Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

 

Dydd Mawrth 22 Hydref 2019

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Pwysau Iach-Cymru Iach (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Ddiogelwch Adeiladau (45 munud)
 • Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019 (15 munud)
 • Rheoliadau Hadau (Diwygio etc.) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2019 (15 munud)
 • Dadl o dan Reol Sefydlog 25.15 ar Orchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2019 (15 munud)

 

 

Dydd Mercher 23 Hydref 2019

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)

 

 

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Cyllido Ysgolion yng Nghymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni) (30 munud)

 

 

Dydd Mawrth 5 Tachwedd 2019

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Cefnogi Awdurdodau Tai Lleol i sicrhau opsiynau tai tymor hir yn y Sector Rhentu Preifat (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: Diweddariad Blynyddol ar Ddiwygio Cyllid Llywodraeth Leol (45 munud)
 • Dadl: Adroddiad Blynyddol Comisiynydd y Gymraeg 2018-2019 (60 munud)

 

Dydd Mercher 6 Tachwedd 2019

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit (yn rhinwedd ei gyfrifoldebau fel Gweinidog Brexit) (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Hepatitis C: Cynnydd tuag at ei ddileu yng Nghymru (30 munud)
 • Dadl ar Ddeiseb P-05-854 - Gwneud hyfforddiant Anabledd Dysgu yn orfodol ar gyfer staff ysbytai (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer Paul Davies (Preseli Sir Benfro) (30 munud)

 

 

Dydd Mawrth 12 Tachwedd 2019

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (60 munud) - Bydd y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip yn ateb cwestiynau am 15 munud olaf y sesiwn hon ar faterion yn ymwneud â'i chyfrifoldebau
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol: Nodi Dydd y Cofio a chefnogi cymuned ein Lluoedd Arfog (45 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth: Y Model Cyflenwi Arfaethedig ar gyfer y Dyfodol ar gyfer Gwasanaeth Busnes Cymru (45 munud)
 • Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Isafbris Uned) (Cymru) 2019 (15 munud)
 • Dadl: Cysylltedd Digidol (60 munud)

 

Dydd Mercher 13 Tachwedd 2019

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Cynnig i gymeradwyo Cyllideb Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2020-21 (30 munud)
 • Dadl Fer Vikki Howells (Cwm Cynon)
 • Dadl Cyfnod 3 Y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) (180 munud)

Partners & Help