Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn


Dydd Mawrth 17 Medi 2019

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit (mewn perthynas â'i gyfrifoldebau fel "swyddog cyfreithiol") (30 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Gwella Sicrwydd Deiliadaeth (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cynllun Gwên - 10 mlynedd o wella iechyd y geg plant yng Nghymru (30 munud)
 • Dadl: Tasglu'r Cymoedd (60 munud)
 • Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) (60 munud)
 • Cynnig i gytuno ar y penderfyniad ariannol mewn perthynas â'r Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) (5 munud)

 

Dydd Mercher 18 Medi 2019

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd (45 munud)
 • Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (30 munud)
 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Cynnig o dan Rheol Sefydlog 26.17(iii) mewn perthynas â'r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) (5 munud)
 • Cynnig o dan Rheol Sefydlog 16.5 i sefydlu pwyllgor (5 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Gwasanaethau Endosgopi yng Nghymru (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer: Rhianon Passmore (Islwyn)

 


Dydd Mawrth 24 Medi 2019

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Y Rhaglen Tai Arloesol - Blwyddyn 3 (45 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth: Rheilffyrdd addas i Gymru (45 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cyflawni'r Cynnig Gofal Plant i Gymru (45 munud)

 

Dydd Mercher 25 Medi 2019

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (30 munud)
 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Hawliau Pleidleisio i Garcharorion (60 munud)
 • Dadl y Pwyllgor Cyllid ar flaenoriaethau gwariant y llywodraeth (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Plaid Brexit (60 munud)
 • Dadl Fer: Jayne Bryant (Gorllewin Casnewydd)

 


Dydd Mawrth 1 Hydref 2019

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Annibynnol i Ddiwygio Lesddeiliadaeth (45 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Adroddiad Blynyddol y Gronfa Gofal Integredig (45 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Cynyddu'r defnydd o ynni adnewyddadwy yng Nghymru (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Paratoadau ar gyfer y gaeaf a mesurau gofal brys newydd posibl (45 munud)

 

Dydd Mercher 2 Hydref 2019

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit (yn rhinwedd ei gyfrifoldebau fel Gweinidog Brexit) (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Deintyddiaeth yng Nghymru (30 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Cefnogi a hybu'r Gymraeg (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer: Janet Finch-Saunders (Aberconwy)

Partners & Help