Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes


Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn


Dydd Mawrth 25 Chwefror 2020

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Ail-ddychmygu adeiladu tai cymdeithasol yng Nghymru - strategaeth dulliau modern o adeiladu ar gyfer Cymru (45 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Economi, Thrafnidiaeth a Gogledd Cymru: Prosiectau Metro yng Nghymru (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cynnydd ar y Llwybr Canser Sengl (45 munud)
 • Rheoliadau Rhenti Cartrefi (Ffioedd etc) (Taliadau Diofyn) (Terfynau Rhagnodedig) (Cymru) 2020 (15 munud)
 • Cynnig i amrywio trefn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 i'r Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) (5 munud)
 • Dadl: Adolygiad Blynyddol Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar gyfer 2018-2019 (60 munud)

 

Dydd Mercher 26 Chwefror 2020

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Thrafnidiaeth a Gogledd Cymru (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit (yn rhinwedd ei gyfrifoldebau fel Gweinidog Brexit) (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Brexit (60 munud)
 • Dadl Fer: David Rowlands (Dwyrain De Cymru)

 


Dydd Mawrth 3 Mawrth 2020

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (60 munud) - Bydd y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip yn ateb cwestiynau am 15 munud olaf y sesiwn hon ar faterion yn ymwneud â'i chyfrifoldebau
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 •  Rheoliadau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020 (15 munud)
 • Dadl: Cyfraddau Treth Incwm Cymru 2020-2021 (15 munud)
 • Dadl: Cyllideb Derfynol 2020-2021 (60 munud)
 • Dadl: Y Setliad Llywodraeth Leol 2020-2021 (60 munud)
 • Dadl: Ail Gyllideb Atodol 2019-20 (15 munud)
 • Dadl: Cynnydd ar fynd i'r afael â Throseddau Casineb (60 munud)

        

Dydd Mercher 4 Mawrth 2020

Busnes y Llywodraeth

 •  Cwestiynau i Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol: Strategaeth Ryngwladol Ddrafft Llywodraeth Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer: Jenny Rathbone (Canol Caerdydd) (30 munud)

 


Dydd Mawrth 10 Mawrth 2020

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit - yn rhinwedd ei gyfrifoldebau fel "swyddog cyfreithiol" (30 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip: Diwrnod Rhyngwladol y Menywod (45 munud)
 • Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i gynnal dadl ar y canlynol gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân: (15 munud)

               o   Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal                                  Cymdeithasol (Cymru) 2016 a Gwasanaethau                                      Rheoleiddiedig (Diwygiadau Amrywiol) 2020

               o   Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Pennu                                    Gweithwyr Gofal Cymdeithasol) (Cofrestru) (Diwygio)                          2020

 • Dadl: Setliad yr Heddlu (30 munud)
 • Dadl: Maes Awyr Caerdydd (60 munud)
 • Dadl: Cyfnod 3 y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) (180 munud)

 

Dydd Mercher 11 Mawrth 2020

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd (45 munud)
 • Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (30 munud)
 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 •  Dadl Fer: Vikki Howells (Cwm Cynon) (30 munud)

Partners & Help