diffyg sylwedd sy’n deillio o feinciau’r Llywodraeth ac, yn enwedig, oddi wrth y Gweinidog iechyd. Mae’n hen bryd i chi fynd i’r afael â’r anawsterau ariannol gwirioneddol sy’n wynebu GIG Cymru a’r diffyg o £70 miliwn mae eich prif weithredwr eich hunan wedi ei nodi. Pryd ydych chi’n mynd i wynebu gwirionedd y sefyllfa, fel y gall clinigwyr a chleifion fod yn hyderus eich bod yn eu rhoi hwy yn gyntaf, ac fel bod gennym wasanaeth iechyd sy’n addas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain, yn hytrach na’r ymhonni, wythnos ar ôl wythnos, yr ydych yn ei wneud fel Prif Weinidog?

talks about posturing. He comes in, he bumbles in here every week and asks these questions and bumbles back out again. He accuses us of trivialising the issue and he goes on about playing with cuffs and suits. That is a weak joke at the very most. The reality is that we care about the NHS; we are honest with the people of Wales about the NHS. His party never explains where this phantom money is coming from. He knows the cuts that have come from his own party in London. At the end of the day, we stand up for the NHS; his party spins dishonesty to the people of Wales on this issue.

Y Llywydd: Mae’n sôn am ymhonni. Mae’n dod i mewn, mae’n ymlwybro yma bob wythnos ac yn gofyn y cwestiynau hyn ac yn ymlwybro’n ôl allan eto. Mae’n ein cyhuddo o fychanu’r mater ac mae’n mynd ymlaen am chwarae gyda chyffiau a siwtiau. Jôc wan yw honno ar y gorau. Y gwirionedd yw ein bod yn ystyriol o’r GIG; rydym yn onest gyda phobl Cymru am y GIG. Nid yw ei blaid ef byth yn egluro o ble mae’r arian rhith hwn yn mynd i ddod. Mae’n gwybod am y toriadau sydd wedi dod oddi wrth ei blaid ei hun yn Llundain. Yn y pen draw, rydym yn sefyll i fyny dros y GIG; mae ei blaid ef yn cyflwyno anonestrwydd i bobl Cymru ar y mater hwn.

The Leader of Plaid Cymru (Leanne Wood): Thank you, Presiding Officer; perhaps we can get back to some serious business. On 3 October, the Minister for Business, Enterprise, Technology and Science said that she had been asked to approve to cease funding for the Welsh social enterprise coalition beyond 2012-13. Will you tell us at whose request and with what evidence base was that decision made?

Mae Arweinydd Plaid Cymru (Leanne Wood): Diolch, Lywydd; efallai y gallwn fynd yn ôl at fusnes pwysig. Ar 3 Hydref, dywedodd y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth ei bod wedi cael cais i gymeradwyo rhoi’r gorau i gyllid ar gyfer cynghrair menter cymdeithasol Cymru y tu hwnt i 2012-13. A wnewch chi ddweud wrthym pwy wnaeth y cais ac ar sail ba dystiolaeth y gwnaed y penderfyniad hwnnw?

The First Minister: The value-for-money review undertaken on the Welsh social enterprise coalition concluded that it had not provided the value for money that could be reasonably expected considering the funding and support that it received between 2009/10 and 2012/13.’

Y Prif Weinidog: Daeth yr adolygiad gwerth am arian a wnaed ar gynghrair mentrau cymdeithasol Cymru i’r casgliad nad oedd wedi darparu’r gwerth am arian y gellid ei ddisgwyl yn rhesymol o ystyried y cyllid a’r cymorth a dderbyniodd rhwng 2009/10 a 2012/13. '

1.45 p.m.

In reviewing its performance against agreed targets and indicators, the report stated that

Wrth adolygu ei pherfformiad yn erbyn targedau y cytunwyd arnynt a dangosyddion, nododd yr adroddiad hyn:

'although progress had been made in a number of areas, most notably increasing membership, overall the activities delivered to date have fallen below expectation. No final decisions have yet been made on the amended functions or the new arm of a host organisation.’

'er bod cynnydd wedi’i wneud mewn nifer o feysydd, cynyddu aelodaeth yn fwyaf nodedig, ar y cyfan, mae’r gweithgareddau a ddarparwyd hyd yn hyn wedi bod yn is na’r disgwyl. Nid oes unrhyw benderfyniadau terfynol wedi eu gwneud eto ar y swyddogaethau diwygiedig nac ar gangen newydd o sefydliad llywyddol.’

Leanne Wood: A review of such significance should be shared with Assembly Members before decisions are made. The Minister’s statement said that the Government will continue to support the social enterprise sector within a new host organisation. First Minister, given that the 2012-14 funding amounts to around £200,000, can you tell us what tendering process has been put in place to determine who will take over the new role, please?

Leanne Wood: Dylid rhannu adolygiad mor bwysig â hyn gydag Aelodau’r Cynulliad cyn i benderfyniadau gael eu gwneud. Roedd datganiad y Gweinidog yn dweud y bydd y Llywodraeth yn parhau i gefnogi’r sector mentrau cymdeithasol o fewn sefydliad llywyddol newydd. Brif Weinidog, o gofio bod y cyllid 2012-14 yn dod i tua £200,000, a allwch chi ddweud wrthym pa broses dendro sydd wedi ei rhoi ar waith i benderfynu pwy fydd yn cyflawni’r rôl newydd, os gwelwch yn dda?

The First Minister: That is something that is in hand. However, it is clear that things could not carry on as before, given the value-for-money review that had taken place.

Y Prif Weinidog: Mae hynny’n rhywbeth sydd ar y gweill. Fodd bynnag, mae’n amlwg na allai pethau barhau fel ag o’r blaen, o ystyried yr adolygiad gwerth am arian a gynhaliwyd.

Leanne Wood: First Minister, I find this a strange set of affairs. This was meant to be the body that your Government consulted on social enterprises. Who are you consulting now? For years, the Welsh social enterprise coalition has been promoted as a flagship for social enterprise, yet, within two and a half years of its formation, it has been ditched with no explanation to its members or to Assembly Members and with hundreds of thousands of pounds outstanding. Given your refusal to lead by example last week over the ministerial code, what are you doing to ensure transparency in these decisions? How can the social enterprise sector have faith that your decision-making process is the right one?

Leanne Wood: Brif Weinidog, rwyf yn gweld hon yn sefyllfa ryfedd iawn. Dyma’r corff yr oedd eich Llywodraeth i fod i ymgynghori ag ef ar fentrau cymdeithasol. Pwy ydych chi’n ymgynghori â hwy nawr? Am flynyddoedd, mae cynghrair menter gymdeithasol Cymru wedi cael ei hyrwyddo fel sefydliad blaenllaw ar gyfer menter gymdeithasol, ond eto, o fewn dwy flynedd a hanner ar ôl ei sefydlu, mae wedi ei thaflu o’r neilltu heb unrhyw esboniad i’w haelodau nac i Aelodau’r Cynulliad a gyda channoedd o filoedd o bunnoedd heb eu talu. O ystyried eich penderfyniad i wrthod arwain drwy esiampl yr wythnos diwethaf ynglŷn â’r cod gweinidogol, beth ydych chi’n ei wneud i sicrhau tryloywder yn y penderfyniadau hyn? Sut gall y sector menter cymdeithasol fod yn ffyddiog mai eich proses gwneud penderfyniadau yw’r un gywir?

The First Minister: A value-for-money review has taken place. We cannot ignore it and carry on as if it had never existed. The Minister is looking at the situation at the moment with a view to resolving this as quickly as possible and in order to ensure that the new arm of a host organisation is in place as quickly as possible. However, the Government certainly cannot ignore value-for-money reviews when they are conducted.

Y Prif Weinidog: Mae adolygiad gwerth am arian wedi ei gynnal. Ni allwn ei anwybyddu a pharhau fel pe nad oedd erioed wedi digwydd. Mae’r Gweinidog yn edrych ar y sefyllfa ar hyn o bryd gyda’r bwriad o ddatrys hyn cyn gynted ag y bo modd ac er mwyn sicrhau bod cangen newydd o sefydliad llywyddol wedi ei sefydlu cyn gynted ag y bo modd. Fodd bynnag, mae’n sicr nad yw’r Llywodraeth yn gallu anwybyddu adolygiadau gwerth am arian pan eu bod yn cael eu cynnal.

Blaenoriaethau

Priorities

3. Jocelyn Davies: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer y flwyddyn newydd. OAQ(4)0793(FM)

3. Jocelyn Davies: Will the First Minister make a statement on the Welsh Government’s priorities for the new year. OAQ(4)0793(FM)

The First Minister: Yes. They are to be found in the programme for government.

Y Prif Weinidog: Gwnaf. Maent i’w gweld yn ein rhaglen lywodraethu.

Jocelyn Davies: What a surprising answer. [Laughter.] I am sure, First Minister, that the implementation of the Silk commission recommendations will be a priority for you. Do you have a date in mind for the referendum on tax-varying powers?

Jocelyn Davies: Dyna ateb sy’n peri syndod.[Chwerthin.] Rwyf yn siŵr, Brif Weinidog, y bydd gweithredu argymhellion comisiwn Silk yn flaenoriaeth i chi. A oes gennych ddyddiad mewn golwg ar gyfer y refferendwm ar bwerau amrywio trethi?

The First Minister: There will not be a referendum before 2015 and, certainly in the term of this Assembly, 2016, as Silk recommended. It is very difficult to give an estimate on what the timetable might be, because there is a need to ensure that Barnett is dealt with first. Once that is done, more thought can be given to what a timetable might look like.

Y Prif Weinidog: Ni fydd refferendwm yn cael ei gynnal cyn 2015 ac, yn sicr yn ystod tymor y Cynulliad hwn, 2016, fel yr argymhellodd Silk. Mae’n anodd iawn rhoi amcan o’r hyn y gallai’r amserlen fod, oherwydd bod angen sicrhau ymdrin â Barnett yn gyntaf. Ar ôl gwneud hynny, gellir meddwl mwy am sut y gallai’r amserlen edrych.

Mohammad Asghar: First Minister, the chairman of the biggest house-building company in Wales, Redrow, has said that parts of the country will become no-go areas if tougher building regulations are introduced. Steve Morgan went on to say that the plans to make new homes more energy efficient would add £11,000 to the costs of building a basic three-bedroomed house and would lead to affordable housing not being viable in areas such as the south-east Wales Valleys. What studies has the Welsh Government undertaken regarding the impact of more regulations on the building of affordable housing in Wales? Does the First Minister agree that new houses will not be built in cheaper areas in future without a subsidy?

Mohammad Asghar: Brif Weinidog, mae cadeirydd y cwmni adeiladu tai mwyaf yng Nghymru, Redrow, wedi dweud y bydd rhannau o’r wlad yn dod yn ardaloedd na ellir gweithredu ynddynt os cyflwynir rheoliadau adeiladu llymach. Aeth Steve Morgan ymlaen i ddweud y byddai cynlluniau i wneud cartrefi newydd yn fwy ynni effeithlon yn ychwanegu £11,000 at gostau adeiladu tŷ tair ystafell wely sylfaenol ac yn arwain at dai fforddiadwy i beidio â bod yn hyfyw mewn ardaloedd fel Cymoedd de-ddwyrain Cymru .Pa astudiaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi eu cynnal ar effaith mwy o reoliadau ar adeiladu tai fforddiadwy yng Nghymru? A yw’r Prif Weinidog yn cytuno na fydd tai newydd yn cael eu hadeiladu mewn ardaloedd rhatach yn y dyfodol heb gymhorthdal?

The First Minister: Well, yes, we are paying for affordable houses. That is the whole point of having affordable houses and being able to provide them. The £11,000 figure is not one that has been backed up by any evidence, and I hope that the Member is not suggesting that somehow energy efficiency is a bad thing, or, indeed, that fire sprinklers are a bad thing. We know that has been a live issue between one Member in this Chamber, and others, and the building industry. I do not think that we should take lightly the need to protect people in fires. We have seen some of the unfortunate consequences in that regard over the past few months.

Y Prif Weinidog: Wel, ie, yr ydym yn talu am dai fforddiadwy. Dyna’r holl bwynt o gael tai fforddiadwy a gallu eu darparu. Nid yw’r ffigwr o £11,000 yn un sydd wedi ei gefnogi gan unrhyw dystiolaeth, ac rwyf yn gobeithio nad yw’r Aelod yn awgrymu bod effeithlonrwydd ynni yn beth drwg mewn rhyw ffordd, neu, yn wir, bod chwistrellwyr rhag tân yn beth drwg. Gwyddom fod hynny wedi bod yn fater gwirioneddol rhwng un Aelod yn y Siambr hon, ac eraill, a’r diwydiant adeiladu. Nid wyf yn credu y dylem danbwysleisio’r angen i ddiogelu pobl mewn tanau. Rydym wedi gweld rhai o ganlyniadau anffodus hynny yn ystod  y misoedd diwethaf.

Eluned Parrott: First Minister, last week, you told me that your priorities for transport were outlined in the national transport plan, but when I asked your Minister for transport about a possible new station in the east of Cardiff, I was told that it is not in the national transport plan and there is no recent or ongoing feasibility study. However, in the recent Cardiff South and Penarth by-election, a Labour Party leaflet said that you had announced that you will look at the feasibility of an east of Cardiff railway station. First Minister, is it now Government policy to launch a feasibility study into a new station in the east of Cardiff? If so, why does your Minister for transport know nothing about it?

Eluned Parrott: Brif Weinidog, yr wythnos diwethaf, dywedasoch wrthyf fod eich blaenoriaethau ar gyfer trafnidiaeth wedi’u hamlinellu yn y cynllun trafnidiaeth cenedlaethol, ond pan ofynnais i’ch Gweinidog dros drafnidiaeth ynglŷn â gorsaf newydd bosibl yn nwyrain Caerdydd, dywedwyd wrthyf nad yw hynny yn y cynllun trafnidiaeth cenedlaethol ac nad oes unrhyw astudiaeth o ddichonoldeb diweddar na pharhaus yn bodoli. Fodd bynnag, yn isetholiad diweddar De Caerdydd a Phenarth, roedd taflen y Blaid Lafur yn dweud eich bod wedi cyhoeddi y byddwch yn edrych ar ddichonoldeb gorsaf reilffordd yn nwyrain Caerdydd. Brif Weinidog, a yw bellach yn bolisi’r Llywodraeth i lansio astudiaeth o ddichonoldeb gorsaf newydd yn nwyrain Caerdydd? Os felly, pam nad yw eich Gweinidog trafnidiaeth yn gwybod dim am y peth?

The First Minister: We always keep under review the need to improve rail connections in the eastern part of the city, but inaccurate leaflets from the Lib Dems are something that we are very much used to on this side of the Chamber—there was a dubious opinion poll attached to it as well, which is standard Lib Dem practice. As far as eastern Cardiff is concerned, we will consider any potential options in the future as to how connectivity can be improved between that part of the city and the centre.

Y Prif Weinidog: Rydym bob amser yn cadw dan adolygiad yr angen i wella cysylltiadau rheilffordd yn rhan ddwyreiniol y ddinas, ond mae taflenni anghywir gan y Democratiaid Rhyddfrydol yn rhywbeth yr ydym yn gyfarwydd iawn â hwy ar yr ochr hon i’r Siambr—roedd arolwg barn amheus  ynghlwm wrtho hefyd, sef arfer arferol y Democratiaid Rhyddfrydol. Cyn belled ag y mae dwyrain Caerdydd yn y cwestiwn, byddwn yn ystyried unrhyw opsiynau posibl yn y dyfodol o ran sut y gellir gwella cysylltedd rhwng y rhan honno o’r ddinas a’r canol.

Trais Domestig

Domestic Violence

4. Gwyn R. Price: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i fynd i’r afael â thrais domestig yng Nghymru. OAQ(4)0790(FM)

4. Gwyn R. Price: Will the First Minister make a statement on what the Welsh Government is doing to tackle domestic violence in Wales. OAQ(4)0790(FM)

The First Minister: Yes. Yesterday saw the launch of the formal consultation on a White Paper seeking views on the legislative proposals aimed at ending violence against women, domestic abuse and sexual violence.

Y Prif Weinidog: Gwnaf. Ddoe gwelwyd lansio’r ymgynghoriad ffurfiol ar Bapur Gwyn yn ceisio barn ar y cynigion deddfwriaethol sydd â’r bwriad o roi terfyn ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Gwyn R. Price: Thank you for that answer. Does the First Minister agree that domestic abuse is the most common form of violence against women, and that tackling it should be at the heart of any Government’s agenda? With that in mind, will you join me in congratulating Welsh Women’s Aid and the work that it does, and in welcoming its 16 days of action from 25 November onwards?

Gwyn R. Price: Diolch am yr ateb yna. A yw’r Prif Weinidog yn cytuno mai cam-drin domestig yw’r ffurf fwyaf cyffredin o drais yn erbyn menywod, ac y dylai mynd i’r afael â hynny fod yn ganolog i agenda unrhyw Lywodraeth? Gyda hynny mewn golwg, a wnewch chi ymuno â mi i longyfarch Cymorth i Fenywod Cymru a’r gwaith y mae’n ei wneud, ac i groesawu ei 16 diwrnod o weithredu o 25 Tachwedd ymlaen?

The First Minister: Yes, indeed I will. Welsh Women’s Aid and the work that it does is not always appreciated by all parties in Wales, as we know from previous experience. We want to ensure that taking the White Paper forward into legislation will enable organisations such as Welsh Women’s Aid to strengthen their work in the future.

Y Prif Weinidog: Gwnaf, Mi wnaf yn wir. Nid yw Cymorth i Fenywod Cymru a’r gwaith y mae’n ei wneud yn cael ei werthfawrogi bob amser gan bob plaid yng Nghymru, fel y gwyddom o brofiad blaenorol. Rydym eisiau sicrhau y bydd dwyn y Papur Gwyn ymlaen i ddeddfwriaeth yn galluogi sefydliadau fel Cymorth i Fenywod Cymru i gryfhau eu gwaith yn y dyfodol.

Antoinette Sandbach: The Welsh Government’s White Paper on violence against women has much to commend it and it has been welcomed by many organisations, including the White Ribbon Campaign and the National Federation of Women’s Institutes, which have campaigned on these issues for many years. First Minister, while legislation has a role to play, what steps have you taken in the last year to encourage the reporting of domestic violence?

Antoinette Sandbach: Mae llawer i’w gymeradwyo ym Mhapur Gwyn Llywodraeth Cymru ar drais yn erbyn menywod ac mae wedi ei groesawu gan lawer o sefydliadau, gan gynnwys yr Ymgyrch Rhuban Gwyn a Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliad y Merched, sydd wedi bod yn ymgyrchu ar y materion hyn ers blynyddoedd lawer. Brif Weinidog, er bod gan ddeddfwriaeth ran i’w chwarae, pa gamau a gymerwyd gennych chi yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i annog hysbysu am drais yn y cartref?

The First Minister: We always seek to work with the police and other agencies to make sure that domestic violence is reported to the appropriate authorities. For example, the 10,000 Safer Lives project paves the way for the proposals set out in the White Paper. Taken together, all these things are aimed at encouraging people to report domestic abuse so that action can be taken.

Y Prif Weinidog: Rydym bob amser yn ceisio gweithio gyda’r heddlu ac asiantaethau eraill i wneud yn siŵr yr hysbysir am drais yn y cartref i’r awdurdodau priodol. Er enghraifft, mae’r prosiect 10,000 o Fywydau Diogelach yn paratoi’r ffordd ar gyfer y cynigion a nodir yn y Papur Gwyn. Gyda’i gilydd, mae’r holl bethau hyn â’r nod o annog pobl i hysbysu am gam-drin domestig fel y gellir cymryd camau.

Rhodri Glyn Thomas: Mae’n rhaid llongyfarch Gwyn Price ar amseru ei gwestiwn i gydfynd yn union â’r datganiad a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru; mae gan Aelodau main cefn Llafur rhyw allu rhyfeddol i amseru’r cwestiynau hyn i gydfynd â datganiadau. Fodd bynnag, mae’n ddatganiad o bwys mawr ac rydym ninnau hefyd yn ei groesawu. Mae trais yn y cartref yn ymwneud gan fwyaf â thrais i fenywod, ond a fyddech hefyd yn cydnabod, Brif Weinidog, fod problem o ran trais i ddynion a phlant yn y cartref, a bod yn rhaid edrych ar y cyfan? Er ein bod yn cydnabod mai trais i fenywod sydd yn digwydd fwyaf aml, mae elfennau eraill o drais maent rhaid i ni fynd i’r afael â nhw hefyd.  

Rhodri Glyn Thomas: Gwyn Price is to be congratulated on the timing of his question to coincide exactly with the statement published by the Welsh Government; Labour Party backbenchers have a wondrous ability to time these questions to coincide with statements. However, it is a statement of great import and we also welcome it. Domestic violence relates mostly to violence against women, but will you also acknowledge, First Minister, that there is a problem in relation to domestic violence against men and children, and that we must look at this holistically? Although we acknowledge that violence against women happens most often, there are other elements of violence that we must address also.

Y Prif Weinidog: Camdrin yw camdrin; rydym yn deall hynny. Mae’r rhan fwyaf ohono yn digwydd yn erbyn menywod a phlant, ond y nod yw sicrhau ein bod yn symud i sefyllfa lle mae camdriniaeth domestig yn rhywbeth o’r gorffennol, ac nad yw’n rhywbeth mae pobl yn gorfod byw gydag ef yn y dyfodol.

The First Minister: Abuse is abuse; we understand that. Most of it is against women and children, but the aim is to ensure that we move to a situation where domestic abuse is a thing of the past, and not something that people will have to live with in future.

Rebecca Evans: First Minister, domestic violence is experienced by women of all ages. However, older women are often overlooked. How is the Welsh Government working to ensure that appropriate information, services and support are available for older women who are experiencing domestic violence?

Rebecca Evans: Brif Weinidog, mae menywod o bob oed yn profi trais yn y cartref. Fodd bynnag, mae menywod hŷn yn cael eu hanwybyddu’n aml. Ym mha ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i sicrhau bod gwybodaeth, gwasanaethau a chefnogaeth briodol ar gael i fenywod hŷn sy’n dioddef trais yn y cartref?

The First Minister: The proposals in the White Paper will include prevention, protection and support for all victims, regardless of age. Our proposal is to ensure that local authorities and other public service partners work together to develop and implement strategies to reduce violence against women of all ages.

Y Prif Weinidog: Bydd y cynigion yn y Papur Gwyn yn cynnwys atal, diogelu a chefnogaeth i’r holl ddioddefwyr, waeth beth fo’u hoedran. Ein cynnig ni yw sicrhau bod awdurdodau lleol a phartneriaid gwasanaeth cyhoeddus eraill yn gweithio gyda’i gilydd i ddatblygu a gweithredu strategaethau i leihau trais yn erbyn menywod o bob oed.

Buddsoddi Cyfalaf mewn Seilwaith

Capital Infrastructure Investment

5. Kenneth Skates: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer cefnogi buddsoddi cyfalaf mewn seilwaith yng ngogledd Cymru. OAQ(4)0792(FM)

5. Kenneth Skates: Will the First Minister outline the Welsh Government’s plans to support capital infrastructure investment in north Wales. OAQ(4)0792(FM)

The First Minister: Yes. The Wales infrastructure investment plan sets out how we will invest £15 billion over the next decade.

Y Prif Weinidog: Gwnaf. Mae’r cynllun buddsoddi yn seilwaith Cymru yn nodi sut y byddwn yn buddsoddi £15 biliwn dros y degawd nesaf.

Kenneth Skates: First Minister, given the enormous potential of electrification of the north Wales main line, what steps are being taken by the Welsh Government to develop a robust and detailed case for this project?

Kenneth Skates: Brif Weinidog, o ystyried y potensial enfawr o drydaneiddio prif reilffordd gogledd Cymru, pa gamau sy’n cael eu cymryd gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu achos cadarn a manwl ar gyfer y prosiect hwn?

The First Minister: The Minister for Local Government and Communities has instructed his officials to work with the Department for Transport to take forward an assessment of the case for investing in the north Wales main line.

Y Prif Weinidog: Mae’r Gweinidog  Llywodraeth Leol a Chymunedau wedi cyfarwyddo ei swyddogion i weithio gyda’r Adran Drafnidiaeth i ddatblygu asesiad o’r achos dros fuddsoddi ym mhrif reilffordd y gogledd.

Mark Isherwood: When I questioned you last month, First Minister, regarding the potential of capital infrastructure investment in the regeneration of the Dee and Ceiriog Valleys in Clwyd South and reaching areas of need in those communities, referring to the Llangollen railway extension, Brymbo Heritage Group, Cefn Mawr Plas Kynaston Canal Group and Dee Valley Tramway Trust, you replied by referring to Tourism Partnership North Wales and local authorities working on a new brand for the three north-east Wales counties. What role do you feel capital infrastructure could play in tackling those problems, first to protect the iron and steel heritage and the exposed fossil forest in Brymbo, but secondly with regard to the extension of the railway from Llangollen to Corwen? I understand that you visited the railway this summer to discuss the challenges and opportunities they face.

Mark Isherwood: Pan holais i chi y mis diwethaf, Brif Weinidog, ynghylch y posibilrwydd o fuddsoddi mewn seilwaith cyfalaf yn y gwaith o adfywio Cymoedd Dyfrdwy a Cheiriog yn Ne Clwyd a chyrraedd ardaloedd anghenus yn y cymunedau hynny, gan gyfeirio at estyniad  rheilffordd Llangollen, Grŵp Treftadaeth Brymbo, Grŵp Camlas Cefn Mawr Plas Kynaston ac Ymddiriedolaeth Tramffordd Dyffryn Dyfrdwy, ateboch drwy gyfeirio at Bartneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymru ac awdurdodau lleol yn gweithio ar frand newydd ar gyfer tair sir gogledd-ddwyrain Cymru. Pa swyddogaeth ydych chi’n ei deimlo y gallai seilwaith cyfalaf chwarae wrth fynd i’r afael â’r problemau hynny, yn gyntaf i ddiogelu’r dreftadaeth haearn a dur a’r goedwig ffosil agored ym Mrymbo, ond yn ail, o ran ymestyn y rheilffordd o Langollen i Gorwen? Yr wyf yn deall eich bod wedi ymweld â’r rheilffordd yn ystod yr haf i drafod yr heriau a’r cyfleoedd y maent yn eu hwynebu

The First Minister: Yes, I much enjoyed the visit. Any schemes that can provide opportunities via apprenticeships or that can create jobs, directly or indirectly, are candidates for infrastructure investment. Of course, the point is to ensure that the capital investment leads to jobs. However, where it also helps to preserve Wales’s heritage, that is also very welcome.

Y Prif Weinidog: Do, mi fwynheais yr ymweliad. Mae unrhyw gynlluniau a all ddarparu cyfleoedd drwy brentisiaethau neu a all greu swyddi, yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, yn addas ar gyfer buddsoddi mewn seilwaith. Wrth gwrs, y pwynt yw sicrhau bod y buddsoddiad cyfalaf yn arwain at swyddi. Fodd bynnag, pan ei fod hefyd yn helpu i ddiogelu treftadaeth Cymru, croesewir hynny hefyd.

Ieuan Wyn Jones: A yw dal yn rhan o bolisi’r Llywodraeth i adeiladu pont newydd ar draws y Fenai?

Ieuan Wyn Jones: Is it still part of Government policy to build a new bridge across the Menai straits?

Y Prif Weinidog: Mae hynny’n rhywbeth rydym yn ei ystyried ar hyn o bryd. Rydym yn deall, wrth gwrs, y pwysau sydd ar yr A55 yn yr ardal honno o’r Gogledd. Y cwestiwn yw o ble byddai’r arian yn dod. Mae hynny’n rhywbeth byddai’n rhaid i ni ystyried, ond mae’n wir i ddweud bod hyn yn rhywbeth sydd yn cael ei ystyried, wrth gofio’r sefyllfa ariannol.

The First Minister: This is something we are considering at present. We understand the pressure on the A55 in that area of north Wales. The question is where the money would come from. That is something we need to consider, but it is true to say that this is under consideration, bearing in mind the financial situation.

Aled Roberts: Brif Weinidog, wythnos diwethaf cyfaddefoch mai dim ond 13% o wariant cyfalaf y llynedd a wariwyd yn y gogledd, er bod 20% o boblogaeth Cymru yn byw yno. Mae strategaeth digwyddiadau mawr y Llywodraeth hefyd yn cyfaddef mai ond 11% o’r gwariant a wariwyd yn y gogledd. Pa gamau rydych yn eu cymryd, felly, i sicrhau bod pob rhan o Gymru yn elwa, yn ôl ei haeddiant, ar y strategaeth hon, sydd yn rhan o’ch cyllideb, i’r dyfodol?

Aled Roberts: First Minister, last week, you admitted that only 13% of capital expenditure last year was spent in north Wales, despite 20% of the population of Wales living in the area. The major events unit within Government also admits that only 11% of expenditure was spent in north Wales. Therefore, what steps are you taking to ensure that all parts of Wales benefit, as they deserve, from this strategy, which is part of your budget, in the future?

Y Prif Weinidog: Ynghylch yr arian a wariwyd yn y Gogledd, mae enghreifftiau ym Maes yr Helmau, Gelligemlyn, a Glandyfi. Mae enghreifftiau ym maes iechyd, os edrychwch ar hyn sydd yn digwydd yn Ysbyty Glan Clwyd. Felly, mae enghreifftiau o arian cyfalaf yn cael ei wario yn y Gogledd—mae enghreifftiau eraill hefyd. Wrth gwrs, rydym eisiau sicrhau bod pob rhan o Gymru yn elwa ar yr arian cyfalaf fydd ar gael.

The First Minister: With regard to the money that has been spent in north Wales, there are examples in Maes yr Helmau, Gelligemlyn, Glandyfi. There are examples in the health sector, if you look at what happened at Ysbyty Glan Clwyd. So, there are examples of capital funds being spent in north Wales—there are other examples as well. Of course, we want to ensure that every part of Wales benefits from the capital funding available.

Medal Ushakov

Ushakov Medal

6. Vaughan Gething: A yw Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno unrhyw sylwadau i Lywodraeth y DU ynghylch cyflwyno medal Ushakov i gyn-filwyr o Gymru a oedd yn rhan o’r confois i Rwsia. OAQ(4)0788(FM)

6. Vaughan Gething: Has the Welsh Government made any representations to the UK Government about the awarding of the Ushakov medal to Welsh veterans of the Russian convoys. OAQ(4)0788(FM)

The First Minister: As a Government, we have not made any representations. However, if specific examples of deserving cases can be provided, I would be happy to make representations to the Foreign and Commonwealth Office.

Y Prif Weinidog: Fel Llywodraeth, nid ydym wedi gwneud unrhyw sylwadau. Fodd bynnag, pe gellid darparu enghreifftiau penodol o achosion teilwng, byddwn yn hapus i gyflwyno sylwadau i’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad.

Vaughan Gething: Thank you for that offer, First Minister. I will certainly write to you to make you aware of four of my constituents who have been offered the Ushakov medal by the Russian Federation but who have not been allowed to accept the medal by the UK Government. The rules outlined by the Foreign and Commonwealth Office prevent any veterans from the second world war accepting this particular award from another Government. This is not a party political issue; I know that there are Members from every party in this Chamber who feel the same way as I do. Unfortunately, one veteran died on Remembrance Sunday and would therefore not be able to accept this medal even if the Government does see sense. Do you agree that this is a victory of bureaucracy over common sense and the continuing debt of gratitude we owe to our veterans?

Vaughan Gething: Diolch i chi am y cynnig yna, Brif Weinidog. Byddaf yn sicr yn ysgrifennu atoch er mwyn eich gwneud yn ymwybodol o bedwar o fy etholwyr sydd wedi cael cynnig y fedal Ushakov gan Ffederasiwn Rwsia, ond nad ydynt wedi cael caniatâd i dderbyn y fedal gan Lywodraeth y DU. Mae’r rheolau a amlinellir gan y Swyddfa Dramor a Chymanwlad  yn atal unrhyw gyn-filwyr o’r ail ryfel byd rhag derbyn y wobr benodol hon oddi wrth Lywodraeth arall. Nid mater yn ymwneud â phleidiau gwleidyddol yw hwn; gwn fod Aelodau o bob plaid yn y Siambr hon sy’n teimlo yr un ffordd ag yr wyf innau. Yn anffodus, bu farw un cyn-filwr ar Sul y Cofio, ac felly ni fyddai’n gallu derbyn y fedal hon hyd yn oed pe byddai’r Llywodraeth yn gweld synnwyr. A ydych chi’n cytuno bod hon yn fuddugoliaeth i fiwrocratiaeth dros synnwyr cyffredin a’r ddyled barhaus o ddiolchgarwch sydd arnom i’n cyn-filwyr?

The First Minister: The Member is right to say that it is not clear why there has been this delay. However, as I said, if he provides me with examples, I would be more than happy to make representations on their behalf.

Y Prif Weinidog: Mae’r Aelod yn iawn i ddweud nad yw’n glir pam y bu’r oedi hwn. Fodd bynnag, fel y dywedais, pe byddai e’n rhoi enghreifftiau i mi, byddwn yn fwy na pharod i wneud sylwadau ar eu rhan.

Andrew R.T. Davies: First Minister, as I understand it, there is a time constraint on the ability of veterans to receive this medal of some five years from the event. The Prime Minister has set up a review under Sir John Holmes to look into this very issue and other awards that could be made by other Governments relating to foreign battles and conflicts. It is disappointing to hear that the Welsh Government has not made any representations to that review. Could you rectify that after today’s proceedings so that, with a united voice, we can ensure that this bureaucracy is put to one side so that veterans who have served this country with passion and diligence to safeguard the interests we hold dear receive the recognition they deserve?

Andrew R.T. Davies: Brif Weinidog, fel yr wyf yn deall, mae cyfyngiad amser ar allu cyn-filwyr i dderbyn y fedal hon, sef tua phum mlynedd ar ôl y digwyddiad. Mae’r Prif Weinidog wedi sefydlu adolygiad dan Syr John Holmes i edrych ar yr union fater hwn a gwobrau eraill y gellid eu cyflwyno gan Lywodraethau eraill yn ymwneud â brwydrau a gwrthdaro dramor. Mae’n siomedig i glywed nad yw Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno unrhyw sylwadau i’r adolygiad hwnnw. A allech chi wneud iawn am hynny ar ôl trafodion heddiw fel ein bod yn gallu sicrhau bod y fiwrocratiaeth hon yn cael ei rhoi o’r neilltu fel bod cyn-filwyr sydd wedi gwasanaethu’r wlad hon gydag angerdd a diwydrwydd i ddiogelu’r buddiannau sy’n bwysig i ni, yn cael derbyn y gydnabyddiaeth y maent yn ei haeddu?

The First Minister: I believe that I have answered that question. However, the time constraint, if it exists, must surely exist at the behest of the UK Government. Therefore, the ball is very much in its court. If it changes the rules, I am sure that all Members would welcome that.

Y Prif Weinidog: Rwyf yn credu fy mod wedi ateb y cwestiwn yna. Fodd bynnag, mae’n rhaid bod y cyfyngiad amser, os yw’n bodoli, ar orchymyn Llywodraeth y DU. Felly, dyna ble y dylid gwneud penderfyniad. Pe byddai’r rheolau’n cael eu newid, rwyf yn sicr y byddai pob Aelod yn croesawu hynny.

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Welsh Ambulance Services NHS Trust

7. Peter Black: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y berthynas rhwng Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru a’r byrddau iechyd lleol. OAQ(4)0785(FM)

7. Peter Black: Will the First Minister make a statement on the relationship between the Welsh Ambulance Trust and local health boards. OAQ(4)0785(FM)

The First Minister: Yes. They are committed to working together to deliver the best possible clinical outcomes for patients.

Y Prif Weinidog: Gwnaf. Maent wedi ymrwymo i weithio gyda’i gilydd i sicrhau’r canlyniadau clinigol gorau posibl i gleifion.

Peter Black: Thank you for that answer, First Minister. On 7 November, when we had a debate on the Welsh Ambulance Services NHS Trust, the Minister for Health and Social Services stated that:

Peter Black: Diolch i chi am yr ateb yna, Brif Weinidog. Ar 7 Tachwedd, pan gawsom ddadl ar Ymddiriedolaeth GIG  Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:

'in recent months there has been a 47% reduction in lost hours—those times when ambulances are held up at hospitals.’ However, when the Welsh Ambulance Services NHS Trust met on 18 October, less than three weeks before that, it was reported that the number of hours’ delay each month had risen from 3,000 per month the previous year to 5,000 per month this year. Which is correct and what are you doing about it?

'Yn ystod y misoedd diwethaf, bu gostyngiad o 47% yn yr oriau a gollwyd—yr adegau hynny pan fydd ambiwlansiau yn cael eu cadw i oedi mewn ysbytai.’ Fodd bynnag, pan gyfarfu Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ar 18 Hydref, llai na thair wythnos cyn hynny, adroddwyd bod nifer yr oriau o oedi bob mis wedi codi o 3,000 y mis yn ystod y flwyddyn flaenorol i 5,000 y mis eleni. Pa un sy’n gywir a beth yr ydych chi’n ei wneud am y peth?

2.00 p.m.

The First Minister: The Minister for health has made her comments and those comments are, I believe, correct. I have to remind the Member that we announced plans on 7 November to conduct a review of the ambulance service, and the terms of reference for that review are being drafted.

Y Prif Weinidog: Mae’r Gweinidog iechyd wedi gwneud ei sylwadau ac mae’r sylwadau hynny, mi gredaf, yn gywir. Mae’n rhaid i mi atgoffa’r Aelod ein bod wedi cyhoeddi cynlluniau ar 7 Tachwedd i gynnal adolygiad o’r gwasanaeth ambiwlans, ac mae’r cylch gorchwyl ar gyfer yr adolygiad hwnnw yn cael ei ddrafftio.

David Rees: The new role of advanced practitioner paramedic has been introduced by the Welsh ambulance service trust to provide care closer to people’s homes and to reduce the number of patients being taken to hospital unnecessarily. The role was identified to me as being important following the change to services in Neath Port Talbot Hospital. Are you aware of the support provided by the LHBs for these posts?

David Rees: Mae rôl newydd ymarferydd uwch parafeddygol wedi ei chyflwyno gan ymddiriedolaeth gwasanaeth ambiwlans Cymru i ddarparu gofal yn nes at gartrefi pobl ac i leihau nifer y cleifion sy’n cael eu cludo i’r ysbyty yn ddiangen. Nodwyd wrthyf fod y swyddogaeth hon yn bwysig yn dilyn y newidiadau i wasanaethau yn ysbyty Castell-nedd Port Talbot. A ydych chi’n ymwybodol o’r gefnogaeth a ddarperir gan y BILl ar gyfer y swyddi hyn?

The First Minister: Yes. In the ambulance service, there are 12 operational APPs in post and a further 11 are currently undergoing their training at the University of Glamorgan. Five of those posts have been supported financially as part of the LHB’s service change plans relating to Neath Port Talbot Hospital.

Y Prif Weinidog: Ydw. Yn y gwasanaeth ambiwlans, mae 12 ymarferydd uwch parafeddygol yn  gweithredu mewn swydd ac mae 11 arall wrthi’n cael eu hyfforddi ym Mhrifysgol Morgannwg. Mae pump o’r swyddi hynny wedi eu cefnogi’n ariannol yn rhan o gynlluniau newid yng ngwasanaeth y BILl sy’n ymwneud ag Ysbyty Castell-nedd Port Talbot.

Suzy Davies: First Minister, in the Welsh Conservatives’ debate on winter resilience last week, I mentioned that the Mid and West Wales Fire and Rescue Service, which covers part of my region, has acquired 17 smaller 4x4 vehicles, which can provide an agile emergency response. What indication have you had from the ambulance trust as to whether it would benefit from having a 4x4 capacity, and is there any scope to share these particular vehicles for certain types of emergency response?

Suzy Davies: Brif Weinidog, yn nadl y Ceidwadwyr Cymreig ar wytnwch gaeaf yr wythnos diwethaf, soniais fod Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, sy’n gwasanaethu rhan o fy rhanbarth i, wedi caffael 17 o gerbydau 4x4 llai, sy’n gallu darparu ymateb brys hyblyg. Pa arwydd ydych chi wedi’i gael gan yr ymddiriedolaeth ambiwlans ynghylch pa un a fyddai’n elwa o gael cyfleuster 4x4, ac a oes unrhyw bosibilrwydd o rannu’r cerbydau arbennig hyn ar gyfer mathau penodol o ymateb brys?

The First Minister: Bearing in mind that the fire services are trained—

Y Prif Weinidog: O gadw mewn cof bod y gwasanaethau tân wedi eu hyfforddi—

Suzy Davies: Hello? I have not finished.

Suzy Davies: Helo? Nid wyf wedi gorffen.

The First Minister: Sorry—

Y Prif Weinidog: Mae’n ddrwg gennyf—

The Presiding Officer: Order. I think that you have already asked two questions.

Y Llywydd: Trefn. Rwyf yn meddwl eich bod eisoes wedi gofyn dau gwestiwn.

Suzy Davies: No.

Suzy Davies: Nac ydw

The Presiding Officer: Well, it seems like it. Will you hurry up and come to the point? Quickly, come to the point.

Y Llywydd: Wel, mae’n ymddangos eich bod. A wnewch chi frysio a dod at y pwynt? Nawr, dewch at y pwynt.

Nick Ramsay: It was much shorter than others.

Nick Ramsay: Roedd yn llawer byrrach nag eraill.

The Presiding Officer: Excuse me. Have you finished your point, Suzy Davies?

Y Llywydd: Esgusodwch fi. Ydych chi wedi gorffen eich pwynt, Suzy Davies?

Suzy Davies: I have one more sentence, that is all.

Suzy Davies: Mae gennyf un frawddeg arall, dyna i gyd.

The Presiding Officer: Finish your question quickly, but I remind people that they are to ask one question, not three or four.

Y Llywydd: Gorffennwch eich cwestiwn yn gyflym, ond rwyf yn atgoffa pobl eu bod yn cael gofyn un cwestiwn, nid tri neu bedwar.

Suzy Davies: It is the same question.

Suzy Davies: Yr un cwestiwn ydyw.

The Presiding Officer: I know, but it is a very long one.

Y Llywydd: Rwyf yn gwybod hynny, ond mae’n un hir iawn.

Suzy Davies: All I wanted to ask the First Minister was this. What role does his Government have in facilitating collaboration in the use of capital resources between emergency services?

Suzy Davies: Y cyfan yr oeddwn eisiau ei ofyn i’r Prif Weinidog oedd hyn. Pa rôl sydd gan ei Lywodraeth o ran hwyluso cydweithio yn y defnydd o adnoddau cyfalaf rhwng gwasanaethau brys?

The First Minister: We expect there to be collaboration, of course. Response fire service crews have an element of training in first aid, and quite often they will be the first on the scene when dealing with an accident or a fire. Therefore, they will be the first to respond in those circumstances. Then, of course, they will liaise with the ambulance service, if it is next to arrive, to ensure that the patient gets the best clinical outcome.

Y Prif Weinidog: Rydym yn disgwyl y bydd cydweithio’n digwydd, wrth gwrs. Mae criwiau ymateb y gwasanaeth tân yn cael elfen o hyfforddiant mewn cymorth cyntaf, ac yn aml iawn nhw fydd y cyntaf i gyrraedd wrth ymdrin â damwain neu dân. Felly, nhw fydd y cyntaf i ymateb dan yr amgylchiadau hynny. Yna, wrth gwrs, byddant yn cydgysylltu â’r gwasanaeth ambiwlans, os mai nhw yw’r nesaf i gyrraedd, er mwyn sicrhau bod y claf yn cael y canlyniad clinigol gorau.

Elin Jones: Brif Weinidog, mae pwysau ariannol difrifol yn y gwasanaeth ambiwlans, fel yr ydym wedi’i drafod yn y Siambr sawl gwaith. Gan fod £50 miliwn o arian wrth gefn bellach wedi’i ddatgelu yn y gyllideb iechyd, a fyddwch yn ystyried lleddfu’r pwysau ariannol sydd yn y gwasanaeth ambiwlans yn ogystal ag yn y byrddau iechyd wrth ichi ystyried sut i ddosrannu’r arian hwn?

Elin Jones: First Minister, as we have discussed in the Chamber many times, the ambulance services is under severe financial pressure. Given that £50 million of funds in reserve have now been revealed in the health budget, will you consider alleviating the financial pressures on the ambulance service as well as on health boards when you consider how you intend to distribute that money?

Y Prif Weinidog: Rhoddwyd £1 miliwn i’r ymddiriedolaeth ambiwlans yn ddiweddar i sicrhau gwelliannau yn y gwasanaeth ac i ddelio â’r pwysau newydd sydd ganddo.

The First Minister: A sum of £1 million was given to the ambulance trust recently to secure service improvements and to cope with the new pressures that it is under.

Darparu Gwasanaethau ar draws y Ffin

Cross-border Service Provision

8. William Powell: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddull gweithredu Llywodraeth Cymru yng nghyswllt cydgysylltu darparu gwasanaethau ar draws y ffin rhwng Cymru a Lloegr. OAQ(4)0798(FM)

8. William Powell: Will the First Minister make a statement on the Welsh Government’s approach to coordination of service provision across the Welsh-English Border. OAQ(4)0798(FM)

The First Minister: Yes, we continue to work with service providers in Wales and beyond to deliver the best service for the people of Wales.

Y Prif Weinidog: Gwnaf, rydym yn parhau i weithio gyda darparwyr gwasanaethau yng Nghymru a thu hwnt i ddarparu’r gwasanaeth gorau i bobl Cymru.

William Powell: I thank the First Minister for that answer. Cross-border arrangements are particularly important when it comes to ambulance provision, as changes to service delivery across Offa’s Dyke can have a real impact on our results and experience here in Wales. Shropshire, for instance, has decided to place a greater focus recently on Make Ready paramedic vehicles, rather than traditional ambulances, with those that are left operating out of a central Shrewsbury depot. What assessment has your Government made of the potential impact of this service change on the people of Montgomeryshire and Radnorshire?

William Powell: Diolchaf i’r Prif Weinidog am yr ateb yna. Mae trefniadau traws-ffiniol yn arbennig o bwysig pan ddaw’n fater o ddarparu ambiwlans, gan y gall newidiadau i ddarpariaeth gwasanaethau ar draws Clawdd Offa gael effaith wirioneddol ar ein canlyniadau a’n profiad yma yng Nghymru. Mae Swydd Amwythig, er enghraifft, wedi penderfynu rhoi mwy o bwyslais yn ddiweddar ar gerbydau parafeddygol Ymbaratoi, yn hytrach nag ambiwlansiau traddodiadol, gyda’r rhai sydd ar ôl yn gweithredu allan o ddepo canolog yn Amwythig. Pa asesiad y mae eich Llywodraeth wedi’i wneud o effaith bosibl y newid hwn yn y gwasanaeth ar bobl Sir Drefaldwyn a Sir Faesyfed?

The First Minister: There is a cross-border protocol in place, and officials from both sides of the border will be reviewing whether the current protocol needs to be enhanced. Of course, the effect on those people living in border areas will be taken into account as part of that review.

Y Prif Weinidog: Mae protocol traws-ffiniol ar waith, a bydd swyddogion o’r ddwy ochr i’r ffin yn adolygu a oes angen gwella’r protocol presennol. Wrth gwrs, bydd yr effaith ar y bobl hynny sy’n byw mewn ardaloedd ar y ffin yn cael ei hystyried yn rhan o’r adolygiad hwnnw.

Darren Millar: First Minister, you will know that it is appropriate to provide some services on a cross-border basis, particularly for the NHS, where the scale of population et cetera might demand that a service be provided for a large population. That is especially important in north Wales. However, there are some services that need to be provided locally for people to be able to access them, and I talk specifically about the neonatal services currently under review in north Wales. Can you assure people in my constituency that the neonatal services that they have access to will always be accessible to them and will always be safe, no matter where they are provided? Can you also comment on whether you would like to see them provided in north Wales or elsewhere?

Darren Millar: Brif Weinidog, byddwch yn gwybod ei bod yn briodol i ddarparu rhai gwasanaethau ar sail draws-ffiniol, yn enwedig ar gyfer y GIG, lle y gallai maint y boblogaeth ayb fynnu bod gwasanaeth yn cael ei ddarparu ar gyfer poblogaeth fawr. Mae hynny’n arbennig o bwysig yng ngogledd Cymru. Fodd bynnag, mae rhai gwasanaethau y mae angen eu darparu yn lleol er mwyn i bobl allu cael mynediad atynt, ac rwyf yn siarad yn benodol am y gwasanaethau newyddenedigol sydd dan adolygiad yng ngogledd Cymru ar hyn o bryd. A allwch chi sicrhau pobl yn fy etholaeth i y bydd y gwasanaethau newyddenedigol y mae ganddynt fynediad atynt, bob amser yn ddiogel, ni waeth ble y maent yn cael eu darparu? A allwch hefyd wneud sylw ar ba un a fyddech yn hoffi eu gweld yn cael eu darparu yng ngogledd Cymru neu yn rhywle arall?

The First Minister: I want them to be safe, sustainable and accessible, and, in that, I can agree with the Member. However, the further detail that he mentioned is a matter for the review.

Y Prif Weinidog: Yr wyf am iddynt fod yn ddiogel, yn gynaliadwy ac yn hygyrch, ac, yn hynny o beth, gallaf gytuno â’r Aelod. Fodd bynnag, mae’r manylion ychwanegol a grybwyllodd yn fater ar gyfer yr adolygiad.

Lindsay Whittle: First Minister, can you please investigate why Welsh medical device manufacturing companies are being prevented from competing on a level playing field with their English counterparts because the Welsh health informatics service is not proactive in helping Welsh manufacturers via the dispensing alliance contractors? In short, First Minister, the Spine, the Welsh computer system, cannot talk to its equivalent in England, which is giving English competitors the edge and could mean Welsh-based manufacturing companies relocating to England. There are 250 jobs in Cardiff.

Lindsay Whittle: Brif Weinidog, a allwch chi ymchwilio i’r rheswm pam mae cwmnïau gweithgynhyrchu dyfeisiau meddygol yng Nghymru yn cael eu hatal rhag cael cystadlu’n deg â’u cystadleuwyr yn Lloegr oherwydd nad yw gwasanaeth gwybodeg iechyd Cymru yn rhagweithiol o ran helpu gweithgynhyrchwyr Cymru drwy gyfrwng  contractwyr y gynghrair dosbarthu? Yn gryno, Brif Weinidog, ni all 'Spine’, y system gyfrifiadurol yng Nghymru, gyfathrebu â’r system gyfatebol yn Lloegr, sy’n rhoi mantais i gystadleuwyr o Loegr, a gallai olygu y bydd cwmnïau gweithgynhyrchu sy’n seiliedig yng Nghymru yn adleoli i Loegr. Mae 250 o swyddi yng Nghaerdydd.

The First Minister: That is a detailed question that deserves a detailed answer. I will write to the Member with the answer to his question.

Y Prif Weinidog: Mae hwnnw’n gwestiwn manwl sy’n haeddu ateb manwl. Byddaf yn ysgrifennu at yr Aelod gyda’r ateb i’w gwestiwn.

Cefnogi’r GIG

Supporting the NHS

9. Elin Jones: Sut y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cefnogi’r GIG yng Nghymru dros y chwe mis nesaf. OAQ(4)0787(FM)

9. Elin Jones: How does the Welsh Government intend to support the NHS in Wales over the next six months. OAQ(4)0787(FM)

Y Prif Weinidog: Rydym eisiau sicrhau bod gwasanaeth sy’n gynaliadwy ac yn ddiogel.

The First Minister: We wish to ensure that there is a sustainable and safe service.

Elin Jones: Brif Weinidog, wrth ddatgelu’r angen am arian ychwanegol yn y GIG y bore yma yn y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, dywedodd prif weithredwr y GIG fod y pwysau ariannol ychwanegol hyn yn deillio yn rhannol o fewnfudo henoed i Gymru. A ydych yn rhannu’r dadansoddiad hwn ac, os ydych, a oes mewnfudo annisgwyl o henoed wedi digwydd ers gosod y gyllideb iechyd 12 mis yn ôl?

Elin Jones: First Minister, in divulging the NHS’s need for additional funding at the Public Accounts Committee this morning, the chief executive of the NHS stated that the additional financial pressure is partly as a result of the inward migration of older people to Wales. Do you agree with that analysis and, if so, has this unexpected inward migration of older people occurred since the health budget was set 12 months ago?

Y Prif Weinidog: Mae’n wir dweud bod poblogaeth Cymru dipyn bach yn hŷn na’r arfer, a bod hwnnw’n rhoi tipyn bach mwy o bwysau ar y gwasanaeth iechyd. Bu hynny’n wir ers blynyddoedd mawr.

The First Minister: It is true to say that the population of Wales is slightly older than is the norm and that that has put a little more pressure on the health service. That has been true for many years.

Julie Morgan: What can the Welsh Government do to support the NHS in ensuring that the treatment and support that is available for haemophiliacs in Wales is adequate, particularly in getting access to specialist haemophilia physiotherapy, as there is still only one specialist haemophilia therapist based in Cardiff?

Julie Morgan: Beth all Llywodraeth Cymru ei wneud i gefnogi’r GIG i sicrhau bod y driniaeth a’r cymorth sydd ar gael ar gyfer hemoffiligion yng Nghymru yn ddigonol, yn enwedig o ran cael mynediad at ffisiotherapi haemoffilia arbenigol, gan nad oes dim ond un therapydd haemoffilia arbenigol yn gweithio yng Nghaerdydd?

The First Minister: We all are sympathetic to the needs of people who have haemophilia. Given the limited budgets that exist at the moment, the Minister wished to direct the funding towards the provision of more counselling services rather than therapy services, but, in the future, we hope to make sure that therapy services can be taken forward and more therapists appointed.

Y Prif Weinidog: Rydym i gyd yn cydymdeimlo ag anghenion pobl sydd â haemoffilia. O ystyried y cyllidebau cyfyngedig sy’n bodoli ar hyn o bryd, roedd y Gweinidog yn dymuno cyfeirio’r arian tuag at ddarparu mwy o wasanaethau cwnsela yn hytrach na gwasanaethau therapi, ond, yn y dyfodol, rydym yn gobeithio gwneud yn siŵr y gellir datblygu gwasanaethau therapi a phenodi mwy o therapyddion.

Paul Davies: Rwy’n siŵr, Brif Weinidog, y byddwch yn ymwybodol bod y nifer sy’n cael brechiad rhag y ffliw yn is yng Nghymru nag ydyw mewn rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig ac, ar hyn o bryd, rydym ar ei hôl hi wrth gyrraedd targedau o ran brechu gweithwyr iechyd ar y rheng flaen, yr henoed a phobl fregus. A allwch ddweud wrthym beth mae eich Llywodraeth yn ei wneud i gynyddu’r nifer sy’n cael brechiad rhag y ffliw, gan sicrhau nad yw’r gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn cael ei roi o dan bwysau dros y misoedd nesaf?

Paul Davies: I am certain, First Minister, that you will be aware that the number of people receiving a flu vaccination in Wales is lower than it is in other parts of the United Kingdom and that, at the moment, we are lagging behind in respect of hitting the targets for the immunisation of front-line health workers, older people and vulnerable people. Can you tell us what your Government is doing to increase the number of people receiving the flu jab to ensure that the health service in Wales is not put under pressure over the coming months?

Y Prif Weinidog: Mae ymgyrch ar waith fel bod pobl yn gweld y posteri ac yn y blaen er mwyn iddynt wybod, yn gyntaf, fod y brechiad ar gael—ac nid yw hynny wastad yn wir—ac yn ail, nad oes rhaid iddynt fynd at eu doctor lleol i gael y brechiad gan ei fod yn bosibl ei gael mewn sawl fferyllfa.

The First Minister: There is a campaign under way so that people see the posters and so on and know, first of all, that the flu jab is available—as that is not always the case—and, secondly, that they do not have to go to their local GP surgery, as it is possible to get the jab in a number of pharmacies.

Tocynnau Teithio Rhatach

Concessionary Fares

10. Rhodri Glyn Thomas: A wnaiff y Prif Weinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am effaith y fenter tocynnau teithio rhatach ar drafnidiaeth gymunedol. OAQ(4)0799(FM)

10. Rhodri Glyn Thomas: Will the First Minister provide an update on the impact of the concessionary fares initiative on community transport. OAQ(4)0799(FM)

Y Prif Weinidog: Mae’r Gweinidog yn ystyried adroddiad, yn dilyn cynnal gwerthusiad o’r fenter.

The First Minister: The Minister is considering a report, following an evaluation of the initiative.

Rhodri Glyn Thomas: Yn 2008, gwnaeth Gweinidog trafnidiaeth Llywodraeth Cymru’n Un asesiad o docynnau rhatach, ac ar y sail honno, bu iddo ymestyn y cynllun tan 2012. Cyhoeddodd y Gweinidog trafnidiaeth presennol ym mis Rhagfyr y llynedd y byddai’n dod â’r cynllun hwnnw i ben ym mis Mawrth eleni, ond wedi imi ofyn iddo ar ba sail y gwnaeth hynny a pha asesiad a wnaed ohono, penderfynwyd gohirio hynny. Rydych yn dweud wrthyf yn awr fod asesiad pellach yn cael ei gynnal chwe mis a mwy wedi i’r Gweinidog benderfynu bod y cynllun yn dod i ben. Pa effaith y mae hynny’n ei chael ar drafnidiaeth gymunedol, a faint o’r cynlluniau hyn sydd wedi dod i ben oherwydd yr ansicrwydd hwn, wedi’i greu gan eich Llywodraeth?

Rhodri Glyn Thomas: In 2008, the One Wales Government’s Minister for transport carried out an assessment of concessionary fares and, on that basis, extended the scheme until 2012. The current Minister for transport announced last December that he would be bringing the scheme to an end in March of this year, but after I asked him about the basis on which he took that decision and what analysis had been undertaken, he decided to defer that. You are now telling me that a further assessment is being carried out six months and more after the Minister decided to bring the scheme to an end. What impact is that having on community transport, and how many of these schemes have been closed because of this uncertainty, created by your Government?

Y Prif Weinidog: Mae’r adroddiad wedi cael ei wneud, ac nid yw’n cael ei ddechrau ar hyn o bryd. Felly, bydd y Gweinidog yn ei ystyried yn fanwl, gan sicrhau y bydd penderfyniad yn cael ei wneud maes o law.

The First Minister: The report has been written, and it is not being implemented at the moment. Therefore, the Minister will give it careful consideration, ensuring that a decision is made in due course.

Byron Davies: First Minister, no-one in the Chamber would disagree that the all-Wales concessionary fares scheme has resulted in significant social benefits since its creation. In relation to people who have a severe disability, there have been pilot schemes across Wales to tackle this issue. Could you address what lessons have been learned through those pilots and what direct action you have taken since to open up access to people who have severe disabilities?

Byron Davies: Brif Weinidog, ni fyddai unrhyw un yn y Siambr yn anghytuno bod  cynllun prisiau rhatach Cymru gyfan wedi arwain at fanteision cymdeithasol sylweddol ers iddo gael ei lunio. O ran pobl sydd ag anabledd difrifol, cynhaliwyd cynlluniau arbrofol ledled Cymru i fynd i’r afael â’r mater hwn. A allech chi roi sylw i’r gwersi a ddysgwyd drwy’r cynlluniau arbrofol hyn a pha gamau uniongyrchol yr ydych wedi eu cymryd ers hynny i hwyluso mynediad i bobl sydd ag anableddau difrifol?

The First Minister: As I have mentioned, these matters are being considered by the Minister at the moment, and an announcement will be made in due course.

Y Prif Weinidog: Fel yr wyf wedi crybwyll, mae’r materion hyn yn cael eu hystyried gan y Gweinidog ar hyn o bryd, a bydd cyhoeddiad yn cael ei wneud maes o law.

Cynlluniau Prentisiaeth

Apprenticeship Schemes

11. Nick Ramsay: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu ei gynlluniau ar gyfer cynlluniau prentisiaeth dros y 12 mis nesaf. OAQ(4)0791(FM)

11. Nick Ramsay: Will the First Minister outline his plans for apprenticeship schemes over the next 12 months. OAQ(4)0791(FM)

The First Minister: In addition to what the Government already had planned, there will be an additional £20 million to support apprenticeships in Wales. That additional investment will support our aim to see progression at all levels of apprenticeships and will specifically support 16 to 24-year-olds.

Y Prif Weinidog: Yn ychwanegol at yr hyn yr oedd y Llywodraeth eisoes wedi ei gynllunio, bydd swm ychwanegol o £20 miliwn i gefnogi prentisiaethau yng Nghymru. Bydd y buddsoddiad ychwanegol yn cefnogi ein nod o weld cynnydd ar bob lefel o brentisiaethau ac yn cefnogi pobl ifanc sydd rhwng 16 a 24 mlwydd oed yn benodol.

Nick Ramsay: First Minister, the Enterprise and Business Committee found that apprenticeship numbers have fallen over the years because some companies see them as a cost rather than a benefit, and many small and medium-sized enterprises in Wales find the whole process of taking on apprentices 'complicated and confusing’. What assistance do you propose to give companies over the next 12 months to help them to see the benefits rather than the drawbacks of apprenticeship schemes?

Nick Ramsay: Brif Weinidog, canfu’r Pwyllgor Menter a Busnes fod nifer y prentisiaethau wedi gostwng dros y blynyddoedd oherwydd bod rhai cwmnïau yn eu hystyried yn gost yn hytrach na budd, ac mae mentrau bach a chanolig eu maint yng Nghymru yn gweld yr holl broses o gyflogi  prentisiaid yn 'gymhleth a dryslyd’. Pa gymorth yr ydych yn bwriadu ei roi i gwmnïau dros y 12 mis nesaf er mwyn eu helpu i weld manteision yn hytrach nag anfanteision y cynlluniau prentisiaeth?

The First Minister: The problems that were identified are the reasons why Jobs Growth Wales exists, why Pathways to Apprenticeships exists, why Skills Growth Wales exists, and why the Young Recruits programme exists. They are there to ensure that young people have the best possible access to apprenticeships in the future.

Y Prif Weinidog: Y problemau a nodwyd yw’r rhesymau pam mae Twf Swyddi Cymru yn bodoli, pam mae Llwybrau at Brentisiaethau yn bodoli, pam mae Twf Sgiliau Cymru yn bodoli, a pham y mae’r rhaglen Recriwtiaid Ifanc yn bodoli. Maent yno i sicrhau bod pobl ifanc yn cael y mynediad gorau posibl at brentisiaethau yn y dyfodol.

David Rees: The Enterprise and Business Committee also found that one barrier to the uptake of apprenticeships is the lack of awareness among school leavers of the opportunities available if they pursue an apprenticeship. What is the Welsh Government doing to increase awareness in schools at an early age, so that pupils can make informed decisions about careers and the subjects to be studied at an appropriate time?

David Rees: Canfu’r Pwyllgor Menter a Busnes hefyd mai un rhwystr i nifer y prentisiaethau yw’r diffyg ymwybyddiaeth ymhlith y rhai sy’n gadael yr ysgol o’r cyfleoedd sydd ar gael os ydynt yn dilyn prentisiaeth. Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gynyddu ymwybyddiaeth mewn ysgolion ar gam cynnar, fel y gall disgyblion wneud penderfyniadau gwybodus am yrfaoedd ac am y pynciau i’w hastudio ar adeg briodol?

The First Minister: This is schools’ responsibility, but we are working with schools to improve their performance in this area. For example, Careers Wales is launching an enhanced website in December this year to provide more information, and that is among other steps being taken to ensure that young people are fully aware of the opportunities available to them.

Y Prif Weinidog: Cyfrifoldeb ysgolion yw hyn, ond rydym yn gweithio gydag ysgolion i wella eu perfformiad yn y maes hwn. Er enghraifft, mae Gyrfa Cymru yn lansio gwefan well ym mis Rhagfyr eleni i ddarparu mwy o wybodaeth, ac mae hynny ymhlith camau eraill sy’n cael eu cymryd i sicrhau bod pobl ifanc yn gwbl ymwybodol o’r cyfleoedd sydd ar gael iddynt.

Alun Ffred Jones: Rydych wedi cyfeirio at yr arian ychwanegol, sy’n dderbyniol iawn. Er hynny, nid wyf yn siŵr a fydd y rhestr honno o gynlluniau y cyfeiriasoch atynt ond yn ychwanegu at y cymhlethdod sy’n bodoli, mewn gwirionedd. A ydych yn cytuno y bydd yr arian ychwanegol hwn yn rhoi cyfle inni ehangu cynlluniau prentisiaethau uwch yng Nghymru? Yn sicr, gallai hynny godi statws cyrsiau prentisiaeth yn gyffredinol, a gallai hefyd ddarparu sgiliau uwch i weithwyr a chwmnïau.

Alun Ffred Jones: You have referred to the additional funding, which is most welcome. However, I am not sure whether that list of schemes that you referred to serve only to add to the complexity, truth be told. Do you agree that that additional funding will give us an opportunity to expand higher-level apprenticeship schemes in Wales? That could definitely improve the standing of apprenticeship courses generally, and it could also provide staff and companies with higher-level skills.

Y Prif Weinidog: Wrth gwrs, rydym yn fodlon ystyried unrhyw gynllun sy’n ychwanegu at y cynlluniau sy’n bodoli ar hyn o bryd. Rydym yn gwneud hynny, o gofio’r cytundeb a wnaed rhwng y pleidiau sawl wythnos yn ôl. Mae’r cynlluniau hyn wedi’u targedu at grwpiau o bobl, a’r tric yw sicrhau nad oes gormod ohonynt ac nad yw pethau’n mynd yn rhy gymhleth, gan sicrhau hefyd y gall pob rhan o’r boblogaeth gael mynediad at gynllun. Dyna pam mae’r cynlluniau hyn yn bodoli ar hyn o bryd, ac rydym yn awr yn ystyried sut y dylid gwario’r £20 miliwn ychwanegol.

The First Minister: Of course, we would be willing to consider any scheme that enhances those schemes already in place at the moment. We are doing that, bearing in mind the agreement made between the parties several weeks ago. These schemes are targeted at certain groups of people, and the trick is to ensure that there are not too many of them and that they do not get too complex, while also ensuring that all parts of the population can access a scheme. That is why these schemes exist currently, and we are also now considering how the additional £20 million should be spent.

Diogelwch Cymunedol yng Nghwm Cynon

Community Safety in the Cynon Valley

12. Christine Chapman: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddull gweithredu Llywodraeth Cymru i wella diogelwch cymunedol yng Nghwm Cynon. OAQ(4)0795(FM)

12. Christine Chapman: Will the First Minister make a statement on the Welsh Government’s approach to improving community safety in the Cynon Valley. OAQ(4)0795(FM)

The First Minister: Yes. One of the achievements of the Government is that 369 of our 500 community support officers are already deployed or are in training. Forty-five of those will be deployed in Rhondda Cynon Taf.

Y Prif Weinidog: Gwnaf. Un o lwyddiannau’r Llywodraeth yw bod 369 o’n  500 o swyddogion cymorth cymunedol  eisoes yn cael eu defnyddio neu maent mewn hyfforddiant. Bydd pump a deugain o’r rheiny yn cael eu defnyddio yn Rhondda Cynon Taf.

Christine Chapman: That is very welcome. It will make a tremendous contribution towards making communities across Wales feel safer. However, tackling the root causes of issues such as anti-social behaviour often requires the adoption of close partnership working across a range of agencies, such as housing associations, with their obligations to their tenants. We have Police and Communities Together meetings, but by what other means can we ensure that effective co-operation is sustained to help to ensure that our communities feel safe and secure?

Christine Chapman: Mae hynny’n galonogol iawn. Bydd yn gwneud cyfraniad aruthrol tuag at wneud cymunedau ledled Cymru i deimlo’n fwy diogel. Fodd bynnag, mae mynd i’r afael ag achosion sylfaenol problemau fel ymddygiad gwrthgymdeithasol yn aml yn gofyn am fabwysiadu partneriaeth gweithio agos ar draws ystod o asiantaethau, megis cymdeithasau tai, â’u rhwymedigaethau i’w tenantiaid. Rydym yn cynnal cyfarfodydd Heddlu a Chymunedau Gyda’i Gilydd, ond pa ffordd arall sydd gennym o sicrhau bod cydweithio effeithiol yn cael ei gynnal er mwyn helpu i sicrhau bod ein cymunedau yn teimlo’n ddiogel ac yn saff?

The First Minister: We work closely with the policing and community safety partnerships in Wales to ensure a joined-up approach. That needs to be done because crime prevention is equally important as the detection of crime and the resolution of criminal acts, if not more so. In addition, our officials work with the Home Office and ASB co-ordinators in Wales to ensure that the UK’s new ASB proposals will work for Wales.

Y Prif Weinidog: Rydym yn gweithio’n agos gyda’r partneriaethau heddlu a diogelwch cymunedol yng Nghymru i sicrhau dull cydgysylltiedig. Mae angen gwneud hynny gan fod atal troseddu yr un mor bwysig â datrys troseddau a datrys gweithredoedd troseddol, os nad yn bwysicach. Yn ogystal, mae ein swyddogion yn gweithio gyda’r Swyddfa Gartref a chydgysylltwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Nghymru i sicrhau y bydd cynigion ymddygiad gwrthgymdeithasol newydd y DU yn gweithio ar gyfer Cymru.

2.15 p.m.

Andrew R.T. Davies: First Minister, the Welsh Government figures released last week indicated that there is a higher degree of road traffic accidents in Wales because of drink-driving. Sadly, that has a real impact in South Wales Central. Are you confident that the messages that the Welsh Government puts out via its public health and road safety messages, working with other agencies, mean that we are getting the right message out to people that drink-driving is completely unacceptable and that it is something that deserves to be left in the annals of history as we go forward?

Andrew R.T. Davies: Brif Weinidog, mae ffigurau Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf yn dangos bod lefel uwch o ddamweiniau traffig ar y ffyrdd yng Nghymru oherwydd yfed a gyrru. Yn anffodus, mae hynny’n cael effaith wirioneddol yng Nghanol De Cymru. A ydych chi’n ffyddiog bod y negeseuon y mae Llywodraeth Cymru yn eu rhoi allan drwy ei negeseuon iechyd y cyhoedd a diogelwch ar y ffyrdd, gan weithio gydag asiantaethau eraill, yn golygu ein bod yn cyfathrebu’r neges gywir i bobl fod yfed a gyrru yn gwbl annerbyniol, a’i fod yn rhywbeth sy’n haeddu cael ei adael yn y llyfrau hanes wrth i ni symud ymlaen?

The First Minister: The leader of the opposition is right. For a number of years now, we have run campaigns in order to eliminate drink-driving. It is right to say that there has been a trend of reduction over the years, but we know that more needs to be done, which is why we will be redoubling our efforts to reduce drink-driving, particularly over the festive period.

Y Prif Weinidog: Mae arweinydd yr wrthblaid yn iawn. Am nifer o flynyddoedd bellach, rydym wedi cynnal ymgyrchoedd er mwyn dileu yfed a gyrru. Mae’n iawn i ddweud y bu tuedd o ostyngiad dros y blynyddoedd, ond rydym yn gwybod bod angen gwneud mwy, a dyna pam y byddwn yn dyblu ein hymdrechion i leihau yfed a gyrru, yn enwedig dros gyfnod y Nadolig.

Leanne Wood: First Minister, the turnout for the police commissioner elections in Rhondda Cynon Taf was 13.4%, and we know that the cost to the taxpayer for those elections was £100 million. Do you think that the low turnout supports the argument that the Welsh Government should now demand the power to scrap these unnecessary and costly commissioners by devolving criminal justice powers, including the police, to Wales, and will you be prepared to put that in your submission to part 2 of the Silk commission?

Leanne Wood: Brif Weinidog, y ganran a bleidleisiodd ar gyfer yr etholiadau comisiynydd heddlu yn Rhondda Cynon Taf oedd 13.4%, ac rydym yn gwybod bod y gost i’r trethdalwr ar gyfer yr etholiadau hynny yn £100 miliwn. A ydych chi’n meddwl bod y nifer isel yn cefnogi’r ddadl y dylai Llywodraeth Cymru bellach fynnu’r pŵer i gael gwared ar y comisiynwyr diangen a chostus hyn drwy ddatganoli pwerau cyfiawnder troseddol, gan gynnwys yr heddlu, i Gymru, ac a ydych chi’n barod i roi hynny yn eich cyflwyniad i ran 2 o gomisiwn Silk?

The First Minister: The issue of the devolution of policing is an interesting one. I am sure that all parties will be formulating their proposals for Silk part 2. It is right to say, of course, that the police are the only emergency service that is yet to be devolved.

Y Prif Weinidog: Mae’r mater o ddatganoli plismona yn un diddorol. Rwyf yn siŵr y bydd pob plaid yn llunio eu cynigion ar gyfer rhan 2 Silk. Mae’n iawn i ddweud, wrth gwrs, mai’r heddlu yw’r unig wasanaeth brys sydd eto i gael ei ddatganoli.

Blaenoriaethau

Priorities

13. Andrew R.T. Davies: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ei flaenoriaethau ar gyfer rhanbarth Canol De Cymru. OAQ(4)0784(FM)

13. Andrew R.T. Davies: Will the First Minister make a statement on his priorities for the South Wales Central region. OAQ(4)0784(FM)

The First Minister: Yes; they are in the programme for government.

Y Prif Weinidog: Gwnaf, maent yn y rhaglen ar gyfer llywodraethu.

Andrew R.T. Davies: Thank you for that answer, First Minister. IVF services in South Wales Central are facing a particularly challenging time at the moment. Figures that I recently had from your Minister for health indicated that 150 women have been transferred to Bristol for IVF treatment, as opposed to two in the previous year. There really is pressure on IVF services in south Wales. Will you commit the Government to addressing the problem of staff shortfall and, above all, capacity shortfall, so that people who seek IVF services can have the treatment in Wales rather than have to travel great distances to seek treatment?

Andrew R.T. Davies: Diolch i chi am yr ateb yna, Brif Weinidog. Mae gwasanaethau IVF yng Nghanol De Cymru yn wynebu cyfnod arbennig o heriol ar hyn o bryd. Mae’r ffigurau a gefais yn ddiweddar gan eich Gweinidog iechyd yn dangos bod 150 o ferched wedi eu trosglwyddo i Fryste am driniaeth IVF, o’i gymharu â dwy yn y flwyddyn flaenorol. Mae pwysau gwirioneddol ar wasanaethau IVF yn ne Cymru. A wnewch chi ymrwymo’r Llywodraeth i fynd i’r afael â’r broblem o ddiffyg staff ac, yn anad dim, diffyg lleoedd, fel y gall pobl sy’n ceisio gwasanaethau IVF gael y driniaeth yng Nghymru yn hytrach na gorfod teithio’n bell iawn i gael triniaeth?

The First Minister: Yes. The leader of the opposition and I seem to be dancing somewhat of a duet in the course of this afternoon. He has asked an important question. One thing to remember, of course, is that all eligible couples in Wales are able to receive two cycles of IVF treatment on the national health service. There is variation in England. In terms of being offered treatment, it is true to say that some are being offered treatment in Bristol at the moment, but the intention is to improve and increase the NHS capacity in Wales in this regard.

Y Prif Weinidog: Gwnaf. Mae arweinydd yr wrthblaid, a minnau yn ymddangos i fod yn dipyn o ddeuawd y prynhawn yma. Mae wedi gofyn cwestiwn pwysig. Un peth i’w gofio, wrth gwrs, yw mai dau gylchdro o driniaeth IVF y mae’r holl barau cymwys yng Nghymru yn gallu eu cael ar y gwasanaeth iechyd gwladol. Ceir  amrywiaeth yn Lloegr. O ran cael cynnig triniaeth, mae’n wir i ddweud bod rhai yn cael cynnig triniaeth ym Mryste ar hyn o bryd, ond y bwriad yw gwella a chynyddu gallu’r GIG yng Nghymru yn hyn o beth.

Leanne Wood: Cardiff Council is proposing that workers will not receive sick pay for the first three days of absence. The worst affected by this are the staff of the cleansing department, who are out in all weather every day shifting 30 tonnes of our rubbish. Given that council staff have already faced three years of a pay freeze which, in real terms, is a cut, do you agree that workers should not be punished for being sick? Will you speak out against Cardiff Council’s proposals, and indeed any other Labour council that may look to introduce this damaging policy?

Leanne Wood: Mae Cyngor Caerdydd yn cynnig na fydd gweithwyr yn derbyn tâl salwch ar gyfer y tri diwrnod cyntaf o absenoldeb. Y rhai yr effeithir waethaf arnynt oherwydd hyn yw staff yr adran glanhau, sydd allan ym mhob tywydd bob dydd yn symud 30 tunnell o’n sbwriel. O gofio bod staff y cyngor eisoes wedi wynebu tair blynedd o rewi cyflogau sydd, mewn termau real, yn ostyngiad, a ydych chi’n cytuno na ddylai gweithwyr gael eu cosbi am fod yn sâl? A wnewch chi siarad yn gyhoeddus yn erbyn cynigion Cyngor Caerdydd, ac yn wir unrhyw gyngor Llafur arall a allai ystyried cyflwyno’r polisi niweidiol hwn?

The First Minister: These are matters for Cardiff Council, of course, but generally, we as a Government are supportive of ensuring that people have the best terms and conditions as they work.

Y Prif Weinidog: Materion i Gyngor Caerdydd yw’r rhain, wrth gwrs, ond yn gyffredinol, rydym ni fel Llywodraeth yn gefnogol o ran sicrhau bod pobl yn cael y telerau ac amodau gorau pan eu bod yn gweithio.

Llyfr Gweddïau 1662

The 1662 Prayer Book

14. William Graham: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru i nodi 350 mlynedd ers cyhoeddi llyfr gweddïau 1662. OAQ(4)0796(FM)

14. William Graham: Will the First Minister outline the Welsh Government’s plans to commemorate the 350th anniversary of the 1662 prayer book. OAQ(4)0796(FM)

The First Minister: I understand that the National Library of Wales has indicated that it will be willing to exhibit a small display on the Book of Common Prayer to mark the anniversary.

Y Prif Weinidog: Deallaf fod y Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi nodi y bydd yn barod i arddangos arddangosfa fechan ar y Llyfr Gweddi Gyffredin i nodi’r pen-blwydd.

William Graham: Thank you for your answer, First Minister. Putting aside, perhaps, the religious and historical significance, would you not acknowledge that the consequences—perhaps unintended at the time—of the 1662 prayer book, and the subsequent objections of so many nonconformist Ministers, led to the growth of nonconformity in Wales substantially, and that that, of itself, led to an enormous democratic impetus in terms of congregational government and the concept of one person one vote?

William Graham: Diolch i chi am eich ateb Brif Weinidog. Gan roi o’r neilltu, efallai, yr arwyddocâd crefyddol a hanesyddol, oni fyddech yn cydnabod bod canlyniadau—yn anfwriadol efallai, ar y pryd—llyfr gweddi 1662 a gwrthwynebiadau dilynol cymaint o Weinidogion anghydffurfiol, wedi arwain at dwf sylweddol mewn anghydffurfiaeth yng Nghymru, a bod hynny, ynddo’i hun, wedi arwain at hwb democrataidd enfawr o ran llywodraeth gynulleidfaol a’r cysyniad o un person un bleidlais?

The First Minister: This takes me back to the post-restoration religious settlement. Of course, the Member will be aware that much more relevant to Wales was the publication of Y Llyfr Gweddi Cyffredin, which, at that time, would have been the book that most people would have understood in Wales. However, he is right to say—and there are others in the Chamber more learned in this field who will also say this—that we saw, from that time, the growth of a particular form of Anglicanism that, in turn, led to nonconformism in its many varieties.

Y Prif Weinidog: Mae hyn yn mynd â mi’n ôl at y sefydlogi crefyddol yn dilyn yr Adferiad. Wrth gwrs, bydd yr Aelod yn ymwybodol bod cyhoeddi Y Llyfr Gweddi Cyffredin yn llawer mwy perthnasol i Gymru, gan mai hwnnw fyddai’r llyfr yr oedd y rhan fwyaf o bobl Cymru yn ei ddeall ar y pryd. Fodd bynnag, mae’n iawn i ddweud—a bydd eraill yn y Siambr sy’n fwy dysgedig yn y maes hwn hefyd yn dweud hyn—ein bod wedi gweld, o’r adeg honno, twf math arbennig o Anglicaniaeth, a arweiniodd, yn ei dro, at anghydffurfiaeth yn ei holl amrywiaeth..

Polisïau

Policies

15. Mohammad Asghar: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am sut y mae polisïau Llywodraeth Cymru o fudd i bobl yn Nwyrain De Cymru. OAQ(4)0786(FM)

15. Mohammad Asghar: Will the First Minister make a statement on how the Welsh Government’s policies are benefiting people in South Wales East. OAQ(4)0786(FM)

The First Minister: Yes; they are to be found in the programme for government.

Y Prif Weinidog: Gwnaf, maent i’w gweld yn y rhaglen ar gyfer llywodraethu.

Mohammad Ashgar: Thank you again for the short reply, First Minister. Your Government has set a target for 75% of people in the at-risk groups to be immunised with the flu vaccine. People aged over 65 are one of the at-risk groups. According to the latest figures, fewer than 53% of such people who live in the Aneurin Bevan Local Health Board area have been vaccinated. What is your Government doing to raise awareness of the benefits of the flu vaccination among these at-risk groups before the onset of severe winter weather?

Mohammad Ashgar: Diolch i chi unwaith eto am yr ateb byr, Brif Weinidog. Mae eich Llywodraeth wedi gosod targed, sef bod 75% o bobl yn y grwpiau sydd mewn perygl yn cael eu himiwneiddio â’r brechlyn ffliw. Mae pobl dros 65 oed yn un o’r grwpiau sydd mewn perygl. Yn ôl y ffigurau diweddaraf, mae llai na 53% o bobl o’r fath sy’n byw yn ardal Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan wedi eu brechu. Beth mae eich Llywodraeth yn ei wneud i godi ymwybyddiaeth o fanteision y brechiad rhag y ffliw ymysg y grwpiau hyn sydd mewn perygl cyn y daw tywydd caled y gaeaf?

The First Minister: I refer the Member to the answer I gave to the Member for Preseli Pembrokeshire.

Y Prif Weinidog: Cyfeiriaf yr Aelod at yr ateb a roddais i’r Aelod dros Breseli Sir Benfro.

Cwestiwn Brys
Urgent Question

Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor
The Council Tax Reduction Schemes Regulations

Y Cofnod

Rhodri Glyn Thomas: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am yr oedi cyn cyflwyno Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor, a’r goblygiadau posibl i bobl sy’n derbyn budd-dal y Dreth Gyngor. EAQ(4)0222(LGC)

Rhodri Glyn Thomas: Will the Minister make a statement on the delay in bringing forward the Council Tax Reduction Schemes Regulations, and the implications this may have for those in receipt of Council Tax benefit. EAQ(4)0222(LGC)

The Minister for Local Government and Communities (Carl Sargeant): I issued a written statement on this matter today.

Y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau (Carl Sargeant): Cyhoeddais ddatganiad ysgrifenedig ar y mater hwn heddiw.

Rhodri Glyn Thomas: Weinidog, rhaid imi ddweud fy mod wedi darllen eich datganiad, ac nid yw’n dweud fawr ddim wrthym.

Rhodri Glyn Thomas: Minister, I must say that I have read your statement, and it tells us hardly anything.  

Will you accept the fact that this situation is totally unacceptable? I warned you of this situation in the spring. I told you that this was about to happen and you took no notice at that time. You have taken no steps to defend the most vulnerable and the poorest people in our communities. You are quite happy to have a stand-off with Westminster, but the people who will suffer are those who are totally dependent on these benefits. Do you accept that it is totally unacceptable for these regulations to be pushed through without the Constitutional and Legislative Affairs Committee having an opportunity to scrutinise them? Without Plenary having the opportunity to scrutinise them, how can you ensure that these regulations go through the proper, democratic process and proper scrutiny, to ensure that they are in place by 1 April?

A wnewch chi dderbyn y ffaith bod y sefyllfa hon yn gwbl annerbyniol? Fe’ch rhybuddiais am y sefyllfa hon yn y gwanwyn. Dywedais wrthych fod hyn ar fin digwydd ac ni wnaethoch gymryd dim sylw ar y pryd. Nid ydych wedi cymryd dim camau i amddiffyn y bobl dlotaf a’r rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau. Rydych yn eithaf hapus i gael anghytundeb llwyr â San Steffan, ond y bobl a fydd yn dioddef yw’r rheini sy’n gwbl ddibynnol ar y budd-daliadau hyn. A ydych yn derbyn ei bod yn gwbl annerbyniol bod y rheoliadau hyn yn cael eu gwthio drwodd heb i’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol gael cyfle i graffu arnynt? Heb i’r Cyfarfod Llawn gael cyfle i graffu arnynt, sut y gallwch sicrhau bod y rheoliadau hyn yn mynd drwy’r broses ddemocrataidd briodol a’r craffu priodol i sicrhau eu bod yn eu lle erbyn 1 Ebrill?

Carl Sargeant: I am grateful for the Member’s question. However, it is clear that the Member has no idea about the complexities of this issue at all. I am not quite sure which statement he chose to read this morning, but I believe that the statement that I placed before the Assembly is clear and concise about the issues we face in this process.

Carl Sargeant: Rwyf yn ddiolchgar am gwestiwn yr Aelod. Fodd bynnag, mae’n amlwg nad oes gan yr Aelod ddim syniad am gymhlethdodau’r mater hwn o gwbl. Nid wyf yn hollol siŵr pa ddatganiad y dewisodd ei ddarllen fore heddiw, ond credaf fod y datganiad a osodais gerbron y Cynulliad yn glir a chryno am y materion yr ydym yn eu hwynebu yn y broses hon.

Let me explain to the Member the position as to exactly where we are. Over many months, the Minister for Education and Skills, the Minister for Finance and Leader of the House and I have had meetings and exchanged correspondence with Ministers from Westminster to point out the very fact that we need the financial implications, according to the reduction in the scheme, for us to place the two sets of regulations before the Assembly.

Gadewch i mi egluro i’r Aelod yr union sefyllfa. Dros fisoedd lawer, mae’r Gweinidog Addysg a Sgiliau, y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ a minnau wedi cael cyfarfodydd a chyfnewid gohebiaeth â Gweinidogion o San Steffan i dynnu sylw at y ffaith bod angen y goblygiadau ariannol arnom, yn unol â’r gostyngiad yn y cynllun, er mwyn i ni osod y ddwy set o reoliadau gerbron y Cynulliad.

The issue that the Member raised about the process is a matter for the Commission, and I shall comply with the Commission’s request by laying the regulations when they are complete. We cannot complete or lay them until the Treasury has released the figures. Let me make it very clear for the Member: the Treasury has not informed us of the figures for the regulations.

Mater i’r Comisiwn yw’r hyn a gododd yr Aelod ynghylch y broses, a byddaf yn cydymffurfio â chais y Comisiwn drwy osod y rheoliadau pan fyddant wedi’u cwblhau’n derfynol. Ni allwn eu cwblhau na’u gosod nes bod y Trysorlys wedi rhyddhau’r ffigurau. Gadewch imi ei gwneud yn glir iawn i’r Aelod: nid yw’r Trysorlys wedi rhoi gwybod i ni am y ffigurau ar gyfer y rheoliadau.

In addition, it is clear that the Assembly has due processes in place to scrutinise the regulations, and they will be laid on 5 December, subject to our getting the finances announced in the autumn statement, albeit in the winter schedule, from the UK Government. For us to comply with that, I will issue the regulations on 5 December, subject to the timing of the announcement in Westminster. If the Assembly wishes to scrutinise the regulations between that time and Christmas, then I believe that we should recall the Assembly for us to do that.

Yn ogystal, mae’n amlwg bod gan y Cynulliad brosesau priodol ar waith i graffu ar y rheoliadau, a byddant yn cael eu gosod ar 5 Rhagfyr, yn amodol ar i ni gael y cyllid a gyhoeddwyd yn natganiad yr hydref, er mai yn amserlen y gaeaf y daw, gan Lywodraeth y DU. Er mwyn i ni gydymffurfio â hynny, byddaf yn cyhoeddi’r rheoliadau ar 5 Rhagfyr, yn amodol ar amseriad y cyhoeddiad yn San Steffan. Os bydd y Cynulliad yn dymuno craffu ar y rheoliadau rhwng yr amser hwnnw a’r Nadolig, yna credaf y dylem alw’r Cynulliad yn ôl i wneud hynny.

The Presiding Officer: I am sure, Minister, that you meant the Business Committee, and not the Commission.

Y Llywydd: Rwyf yn siŵr, Weinidog, mai’r Pwyllgor Busnes oedd gennych mewn golwg, ac nid y Comisiwn.

Carl Sargenat: Yes.

Carl Sargenat: Ie.

Janet Finch-Saunders: I welcome this urgent question. In your statement, Minister, which is quite contradictory, you talk about your disappointment with the UK Government, and yet, by your own admission, you make it clear in your statement that there has been lots of dialogue. Also, in your statement, you refer to correspondence taking place that provided you with indicative figures for Wales in May 2012.

Janet Finch-Saunders: Croesawaf y cwestiwn brys hwn. Yn eich datganiad, Weinidog, sy’n eithaf anghyson, soniwch am eich siom gyda Llywodraeth y DU, ac eto, rydych chi eich hun yn cyfaddef eich bod yn nodi’n glir yn eich datganiad y bu llawer o ddeialog. Hefyd, yn eich datganiad, rydych yn cyfeirio at ohebiaeth a ddarparodd ffigurau dangosol ichi ar gyfer Cymru ym mis Mai 2012.

The Presiding Officer: Order. Are you coming to the question? This is question time.

Y Llywydd: Trefn. A ydych yn dod at y cwestiwn? Amser cwestiynau yw hwn.

Janet Finch-Saunders: Is it not the case that this is because there has been a change in the funding, going from annually managed expenditure to the departmental expenditure limit? Would you be prepared to put a copy of the letter, which provided you with indicative figures in May of this year, in the library? Will you make that a matter of public record in the library?

Janet Finch-Saunders: Onid yw’n wir mai’r rheswm am hyn yw y bu newid yn y cyllid, yn mynd o wariant a reolir yn flynyddol i’r terfyn gwariant adrannol? A fyddech yn barod i roi copi o’r llythyr, a ddarparodd ffigurau dangosol ichi ym mis Mai eleni, yn y llyfrgell? A wnewch sicrhau bod hwnnw’n cael ei gadw fel cofnod cyhoeddus yn y llyfrgell?

Carl Sargeant: I am pleased that the Member has raised these issues. Of course, there is nothing contradictory in my statement. I was disappointed and remain disappointed that the Treasury has still not been able to announce these figures. I do not believe for a minute the Treasury does not have these numbers for us to use in the regulations. If it cared for the 330,000 families across Wales that will be relying on this funding, then the Treasury would see that it is its duty to release some figures to us today so that we can place them in regulations so that the Assembly can scrutinise these issues properly. As regards the numbers provided by the UK administration, I am hanging on to a little bit of hope because I do not believe that the UK Government could be so harsh in reducing the numbers—not to the 10% that it suggested in the first place, but the indicative numbers that it has provided us with look at a reduction of between 13% and 15%. I do not accept that and I do not think that you should either, as a responsible Member of this Assembly.

Carl Sargeant: Rwyf yn falch bod yr Aelod wedi codi’r materion hyn. Wrth gwrs, nid oes dim anghyson yn fy natganiad. Roeddwn yn siomedig ac rwyf yn siomedig o hyd bod y Trysorlys yn dal i fethu â chyhoeddi’r ffigurau hyn. Nid wyf yn credu am funud nad yw’r rhifau hyn gan y Trysorlys i ni eu defnyddio yn y rheoliadau. Pe bai’n hidio am y 330,000 o deuluoedd ledled Cymru a fydd yn dibynnu ar y cyllid hwn, byddai’r Trysorlys yn gweld bod ganddo ddyletswydd i ryddhau rhai ffigurau i ni heddiw fel y gallwn eu rhoi mewn rheoliadau fel y gall y Cynulliad graffu’n briodol ar y materion hyn. O ran y ffigurau a ddarparwyd gan weinyddiaeth y DU, mae gennyf rywfaint o obaith o hyd oherwydd nad wyf yn credu y gallai Llywodraeth y DU fod mor llym â lleihau’r ffigurau—nid i’r 10% a awgrymwyd ganddynt yn y lle cyntaf; mae’r ffigurau dangosol y maent wedi eu rhoi i ni’n awgrymu gostyngiad o rhwng 13% a 15%. Nid wyf yn derbyn hynny ac nid wyf yn meddwl y dylech chithau dderbyn hynny ychwaith, fel Aelod cyfrifol o’r Cynulliad hwn.

Peter Black: Minister, I confirm that the Welsh Liberal Democrats will do everything that we can to help you to get these regulations through. However, we do believe that they have to be properly scrutinised. Your statement today was fairly unclear as to what process you intend to use to ensure that they are in place before Christmas. Therefore, I thank you for your clarification that you are looking to have an additional meeting of the Assembly to do that. May I ask you to give some details as to when you envisage that additional meeting taking place and whether you will be seeking to convene a meeting of the Constitutional and Legislative Affairs Committee to ensure that there is proper scrutiny of these regulations before they are passed?

Peter Black: Weinidog, rwyf yn cadarnhau y bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru’n gwneud popeth a allwn i’ch helpu i basio’r rheoliadau hyn. Fodd bynnag, rydym yn credu bod rhaid craffu’n briodol arnynt. Roedd eich datganiad heddiw’n eithaf aneglur ynghylch pa broses y bwriadwch ei defnyddio i sicrhau eu bod ar waith cyn y Nadolig. Felly, hoffwn ddiolch i chi am eich eglurhad eich bod yn gobeithio cael cyfarfod ychwanegol o’r Cynulliad i wneud hynny. A gaf ofyn i chi roi rhai manylion ynghylch pa bryd yr ydych yn rhagweld y cynhelir y cyfarfod ychwanegol hwnnw ac a ydych yn bwriadu cynnal cyfarfod o’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol er mwyn sicrhau bod craffu priodol ar y rheoliadau hyn cyn iddynt gael eu pasio?

The Presiding Officer: Order. Any decision regarding a meeting of the Assembly is down to the Presiding Officer, not the Minister.

Y Llywydd: Trefn. Lle’r Llywydd yw gwneud penderfyniadau ynglŷn â chynnal cyfarfod o’r Cynulliad, nid lle’r Gweinidog.

Carl Sargeant: I am grateful for the Member’s contribution and his support as we try to clarify the issues of creating a scheme for those people who would be most at risk as a result of not passing the regulations and therefore not having a scheme in place. The Member may be aware that I have written to the chair of the Constitutional and Legislative Affairs Committee and the chair of the Communities, Equality and Local Government Committee in order to pursue this. The reality is that we never wanted this scheme, but it was passported—and the risk was passported—from the UK level to Wales. We have to deal with that accordingly. The recalling of the Assembly to scrutinise the regulations will be a matter for the Presiding Officer and the Business Committee. However, my department and I will do whatever we can to release the regulations—though the format will probably not include the numbers allocated for the reduction; the most important number—in order for the appropriate committees to scrutinise the general detail of the regulations.

Carl Sargeant: Rwyf yn ddiolchgar am gyfraniad yr Aelod a’i gefnogaeth, wrth i ni geisio sicrhau bod y materion dan sylw’n eglur er mwyn creu cynllun ar gyfer y bobl hynny a fyddai yn y perygl mwyaf o ganlyniad i beidio â phasio’r rheoliadau ac felly o fod mewn sefyllfa lle nad oes cynllun ar waith. Hwyrach fod yr Aelod yn ymwybodol fy mod wedi ysgrifennu at gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol a chadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol er mwyn mynd ar drywydd hyn. Y realiti yw nad oedd arnom eisiau’r cynllun hwn o gwbl. Cafodd ei basio—a chafodd y risg ei phasio—o lefel y DU i Gymru. Mae’n rhaid i ni ymdrin â’r mater yn unol â hynny. Mater i’r Llywydd a’r Pwyllgor Busnes fydd galw’r Cynulliad yn ôl i graffu ar y rheoliadau. Fodd bynnag, bydd fy adran a minnau’n gwneud popeth yn ein gallu i ryddhau’r rheoliadau—er na fydd y fformat yn ôl pob tebyg yn cynnwys y ffigurau a ddyrannwyd ar gyfer y gostyngiad, sef y rhif pwysicaf—er mwyn i’r pwyllgorau priodol graffu ar fanylion cyffredinol y rheoliadau.

Simon Thomas: Minister, could you help me to answer an inquiry from one of my constituents, Graham Thompson of Newcastle Emlyn, who asks what is going to happen to his council tax benefit as he is in receipt of pensioner credit? If I represented that constituent in, say, Haringey, I would be able to give him an answer today that his benefit would not be affected because the English regulations are being consulted upon and Haringey council has consulted on its local regulations. If he lived in Scotland, I could give him an answer today. He lives in Wales and I cannot give him an answer today. Can you give him an answer today, Minister? Why are you so tardy in bringing forward this legislation? Is it incompetence or do you just want to pick a fight with Westminster?

Simon Thomas: Weinidog, a allech fy helpu i ateb ymholiad gan un o’m hetholwyr, Graham Thompson o Gastellnewydd Emlyn, sy’n gofyn beth sy’n mynd i ddigwydd i’w fudd-dal treth gyngor gan ei fod yn derbyn credyd pensiwn? Pe bawn yn cynrychioli’r etholwr hwnnw yn Haringey, dyweder, gallwn roi ateb iddo heddiw na fyddai effaith ar ei fudd-dal oherwydd bod y rheoliadau yn Lloegr yn destun ymgynghoriad a bod cyngor Haringey wedi ymgynghori ar eu rheoliadau lleol. Pe bai’n byw yn yr Alban, gallwn roi ateb iddo heddiw. Mae’n byw yng Nghymru, ac ni allaf roi ateb iddo heddiw. A allwch chi roi ateb iddo heddiw, Weinidog? Pam yr ydych mor araf wrth gyflwyno’r ddeddfwriaeth hon? Ai anallu ydyw, ynteu dim ond mater o fod am gael ffrae â San Steffan?

Carl Sargeant: To be fair, that was a poor attack as regards taking forward the proposal to protect 330,000 families across Wales. It is really important to this Government to ensure that wherever you are in Wales, this will not be a postcode lottery as it is in England. If you live in Herefordshire or Cheshire, you do not know whether you will be receiving council tax benefits with regard to your personal circumstances. The only people in England who are protected are pensioners. Any other protection, for any other vulnerable groups, is the councils’ decision. In Wales, it will be consistent, and will deliver to the most vulnerable in our communities. What is important is that the regulations are being held up by the UK Government’s failure to let us know about the reduction in the figures. I hope that the Member can put party-political points behind him and support the most important thing, namely the regulations, when we bring them forward in December.

Carl Sargeant: I fod yn deg, roedd hwnnw’n ymosodiad gwael o ran bwrw ymlaen â’r cynnig i ddiogelu 330,000 o deuluoedd ar draws Cymru. Mae’n wirioneddol bwysig i’r Llywodraeth hon i sicrhau, lle bynnag yr ydych yng Nghymru, na fydd hyn yn loteri cod post fel y mae yn Lloegr. Os ydych yn byw yn Swydd Henffordd neu Swydd Gaer, nid ydych yn gwybod a fyddwch yn derbyn budd-daliadau treth gyngor oherwydd eich amgylchiadau personol. Yr unig bobl yn Lloegr sydd wedi’u gwarchod yw pensiynwyr. Y cynghorau fydd yn penderfynu a ydynt am warchod unrhyw grwpiau eraill sy’n agored i niwed. Yng Nghymru, bydd yn gyson, a bydd yn cynorthwyo’r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau. Y pwynt pwysig yw mai methiant Llywodraeth y DU i roi gwybod i ni am y gostyngiad yn y ffigurau sy’n dal y rheoliadau’n ôl. Rwy’n gobeithio y gall yr Aelod anghofio pwyntiau pleidiol a chefnogi’r peth pwysicaf, sef y rheoliadau, pan fyddwn yn eu cyflwyno ym mis Rhagfyr.

2.30 p.m.

Cwestiwn Brys
Urgent Question

Colli Swyddi yn Tata Steel
Tata Steel Job Losses

Y Cofnod

Byron Davies: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am golli 580 o swyddi yn Tata Steel yn Ne Cymru. EAQ(4)00198(BET)

Byron Davies: Will the First Minister make a statement on the 580 Tata steel job losses in South Wales. EAQ(4)0198(BET)

The First Minister: This is clearly disappointing news, and is a great blow to those who will be losing their jobs. There is a hope that many of these redundancies, if not most of them, will be met through voluntary redundancy—that is the aim. We also know that Tata’s investment plans for Wales remain on track. The fact that it is looking to relight blast furnace 4 at Port Talbot and to restart the hot mill at Llanwern illustrates the company’s continued commitment to its Welsh workforce. It is difficult news, but, as far as Tata is concerned, it is still investing in Wales, and still sees a good future for the Welsh steel industry.

Y Prif Weinidog: Mae hyn yn amlwg yn newyddion siomedig, ac yn ergyd fawr i’r rhai a fydd yn colli eu swyddi. Mae gobaith y caiff llawer o’r diswyddiadau, os nad y rhan fwyaf ohonynt, eu cyflawni drwy ddiswyddo gwirfoddol—dyna’r nod. Rydym hefyd yn gwybod bod cynlluniau buddsoddi Tata ar gyfer Cymru yn parhau ar y trywydd iawn. Mae’r ffaith eu bod yn bwriadu ailgynnau ffwrnais chwyth 4 ym Mhort Talbot ac ailgychwyn y felin boeth yn Llanwern yn dangos ymrwymiad parhaus y cwmni i’w weithlu yng Nghymru. Mae’n newyddion anodd, ond o safbwynt Tata, maent yn dal i fuddsoddi yng Nghymru, ac yn dal i weld dyfodol da i ddiwydiant dur Cymru.

Byron Davies: I share your deep concern about the job losses, and sincerely hope that they can be met through voluntary arrangements. You said on 24 April, in response to Andrew R.T. Davies, that you welcomed the news of an investment of £800 million from the Tata board, and that Tata was extremely happy with the relationship that it has with you; indeed, you went to Mumbai to discuss the future of Tata Steel in Wales. Given this relationship, what discussions have you had with Tata since the announced job cuts, and were you pre-warned of these losses? Furthermore, are you able to, and will you, outline what exactly the £800 million will be spent on, and are you aware of any further job losses in Wales from Tata Steel?

Byron Davies: Rwyf yn rhannu eich pryder dwfn ynghylch y swyddi a gollwyd, ac yn mawr obeithio y gellir eu cyflawni drwy drefniadau gwirfoddol. Dywedoch ar 24 Ebrill, mewn ymateb i Andrew R.T. Davies, eich bod yn croesawu’r newyddion o fuddsoddiad o £800 miliwn gan fwrdd Tata, a bod Tata yn hapus iawn gyda’r berthynas sydd ganddynt gyda chi; yn wir, aethoch i Mumbai i drafod dyfodol Tata Steel yng Nghymru. O ystyried y berthynas hon, pa drafodaethau yr ydych wedi’u cael â Tata ers y cyhoeddiad y bydd y swyddi’n cael eu colli, ac a gawsoch eich rhybuddio ymlaen llaw am y colledion hyn? Ar ben hynny, a allwch, ac a wnewch, amlinellu beth yn union y caiff yr £800 ei wario arno, ac a ydych yn ymwybodol o unrhyw golledion swyddi pellach yng Nghymru o Tata Steel?

The First Minister: I was pre-warned of the job losses. I am not aware of any further job losses in Wales. I know that Tata has reiterated its commitment to the £800 million investment, and blast furnace 4 is part of that. The commitment to restarting the hot mill at Llanwern also forms part of its investment programme.

Y Prif Weinidog: Cefais fy rhybuddio ymlaen llaw am y colledion swyddi. Nid wyf yn ymwybodol o unrhyw swyddi eraill a fydd yn cael eu colli yng Nghymru. Gwn fod Tata wedi ailadrodd eu hymrwymiad i fuddsoddi £800 miliwn, a bod ffwrnais chwyth 4 yn rhan o hynny. Mae’r ymrwymiad i ailgychwyn y felin boeth yn Llanwern hefyd yn rhan o’u rhaglen fuddsoddi.

David Rees: As someone who has lived all his life in this steel town, and has seen the steelworks ever since I can remember, and have seen it develop, I am fully aware of the importance to this town, economically, of the wellbeing of Port Talbot steelworks. I know of the impact of the devastating news from Tata last week of these job losses, and its impact on people and families in our communities, who will suffer as a consequence. We might wish that many of these redundancies will be voluntary, but some, unfortunately, will not. What action has the Welsh Government taken to put support into place for those individuals, and how will ReAct and the third sector be used in that support?

David Rees: Fel rhywun sydd wedi byw ar hyd ei fywyd yn y dref ddur hon, ac sydd wedi gweld y gwaith dur ers y gallaf gofio, ac sydd wedi ei weld yn datblygu, rwyf yn llwyr ymwybodol o bwysigrwydd economaidd lles gwaith dur Port Talbot i’r dref hon. Gwn am effaith y newyddion trist a ddaeth yr wythnos diwethaf gan Tata y bydd y swyddi hyn yn cael eu colli, ac am ei effaith ar bobl a theuluoedd yn ein cymunedau, a fydd yn dioddef o ganlyniad. Gallwn obeithio y bydd llawer o’r diswyddiadau hyn yn wirfoddol, ond, yn anffodus, ni fydd hynny’n wir am bob un. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cymryd i roi cymorth ar waith ar gyfer yr unigolion hynny, a sut y defnyddir ReAct a’r trydydd sector yn y gefnogaeth honno?

The First Minister: We are setting up a task and finish group with Tata, which, I must say, has always shown us an open hand with regard to its future plans. It is well known that there are difficulties in the European steel industry. Much of that is to do with the suppression of demand for steel in China; Chinese industry tends to consume so much steel that it affects the price. At present, China is not growing at the rate that it used to. However, I welcome Tata’s commitment to the Welsh steel industry, notwithstanding the fact that these jobs are being lost. However, with the investment that Tata is providing, and is committed to providing in the future, I believe that the Welsh steel industry stands a good chance of turning the corner.

Y Prif Weinidog: Rydym yn sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen gyda Tata. Rhaid i mi ddweud eu bod bob amser wedi bod yn agored gyda ni ynglŷn â’u cynlluniau i’r dyfodol. Mae’n hysbys iawn y ceir anawsterau yn y diwydiant dur Ewropeaidd. Mae llawer o hynny’n ymwneud â’r lleihad mewn galw am ddur yn Tsieina; mae diwydiant Tsieina’n tueddu i ddefnyddio cymaint o ddur nes ei fod yn effeithio ar y pris. Ar hyn o bryd, nid yw Tsieina yn tyfu ar y raddfa yr arferai wneud. Fodd bynnag, croesawaf ymrwymiad Tata i’r diwydiant dur yng Nghymru, er gwaethaf y ffaith bod y swyddi hyn yn cael eu colli. Fodd bynnag, gyda’r buddsoddiad y mae Tata yn ei ddarparu, ac y mae wedi ymrwymo i’w ddarparu yn y dyfodol, credaf fod gan ddiwydiant dur Cymru siawns dda o droi’r gornel.

Alun Ffred Jones: This is obviously disastrous news for those families that will be affected. You mentioned the situation in China affecting the whole marketplace. Has Tata indicated that, given the extra money that it proposes to invest in Wales, new jobs will be created as a result?

Alun Ffred Jones: Mae hyn yn amlwg yn newyddion trychinebus i’r teuluoedd hynny yr effeithir arnynt. Fe wnaethoch sôn am y sefyllfa yn Tsieina sy’n effeithio ar y farchnad gyfan. A yw Tata wedi dynodi y caiff swyddi newydd eu creu o ganlyniad i’r arian ychwanegol y maent yn bwriadu ei fuddsoddi yng Nghymru?

The First Minister: You must bear in mind that new jobs are being created, even on the back of this announcement. When we talk about the job losses, we are taking about net job losses. However, it is right to say that, when blast furnace 4 is up and running, that will greatly help Port Talbot in terms of making it competitive in the future. The company has indicated that much to me.

Y Prif Weinidog: Mae’n rhaid i chi gofio bod swyddi newydd yn cael eu creu, er gwaethaf y cyhoeddiad hwn. Pan fyddwn yn sôn am y colledion swyddi, rydym yn sôn am nifer net y swyddi a gollir. Fodd bynnag, mae’n deg dweud, pan fydd ffwrnais chwyth 4 yn weithredol, y bydd hynny o gymorth mawr i wneud Port Talbot yn gystadleuol yn y dyfodol. Mae’r cwmni wedi dynodi cymaint â hynny wrthyf.

Peter Black: I join other Members in regretting the impact of these job losses on the families concerned. This is a huge body blow for Port Talbot in terms of the effect on the economy and the personal impact on those whose jobs will be lost. First Minister, you mentioned the taskforce that is being set up with the Government and Tata Steel; can you confirm that the local authority will be involved, as well as other agencies that might have a concern?

Peter Black: Ymunaf ag Aelodau eraill yn gresynu at effaith y colledion swyddi hyn ar y teuluoedd dan sylw. Mae hon yn ergyd enfawr i Bort Talbot o ran yr effaith ar yr economi a’r effaith bersonol ar y rhai a fydd yn colli eu swyddi. Brif Weinidog, fe wnaethoch sôn am y tasglu sy’n cael ei sefydlu gyda’r Llywodraeth a Tata Steel; a allwch gadarnhau y caiff yr awdurdod lleol ei gynnwys, yn ogystal ag asiantaethau eraill a allai fod â diddordeb?

The First Minister: Yes. We will seek to involve the local authority where we can. I have to flag-up an issue that is flagged up not just by Tata but by other energy-intensive industries as well, namely the cost of energy in the UK. It is a continual, weekly issue in terms of what businesses are saying to me. I have made numerous representations to the UK Government so that this is dealt with. These are matters that I have discussed with Vince Cable, but, in the medium to long term, if energy costs persist as they are, the UK will simply become far less competitive when it comes to energy-intensive industries.

Y Prif Weinidog: Gallaf. Byddwn yn ceisio cynnwys yr awdurdod lleol lle y gallwn. Rhaid i mi dynnu sylw at fater y rhoddwyd sylw iddo nid yn unig gan Tata, ond gan ddiwydiannau eraill sy’n defnyddio llawer o ynni hefyd, sef cost ynni yn y DU. Mae’n fater y mae busnesau yn ei godi gyda mi’n barhaus, bob wythnos. Rwyf wedi cyflwyno nifer o sylwadau i Lywodraeth y DU er mwyn iddynt ymdrin â hyn. Rwyf wedi trafod y materion hyn gyda Vince Cable, ond, yn y tymor canolig i’r tymor hir, os bydd costau ynni yn parhau fel y maent, bydd y DU yn dod yn llawer llai cystadleuol o ran diwydiannau sy’n defnyddio llawer o ynni.

Cwestiwn Brys
Urgent Question

Cau Ffyrdd oherwydd Llifogydd yn y Gogledd
Road Closures due to Flooding in North Wales

Y Cofnod

Aled Roberts: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ffyrdd sydd wedi’u cau yn ddiweddar oherwydd llifogydd yng Ngogledd Cymru. EAQ(4)0223(LGC)

Aled Roberts: Will the Minister make a statement on recent road closures caused by flooding in North Wales. EAQ(4)0223(LGC)

Rwy’n siŵr ein bod i gyd yn cydymdeimlo â’r teuluoedd hynny sydd wedi dioddef oherwydd y llifogydd yn y gogledd.

I am sure that we all sympathise with those families that have suffered because of the flooding in north Wales.

The Minister for Local Government and Communities (Carl Sargeant): An extreme amount of rain has fallen in the last week, exceeding at times the capacity of the highway drainage system. My officials will review the issues and urgently investigate whether improved drainage on the A55 could prevent similar occurrences in the future.

Y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau (Carl Sargeant): Mae swm eithafol o law wedi disgyn yn ystod yr wythnos ddiwethaf, a hynny ar adegau’n drech na gallu’r system draenio priffyrdd. Bydd fy swyddogion yn adolygu’r materion dan sylw ac yn ymchwilio ar frys i weld a allai gwell draenio ar yr A55 atal digwyddiadau tebyg yn y dyfodol.

Aled Roberts: I welcome the announcement that you made on Friday with regard to the A55, but other A roads, which were diversionary routes for the A55, were also closed. Are you confident that the resilience plans put in place following the floods in 2000 are modelled to deal with the level of sustained rainfall that we have experienced in recent weeks?

Aled Roberts: Croesawaf y cyhoeddiad a wnaethoch ddydd Gwener am yr A55, ond cafodd ffyrdd A eraill, a oedd yn ffyrdd dargyfeiriol ar gyfer yr A55, eu cau hefyd. A ydych yn ffyddiog bod y cynlluniau a roddwyd ar waith ar ôl llifogydd 2000 wedi’u modelu i ymdopi â lefel y glaw parhaus yr ydym wedi ei brofi yn ystod yr wythnosau diwethaf?

Carl Sargeant: The Member raises an important issue and I recognise his comments in terms of the families and businesses that have been affected by the recent flooding activity. It is always a difficult exercise in terms of resilience and trying to understand what the weather is going to throw at us. We do various desk-top exercises with many agencies to try to keep abreast of what issues might be thrown up. As I said in the earlier contribution, the extreme rain that we have had has put pressure on the systems of the A55 and we believe that the having the A5 option open at the time was a right and appropriate measure for diverting traffic from the A55. Regrettably, an accident occurred on that road due to the rain, blocking the A5 and the A55. This is certainly not a position with which I am comfortable. That is why I have tasked my team to look at other options and opportunities in order to try to plan for future events that might occur. Of course, we are in the lap of the gods in terms of what weather conditions are sent to us, but we will do our best, working with emergency teams to ensure that we have continuity of business planning across the A55 and, in fact, across Wales.

Carl Sargeant: Mae’r Aelod yn codi mater pwysig, ac rwyf yn cydnabod ei sylwadau ynglŷn â’r teuluoedd a’r busnesau y mae’r llifogydd diweddar wedi effeithio arnynt. Mae bob amser yn anodd gwrthsefyll yr hyn y mae’r tywydd yn mynd i’w daflu atom a cheisio ei ddeall. Rydym yn gwneud gwahanol ymarferion desg gyda nifer o asiantaethau i geisio bod yn ymwybodol o’r materion a allai godi. Fel y dywedais yn y cyfraniad cynharach, mae’r glaw eithafol a gawsom wedi rhoi pwysau ar systemau’r A55 ac rydym yn credu mai’r dewis o ddefnyddio’r A5 ar y pryd oedd y cam cywir a phriodol ar gyfer dargyfeirio traffig oddi ar yr A55. Yn anffodus, digwyddodd damwain ar y ffordd honno oherwydd y glaw, gan flocio’r A5 a’r A55. Yn sicr, nid wyf yn gyfforddus â’r sefyllfa hon. Dyna pam yr wyf wedi gofyn i’m tîm edrych ar opsiynau a chyfleoedd eraill er mwyn ceisio cynllunio ar gyfer digwyddiadau posibl yn y dyfodol. Wrth gwrs, rydym yn nwylo’r duwiau o ran pa dywydd a gawn, ond gwnawn ein gorau, gan gydweithio â thimau brys i sicrhau parhad ym maes cynllunio busnes ar draws yr A55, ac, yn wir, ar draws Cymru.

Ann Jones: May I also raise the issue of the terrible floods around St Asaph at the moment and the devastation that has been caused to the community there? We have just heard that somebody lost their life in St Asaph due to these floods, and I think that we would all want to send our condolences to the family concerned. I want to praise the dedication and professionalism of some of my former colleagues and those within the agencies that are working at St Asaph. If you look at the photographs being broadcast from St Asaph, you will see the devastation that has been caused. It will take a long time for those communities to recover. I believe that volunteers from charities such as the Royal National Lifeboat Institution and the British Red Cross are doing sterling work there. I seek an assurance from you today, Minister, that it will be possible to put the Bellwin scheme into practice now, so that the core funding of those agencies that have to put extensive resources into communities such as St Asaph will not suffer in future years. I seek an assurance that we will deal with this in the professional and dedicated manner that people will expect from us and that we will get those communities back working again. Can you assure me that the Bellwin scheme can be looked at?

Ann Jones: A gaf hefyd godi mater y llifogydd ofnadwy o amgylch Llanelwy ar hyn o bryd a’r dinistr a achoswyd i’r gymuned yno? Rydym newydd glywed bod rhywun wedi colli eu bywyd yn Llanelwy oherwydd y llifogydd, a chredaf y byddem i gyd yn awyddus i anfon ein cydymdeimlad at y teulu dan sylw. Hoffwn ganmol ymroddiad ac agwedd broffesiynol rhai o’m cyn-gydweithwyr a’r rhai yn yr asiantaethau sy’n gweithio yn Llanelwy. Os edrychwch ar y lluniau sy’n cael eu darlledu o Lanelwy, fe welwch y dinistr a achoswyd. Bydd yn cymryd amser maith i’r cymunedau hynny ddod atynt eu hunain. Credaf fod gwirfoddolwyr o elusennau megis Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub a’r Groes Goch Brydeinig yn gwneud gwaith ardderchog yno. Gofynnaf am sicrwydd gennych heddiw, Weinidog, y bydd modd rhoi’r cynllun Bellwin ar waith yn awr, fel na fydd arian craidd yr asiantaethau hynny sy’n gorfod rhoi adnoddau helaeth i gymunedau fel Llanelwy’n dioddef yn y dyfodol. Gofynnaf am sicrwydd y byddwn yn delio â hyn yn y modd proffesiynol ac ymroddedig y bydd pobl yn ei ddisgwyl gennym ac y byddwn yn codi’r cymunedau hynny’n ôl ar eu traed. A allwch fy sicrhau y gellir edrych ar gynllun Bellwin?

Carl Sargeant: I am grateful to the Member for her question and for updating me this morning on issues in her constituency and surrounding area. I also pay tribute to the personnel out there, both in the public sector and the voluntary sector. Members of the public have been extremely brave in their actions in tackling some of these issues. The key element of the Member’s question was around the Bellwin scheme. That has been in operation in the past and I will give it some further consideration. There is no budget line for the Bellwin scheme; it has to be found within the current local government budget, but, subject to application and consideration, and in terms of the effects of the flooding in north Wales, it is something that my department will look at.

Carl Sargeant: Rwyf yn ddiolchgar i’r Aelod am ei chwestiwn ac am roi’r wybodaeth ddiweddaraf imi fore heddiw am faterion yn ei hetholaeth a’r ardal gyfagos. Talaf deyrnged hefyd i’r personél yn yr ardaloedd hynny, yn y sector cyhoeddus a’r sector gwirfoddol. Mae aelodau’r cyhoedd wedi bod yn hynod ddewr wrth fynd i’r afael â rhai o’r materion hyn. Roedd elfen allweddol cwestiwn yr Aelod yn ymwneud â chynllun Bellwin. Mae hwnnw wedi bod ar waith yn y gorffennol a byddaf yn rhoi  rhywfaint o ystyriaeth bellach iddo. Nid oes llinell gyllideb ar gyfer y cynllun Bellwin; rhaid dod o hyd i’r arian yn y gyllideb bresennol ar gyfer llywodraeth leol, ond, yn amodol ar gais ac ystyriaeth, ac o ran effaith y llifogydd yn y gogledd, mae’n rhywbeth y bydd fy adran yn edrych arno.

Antoinette Sandbach: Minister, I am sure that you will be aware that a great many communities were cut off as a result of the floods. Aled Roberts has already referred to A roads, other than the A55, that were affected by the recent floods. This causes particular problems in relation to the health service. I am sure that the Minister is aware of the letter from Mary Burrows in relation to access effectively being cut off, east and west. Clearly, in view of the proposal to move the neonatal unit over the border to England, that would have effectively denied anyone living in the west of the region access to those services. I want to ask about your contingency planning in relation to four-wheel-drive ambulances, because many of these roads were only passable in four-wheel-drive vehicles. What support has been given by the Welsh mountain rescue services, of which there are a number? There are concerns that a lot of communities were completely cut off and, without such vehicles, were not able to get help at the point that it was needed.

Antoinette Sandbach: Weinidog, rwyf yn siŵr y byddwch yn ymwybodol bod nifer fawr o gymunedau wedi’u hynysu o ganlyniad i’r llifogydd. Mae Aled Roberts eisoes wedi cyfeirio at ffyrdd A, heblaw am yr A55, yr effeithiodd y llifogydd diweddar arnynt. Mae hyn yn achosi problemau penodol o ran y gwasanaeth iechyd. Rwyf yn siŵr bod y Gweinidog yn ymwybodol o’r llythyr oddi wrth Mary Burrows ynglŷn â chael ei hynysu i bob diben, o’r dwyrain a’r gorllewin. Yn amlwg, o ystyried y cynnig i symud yr uned newydd-anedig dros y ffin i Loegr, byddai hynny i bob diben wedi atal unrhyw un sy’n byw yng ngorllewin y rhanbarth rhag defnyddio’r gwasanaethau hynny. Hoffwn ofyn am eich cynlluniau wrth gefn o ran ambiwlansys gyriant pedair olwyn, oherwydd bod angen cerbydau gyriant pedair olwyn i yrru ar lawer o’r ffyrdd hyn. Pa gefnogaeth a roddwyd gan wasanaethau achub mynydd Cymru? Ceir nifer ohonynt. Mae pryderon bod llawer o gymunedau wedi’u hynysu’n gyfan gwbl a, heb gerbydau o’r fath, nad oeddent yn gallu cael cymorth pan oedd ei angen.

Carl Sargeant: I share many Members’ concerns about access around the trunk road network and also the A roads, but the responsibility for me lies with the trunk road agency. It goes without saying that I have to work very closely with local authorities to maintain resilience routes. I am aware of the letter sent by the health board with regard to continuity of service, and again, it is something on which I have had discussions with the Minister for Health and Social Services, to ensure that we tackle these issues head on and look at lessons learned. The Member will be aware that the demography of north Wales means that they are the only two routes currently available for traffic and we have to look very closely at what resilience means. As I said earlier to Aled Roberts, I have tasked my team with looking predominantly at the A55 and the pinch points of flooding. We set this in train before this weekend, during the last flooding event on the A55, when I asked my team to look at this very closely. We will do everything that we can to try to stop this happening again.

Carl Sargeant: Rwyf yn rhannu pryderon llawer o Aelodau ynglŷn â mynediad at y rhwydwaith cefnffyrdd yn ogystal â’r ffyrdd A, ond i mi, cyfrifoldeb yr asiantaeth cefnffyrdd ydyw. Yn amlwg, rhaid i mi gydweithio’n agos iawn ag awdurdodau lleol i gynnal llwybrau mynediad. Rwyf yn ymwybodol o’r llythyr a anfonwyd gan y bwrdd iechyd o ran parhad gwasanaeth, ac unwaith eto, mae’n rhywbeth yr wyf wedi ei drafod gyda’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, er mwyn sicrhau ein bod yn mynd i’r afael â’r materion hyn yn uniongyrchol ac yn edrych ar y gwersi a ddysgwyd. Bydd yr Aelod yn ymwybodol bod demograffeg y gogledd yn golygu mai dyma’r unig ddwy ffordd sydd ar gael i draffig ar hyn o bryd, a rhaid i ni edrych yn ofalus iawn ar yr hyn sydd ei angen er mwyn gallu gwrthsefyll llifogydd. Fel y dywedais yn gynharach wrth Aled Roberts, rwyf wedi gofyn i’m tîm edrych yn bennaf ar yr A55 a’r mannau lle y mae problemau’n debygol o godi pa fydd llifogydd. Dechreuwyd hyn cyn y penwythnos hwn, yn ystod y llifogydd diwethaf ar yr A55, pan ofynnais i’m tîm edrych yn ofalus iawn ar hyn. Byddwn yn gwneud popeth a allwn i geisio atal hyn rhag digwydd eto.

With regard to the need for joint working with 4x4 vehicles, as I mentioned to the Member last week, I chair the resilience forum and have asked the resilience team to look at all agencies across the public sector, including the armed forces, to see what vehicles may or may not be available for use in difficult weather conditions, including flooding. The use of 4x4 vehicles is key in that.

O ran yr angen i weithio ar y cyd gyda cherbydau 4x4, fel y soniais wrth yr Aelod yr wythnos ddiwethaf, fi yw cadeirydd y fforwm Cymru Gydnewrth ac rwyf wedi gofyn i’r tîm cydnerthedd edrych ar yr holl asiantaethau ar draws y sector cyhoeddus, gan gynnwys y lluoedd arfog, i weld pa gerbydau a all fod ar gael i’w defnyddio mewn tywydd garw, gan gynnwys llifogydd. Mae defnyddio cerbydau 4x4 yn allweddol yn hynny o beth.

Alun Ffred Jones: Roedd y glaw ddydd Iau diwethaf yn anarferol iawn, hyd yn oed i’r gogledd, ac ni allwch, er gwaethaf eich holl bwerau, Weinidog, wneud dim am y glaw. Fodd bynnag, mae’r sefyllfa ger y fynedfa i Dalybont ar yr A55 yn ddifrifol iawn, ac mae’r ffordd yn cau yn y fan honno nid unwaith y flwyddyn, ond tua dwy neu dair gwaith y flwyddyn. Mae hynny’n creu trafferthion i weithwyr sy’n teithio i’w gwaith ac yn ôl ac mae lle i gredu bod y dŵr sy’n crynhoi ger y fynedfa honno wedi effeithio’n uniongyrchol ar bentref Talybont, gan achosi llifogydd mewn tua 20 o adeiladau yn y pentref hwnnw. Gofynnaf i chi edrych yn fanwl, ac ar frys, ar yr union fan honno, gan gofio bod cynllun i uwchraddio ffordd yr A55 ar hyd y rhan honno. A wnewch chi, felly, ystyried dod â’r cynllun hwnnw yn ei flaen?

Alun Ffred Jones: The rain last Thursday was very unusual, even for north Wales, and, despite all your powers, Minister, you cannot do anything about the rain. However, the situation by the junction for Talybont on the A55 is very serious, and the road there closes not once a year but two or three times a year. That creates difficulties for those travelling to and from work and there is room to believe that the water that collected there had a direct impact on the village of Talybont, leading to flooding in about 20 buildings in the village. I ask you to look in detail, as a matter of urgency, at the situation there, bearing in mind that there is a scheme to upgrade the A55 along that stretch. Will you, therefore, consider bringing that scheme forward?

2.45 p.m.

Carl Sargeant: I thank the Member for his question. Despite what many Members have said in their contributions, we are making significant investments in the A55 around resilience and safety, and we will continue to do that. I will look closely at the areas that the Member mentioned and, as I said earlier in my response to another Member, the flooding in certain areas is a cause for concern and I have tasked my team to look at this specifically in order to have continuity of service for the future.

Carl Sargeant: Diolch i’r Aelod am ei gwestiwn. Er gwaethaf yr hyn y mae llawer o Aelodau wedi’i ddweud yn eu cyfraniadau, rydym yn buddsoddi’n sylweddol yn yr A55 ym maes cydnerthedd a diogelwch, a byddwn yn parhau i wneud hynny. Byddaf yn edrych yn fanwl ar yr ardaloedd a enwodd yr Aelod., Fel y dywedais yn gynharach yn fy ymateb i Aelod arall, mae’r llifogydd mewn ardaloedd penodol yn destun pryder, ac rwyf wedi gofyn i’m tîm edrych ar hyn yn benodol er mwyn sicrhau parhad y gwasanaeth yn y dyfodol.

Darren Millar: I also want to take this opportunity to pay tribute to the response by the emergency services and to Environment Agency Wales, which provided me with a helpful briefing today about the flooding in my constituency, not to mention the hard work being undertaken by Denbighshire County Council and Conwy County Borough Council in my patch.

Darren Millar: Hoffwn hefyd gymryd y cyfle hwn i dalu teyrnged i ymateb y gwasanaethau brys ac i Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, a roddodd friff defnyddiol i mi heddiw am y llifogydd yn fy etholaeth i, heb sôn am y gwaith caled sy’n cael ei wneud gan Gyngor Sir Ddinbych a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn fy ardal.

Minister, I have a number of issues to raise, some of which you may not be entirely responsible for, but with which you might be able to help me, regarding the flooding situation in north Wales. I am aware that the flood alert system has been working reasonably well across the region over the past few days, but it seems to have failed in providing an adequate warning for the residents of Glasdir in Ruthin. I am aware that this is not in your portfolio, but I just wonder whether that is something that you could look at as you prepare your formal response as a Welsh Government to this situation. Also, I am aware that the discussions with the insurance industry at a UK level appear to have gone awry. What discussions is the UK Government having with the Welsh Government about ensuring that there is affordable and adequate insurance protection for householders in north Wales?

Weinidog, mae gennyf nifer o faterion i’w codi ynghylch sefyllfa’r llifogydd yn y gogledd. Mae’n bosibl nad chi fydd yn gyfan gwbl gyfrifol am rai ohonynt, ond efallai y gallech fy helpu pa un bynnag. Rwyf yn ymwybodol bod y system rhybudd rhag llifogydd wedi bod yn gweithio’n rhesymol dda ar draws y rhanbarth dros y dyddiau diwethaf, ond mae’n ymddangos ei bod wedi methu â darparu rhybudd digonol ar gyfer trigolion Glasdir yn Rhuthun. Rwyf yn ymwybodol nad yw hyn yn rhan o’ch portffolio, ond tybed a yw hynny’n rhywbeth y gallech edrych arno wrth i chi baratoi eich ymateb ffurfiol fel Llywodraeth Cymru i’r sefyllfa hon? Hefyd, rwyf yn ymwybodol ei bod yn ymddangos bod y trafodaethau gyda’r diwydiant yswiriant ar lefel y DU wedi mynd o chwith. Pa drafodaethau y mae Llywodraeth y DU yn eu cynnal gyda Llywodraeth Cymru ynghylch sicrhau bod yswiriant fforddiadwy a digonol ar gael i ddeiliaid tai yn y gogledd?

In terms of the evacuation procedure in parts of north Wales, you will be aware that, for some people, evacuation from their homes will mean that they need to be able to access the trunk road network. I am very concerned that there are parts of north Wales that, fortunately, have not been flooded over the past 24 hours, but access to the trunk road network is extremely important and evacuation routes do not appear to be at the top of people’s priority lists. Therefore, bearing in mind the awful suffering that is going on in north Wales at the moment, what assurances can you give in relation to those particular issues?

O ran y weithdrefn gwacáu mewn rhannau o ogledd Cymru, byddwch yn ymwybodol y bydd angen i rai pobl allu defnyddio’r rhwydwaith cefnffyrdd er mwyn gadael eu cartrefi. Rwyf yn bryderus iawn ynglŷn â rhai rhannau o’r gogledd sydd, yn ffodus, heb ddioddef llifogydd yn ystod y 24 awr ddiwethaf. Mae mynediad at y rhwydwaith cefnffyrdd yn hynod o bwysig ac nid yw’n ymddangos bod llwybrau gwacáu ar frig rhestri blaenoriaeth pobl. Felly, gan gofio’r dioddefaint ofnadwy sy’n digwydd yn y gogledd ar hyn o bryd, pa sicrwydd y gallwch ei roi am y materion penodol hynny?

Carl Sargeant: I thank the Member for his comments and questions. I associate myself with the majority of his comments today. The Minister for Environment and Sustainable Development is very conscious of the issues in relation to evacuation notifications and insurance. The Minister for environment will issue a statement, either jointly with me or individually, at the appropriate time on some of those issues.

Carl Sargeant: Diolch i’r Aelod am ei sylwadau a’i gwestiynau. Cysylltaf fy hun â’r rhan fwyaf o’i sylwadau heddiw. Mae Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy yn ymwybodol iawn o’r materion mewn perthynas â hysbysiadau gwacáu ac yswiriant. Bydd Gweinidog yr Amgylchedd yn cyhoeddi datganiad, naill ai ar y cyd gyda mi neu yn unigol, ar yr adeg briodol ar rai o’r materion hynny.

On the issue around emergency planning, I am sure that the Member appreciates that it is a difficult exercise to analyse the many different 'what if’ scenarios. It is something that teams work very hard on, to establish together the passage routes from emergency situations. It goes without saying that the old adage that it will never happen to me is a belief of many, and when such situations occur, the Environment Agency and other agencies try to use the right communication techniques to say to people, 'You are in a flood-risk area and you should plan ahead your escape and evacuation routes, should the need arise’. Of course, that advice is heeded by some, but not heeded so well by others. What is important is that the people who are designated to enact the emergency plan know exactly what they need to do and to which places of safety they need to take people.

O ran cynllunio ar gyfer argyfyngau, rwyf yn sicr bod yr Aelod yn sylweddoli ei bod yn anodd dadansoddi’r holl wahanol sefyllfaoedd posibl. Mae’r timau’n gweithio’n galed iawn ar hyn, er mwyn sefydlu gyda’i gilydd y llwybrau ar gyfer gadael sefyllfaoedd o argyfwng. Mae’n amlwg bod llawer yn credu’r hen ddywediad na fydd byth yn digwydd i mi, a phan fydd sefyllfaoedd o’r fath yn digwydd, bydd Asiantaeth yr Amgylchedd ac asiantaethau eraill yn ceisio defnyddio’r technegau cyfathrebu cywir i ddweud wrth bobl, 'Rydych chi mewn ardal â risg o lifogydd a dylech gynllunio ymlaen llaw eich llwybrau dianc a gwacáu, pe bai’r angen yn codi’. Wrth gwrs, bydd rhai’n gwrando ar y cyngor hwnnw, ond ni fydd eraill yn gwrando cystal. Yr hyn sy’n bwysig yw bod y bobl sydd wedi’u dynodi i roi’r cynllun brys ar waith yn gwybod yn union beth sydd angen iddynt ei wneud ac i ba fannau diogel y mae angen iddynt fynd â phobl.

The issue of insurance must come into people’s thoughts and the Minister for environment has received some information on that issue from the UK Government.

Rhaid i bobl feddwl am fater yswiriant ac mae Gweinidog yr Amgylchedd wedi cael rhywfaint o wybodaeth am y mater hwnnw gan Lywodraeth y DU.

The Presiding Officer: May I remind Members that this is an urgent question, not a statement by the Minister? We have already had five speakers and each one of them has asked at least two, if not three, questions. The Minister has given full answers, therefore, I ask that the two remaining speakers ask questions that have not already been asked, please.

Y Llywydd: A gaf atgoffa’r Aelodau mai cwestiwn brys yw hwn, nid datganiad gan y Gweinidog? Rydym eisoes wedi cael pump o siaradwyr ac mae pob un ohonynt wedi gofyn o leiaf ddau, os nad tri, o gwestiynau. Mae’r Gweinidog wedi rhoi atebion llawn, felly, gofynnaf i’r ddau siaradwr sy’n weddill ofyn cwestiynau nad ydynt eisoes wedi cael eu gofyn, os gwelwch yn dda.

Llyr Huws Gruffydd: Mae’r Gweinidog amgylchedd wedi amlinellu cynlluniau gwariant Llywodraeth Cymru ynglŷn â rheoli llifogydd dros y blynyddoedd nesaf, a bydd hynny’n sicr o gymorth o safbwynt cadw ffyrdd yn agored ac yn rhydd o lifogydd. Pa drafodaethau a ydych chi wedi’u cael gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig ac, yn wir, gydag Aelodau Seneddol Llafur ynglŷn â’r bygythiad i dorri cyllideb yr Undeb Ewropeaidd? Byddai gan hynny’r potensial i chwythu twll gwerth £50 miliwn yng nghynlluniau gwariant rheoli llifogydd Llywodraeth Cymru dros y tair blynedd nesaf.

Llyr Huws Gruffydd: The Minister for the environment has outlined the Welsh Government’s expenditure plans in terms of flood management for the next few years, and that will certainly be of assistance in keeping roads open and free from floods. What discussions have you had with the UK Government and, indeed, with Labour Members of Parliament about the threat to cut the European Union budget? That has the potential to blow a £50 million hole in the Welsh Government’s flood management expenditure plans over the next three years.

Carl Sargeant: Many discussions go on between Members of this party in Cardiff and in London and I am sure that those discussions will continue. The issue for me, predominantly, is how we look after the people affected by flooding now and prepare for the future. It is something that the Minister for the environment is keeping a close eye on in terms of financing and supporting flood alleviation schemes in the future.

Carl Sargeant: Cynhelir nifer o drafodaethau rhwng Aelodau’r blaid hon yng Nghaerdydd ac yn Llundain, ac rwy’n siŵr y bydd y trafodaethau hynny’n parhau. Y mater i mi, yn bennaf, yw sut yr ydym yn gofalu am y bobl y mae llifogydd yn effeithio arnynt nawr, a sut y dylem baratoi ar gyfer y dyfodol. Mae’n rhywbeth y mae Gweinidog yr Amgylchedd yn cadw llygad barcud arno o ran ariannu a chefnogi cynlluniau lliniaru llifogydd yn y dyfodol.

The Presiding Officer: The other speaker has now withdrawn. Thank you, Minister.

Y Llywydd: Mae’r siaradwr arall wedi tynnu’n ôl yn awr. Diolch, Weinidog.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
Business Statement and Announcement

Y Cofnod

The Minister for Finance and Leader of the House (Jane Hutt): I have many amendments to the business statement to report. The statement by the First Minister on the Welsh Government’s response to the Commission on Devolution in Wales has been replaced by a debate on the report by the UK Government’s Silk commission. The associated motion to suspend Standing Orders has been scheduled to take place immediately before the debate. The oral statement on the update on enterprise zones has been converted into a written statement, as the Minister for Business, Enterprise, Technology and Science has to attend urgent Government business in London. The time allocated for questions for the Counsel General has been reduced from 45 minutes to 15 minutes to reflect the fact that only two questions have been tabled. Business for the next three weeks is as shown in the business statement and announcement, which can be found among the agenda papers available to Members electronically.

Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ (Jane Hutt): Mae gennyf lawer o ddiwygiadau i’r datganiad busnes i hysbysu amdanynt. Mae’r datganiad gan y Prif Weinidog ar ymateb Llywodraeth Cymru i’r Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru wedi cael ei ddisodli gan ddadl ar yr adroddiad gan gomisiwn Silk Llywodraeth y DU. Mae’r cynnig cysylltiedig i atal Rheolau Sefydlog wedi ei drefnu i’w gynnal yn union cyn y ddadl. Mae’r datganiad llafar ar y diweddaraf ar ardaloedd menter wedi cael ei drosi’n ddatganiad ysgrifenedig, gan fod rhaid i’r Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth ofalu am fusnes brys yn y Llywodraeth yn Llundain. Mae’r amser a neilltuwyd ar gyfer cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol wedi cael ei leihau o 45 munud i 15 munud i adlewyrchu’r ffaith mai dim ond dau gwestiwn a gyflwynwyd. Bydd busnes y tair wythnos nesaf fel y’i dangosir yn y datganiad a chyhoeddiad busnes, sydd ymhlith papurau’r agenda sydd ar gael i Aelodau yn electronig.

Antoinette Sandbach: Minister, I have raised with you previously the possibility of being updated on Glastir. I think that the Deputy Minister promised a statement on that, but that does not seem to be included in the forward work programme for the Chamber. Therefore, I wonder whether you could comment on that.

Antoinette Sandbach: Weinidog, rwyf wedi codi gyda chi o’r blaen y posibilrwydd o gael y wybodaeth ddiweddaraf am Glastir. Credaf i’r Dirprwy Weinidog addo datganiad ar hynny, ond nid yw’n ymddangos ei fod wedi’i gynnwys ym mlaenraglen waith y Siambr. Felly, tybed a allech roi sylwadau ar hynny.

In light of the recent, well, current, floods in north Wales, we have just heard from the Minister for Local Government and Communities that the Minister for the environment will be making a statement. There is useful advice from the Environment Agency on having a flood pack that you can prepare, which can be available in your property so that you can access it. It has basic equipment in it. I wonder whether the statement will promote five easy steps that householders could take in preparation for when a flood warning, as opposed to an alert, is issued. A flood warning, of course, means that a flood is very likely to happen. Will that statement address those sorts of issues?   

Yng ngoleuni’r llifogydd diweddar, wel, y llifogydd sy’n digwydd ar hyn o bryd, yng ngogledd Cymru, rydym newydd glywed gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau y bydd Gweinidog yr Amgylchedd yn gwneud datganiad. Mae gan Asiantaeth yr Amgylchedd gyngor defnyddiol ynglŷn â chael pecyn llifogydd y gallwch ei baratoi, i fod ar gael i’w ddefnyddio yn eich eiddo. Mae’n cynnwys offer sylfaenol. Tybed a fydd y datganiad yn hyrwyddo pum cam hawdd y gallai deiliaid tai eu cymryd i baratoi ar gyfer adeg pan gyhoeddir rhybudd llifogydd, yn hytrach na hysbysiad. Mae rhybudd llifogydd, wrth gwrs, yn golygu bod llifogydd yn debygol iawn o ddigwydd. A fydd y datganiad hwnnw’n rhoi sylw i’r mathau hynny o faterion?  

Jane Hutt: I thank the Member for North Wales Antoinette Sandbach for her questions. I will ask the Deputy Minister to consider an update on Glastir. The Minister for Environment and Sustainable Development will now be considering an appropriate statement on the impact of the flooding issue, but in terms of prevention, I am sure that that has been very useful information to brief him.

Jane Hutt: Diolch i’r Aelod dros Ogledd Cymru, Antoinette Sandbach, am ei chwestiynau. Gofynnaf i’r Dirprwy Weinidog ystyried rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am Glastir. Bydd Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy nawr yn ystyried datganiad priodol ar effaith y llifogydd, ond o ran atal problemau, rwyf yn sicr y bu hynny’n wybodaeth ddefnyddiol iawn iddo.

Jocelyn Davies: Minister, I have two matters to raise with you. First, I am sure that you would agree that discrimination against women cannot be tolerated, and organisations that do so should not receive Government support or resources. Therefore, will you make the appropriate arrangements to issue a written statement, following an audit of your grants system, to assure us that no Welsh Government resources will end up in the hands of organisations that view women as inferior creatures—

Jocelyn Davies: Weinidog, mae gennyf ddau fater i’w codi gyda chi. Yn gyntaf, rwyf yn siŵr y byddech yn cytuno na allwn oddef gwahaniaethu yn erbyn menywod, ac na ddylai sefydliadau sy’n gwneud hynny gael cefnogaeth nac adnoddau gan y Llywodraeth. Felly, a wnewch chi’r trefniadau priodol i gyhoeddi datganiad ysgrifenedig, yn dilyn archwiliad o’ch system grantiau, i roi sicrwydd i ni na fydd unrhyw adnoddau gan Lywodraeth Cymru yn y pen draw yn mynd i ddwylo sefydliadau sy’n gweld merched yn greaduriaid israddol—

Simon Thomas: Such as churches?

Simon Thomas: Fel eglwysi?

Jocelyn Davies: Yes, such as churches.

Jocelyn Davies: Ie, fel eglwysi.

Secondly, following the answers given by your Minister for local government earlier, will you tell us if you intend to lodge a request with the Presiding Officer for an extra sitting week to consider the council tax regulations, so that Members can make suitable diary changes? Also, can you tell us why your Government has not bothered to discuss the contents of those regulations with any of the opposition parties when this is an extremely important issue?

Yn ail, yn dilyn yr atebion a roddwyd gan eich Gweinidog Llywodraeth Leol yn gynharach, a ddywedwch wrthym pa un a ydych yn bwriadu cyflwyno cais i’r Llywydd am wythnos ychwanegol i ystyried rheoliadau’r dreth gyngor, fel y gall Aelodau wneud newidiadau addas i’w dyddiaduron? Hefyd, a allwch ddweud wrthym pam nad yw eich Llywodraeth wedi trafferthu i drafod cynnwys y rheoliadau hynny gydag unrhyw un o’r gwrthbleidiau, a hyn yn fater eithriadol o bwysig?

Jane Hutt: I thank Jocelyn Davies for her first question. In terms of the awards that we make, we have a standard grant-award letter and under 'equal opportunities’ it states that Welsh Ministers require all recipients of grant aid to ensure that they apply a policy of equal opportunities. I am sure that we wish Barry Morgan, the Archbishop of Wales, well in his mission—and I think it is a mission—to ensure that we have women bishops in Wales, even if the outdated Church of England turned down that important opportunity in terms of equal representation for women last week.

Jane Hutt: Diolchaf i Jocelyn Davies am ei chwestiwn cyntaf. O ran y dyfarniadau a wnawn, mae gennym lythyr safonol ar gyfer dyfarnu grantiau ac o dan 'cyfle cyfartal’ mae’n dweud bod Gweinidogion Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i bawb sy’n cael cymorth grant sicrhau eu bod yn gweithredu polisi cyfle cyfartal. Rwyf yn siŵr ein bod yn dymuno’n dda i Barry Morgan, Archesgob Cymru, yn ei genhadaeth—ac rwy’n credu mai cenhadaeth ydyw—i sicrhau bod gennym ferched yn esgobion yng Nghymru, hyd yn oed os gwrthododd yr Eglwys Loegr hen-ffasiwn y cyfle pwysig hwnnw i roi cynrychiolaeth gyfartal i fenywod yr wythnos ddiwethaf.

Your second point was discussed in response to the urgent question and the Minister has put out a statement on the council tax benefit regulations and has explained the position we are in. A way forward was discussed at the Business Committee this morning, and it is now up to us to progress this in terms of the opportunity and the importance of ensuring that those regulations go through. Retrospective scrutiny is important in terms of those regulations, and that is available to Members and to the appropriate committees. However, I would also say that briefings have been and are being offered to any opposition spokespeople on this matter.

Trafodwyd eich ail bwynt fel ymateb i’r cwestiwn brys ac mae’r Gweinidog wedi cyhoeddi datganiad ar reoliadau budd-daliadau’r dreth gyngor ac wedi egluro’r sefyllfa yr ydym ynddi. Trafodwyd ffordd ymlaen yn y Pwyllgor Busnes fore heddiw, a’n cyfrifoldeb ni yw hi nawr i symud ymlaen â hyn o ran y cyfle a phwysigrwydd sicrhau bod y rheoliadau’n pasio. Mae craffu ôl-weithredol yn bwysig o ran y rheoliadau hynny, ac mae hynny ar gael i Aelodau ac i’r pwyllgorau priodol. Fodd bynnag, byddwn hefyd yn dweud bod sesiynau briffio wedi cael eu cynnig, ac yn dal i gael eu cynnig i lefarwyr y gwrthbleidiau ar y mater hwn.

Kirsty Williams: Minister, the regulations relating to the Learner Travel (Wales) Measure 2008 state that the Welsh Government would not expect children to travel an unreasonable distance to school, yet they go on to say that they regard a 45-minute journey for primary school pupils to be reasonable. Minister, would you expect a four-year-old child to travel without a carer on a school transport bus for 45 minutes to attend primary school? Are you concerned, as I am, and as are parents in the Teme valley, that such a long journey to primary school will impact negatively on a child’s ability to learn during the school day?

Kirsty Williams: Weinidog, mae’r rheoliadau sy’n ymwneud â Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn datgan na fyddai Llywodraeth Cymru yn disgwyl i blant deithio pellter afresymol i’r ysgol, ac eto ânt yn eu blaenau i ddweud eu bod yn ystyried taith 45 munud i ddisgyblion ysgolion cynradd yn rhesymol. Weinidog, a fyddech yn disgwyl i blentyn pedair blwydd oed deithio heb ofalwr ar gludiant bws ysgol am 45 munud i fynd i’r ysgol gynradd? A ydych yn pryderu, fel minnau, ac fel y mae rhieni yn y dyffryn Tefeidiad, y bydd y fath daith hir i’r ysgol gynradd yn cael effaith anffafriol ar allu plentyn i ddysgu yn ystod y diwrnod ysgol?

Jane Hutt: The Member for Brecon and Radnorshire raises an important point in terms of the underpinning principles of that important Measure. I will raise this with the Minister for transport to clarify the point.

Jane Hutt: Mae’r Aelod dros Frycheiniog a Sir Faesyfed yn codi pwynt pwysig o ran egwyddorion sylfaenol y Mesur pwysig hwnnw. Fe wnaf godi’r mater hwn gyda’r Gweinidog Trafnidiaeth i egluro’r pwynt.

Andrew R.T. Davies: Leader of the House, it is always appreciated when briefing sessions are arranged on particular Government policy, but I would like to draw your attention to a briefing session being held by the chair of the review of qualifications for 14 to 19-year-olds in Wales, which is due to take place tomorrow afternoon at 4.45 p.m. at the Future Inns in Cardiff bay. Wednesday is a Plenary day and 4.45 p.m. is very close to voting time. Indeed, the information states specifically that opposition leaders and education spokespeople will be at this briefing. Therefore, I would be grateful if the Government could look into this, because the briefing sessions are worthwhile and we would welcome the opportunity to attend. However, in this case, it seems that there have been crossed wires and maybe double-booking.

Andrew R.T. Davies: Arweinydd y Tŷ, gwerthfawrogir unrhyw sesiynau briffio a drefnir ar bolisi penodol gan y Llywodraeth, ond hoffwn dynnu eich sylw at sesiwn briffio a gynhelir gan gadeirydd yr adolygiad o gymwysterau i fyfyrwyr 14 i 19 mlwydd oed yng Nghymru. Mae wedi ei drefnu ar gyfer prynhawn yfory am 4.45 pm yn y Future Inns ym mae Caerdydd. Mae dydd Mercher yn ddiwrnod Cyfarfod Llawn ac mae 4:45p.m. yn agos iawn at y cyfnod pleidleisio. Yn wir, mae’r wybodaeth yn datgan yn benodol y bydd arweinwyr y gwrthbleidiau a llefarwyr addysg yn bresennol yn y sesiwn hon. Felly, byddwn yn ddiolchgar pe gallai’r Llywodraeth edrych ar hyn, oherwydd bod y sesiynau briffio yn werth chweil ac y byddem yn croesawu’r cyfle i fod yn bresennol. Fodd bynnag, yn yr achos hwn, mae’n ymddangos y bu camddealltwriaeth a dau beth wedi’u trefnu ar gyfer yr un pryd o bosibl.

Jane Hutt: Andrew R.T. Davies raises an important point and we will certainly look at the timing of that review.

Jane Hutt: Mae Andrew R.T. Davies yn codi pwynt pwysig a byddwn yn sicr yn edrych ar amseriad yr adolygiad hwnnw.

Aled Roberts: Weinidog, mae nifer o gwestiynau wedi codi heddiw ynglŷn â darpariaeth y gwasanaeth ambiwlans yng Nghymru. Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol rai wythnosau yn ôl y byddai datganiad pellach erbyn diwedd mis Tachwedd. Ai’r bwriad yw cael datganiad ysgrifenedig, neu a fydd y Llywodraeth yn gwneud amser i ni glywed y datganiad cyn gwyliau’r Nadolig?

Aled Roberts: Minister, a number of questions have been raised today about ambulance service provision in Wales. The Minister for Health and Social Services said some weeks ago that there would be a further statement by the end of November. Is it the intention to issue a written statement, or will the Government make time for us to hear the statement before the Christmas recess?

Jane Hutt: I can assure Aled Roberts that the Minister is committed to undertaking a review of the ambulance service. She announced those plans on 7 November. The Minister will conduct a comprehensive review. Indeed, she is preparing the terms of reference with her officials and we will then be able to bring this forward in a statement to the Assembly.

Jane Hutt: Gallaf sicrhau Aled Roberts bod y Gweinidog wedi ymrwymo i gynnal adolygiad o’r gwasanaeth ambiwlans. Cyhoeddodd y cynlluniau hynny ar 7 Tachwedd. Bydd y Gweinidog yn cynnal adolygiad cynhwysfawr. Yn wir, mae hi’n paratoi cylch gorchwyl gyda’i swyddogion a byddwn wedyn yn gallu cyflwyno hyn mewn datganiad i’r Cynulliad.

Darren Millar: Minister, can we have an update on the national clinical forum from the Minister for Health and Social Services? You will be aware that concerns have been raised about the actions of the chair of that particular forum, and I understand that the Minister was seeking to discuss those concerns with the chair. I think that an update on those discussions ought to be provided by the Minister to Members of the National Assembly.

Darren Millar: Weinidog, a gawn y wybodaeth ddiweddaraf am y fforwm clinigol cenedlaethol gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol? Byddwch yn ymwybodol bod pryderon wedi’u codi ynghylch ymddygiad cadeirydd y fforwm penodol hwnnw, a deallaf fod y Gweinidog yn bwriadu trafod y pryderon hynny gyda’r cadeirydd. Credaf y dylai’r Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am y trafodaethau hynny i Aelodau’r Cynulliad Cenedlaethol.

Jane Hutt: This was discussed during questions last week, and I know that the Minister responded appropriately and will feed back to Members in due course.

Jane Hutt: Trafodwyd hyn yn ystod cwestiynau’r wythnos diwethaf, a gwn fod y Gweinidog wedi ymateb yn briodol ac y bydd yn rhoi adborth i’r Aelodau maes o law.

3.00 p.m.

Mohammad Asghar: Minister, may I request a debate on business rates in Wales, because my patch, south-east Wales, has hundreds of empty shops? On Commercial Street and High Street in Newport not a single shop has a rateable value below £12,000, and therefore there is no financial help through small business rate relief to any business that would like to set up in Newport. Will you consider these areas, because the council will definitely not look into it, so that this place makes a strong move for financial assistance to new businesses to set up in south-east Wales? Setting the ceiling at £12,000 is a barrier, because the council cannot help any business. Would you consider having a debate in this Chamber on increasing the rate ceiling?

Mohammad Asghar: Weinidog, a gaf ofyn am ddadl ar ardrethi busnes yng Nghymru, oherwydd bod cannoedd o siopau gwag yn fy ardal i, sef y de-ddwyrain? Ar Commercial Street a’r Stryd Fawr yng Nghasnewydd nid oes gan yr un siop werth trethiannol is na £12,000, ac felly nid oes dim cymorth ariannol drwy ryddhad ardrethi busnesau bach ar gael i unrhyw fusnes a hoffai sefydlu yng Nghasnewydd. A wnewch chi ystyried y meysydd hyn, oherwydd yn sicr ni fydd y cyngor yn edrych ar y mater, fel bod y lle hwn yn cymryd camau pendant i roi cymorth ariannol i fusnesau newydd i sefydlu yn ne-ddwyrain Cymru? Mae terfyn uchaf o £12,000 yn rhwystr, gan na all y cyngor helpu unrhyw fusnes. A fyddech yn ystyried cael dadl yn y Siambr hon ar gynyddu terfyn uchaf y gyfradd?

Jane Hutt: The Member is aware that the Minister for Business, Enterprise, Technology and Science appointed Professor Brian Morgan to undertake a review of business rates in Wales, and she has brought back an update and a progress report on that review to this Chamber. I am sure that you will take the opportunity to raise it with her again in due course.   

Jane Hutt: Mae’r Aelod yn ymwybodol bod y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth wedi penodi’r Athro Brian Morgan i gynnal adolygiad o ardrethi busnes yng Nghymru, ac mae wedi dod â’r wybodaeth ddiweddaraf ac adroddiad cynnydd ar yr adolygiad hwnnw i’r Siambr hon. Rwyf yn siŵr y cymerwch y cyfle i godi’r mater gyda hi eto maes o law. 

 

Datganiad: Cyflwyno Bil Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru)
Statement: Introduction of the Local Government (Democracy) (Wales) Bill

Y Cofnod

The Minister for Local Government and Communities (Carl Sargeant): Yesterday, I laid the Local Government (Democracy) (Wales) Bill, together with the explanatory memorandum, before the National Assembly for Wales. I also issued a written statement and I am pleased to introduce the Bill for Assembly Members’ consideration today.

Y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau (Carl Sargeant): Ddoe, gosodais Fil Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru), ynghyd â’r memorandwm esboniadol, gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Rwyf hefyd wedi cyhoeddi datganiad ysgrifenedig ac rwyf yn falch o gyflwyno’r Bil i Aelodau’r Cynulliad ei ystyried heddiw.

To a large extent, the Bill takes forward and develops recommendations made by the Mathias report of last year, which investigated the electoral review programme being carried out by the Local Government Boundary Commission for Wales. As well as revealing a number of organisational and strategic weaknesses in the work of the commission, Mathias also identified areas in which the primary legislative framework governing the commission’s methods, enshrined in the Local Government Act 1972, were overly restrictive and were at least partially to blame for the problems that surrounded these reviews.

I raddau helaeth, mae’r Bil yn datblygu argymhellion a wnaed gan adroddiad Mathias y llynedd, a oedd yn ymchwilio i’r rhaglen adolygu etholiadol yn cael ei chynnal gan y Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru. Yn ogystal â datgelu nifer o wendidau sefydliadol a strategol yng ngwaith y comisiwn, roedd Mathias hefyd yn nodi meysydd lle’r oedd y fframwaith deddfwriaethol sylfaenol sy’n rheoli dulliau gwaith y comisiwn, sydd wedi’i ymgorffori yn Neddf Llywodraeth Leol 1972, yn rhy gyfyngol ac o leiaf yn rhannol ar fai am y problemau sydd ynghlwm wrth yr adolygiadau hyn.

The Bill will provide a new start for the commission, including a change of its name to the local democracy and boundary commission for Wales, reflecting the fact that its work is about far more than boundaries and is intrinsic to the process of ensuring a representative and democratic base for local government in Wales.

Bydd y Bil yn rhoi dechreuad newydd i’r comisiwn, gan gynnwys newid ei enw i gomisiwn ffiniau a democratiaeth leol Cymru. Bydd hyn yn adlewyrchu’r ffaith bod ei waith yn ymwneud â llawer mwy na ffiniau a’i fod yn rhan annatod o’r broses o sicrhau sylfaen gynrychiadol a democrataidd i lywodraeth leol yng Nghymru.

I propose, as recommended by Mathias, to enable the commission to recommend changes to community boundaries in the process of conducting county and county borough electoral reviews, if that is in the best interests of effective and convenient local government. The Bill also proposes that recognising local community ties shall be as important an aim as that of seeking electoral parity when proposing new electoral divisions.

Cynigiaf, fel yr argymhellwyd gan Mathias, y dylid galluogi’r comisiwn i argymell newidiadau i ffiniau cymunedau yn y broses o gynnal adolygiadau etholiadol siroedd a bwrdeistrefi sirol, os yw er budd gorau llywodraeth leol effeithiol a chyfleus. Mae’r Bil hefyd yn cynnig y bydd cydnabod cysylltiadau cymunedol lleol yn nod yr un mor bwysig â cheisio cydraddoldeb etholiadol wrth gynnig adrannau etholiadol newydd.

I also propose that the commission, for the first time, be granted Order-making powers in cases where they are in agreement with reviews of communities carried out by principal councils. This will end the current practice whereby the commission’s role is akin to that of a postman, delivering unchanged proposals from principal councils to Welsh Ministers.

Rwyf hefyd yn cynnig y dylai’r comisiwn, am y tro cyntaf, gael pwerau i wneud Gorchmynion mewn achosion lle maent yn cytuno ag adolygiadau o gymunedau a gynhaliwyd gan brif gynghorau. Bydd hyn yn diweddu’r arfer presennol lle mae swyddogaeth y comisiwn yn debyg i un postmon, gan ddanfon cynigion gan brif gynghorau i Weinidogion Cymru heb eu newid.

The Bill proposes to enable Welsh Ministers to direct the commission to review the membership of certain public bodies, including, for example, the number of members, the required attributes and skills. I am taking the opportunity, as part of the construction of the Welsh statute book, to revisit all the existing provisions surrounding the commission, revoking and replacing them as necessary. That is why you will find provisions on such unexpected areas as the extent of seaward boundaries and the alteration of watercourses.

Mae’r Bil yn cynnig y dylid galluogi Gweinidogion Cymru i roi cyfarwyddiadau i’r comisiwn i adolygu aelodaeth cyrff cyhoeddus penodol, gan gynnwys, er enghraifft, nifer yr aelodau, a’r nodweddion a’r sgiliau gofynnol. Rwyf yn manteisio ar y cyfle, fel rhan o’r gwaith o adeiladu llyfr statud Cymru, i ailystyried yr holl ddarpariaethau presennol sy’n ymwneud â’r comisiwn, gan eu diddymu a’u disodli yn ôl yr angen. Dyna pam y gwelwch ddarpariaethau ar feysydd annisgwyl megis ffiniau tua’r môr ac addasu cyrsiau dŵr.

However, the Bill is not confined only to matters relating to the commission. It makes provisions that would allow principal councils, if they so wish, to appoint presiding members to chair their meetings, allowing their civic chair, mayor or lord mayor to concentrate on their civic and ceremonial functions. This would enable the development of skilled chairing of meetings in local authorities without disturbing the normal practice of appointing civic heads on an annual basis.  

Fodd bynnag, nid yw’r Bil wedi’i gyfyngu’n unig i faterion sy’n ymwneud â’r comisiwn. Mae’n gwneud darpariaethau a fyddai’n caniatáu i brif gynghorau, pe dymunant wneud hynny, benodi aelodau llywyddu i gadeirio eu cyfarfodydd, gan ganiatáu i’w cadeirydd dinesig, eu maer neu eu harglwydd faer ganolbwyntio ar eu swyddogaethau dinesig a seremonïol. Byddai hyn yn golygu y gellid datblygu cadeiryddion cyfarfodydd medrus mewn awdurdodau lleol heb amharu ar y drefn arferol o benodi penaethiaid dinesig yn flynyddol.   

I want to raise the profile of town and community councils by ensuring that the public can more easily find out about them, their members and their business. The Bill proposes that each council should publish this information electronically and be contactable electronically. Many do this already and therefore no change will be required. For others, people must currently locate public notice boards to find out what is happening. This is not good enough for a layer of local government in the twenty-first century. The Bill further provides for some modifications to the Local Government (Wales) Measure 2011, which introduced democratic service committees in order to protect the interests of backbench councillors. It has become clear that the functions can be interpreted too narrowly. I want them to be able to consider any issue that falls within the general area of support and services for members.

Hoffwn godi proffil cynghorau tref a chymuned drwy ei gwneud yn haws i’r cyhoedd ddod o hyd i wybodaeth amdanynt, ac am eu haelodau a’u busnes. Mae’r Bil yn cynnig y dylai pob cyngor gyhoeddi’r wybodaeth hon yn electronig ac y dylai pobl allu cysylltu â hwy’n electronig. Mae llawer yn gwneud hyn yn barod ac felly ni fydd angen newid. Mewn achosion eraill, mae’n rhaid i bobl ganfod hysbysfyrddau cyhoeddus i ddarganfod beth sy’n digwydd ar hyn o bryd. Nid yw hyn yn ddigon da i haen o lywodraeth leol yn yr unfed ganrif ar hugain. Mae’r Bil hefyd yn darparu ar gyfer rhai addasiadau i Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, a gyflwynodd bwyllgorau gwasanaeth democrataidd er mwyn diogelu buddiannau cynghorwyr meinciau cefn. Mae wedi dod yn amlwg y gellir dehongli’r swyddogaethau mewn modd rhy gyfyng. Hoffwn iddynt allu ystyried unrhyw fater sy’n dod o fewn maes cyffredinol cefnogaeth a gwasanaethau i aelodau.

Similarly, the provisions in the Measure that strengthened the position of the Independent Remuneration Panel for Wales need some flexibility built into them. The Bill proposes that the panel will be able to respond more quickly to specific requests from individual local authorities and also to backdate its decisions if it feels this is justified. Finally, I am including proposals that will enable two or more local authorities to establish joint standards committees. Standards committees have the same basic responsibility for monitoring ethical conduct in each council and are therefore suitable for such collaborative reform.

Yn yr un modd, bydd angen rhywfaint o hyblygrwydd yn y darpariaethau yn y Mesur sy’n cryfhau sefyllfa Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol. Mae’r Bil yn cynnig y bydd y panel yn gallu ymateb yn gyflymach i geisiadau penodol gan awdurdodau lleol unigol ynghyd ag ôl-ddyddio ei benderfyniadau os yw’n teimlo bod hyn wedi’i gyfiawnhau. Yn olaf, rwyf yn cynnwys cynigion a fydd yn galluogi dau neu fwy o awdurdodau lleol i sefydlu pwyllgorau safonau ar y cyd. Mae gan bwyllgorau Safonau yr un cyfrifoldeb sylfaenol i fonitro ymddygiad moesegol ym mhob cyngor ac felly mae’n addas iddynt ddiwygio trwy gydweithio fel hyn.

To conclude, I look forward to working with Assembly Members and others with an interest, including local government and the Welsh Local Government Association, during the scrutiny of this Bill.

I gloi, edrychaf ymlaen at gydweithio ag Aelodau’r Cynulliad ac eraill sydd â diddordeb, gan gynnwys llywodraeth leol a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, yn ystod y broses o graffu ar y Bil hwn.

The Presiding Officer: Thank you, Minister. I remind Members that this is an opportunity to question the Minister; it is not an opportunity to make long speeches.

Y Llywydd: Diolch ichi, Weinidog. Atgoffaf yr Aelodau mai cyfle i holi’r Gweinidog yw hwn; nid yw’n gyfle i wneud areithiau hir.

Janet Finch-Saunders: I really welcome your statement today. We look forward to working together constructively, particularly on the areas where we have common agreement in principle. As a group, we wish to see a local government network from the community level up in order to deliver effectively for everyone in Wales. To that end, reforms to local government passed by the National Assembly for Wales must seek to have absolute transparency, democracy and accountability as their overriding principles.

Janet Finch-Saunders: Croesawaf eich datganiad heddiw’n fawr. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda’n gilydd yn adeiladol, yn enwedig yn y meysydd lle’r ydym yn cytuno mewn egwyddor. Fel grŵp, hoffem weld rhwydwaith llywodraeth leol o lefel gymunedol i fyny er mwyn cyflawni’n effeithiol ar gyfer pawb yng Nghymru. I’r perwyl hwnnw, rhaid ceisio sicrhau mai eglurder, democratiaeth ac atebolrwydd llwyr yw prif egwyddorion diwygiadau i lywodraeth leol a gânt eu pasio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

There is a great deal to be welcomed in the Minister’s proposals. The positives include provisions relating to the boundary commission. Reforms to the constitution and organisation of the Local Government Boundary Commission for Wales will, we hope, ensure that the decisions made by the commission will be more democratic, thus enhancing its legitimacy. Provisions relating to town and community councils are to be welcomed. In particular, boosting the ability of individuals and communities to access information should be welcomed. I am pleased to see that the Minister has embraced the principle and spirit of our amendments to the Local Government Byelaws (Wales) Bill in this legislative proposal.

Mae llawer iawn i’w groesawu yng nghynigion y Gweinidog. Mae’r pwyntiau cadarnhaol yn cynnwys darpariaethau sy’n ymwneud â’r comisiwn ffiniau. Bydd y diwygiadau i gyfansoddiad a threfniadaeth y Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru, gobeithiwn, yn sicrhau y bydd penderfyniadau’r comisiwn yn fwy democrataidd, a thrwy hynny ei wneud yn fwy dilys. Caiff darpariaethau’n ymwneud â chynghorau tref a chymuned eu croesawu. Yn benodol, dylid croesawu’r ffaith y rhoddid hwb i allu unigolion a chymunedau i gael gafael ar wybodaeth. Rwyf yn falch o weld bod y Gweinidog wedi croesawu egwyddor ac ysbryd ein diwygiadau i’r Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) yn y cynnig deddfwriaethol hwn.

It is fundamental that we have scrutiny at all levels. We have five layers of governance in Wales and it is fundamental that the appropriate level of scrutiny accompanies that. We share the belief that, for our democracy to work, elected representatives must be allowed to scrutinise effectively. I believe that the proposals in this legislation will go some way towards enhancing that. I welcome the inclusion of this on the face of the Bill rather than in guidance because there is a requirement that audit committees must reflect the political balance of an authority. We support the greater flexibility for democratic services committees. We have raised this in the Chamber and I thank you for your response. I have asked you how councils are now working with the democratic services committees, because that was a requirement in your Local Government (Wales) Measure—

Mae’n hanfodol inni gael craffu ar bob lefel. Mae gennym bum haen o lywodraethu yng Nghymru ac mae’n hanfodol cael craffu ar y lefel briodol i gyd-fynd â hynny. Rydym yn rhannu’r gred bod rhaid i gynrychiolwyr etholedig gael craffu’n effeithiol, er mwyn i’n democratiaeth weithio. Credaf y bydd y cynigion yn y ddeddfwriaeth hon yn mynd rywfaint o’r ffordd tuag at wella hynny. Rwyf yn croesawu’r ffaith y caiff hyn ei gynnwys ar wyneb y Bil yn hytrach nag mewn canllawiau oherwydd y gofyniad bod rhaid i bwyllgorau archwilio adlewyrchu cydbwysedd gwleidyddol yr awdurdod. Rydym yn cefnogi mwy o hyblygrwydd i bwyllgorau gwasanaethau democrataidd. Rydym wedi codi hyn yn y Siambr a diolchaf ichi am eich ymateb. Rwyf wedi gofyn i chi sut y mae cynghorau’n awr yn gweithio gyda’r pwyllgorau gwasanaethau democrataidd, gan fod hynny’n ofyniad yn eich Mesur Llywodraeth Leol (Cymru)—

The Presiding Officer: Order. Are you coming to a series of questions on the statement?

Y Llywydd: Trefn. A ydych yn cyrraedd cyfres o gwestiynau ar y datganiad?

Janet Finch-Saunders: Right—

Janet Finch-Saunders: Iawn—

The Presiding Officer: I mean it. This is your opportunity to question the Minister on his statement this afternoon.

Y Llywydd: Rwyf o ddifrif. Dyma eich cyfle i holi’r Gweinidog am ei ddatganiad brynhawn heddiw.

Janet Finch-Saunders: Right, okay. Well, we have met to discuss many aspects of this. We will scrutinise it when it comes to committee. I just want to welcome the statement and say that we will take our opportunity to scrutinise it. I have mentioned some of the positives and some of our concerns, but those will come to the fore during the committee stages.

Janet Finch-Saunders: Ie, iawn. Wel, rydym wedi cwrdd i drafod sawl agwedd ar hyn. Byddwn yn craffu arno pan ddaw gerbron y pwyllgor. Hoffwn groesawu’r datganiad a dweud y byddwn yn manteisio ar ein cyfle i graffu arno. Rwyf wedi crybwyll rhai o’r pwyntiau cadarnhaol a rhai o’n pryderon, ond daw’r rhain i’r amlwg yn ystod y camau pwyllgor.

Carl Sargeant: I am grateful for the Member’s support. I did not pick out any questions, but I am grateful for the Member’s contribution and look forward to her support during the committee stages.

Carl Sargeant: Rwyf yn ddiolchgar am gefnogaeth yr Aelodau. Ni sylwais ar unrhyw gwestiynau, ond rwyf yn ddiolchgar am gyfraniad yr Aelod ac yn edrych ymlaen at ei chefnogaeth yn ystod y camau pwyllgor.

Mike Hedges: I also welcome the Minister’s statement. I have three distinct questions. Would it be possible to promote the principal councils engaging in a review of community boundaries when new developments take place? I can think of a case between my constituency and Swansea West where there was a nicely delineated boundary, which was a stream. However, then an estate was built across it, which means that you change constituencies halfway along the estate and, because the stream has now been taken underground, you do not know when you are crossing the boundary. Therefore, can you suggest that people look at that? Secondly, I welcome the idea of appointing presiding members. As someone who was behind the appointment of the first local authority presiding officer in Wales, I think that it worked well and I think that it will work well. People who hold civic office have an awful lot of things to do and sometimes they are not the people most suited to chairing meetings. I think that it is very important that everyone who gets the chance to hold office has the opportunity to do so without having to chair council meetings.

Mike Hedges: Rwyf innau hefyd yn croesawu datganiad y Gweinidog. Mae gennyf dri chwestiwn penodol. A fyddai’n bosibl hybu’r prif gynghorau gymryd rhan mewn adolygiad o ffiniau cymunedol pan gynhelir datblygiadau newydd? Gallaf feddwl am achos rhwng fy etholaeth i a Gorllewin Abertawe lle’r oedd ffin wedi’i nodi’n daclus gan nant. Fodd bynnag, adeiladwyd stad ar ei thraws, sy’n golygu eich bod yn newid etholaethau hanner ffordd ar hyd y stad, a gan fod y nant bellach yn mynd o dan y ddaear, nid ydych yn gwybod pan fyddwch yn croesi’r ffin. Felly, a allwch awgrymu bod pobl yn edrych ar hynny? Yn ail, rwyf yn croesawu’r syniad o benodi aelodau llywyddu. Fel rhywun a oedd y tu ôl i benodi’r swyddog llywyddu cyntaf ar gyfer awdurdod lleol yng Nghymru, rwyf yn meddwl ei fod wedi gweithio’n dda, ac rwyf yn meddwl y bydd yn gweithio’n dda. Mae gan bobl sydd mewn swyddi dinesig lawer iawn o bethau i’w gwneud ac weithiau nid nhw yw’r bobl fwyaf addas i gadeirio cyfarfodydd. Credaf ei bod yn bwysig iawn bod pawb sy’n cael y cyfle i ddal swydd yn gallu gwneud hynny heb orfod cadeirio cyfarfodydd y cyngor.

Thirdly, would it be possible to set basic support levels for individual backbench councillors in local authorities—the minimum standard that you would expect?

Yn drydydd, a fyddai modd gosod lefelau cymorth sylfaenol i gynghorwyr unigol y meinciau cefn mewn awdurdodau lleol—y safon isaf y byddech yn ei disgwyl?

Carl Sargeant: I thank the Member for his knowledge and contribution. Of course, I would expect the new boundary commission to consider the local development plans of local authorities in order to assist in the construction of new boundaries. I mentioned watercourses and river boundaries as being part of that too; if development is to continue beyond the natural community boundary, that would need to be considered in the plans. I am grateful for the Member’s support for flexibility for local authorities to consider their position regarding the civic elements of the proposals and whether they should be incorporated within the main structure of the council. On the elements for democratic service reform, we made provision in the Local Government (Wales) Measure 2011 for democratic services to have support for backbench members. I have not considered in particular measuring the amount of support to which a member would be entitled, but I would expect the whole service to be flexible enough to react to members requiring and requesting further information that would support them in being a councillor. It is something that I will look at very closely.

Carl Sargeant: Diolch i’r Aelod am ei wybodaeth a’i gyfraniad. Wrth gwrs, byddwn yn disgwyl i’r comisiwn ffiniau newydd ystyried cynlluniau datblygu lleol awdurdodau lleol er mwyn eu cynorthwyo i lunio ffiniau newydd. Soniais fod cyrsiau dŵr a ffiniau afon yn rhan o hynny hefyd; os bwriedir i ddatblygiadau ymestyn y tu hwnt i ffin y gymuned naturiol, bydd angen ystyried hynny yn y cynlluniau. Rwyf yn ddiolchgar am gefnogaeth yr Aelod i roi hyblygrwydd i awdurdodau lleol ystyried eu sefyllfa o ran elfennau dinesig y cynigion a pha un a ddylent gael eu hymgorffori o fewn prif strwythur y cyngor. O ran yr elfennau ar gyfer diwygio gwasanaethau democrataidd, gwnaethom ddarpariaeth ym Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 i wasanaethau democrataidd roi cefnogaeth i aelodau meinciau cefn. Nid wyf wedi rhoi ystyriaeth benodol i fesur swm y cymorth y byddai gan aelod hawl i’w gael, ond byddwn yn disgwyl i’r gwasanaeth cyfan fod yn ddigon hyblyg i ymateb i aelodau sy’n mynnu ac yn gofyn am ragor o wybodaeth a fyddai’n eu cynorthwyo yn eu gwaith fel cynghorydd. Mae’n rhywbeth y byddaf yn edrych arno’n ofalus iawn.

Lindsay Whittle: Plaid Cymru has always been a party rooted in Welsh communities and we strongly support local decision making and local government. I am passionate about local government, as I have said in the Chamber before. Devolution should not stop at Cardiff and I welcome more powers for democratically-elected local authorities at all levels. In Wales, we are very fond of local choirs and this Bill is about the local government choir—hitting the right notes and ensuring that we have the best choristers.

Lindsay Whittle: Mae Plaid Cymru erioed wedi bod yn blaid sydd wedi’i gwreiddio yng nghymunedau Cymru ac rydym yn cefnogi llywodraeth leol yn gryf, yn ogystal â’r egwyddor y dylid gwneud penderfyniadau’n lleol. Rwyf yn angerddol ynglŷn â llywodraeth leol, fel yr wyf wedi ei ddweud yn y Siambr o’r blaen. Ni ddylai datganoli orffen yng Nghaerdydd a chroesawaf fwy o bwerau i awdurdodau lleol a etholwyd yn ddemocrataidd ar bob lefel. Yng Nghymru, rydym yn hoff iawn o gorau lleol ac mae’r Bil yn ymwneud â chôr llywodraeth leol—taro’r nodau cywir a sicrhau bod y cantorion gorau gennym.

Minister, will you be seeking more power and legislative competence over the conduct of local and Assembly elections? There is no control, for example, over the individual voter registration that will be with us shortly. I believe that that will disenfranchise many people in Wales. We already have too many homes in Wales that are not registered. Why do we not consider same-day voter registration?

Weinidog, a fyddwch yn ceisio mwy o rym a chymhwysedd deddfwriaethol dros y modd y cynhelir etholiadau lleol ac etholiadau’r Cynulliad? Nid oes rheolaeth, er enghraifft, dros y drefn a sefydlir cyn bo hir o gofrestru pleidleiswyr unigol. Credaf y bydd hynny’n difreinio llawer o bobl yng Nghymru. Mae gennym eisoes ormod o gartrefi yng Nghymru nad ydynt wedi’u cofrestru. Pam nad ydym yn ystyried cofrestru pleidleiswyr ar yr un diwrnod?

I am very disappointed that it is not a legal requirement that the chairs of scrutiny committees should be politically balanced. I would support any efforts to obtain that. Why have you not done that, please, Minister?

Rwyf yn siomedig iawn nad yw’n ofyniad cyfreithiol y dylai cadeiryddion pwyllgorau craffu fod yn wleidyddol gytbwys. Byddwn yn cefnogi unrhyw ymdrechion i sicrhau hynny. Pam nad ydych wedi gwneud hynny, os gwelwch yn dda, Weinidog?

So I am not too critical, I welcome the constant review of community boundaries, because that recognises the fact that Wales is changing, which is important. It also addresses Mike Hedges’s issue. Minister, will you also recognise that the best way of tackling the lack of democracy in Wales is to move to a system of proportional representation, based on the single transferrable vote? Will you also examine the issue of multi-member wards? When the boundary commission begins its next review, perhaps you could ask it to revisit that issue.

Felly, nid wyf yn rhy feirniadol. Rwyf yn croesawu’r adolygiad cyson o ffiniau cymunedol, gan fod hynny’n cydnabod y ffaith bod Cymru yn newid, sy’n bwysig. Mae hefyd yn ymdrin â mater Mike Hedges. Weinidog, a wnewch gydnabod hefyd mai’r ffordd orau o fynd i’r afael â’r diffyg democratiaeth yng Nghymru yw symud at system o gynrychiolaeth gyfrannol, yn seiliedig ar y bleidlais sengl drosglwyddadwy? A wnewch chi  hefyd edrych ar fater wardiau â sawl aelod? Pan fydd y comisiwn ffiniau yn dechrau ei adolygiad nesaf, efallai y gallech ofyn iddo ailedrych ar y mater hwnnw.

Carl Sargeant: I share some of the Member’s concerns around the political franchise and ownership of the decision-making process here in Wales. I would be grateful for his support with regard to the competence issue and the right and powers to decide on issues relating to the democratic process and voting systems here in Wales. It will no doubt come as no surprise to the Member with regard to the PR voting system that we do not agree on that. However, we should not shy away from having that discussion. The Member raises a very important issue around the political balance in committees. I would certainly be interested in hearing more from his party in terms of the process when this Bill goes through the committee stages. I want to seek as much consensus on that as possible.

Carl Sargeant: Rwyf yn rhannu rhai o bryderon yr Aelod ynglŷn ag etholfraint wleidyddol a pherchnogaeth y broses o wneud penderfyniadau yma yng Nghymru. Byddwn yn ddiolchgar am ei gefnogaeth o ran cymhwysedd a’r hawl a’r pwerau i benderfynu ar faterion sy’n ymwneud â’r broses ddemocrataidd a systemau pleidleisio yma yng Nghymru. Diau na fydd yn syndod i’r Aelod nad ydym yn cytuno ynglŷn â’r system cynrychiolaeth gyfrannol. Fodd bynnag, ni ddylem osgoi’r drafodaeth honno. Mae’r Aelod yn codi mater pwysig iawn ynghylch cydbwysedd gwleidyddol mewn pwyllgorau. Yn sicr, byddai gennyf ddiddordeb mewn clywed mwy gan ei blaid ynglŷn â’r broses pan fydd y Bil hwn yn mynd drwy’r camau pwyllgor. Rwyf am geisio cymaint o gonsensws ar hynny ag y bo modd.

3.15 p.m.

I do not have competence over direction for choirs in Wales, but we should embrace the local government family in giving powers to the most appropriate level of governance. That is why, in this Bill, I am seeking to support and enhance provision on the accountability of local, town and community councils.

Nid oes gennyf gymhwysedd dros gyfarwyddo corau yng Nghymru, ond dylem groesawu’r teulu llywodraeth leol trwy roi pwerau i’r lefel lywodraethu fwyaf priodol. Dyna pam, yn y Bil hwn, yr wyf yn ceisio cefnogi a gwella’r ddarpariaeth o ran atebolrwydd cynghorau lleol, cynghorau tref a chynghorau cymuned.

Peter Black: Although this Bill is fairly comprehensive, and I very much welcome the provisions within it, I ask the Minister to consider being a bit more ambitious about what he wants to do with it. In particular, to pick up on the Minister’s last point in relation to town and community councils, would he consider introducing a power of general competence for those councils to enable them to be true champions of the local community that they represent?

Peter Black: Er bod y Bil hwn yn weddol gynhwysfawr, a’m bod yn croesawu’r darpariaethau sydd ynddo’n fawr, gofynnaf i’r Gweinidog ystyried bod ychydig yn fwy uchelgeisiol yn yr hyn y mae am ei gyflawni. Yn benodol, gan gyfeirio at bwynt olaf y Gweinidog mewn perthynas â chynghorau tref a chymuned, a fyddai’n ystyried cyflwyno pŵer cymhwysedd cyffredinol i’r cynghorau hynny er mwyn eu galluogi i weithio mewn gwirionedd o blaid y gymuned leol y maent yn ei chynrychioli?

In relation to the previous contribution about proportional representation for local government, could the Minister confirm that, in his view, the Assembly does not have the legislative competence to alter the voting system for local government? Will he confirm that he will press the UK Government to obtain that competence even if he does not necessarily agree with me on the possible outcomes of having that power?

Ynglŷn â’r cyfraniad blaenorol am gynrychiolaeth gyfrannol i lywodraeth leol, a allai’r Gweinidog gadarnhau, yn ei farn ef, nad oes gan y Cynulliad gymhwysedd deddfwriaethol i newid y system bleidleisio ar gyfer llywodraeth leol? A wnaiff gadarnhau y bydd yn pwyso ar Lywodraeth y DU i gael y cymhwysedd hwnnw, hyd yn oed os nad yw o reidrwydd yn cytuno â mi ar ganlyniadau posibl cael y grym hwnnw?

The Bill does not include a legal requirement that the chairs of scrutiny committees be politically balanced, as has been pointed out by the previous contributor. Will the Minister reconsider that particular aspect?

Nid yw’r Mesur yn cynnwys gofyniad cyfreithiol i gael cydbwysedd gwleidyddol o ran cadeiryddion pwyllgorau craffu, fel y nododd y cyfrannwr blaenorol. A wnaiff y Gweinidog ailystyried yr agwedd benodol honno?

Will the Minister also look at the fact that the Bill contains no requirement for town and community councils to promote elections or publish information regarding the results of elections? In particular, although there is a long list of matters that a town and community council must publicise electronically, there is no reference to the declarations of interest of its own members. Will the Minister consider incorporating that in the Bill and maybe making it a provision in relation to principal councils as well? Some councils put that information on the net, but, with others, you have to traipse over to some dark corner of a town hall, miles from where you live, to find out what your local councillor has an interest in, in order to hold them to account.

A wnaiff y Gweinidog hefyd edrych ar y ffaith nad yw’r Bil yn cynnwys dim gofyniad i gynghorau tref a chymuned hyrwyddo etholiadau na chyhoeddi gwybodaeth am ganlyniadau etholiadau? Yn benodol, er bod rhestr hir o faterion y mae’n rhaid i gyngor tref a chymuned eu cyhoeddi’n electronig, ni chyfeirir at ddatganiadau buddiannau ei aelodau ei hun. A wnaiff y Gweinidog ystyried cynnwys hynny yn y Bil ac efallai ei wneud yn ddarpariaeth ar gyfer prif gynghorau hefyd? Mae rhai cynghorau yn rhoi’r wybodaeth ar y we, ond, gydag eraill, rhaid i chi ymlwybro i ryw gornel dywyll o neuadd y dref, filltiroedd o’r man lle’r ydych yn byw, i gael gwybod beth yw buddiannau eich cynghorydd lleol, er mwyn ei ddal i gyfrif.

Carl Sargeant: The Member also raises some important issues. The power of wellbeing for town and community councils has been introduced, but enabling those councils to do more for the democratic process, in agreement with local authorities and the Welsh Government, is something that I am keen to explore further to find the most appropriate route for the delivery of services.

Carl Sargeant: Mae’r Aelod hefyd yn codi rhai materion pwysig. Cyflwynwyd pŵer llesiant i gynghorau tref a chymuned, ond rwyf yn awyddus i archwilio ymhellach i’r posibilrwydd o alluogi’r cynghorau hynny i wneud mwy ar gyfer y broses ddemocrataidd, drwy gytundeb ag awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru, er mwyn dod o hyd i’r llwybr mwyaf priodol ar gyfer darparu gwasanaethau.

The issue of town and community councils being web-enabled is ambitious, I believe. It is not the fault of town and community councils or that they do not want to be more open and transparent, but sometimes it is about capacity. We have some very small councils, and I hope that we can enable their IT provision to come into the twenty-first century. Alongside that, we may be able to issue guidance on what is expected of town and community councils in respect of IT provision and content.

Credaf ei fod yn syniad uchelgeisiol i roi gwybodaeth cynghorau tref a chymuned ar y We. Nid oes bai ar gynghorau tref a chymuned ac nid ydynt yn erbyn bod yn fwy agored a thryloyw. Weithiau mae’n ymwneud â’r ffaith nad oes digon o bobl ganddynt. Mae gennym rai cynghorau bach iawn, a gobeithiaf y gallwn eu galluogi i ddod â’u darpariaeth TG i’r unfed ganrif ar hugain. Ochr yn ochr â hynny, mae’n bosibl y gallwn gyhoeddi canllawiau ar yr hyn a ddisgwylir gan gynghorau tref a chymuned mewn perthynas â darpariaeth a chynnwys TG.

I share the Member’s concern about declarations of interest. It is extremely important that members of the public fully understand what their elected members stand for and what they are involved in, by way of a declaration. Of course, when a candidate stands and serves as an independent member, it would be much better if they were to provide the full details of their political affiliation through a declaration of interest, as appropriate.

Rwyf yn rhannu pryder yr Aelod ynglŷn â

datganiadau buddiannau. Mae’n eithriadol o bwysig bod aelodau’r cyhoedd yn deall yn llawn yr hyn y mae eu haelodau etholedig yn ei gefnogi a’r hyn y maent yn cymryd rhan ynddo, drwy gyfrwng datganiad. Wrth gwrs, pan fydd ymgeisydd yn sefyll ac yn gwasanaethu fel aelod annibynnol, byddai’n llawer gwell pe byddai’n darparu manylion llawn ei ymlyniad gwleidyddol drwy ddatganiad buddiannau, fel y bo’n briodol.

Julie Morgan: I have two questions. This Bill will improve democratic processes and give additional skills and more opportunities to councillors. Is there any chance of using it as an opportunity to improve the diversity of candidates, so that councillors better represent the communities where they stand? Has the Minister given any consideration to the democratic and accountability issues related to the city regions?

Julie Morgan: Mae gennyf ddau gwestiwn. Bydd y Mesur hwn yn gwella prosesau democrataidd ac yn rhoi sgiliau ychwanegol a mwy o gyfleoedd i gynghorwyr. A oes unrhyw obaith o’i ddefnyddio fel cyfle i wella amrywiaeth ymgeiswyr, er mwyn i gynghorwyr gynrychioli’r cymunedau lle maent yn sefyll yn well? A yw’r Gweinidog wedi rhoi unrhyw ystyriaeth i’r materion democrataidd ac atebolrwydd sy’n gysylltiedig â’r dinas-ranbarthau?

Carl Sargeant: I thank the Member for her questions. It is important to recognise that, while this Bill does not have much content as a means of exploring opportunities for diversity, the Local Government (Wales) Measure 2011 did. That is why this is a tidying-up exercise for the local government Measure. The issue of encouraging and enabling different types of people to become councillors is a really important part of the Measure, as is the ability to change meeting times, the ability to hold meetings using web links, and the importance of childcare provision, et cetera. That is all part of the landscape. We know that the majority of councils within Wales—and, I would go as far as to say the majority of those within the UK—are made up of white, retired males over the age of 60. I hope that we can help to change that whole dimension by taking this issue forward.

Carl Sargeant: Diolch i’r Aelod am ei chwestiynau. Mae’n bwysig cydnabod nad yw’r Bil hwn yn cynnwys llawer o ddarpariaethau i archwilio cyfleoedd ar gyfer amrywiaeth, ond bod Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 yn cynnwys hynny. Dyna pam mai mater o dacluso’r Mesur llywodraeth leol yw hyn. Mae’r mater o annog a galluogi gwahanol fathau o bobl i ddod yn gynghorwyr yn rhan bwysig iawn o’r Mesur, yn ogystal â’r gallu i newid amseroedd cyfarfodydd, y gallu i ddefnyddio dolenni ar y we i gynnal cyfarfodydd, a phwysigrwydd darpariaeth gofal plant ac ati. Mae hynny i gyd yn rhan o’r drafodaeth. Rydym yn gwybod mai dynion gwyn wedi ymddeol dros 60 oed yw aelodau’r rhan fwyaf o gynghorau yng Nghymru—a, byddwn yn mynd cyn belled â dweud y rhan fwyaf o’r rheini yn y DU. Gobeithiaf y gallwn helpu i newid y dimensiwn cyfan drwy fwrw ymlaen â’r mater hwn.

The second point that the Member raised was about—?

Yr ail bwynt a gododd yr Aelod oedd—?

Julie Morgan: City regions.

Julie Morgan: Dinas-ranbarthau.

Carl Sargeant: I am grateful for that reminder. The governance arrangements for city regions are still very unclear, and we are trying to fully understand the role of the city region. I am working very closely on this with the Minister for Business, Enterprise, Technology and Science. There is no statutory function within the Welsh Government currently in relation to city regions, but I hope that they will be able to complement the current structures of regional operation. Therefore, there is still work to be done on the governance arrangements for that. However, I would not want to get lost in the issue of governance arrangements for city regions, because my view is that elected members are currently within the governance structure that exists for local government.

Carl Sargeant: Diolch am fy atgoffa. Mae trefniadau llywodraethu dinas-ranbarthau’n dal i fod yn aneglur iawn, ac rydym yn ceisio deall yn llawn beth yw swyddogaeth y ddinas-ranbarth. Rwyf yn gweithio’n agos iawn ar hyn gyda’r Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth. Nid oes unrhyw swyddogaeth statudol o fewn Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd mewn perthynas â dinas-ranbarthau, ond gobeithiaf y gallant ategu’r strwythurau rhanbarthol presennol. Felly, mae gwaith i’w wneud ar y trefniadau llywodraethu yn hynny o beth. Fodd bynnag, ni hoffwn fynd ar goll yn y trefniadau llywodraethu ar gyfer dinas-ranbarthau, oherwydd bod y strwythur llywodraethu sy’n bodoli ar gyfer llywodraeth leol, yn fy marn i, yn berthnasol i aelodau etholedig ar hyn o bryd.

The Presiding Officer: Item 4, a statement by the Minister for Business, Enterprise, Technology and Science giving an update on enterprise zones, and item 5, a statement by the First Minister on the Welsh Government’s response to the Commission on Devolution in Wales, have been withdrawn.

Y Llywydd: Mae eitem 4, datganiad gan y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ardaloedd menter, ac eitem 5, datganiad gan y Prif Weinidog ar ymateb Llywodraeth Cymru i’r Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru, wedi cael eu tynnu’n ôl.

Adroddiad Blynyddol Datblygu Cynaliadwy
The Sustainable Development Annual Report

Y Cofnod

Y Llywydd: Rwyf wedi dethol gwelliannau 1, 2, 3, 4 a 5 yn enw Aled Roberts, a gwelliannau 6, 7, 8, 9, 10 ac 11 yn enw William Graham.

The Presiding Officer: I have selected amendments 1, 2, 3, 4 and 5 in the name of Aled Roberts, and amendments 6, 7, 8, 9, 10 and 11 in the name of William Graham.

Cynnig NDM5102 Jane Hutt

Motion NDM5102 Jane Hutt

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

To propose that the National Assembly for Wales:

Yn nodi cynnydd a wnaed mewn perthynas â datblygu cynaliadwy yn 2011-12, fel yr amlinellir yn Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Cymru ar y Cynllun Datblygu Cynaliadwy, a osodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 20 Tachwedd 2012.

Notes the progress made on sustainable development in 2011-12, as set out in the Welsh Government’s Annual Report of the Sustainable Development Scheme, which was laid before the National Assembly for Wales on 20 November 2012.

The Minister for Environment and Sustainable Development (John Griffiths): I move the motion

Y Gweinidog Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy (John Griffiths): Cynigiaf y cynnig

Daeth y Dirprwy Lywydd i’r Gadair am 3.22 p.m.
The Deputy Presiding Officer took the Chair at 3.22 p.m.

Since the Government of Wales Act 1998, which established the National Assembly for Wales, put in place a duty to have a scheme setting out how it proposed to promote sustainable development, it has become an integral part of our governance in Wales. The duty, which since the subsequent Government of Wales Act 2006 falls to the Welsh Ministers, is one that we as a Welsh Government have fully embraced. In doing so, we have committed to going further than the current duty, by aiming to have sustainable development as our central organising principle at the heart of everything that we do. I am grateful that the report, including the commentary from the commissioner for sustainable futures, has been welcomed by Members, and I accept amendment 1 to the motion.

Ers i Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998, a sefydlodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, sefydlu dyletswydd i gael cynllun sy’n nodi sut yr oedd yn bwriadu hyrwyddo datblygu cynaliadwy, mae wedi dod yn rhan annatod o’n llywodraethu yng Nghymru. Mae’r ddyletswydd, sydd ers Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn perthyn i Weinidogion Cymru, yn un yr ydym fel Llywodraeth Cymru wedi ei chroesawu’n llawn. Wrth wneud hynny, rydym wedi ymrwymo i fynd ymhellach na’r ddyletswydd bresennol, drwy anelu at sicrhau bod datblygu cynaliadwy’n egwyddor drefnu ganolog wrth wraidd popeth a wnawn. Rwy’n ddiolchgar bod yr adroddiad, gan gynnwys y sylwadau gan y comisiynydd ar gyfer dyfodol cynaliadwy, wedi ei groesawu gan Aelodau, ac rwy’n derbyn gwelliant 1 i’r cynnig.

This report summarises how, in the financial year 2011-12, the proposals of the sustainable development scheme have been implemented. I therefore present it to Members. In doing so, I wish to draw Members’ attention to the key elements of the report. It has been structured to reflect the contents of the current sustainable development scheme, 'One Wales: One Planet’.  Since 2009, when the scheme was published, our aims as a Government have, of course, had to adapt to the tough times that we are now facing. However, the challenges that we face also emphasise more strongly the opportunities and the importance of planning for the long term. Delivering against our priorities with tighter budgets also emphasises the need to take an integrated approach. Both, of course, are key sustainable development principles.

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi sut, yn y flwyddyn ariannol 2011-12, mae cynigion y cynllun datblygu cynaliadwy wedi cael eu gweithredu. Rwyf felly’n ei gyflwyno i Aelodau. Wrth wneud hynny, hoffwn dynnu sylw’r Aelodau at elfennau allweddol yr adroddiad. Mae wedi ei strwythuro i adlewyrchu cynnwys y cynllun datblygu cynaliadwy presennol, 'Cymru’n Un: Cenedl Un Blaned’. Ers 2009, pan gyhoeddwyd y cynllun, mae ein hamcanion fel Llywodraeth, wrth gwrs, wedi gorfod addasu i’r dyddiau dyrys sy’n ein hwynebu yn awr. Fodd bynnag, mae’r heriau sy’n ein hwynebu hefyd yn pwysleisio’n gryfach y cyfleoedd a phwysigrwydd cynllunio ar gyfer y tymor hir. Mae cyflawni yn erbyn ein blaenoriaethau gyda chyllidebau tynnach hefyd yn pwysleisio’r angen i fabwysiadu dulliau integredig. Mae’r rhain ill dau, wrth gwrs, yn egwyddorion datblygu cynaliadwy allweddol.

As a Government, we remain committed to taking a long-term approach and to finding the best development path for Wales that will improve the lives of the Welsh people. That is a key reason why we are fully committed to sustainable development as our central organising principle, and why we will use it as a framework through which we drive and ensure delivery against our priorities. This year’s report updates on progress from across the Welsh Government with respect to the sustainable development scheme. There is much that we are doing and continue to do to promote sustainable development. The report does not feature every example that we could have included—a point made by Peter Davies, the commissioner for sustainable futures—but it does reflect the range of activities and summarises progress within the time frame. We are always happy to improve its content and provide more detail where necessary, and therefore have no objection to amendment 2. It is important to highlight that, given our commitment to SD as our central organising principle, this report should be seen in tandem with our programme for government reporting.

Fel Llywodraeth, rydym yn parhau’n ymrwymedig i gymryd ymagwedd hirdymor ac i ddod o hyd i’r llwybr datblygu gorau i Gymru a fydd yn gwella bywydau pobl Cymru. Mae hynny’n rheswm allweddol pam yr ydym wedi ymrwymo’n llwyr i ddatblygu cynaliadwy fel egwyddor drefnu ganolog, a pham y byddwn yn ei ddefnyddio fel fframwaith i sbarduno a sicrhau cyflawniad yn erbyn ein blaenoriaethau. Mae adroddiad eleni’n rhoi diweddariadau ar gynnydd ar draws Llywodraeth Cymru o ran y cynllun datblygu cynaliadwy. Mae llawer yr ydym yn ei wneud ac yn parhau i’w wneud i hyrwyddo datblygu cynaliadwy. Nid yw’r adroddiad yn cynnwys pob enghraifft y gallem fod wedi’i chynnwys—pwynt a wnaethpwyd gan Peter Davies, y comisiynydd dyfodol cynaliadwy—ond mae’n adlewyrchu’r ystod o weithgareddau ac mae’n crynhoi’r cynnydd o fewn y ffrâm amser. Rydym bob amser yn hapus i wella ei gynnwys a rhoi mwy o fanylion lle bo eu hangen, ac felly nid oes gwrthwynebiad i welliant 2. Mae’n bwysig tynnu sylw at y ffaith, ac ystyried ein hymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy fel ein hegwyddor drefnu ganolog, y dylai’r adroddiad hwn gael ei ystyried ar y cyd â’n rhaglen ar gyfer adrodd llywodraeth.

I mentioned the views of Peter Davies, the commissioner for sustainable futures, who has provided his independent views against the progress of Welsh Government. I am grateful to Peter for his insights and recommendations to improve our work and the reporting process itself. We have taken on board much of his advice in this year’s report and will look for ways to improve this process on an ongoing basis. I hope that Members recognise the value of the commentary and the suggestions that he has made to strengthen our current commitment to SD. We will continue to pay close attention to the commissioner’s commentary and look for ways to build on his recommendations, where possible. The commissioner has highlighted that, in some instances, we have not put enough emphasis on the sustainable outcomes resulting from Welsh Government initiatives. I am keen to champion this good practice and therefore welcome amendment 3.

Soniais am farn Peter Davies, comisiynydd dyfodol cynaliadwy, sydd wedi rhoi ei farn annibynnol yn erbyn cynnydd Llywodraeth Cymru. Rwy’n ddiolchgar i Peter am ei dreiddgarwch a’i argymhellion i wella ein gwaith a’r broses adrodd ei hun. Rydym wedi ystyried llawer o’i gyngor yn adroddiad eleni, a byddwn yn chwilio am ffyrdd i wella’r broses hon yn barhaus. Rwy’n gobeithio bod yr Aelodau’n cydnabod gwerth y sylwadau a’r awgrymiadau y mae wedi eu gwneud i gryfhau ein hymrwymiad presennol i ddatblygu cynaliadwy. Byddwn yn parhau i roi sylw agos i sylwadau’r comisiynydd a chwilio am ffyrdd i adeiladu ar ei argymhellion, lle bo hynny’n bosibl. Mae’r comisiynydd wedi tynnu sylw at y ffaith nad ydym, mewn rhai achosion, wedi rhoi digon o bwyslais ar ganlyniadau cynaliadwy sy’n deillio o fentrau Llywodraeth Cymru. Rwy’n awyddus i hyrwyddo’r arfer da hwn ac felly rwyf yn croesawu gwelliant 3.

We are putting in place a range of measures that will help us to increase action towards a more sustainable Wales. Amendments 4 and 5 recognise much of the good work done through the Arbed programme, our support of small-scale renewable energy projects, integrated public transport and the electrification of the Great Western main line and Valleys lines. I am happy to support these amendments.

Rydym yn sefydlu ystod o fesurau a fydd yn ein helpu i wneud mwy i sicrhau Cymru fwy cynaliadwy. Mae gwelliannau 4 a 5 yn cydnabod llawer o’r gwaith da a wnaed drwy’r rhaglen Arbed, ein cefnogaeth i brosiectau ynni adnewyddadwy ar raddfa fach, trafnidiaeth gyhoeddus integredig a thrydanu prif lein y Great Western a rheilffyrdd y Cymoedd. Rwyf yn hapus i gefnogi’r gwelliannau hyn.

Members may recall our debate earlier this year on the independent review of the SD scheme carried out by PricewaterhouseCoopers. I promised to provide an update in this year’s report on how we are responding to its recommendations. A number of the steps that PwC has suggested are ones that we have been able to progress quickly, such as the strengthening of the alignment of sustainable development with the programme for government, the design of the delivering results principles used by policies and programmes, reinforcing good practice, including sustainable development as a central organising principle, and the work of the Welsh Government with the public engagement Wales group to improve the standards and extent of public engagement through policy development and service delivery.

Efallai y bydd aelodau’n cofio ein dadl yn gynharach eleni ar yr adolygiad annibynnol o’r cynllun Datblygu Cynaliadwy a gynhaliwyd gan PricewaterhouseCoopers. Addewais roi’r wybodaeth ddiweddaraf yn adroddiad eleni ar sut  yr ydym yn ymateb i’w argymhellion. Mae nifer o’r camau y mae PwC wedi’u hawgrymu yn rhai yr ydym wedi gallu eu rhoi ar waith yn gyflym, megis sicrhau bod datblygu cynaliadwy’n cyd-fynd yn well â’r rhaglen lywodraethu, dylunio’r egwyddorion o ran cyflwyno canlyniadau a ddefnyddir gan bolisïau a rhaglenni, atgyfnerthu arfer da, cynnwys datblygu cynaliadwy fel egwyddor drefnu ganolog, a gwaith Llywodraeth Cymru â grŵp ymgysylltu â’r cyhoedd Cymru i wella safonau ymgysylltu â’r cyhoedd, ac i ba raddau y’i gwneir, drwy ddatblygu polisïau a chyflenwi gwasanaethau.

Other recommendations will lead to changes, but over a longer period of time. This will focus on a continued process of improvement that can be implemented at a more gradual pace.

Bydd argymhellion eraill yn arwain at newidiadau, ond dros gyfnod hwy. Bydd hyn yn canolbwyntio ar broses barhaus o welliant y gellir ei gweithredu’n fwy graddol.

I am pleased that we have been able to take significant action in this short period of time, as highlighted by the commissioner for sustainable futures. The annual report provides an important opportunity to take stock and assess the performance of the Welsh Government in relation to SD. Having the right long-term measures of progress is crucial to this. Our SD indicators feature throughout the report and show the key trends in Wales. When using indicators, it is important to look at the overall picture that is emerging rather than hone in on a particular aspect. For Wales, that picture is undeniably positive, but I appreciate that we need to monitor carefully the indicators that are not moving in the direction that we would want.

Rwy’n falch ein bod wedi gallu cymryd camau sylweddol yn y cyfnod byr hwn, fel yr amlygwyd gan y comisiynydd dyfodol cynaliadwy. Mae’r adroddiad blynyddol yn rhoi cyfle pwysig i bwyso a mesur ac asesu perfformiad Llywodraeth Cymru mewn perthynas â datblygu cynaliadwy. Mae cael y mesurau cynnydd hirdymor cywir yn hanfodol i hyn. Mae ein dangosyddion datblygu cynaliadwy yn amlwg drwy gydol yr adroddiad ac yn dangos y tueddiadau allweddol yng Nghymru. Wrth ddefnyddio dangosyddion, mae’n bwysig edrych ar y darlun cyffredinol sy’n dod i’r amlwg yn hytrach na chanolbwyntio ar un agwedd benodol. Yng Nghymru, mae’r llun yn ddiamheuaeth yn un cadarnhaol, ond gwerthfawrogaf fod angen inni fonitro’n ofalus y dangosyddion nad ydynt yn symud i’r cyfeiriad y byddem yn ei ddymuno.

The current set of SD indicators that we use has been in the same format since 2008. I am happy with many of the indicators that we use, but I think that it is right that we take stock of what is appropriate in providing a clear sense of progress. They should also be able to take into account our future plans for legislation on sustainable development. As a result, we will be consulting on our indicators next year. For those reasons, I do not believe that it is appropriate to accept amendments 6, 7, 8 and 9.

Mae’r set gyfredol o ddangosyddion datblygu cynaliadwy yr ydym yn ei defnyddio wedi bod ar yr un fformat ers 2008. Rwy’n hapus gyda llawer o’r dangosyddion yr ydym yn eu defnyddio, ond credaf ei bod yn briodol i ni bwyso a mesur yr hyn sy’n briodol o ran darparu ymdeimlad clir o gynnydd. Dylent hefyd allu ystyried ein cynlluniau i’r dyfodol ar gyfer deddfwriaeth ar ddatblygu cynaliadwy. O ganlyniad, byddwn yn ymgynghori ar ein dangosyddion y flwyddyn nesaf. Am y rhesymau hynny, ni chredaf ei bod yn briodol derbyn gwelliannau 6, 7, 8 a 9.

Much of the report focuses on how the Welsh Government is implementing sustainable development in its external activities. We can look to the programme for government in demonstrating how we are looking to the longer term in the decisions that we make now. However, it is equally important that we show that we are delivering sustainable development in our everyday activities.

Mae llawer o’r adroddiad yn canolbwyntio ar sut y mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu datblygu cynaliadwy yn eu gweithgareddau allanol. Gallwn droi at y rhaglen lywodraethu i ddangos sut yr ydym yn edrych at y tymor hwy yn y penderfyniadau a wnawn yn awr. Fodd bynnag, mae’r un mor bwysig ein bod yn dangos ein bod yn sicrhau datblygu cynaliadwy yn ein gweithgareddau bob dydd.

3.30 p.m.

We started this type of integrated reporting last year, looking just at the environmental performance and energy efficiency of the Welsh Government’s estate. A separate report on the state of the estate was published earlier this month, and it goes into more detail, which I know that Members will find interesting. Our own update highlights a broader range of activities, reflecting the other key elements of sustainable development. This approach reflected earlier suggestions from the commissioner, and we are happy to look at how we can improve this process. The commissioner has this year made several helpful recommendations, and we will work with colleagues to see how these can be taken on. On that basis, I support amendments 10 and 11.

Dechreusom y math hwn o adrodd integredig y llynedd, gan edrych ar berfformiad amgylcheddol ac effeithlonrwydd ynni ystâd Llywodraeth Cymru yn unig. Cyhoeddwyd adroddiad ar wahân ar gyflwr yr ystâd yn gynharach y mis hwn, ac mae’n rhoi mwy o fanylion; gwn y bydd Aelodau’n ei gael yn ddiddorol. Mae ein diweddariad yn tynnu sylw at ystod ehangach o weithgareddau, gan adlewyrchu’r elfennau allweddol eraill ar ddatblygu cynaliadwy. Roedd y dulliau hyn yn adlewyrchu awgrymiadau cynharach gan y comisiynydd, ac rydym yn hapus i edrych ar sut y gallwn wella’r broses hon. Mae’r comisiynydd eleni wedi gwneud llawer o argymhellion defnyddiol, a byddwn yn gweithio gyda chydweithwyr i weld sut y gellir ystyried y rhain. Ar y sail honno, rwyf yn cefnogi gwelliannau 10 a 11.

I started this afternoon by highlighting the importance that we place on our sustainable development duty and our commitment to seeing it progressed in the work of the Welsh Government. I am grateful that Members from all sides of the Assembly have shared that commitment. This year’s report builds on the good work that we have demonstrated in fulfilling our sustainable development duty. We remain committed to sustainable development as a principle that drives all our work. The report attempts to capture this, and I very much look forward to hearing Members’ views.

Dechreuais brynhawn heddiw trwy dynnu sylw at y pwysigrwydd a rown i’n dyletswydd ym maes datblygu cynaliadwy a’n hymrwymiad i’w weithredu yng ngwaith Llywodraeth Cymru. Rwy’n ddiolchgar bod Aelodau o bob ochr i’r Cynulliad wedi rhannu’r ymrwymiad hwnnw. Mae adroddiad eleni’n adeiladu ar y gwaith da yr ydym wedi’i ddangos wrth gyflawni ein dyletswydd datblygu cynaliadwy. Rydym yn dal i fod yn ymrwymedig i ddatblygu cynaliadwy fel egwyddor sy’n sail i’n holl waith. Mae’r adroddiad yn ceisio crynhoi hyn, ac rwyf yn edrych ymlaen yn fawr at glywed barn yr Aelodau.

Gwelliant 1—Aled Roberts

Amendment 1—Aled Roberts

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Add as a new point at the end of motion:

Yn croesawu’r ffaith bod Adroddiad Blynyddol y Cynllun Datblygu Cynaliadwy wedi’i gyhoeddi, ac yn arbennig sylwadau’r Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy.  

Welcomes the publication of the Annual Report of the Sustainable Development Scheme, in particular the commentary by the Sustainable Futures Commissioner.

Gwelliant 2—Aled Roberts

Amendment 2—Aled Roberts

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Add as a new point at the end of motion:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i roi argymhellion y Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy ar waith, er mwyn sicrhau y rhoddir digon o sylw i feysydd fel amaethyddiaeth, diogelu’r cyflenwad bwyd a thwristiaeth yn y dyfodol.

Calls on the Welsh Government to enact the recommendations of the Sustainable Futures Commissioner to ensure that sufficient attention is given to areas such as agriculture, food security and tourism in the future.

Gwelliant 3—Aled Roberts

Amendment 3—Aled Roberts

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Add as a new point at the end of motion:

Yn nodi beirniadaeth y Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy fod 'rhai rhannau o’r adroddiad i’w gweld yn hyrwyddo arian a ddyrennir ac a werir ar gynlluniau yn hytrach na hyrwyddo’r canlyniadau a’r manteision i gynaliadwyedd sy’n deillio o’r cynlluniau hynny’, ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i ailystyried y modd y mae’n asesu llwyddiant rhaglenni Llywodraeth Cymru ar draws pob adran, yn seiliedig ar ganlyniadau yn hytrach nag ar fewnbwn.

Notes the criticism of the Sustainable Futures Commissioner 'that the report, seems to be championing money allocated and spent on initiatives, rather than championing the sustainable outcomes and benefits derived from those initiatives’ and calls on the Welsh Government to reconsider the way it assesses the success of Welsh Government programmes across all departments, based on outcomes rather than inputs.

Gwelliant 4—Aled Roberts

Amendment 4—Aled Roberts

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Add as a new point at the end of motion:

Yn credu y bydd Llywodraeth Cymru yn gwneud mwy o gynnydd at Gymru gynaliadwy os gwnaiff sicrhau bod mwy o’r canlynol ar gael:

Believes the Welsh Government will make further progress towards a sustainable Wales if it increases the availability of:

a) rhaglenni effeithlonrwydd ynni cartref fel Arbed;

a) home energy efficiency programmes such as Arbed;

b) rhaglenni sy’n annog cymunedau i fuddsoddi mewn prosiectau ynni adnewyddadwy graddfa fach fel trydan dŵr; ac

b) programmes to encourage communities to invest in small-scale renewable energy projects such as hydro-electricity; and

c) trafnidiaeth gyhoeddus integredig.

c) integrated public transport.

Gwelliant 5—Aled Roberts

Amendment 5—Aled Roberts

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Add as a new point at the end of motion:

Yn croesawu ymrwymiad Llywodraeth y DU i drydanu, a’r effaith gadarnhaol y bydd hyn yn ei chael ar leihau allyriadau CO2 Cymru.

Welcomes the UK Government’s commitment to electrification and the positive effect this will have on reducing Wales’ CO2 emissions.

William Powell: I move amendments 1, 2, 3, 4 and 5 in the name of Aled Roberts. I thank the Minister for Environment and Sustainable Development for showing himself to be in listening mode by embracing all those amendments.

William Powell: Cynigiaf welliannau 1, 2, 3, 4 a 5 yn enw Aled Roberts. Diolchaf i’r Gweinidog Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy am ddangos ei fod yn barod i wrando drwy groesawu pob un o’r gwelliannau hynny.

How Wales intends to develop sustainability is a critical question, which we must all address if we are to build a successful and long-term economy that makes the most of our strengths, but is also not too dependent on variables that are beyond our immediate control. For sustainable development to take root as the central organising principle through which families plan, companies operate and legislatures govern, we need to bring about a sea change in how we engage with our environment and in how we behave with one another. This is not the kind of change that we can expect to see overnight, but the kind that we continue to make in small, incremental steps as we improve our situation year on year. It is for this reason that I welcome the report and the steps that are shown to have gone in the right direction this year, although, as the Minister has conceded, in some cases, there is room for us to accelerate and to do more.

Mae sut y mae Cymru yn bwriadu datblygu cynaliadwyedd yn gwestiwn allweddol, y mae’n rhaid i ni i gyd ei ateb os ydym am adeiladu economi lwyddiannus a hirdymor sy’n gwneud y mwyaf o’n cryfderau, ond heb fod yn rhy ddibynnol ar newidynnau sydd y tu hwnt i’n rheolaeth uniongyrchol. Er mwyn i ddatblygu cynaliadwy wreiddio fel yr egwyddor drefnu ganolog a ddefnyddir gan deuluoedd i gynllunio, gan gwmnïau i weithredu a gan ddeddfwrfeydd i lywodraethu, mae angen i ni sicrhau newid mawr yn y ffordd yr ydym yn ymgysylltu â’n hamgylchedd ac yn ein hymddygiad gyda’n gilydd. Nid yw hwn y math o newid y gallwn ddisgwyl ei weld dros nos, ond y math yr ydym yn parhau i’w wneud mewn camau bach, cynyddol wrth i ni wella ein sefyllfa flwyddyn ar ôl blwyddyn. Dyma pam yr wyf yn croesawu’r adroddiad a’r camau y dangosir eu bod wedi mynd i’r cyfeiriad cywir eleni, er bod lle i ni gyflymu a gwneud mwy mewn rhai achosion, fel y mae’r Gweinidog eisoes wedi cyfaddef.

For this to be successful, the Welsh Government must be fully honest and fully transparent as to what progress, if any, has been made in any particular indicated area. While all parties here will act to ensure that the Welsh Government is held to account, I wish to pay particular tribute to Peter Davies, our Commissioner for Sustainable Futures, for the fine work that he has already undertaken as the Government’s critical friend, and for the important commentary that was referred to in the Minister’s address. In doing this, Peter Davies highlights what has been a success, as well as those areas that have been a disappointment over the past year. He makes several valuable suggestions as to how future reports can be further improved. In particular, he draws attention to the Government’s apparent tendencies to cherry-pick data for best results, and also to the apparent disconnect between the focus on money spent and outcomes achieved. When dealing with such issues, there is always a tendency to think that the more money we spend, the better results we get. Unfortunately, this is often not the case when it comes to sustainable development.

Er mwyn i hyn fod yn llwyddiannus, rhaid i Lywodraeth Cymru fod yn gwbl onest a thryloyw ynghylch pa gynnydd, os oes cynnydd o gwbl, sydd wedi’i wneud mewn unrhyw faes penodol a nodir. Er y bydd pob plaid yma’n gweithredu i sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn cael ei dwyn i gyfrif, hoffwn dalu teyrnged arbennig i Peter Davies, ein Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy, am y gwaith gwych y mae eisoes wedi’i wneud fel cyfaill beirniadol y Llywodraeth, ac am y sylwadau pwysig y cyfeiriwyd atynt yn anerchiad y Gweinidog. Wrth wneud hyn, mae Peter Davies yn tynnu sylw at yr hyn sydd wedi bod yn llwyddiant, yn ogystal â’r meysydd hynny sydd wedi bod yn siom dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae’n gwneud llawer o awgrymiadau gwerthfawr ar sut y gellir gwella ymhellach adroddiadau yn y dyfodol. Yn benodol, mae’n tynnu sylw at dueddiadau ymddangosiadol y Llywodraeth i ddewis a dethol data i roi’r canlyniadau gorau, a hefyd at y diffyg cysylltiad ymddangosiadol rhwng y ffocws ar yr arian a wariwyd a’r canlyniadau a gyflawnwyd. Wrth ddelio â materion o’r fath, ceir tuedd bob amser i feddwl mai po fwyaf o arian a wariwn, y gorau fydd y canlyniadau a gawn. Yn anffodus, yn aml ni fydd hyn yn wir ym maes datblygu cynaliadwy.

Our focus when measuring accomplishments should be placed more on outcomes. We must pin down precisely what has been achieved and what specific gains we expect to make. Simply throwing money at the problem cannot work in isolation. I would be grateful if the Minister could outline what specific changes he envisages for future reports, to ensure that sufficient attention is given to areas such as agriculture and food security, which is flagged up in one of the amendments that he has kindly supported. Both these areas are noted to be lacking in the report as it stands. Linked to this, I want to touch on the importance of effective indicators to ensure that outcomes are measured in a meaningful way, that productive comparisons can be made across regions and that account is taken of international standards.

Dylem ganolbwyntio mwy ar ganlyniadau wrth fesur cyflawniadau. Rhaid inni nodi’n union yr hyn a gyflawnwyd a pha enillion penodol yr ydym yn disgwyl eu gwneud. Ni allwn lwyddo drwy daflu arian yn unig at y broblem. Byddwn yn ddiolchgar pe gallai’r Gweinidog amlinellu pa newidiadau penodol y mae’n eu rhagweld i adroddiadau yn y dyfodol, er mwyn sicrhau bod sylw digonol yn cael ei roi i feysydd megis amaethyddiaeth a diogelwch bwyd, y nodir yn un o’r gwelliannau y mae wedi’u cefnogi yn garedig. Mae’r adroddiad fel y mae’n nodi bod y ddau faes hyn yn ddiffygiol. Yn gysylltiedig â hyn, hoffwn grybwyll pwysigrwydd dangosyddion effeithiol i sicrhau bod canlyniadau’n cael eu mesur mewn ffordd ystyrlon, y gallwn wneud cymariaethau cynhyrchiol ar draws rhanbarthau a’n bod yn ystyried safonau rhyngwladol.

While I believe that our sustainable development indicators are due to be looked at again—this was confirmed today—I am keen to hear more from the Minister regarding the improvements that he feels can be made and to which international case studies he intends to look to ensure that Wales is not left behind other parts of the European Union and the wider world.

Er fy mod yn credu bod ein dangosyddion datblygu cynaliadwy am gael eu hadolygu eto—cadarnhawyd hyn heddiw—rwyf yn awyddus i glywed mwy gan y Gweinidog ynghylch y gwelliannau y mae’n teimlo y gellir eu gwneud a pha astudiaethau achos rhyngwladol y mae’n bwriadu edrych arnynt i sicrhau na chaiff Cymru ei gadael ar ôl rhannau eraill o’r Undeb Ewropeaidd a’r byd ehangach.

On education, I previously raised the issue of the reduced focus on the education of sustainability in Welsh schools. Now that this report has also cited this deficiency, it is essential that this is addressed by the Welsh Government as a matter of urgency. Education plays a critical role in our transition towards a more sustainable society, and I would be grateful if the Minister, in his reply to this debate, could respond to the commissioner’s recommendation to involve Estyn proactively in an updated remit study.

O ran addysg, rwyf eisoes wedi codi mater y ffocws llai ar addysg cynaliadwyedd yn ysgolion Cymru. Gan fod yr adroddiad hwn nawr hefyd wedi nodi’r diffyg hwn, mae’n hanfodol bod Llywodraeth Cymru’n rhoi sylw i hyn fel mater brys. Mae gan addysg swyddogaeth hollbwysig wrth inni symud tuag at gymdeithas fwy cynaliadwy, a byddwn yn ddiolchgar pe gallai’r Gweinidog, yn ei ymateb i’r ddadl hon, ymateb i argymhelliad y comisiynydd i gynnwys Estyn yn rhagweithiol mewn astudiaeth cylch gwaith wedi’i diweddaru.

Finally, I want to touch on the subject of energy. How we choose to generate our power is the elephant in the room when it comes to sustainable development. Recent years have shown the cost of our fossil fuels continuing to rise and our energy bills along with them. Our only effective solution is to move away from these damaging and insecure fuel sources. While they will still have a part to play for some decades, we must commit ourselves to ensuring that this is an ever decreasing proportion of our overall energy mix. This movement, combined with the improved efficiencies made possible by the Green Deal and other smaller programmes, is the only way in which we can ever get close to being truly s