Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn


Dydd Mawrth 9 Gorffennaf 2019

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) (45 munud)
 • Datganiad gan y Prif Weinidog: Partneriaeth Gymdeithasol (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Ymateb Llywodraeth Cymru i'r Adolygiad Annibynnol o'r Cyflenwad Tai Fforddiadwy (45 munud)
 • Rheoliadau Gwrthrychau Rhagnodedig ar gyfer Rhoi Twll mewn Rhan Bersonol o'r Corff (Cymru) 2019 (15 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ardrethu Annomestig (Rhestrau) (15 munud)
 • Dadl ar Gyllideb Atodol Gyntaf 2019-2020 (30 munud)

 

Dydd Mercher 10 Gorffennaf 2019

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit (yn rhinwedd ei gyfrifoldebau fel Gweinidog Brexit) (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Cynnig i ddirymu Rheoliadau Perfformiad Ysgol a Thargedau Absenoldeb (Cymru) (Diwygio) 2019 (30 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru (60 munud)
 • Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer Jayne Bryant (Gorllewin Casnewydd) (30 munud)

 

 

Dydd Mawrth 16 Gorffennaf 2019

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (60 munud) - Bydd y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip yn ateb cwestiynau am 15 munud olaf y sesiwn hon ar faterion yn ymwneud â'i chyfrifoldebau
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Rhaglen Ddeddfwriaethol (60 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: Rhagolygon y Dyfodol ar gyfer Gwariant Cyhoeddus yng Nghymru (45 munud)
 • Datganiad gan Ddirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth: Y wybodaeth ddiweddaraf am y tasglu Gweinidogol ar gyfer Cymoedd y De (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cymru Iachach - Flwyddyn Yn Ddiweddarach (45 munud)
 • Rheoliadau Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 (Rhyddhad) (Diwygiadau Amrywiol) 2019 (15 munud)
 • Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2019 (15 munud) 
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ardrethu Annomestig (Toiledau Cyhoeddus) (15 munud)
 • Dadl ar Gyfnod 4 y Bil Deddfwriaeth (Cymru) (15 munud)

   

Dydd Mercher 17 Gorffennaf 2019

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Adroddiadau'r Pwyllgor Safonau Ymddygiad (30 munud)
 • Cynnig i nodi'r adroddiad blynyddol ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2018 - 19 (30 munud)
 • Dadl ar yr adroddiad ar y cyd rhwng y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg; y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau; a'r Pwyllgor Cyllid: Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer Mark Reckless (Dwyrain De Cymru) (30 munud)

 

Dydd Mawrth 17 Medi 2019

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit (mewn perthynas â'i gyfrifoldebau fel "swyddog cyfreithiol") (30 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Dadl ar yr Egwyddorion Cyffredinol y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) (60 munud)

 

Dydd Mercher 18 Medi 2019

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd (45 munud)
 • Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (30 munud)
 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Gwasanaethau Endosgopi yng Nghymru (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer

Partners & Help