Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 14 Medi 2017 i'w hateb ar 19 Medi 2017

 

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi cael ei gyflwyno yn Gymraeg.


(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)
 
Bydd y Llywydd yn galw Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau i'r Prif Weinidog heb rybudd ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

 
1. Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ymgynghoriad Llywodraeth Cymru 'Gwasanaethau sy'n Addas i'r Dyfodol'? (OAQ51025)

2. Jayne Bryant (Gorllewin Casnewydd): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ofal diwedd oes yn ne-ddwyrain Cymru? (OAQ51053)

3. Mark Reckless (Dwyrain De Cymru): Pa drafodaethau y mae'r Prif Weinidog wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch dogfen bolisi 'Brexit a Thegwch o ran Symudiad Pobl' Llywodraeth Cymru? (OAQ51052)

4. Joyce Watson (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y camau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fynd i'r afael â llafur dan orfod yng Nghymru? (OAQ51050)

5. Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru):Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r tirlithriad diweddar yn ardal Pant-teg, Ystalyfera? (OAQ51011)

6. Lee Waters (Llanelli): A wnaiff y Prif Weinidog gomisiynu astudiaeth ddichonoldeb cam cynnar lawn o rwydwaith metro i Fae Abertawe? (OAQ51049)

7. Rhianon Passmore (Islwyn): Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i ddiogelu a hyrwyddo hawliau pobl anabl yng Nghymru? (OAQ51039)

8. Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am fargen ddinesig Bae Abertawe? (OAQ51002)

9. Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am roi llais i gleifion yn y GIG? (OAQ51055)

10. Neil McEvoy (Canol De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am amseriad penderfyniad Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio i werthu ei thir ac asedau eiddo? (OAQ51047)

11. David Melding (Canol De Cymru): Beth yw strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer denu buddsoddiad i Aberdâr? (OAQ51022)

12. Julie Morgan (Gogledd Caerdydd): Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael â sepsis yng Nghymru? (OAQ51054)

13. Gareth Bennett (Canol De Cymru): Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch ymfudo ar ôl Brexit? (OAQ51038)

14. Mike Hedges (Dwyrain Abertawe): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am rôl prifysgolion yn y broses o ddatblygu economi Cymru? (OAQ51013)

15. John Griffiths (Dwyrain Casnewydd): Beth yw asesiad y Prif Weinidog o waith byrddau gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru? (OAQ51005) TYNNWYD YN ÔL

 

Partners & Help