Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

 

Dydd Mawrth 3 Rhagfyr 2019

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Addysg: Canlyniadau PISA 2018 (45 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth: Cyflogaeth Pobl Anabl (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cymru Iachach - Y wybodaeth ddiweddaraf am yr Ymgyrch Hyfforddi Gweithio Byw (45 Munud)

 

Dydd Mercher 4 Rhagfyr 2019

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit (yn rhinwedd ei gyfrifoldebau fel Gweinidog Brexit) (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Gwasanaethau Nyrsio Cymunedol ac Ardal (30 munud)
 • Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Eiddo Gwag (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Plaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer Mick Antoniw (Pontypridd) (30 munud)Dydd Mawrth 10 Rhagfyr 2019

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (60 munud) - Bydd y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip yn ateb cwestiynau am 15 munud olaf y sesiwn hon ar faterion yn ymwneud â'i chyfrifoldebau
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Cynllun Aer Glân (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Adroddiad Cynnydd Tlodi Plant 2019 (45 munud)
 • Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2019 (15 munud)
 • Dadl: Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru (60 munud)


Dydd Mercher 11 Rhagfyr 2019

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Cynnig i ddirymu Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 2019 (15 munud)
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Mynediad at Fancio (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer Vikki Howells (Cwm Cynon) (30 munud) 

 


Dydd Mawrth 7 Ionawr 2020

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit (mewn perthynas â'i gyfrifoldebau fel "swyddog cyfreithiol") (30 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Dadl ar Ddatganiad: Cyllideb Ddrafft 2020-21 (90 munud)
 • Dadl: Egwyddorion Cyffredinol y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) (60 munud)

 

Dydd Mercher 8 Ionawr 2020

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd (45 munud)
 • Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (30 munud)
 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad: Diweddariad ar waith y Pwyllgor (30 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Ar iechyd meddwl yn nalfa'r heddlu (30 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Buddion yng Nghymru: Opsiynau ar gyfer cyflawni'n well (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer Suzy Davies (Gorllewin De Cymru) (30 munud) – Gohiriwyd o 20 Rhagfyr 2019

Partners & Help