Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 28 Medi 2017 i'w hateb ar 3 Hydref 2017

 

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi cael ei gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)
 
Bydd y Llywydd yn galw Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau i'r Prif Weinidog heb rybudd ar ôl Cwestiwn 2.

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

 
1. Joyce Watson (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am sut y mae Cymru wedi elwa ar fod yn wlad amrywiol o ran ethnigrwydd? (OAQ51135)
 
2. Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am wasanaethau eiriolaeth i gleifion yng Nghymru? (OAQ51134)
 
3. Eluned Morgan (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ar dlodi ymysg menywod ifanc yng Nghymru? (OAQ51108)W
 
4. Neil Hamilton (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y rhwydwaith rheilffyrdd yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru? (OAQ51114)
 
5. David J Rowlands (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu sut y mae Llywodraeth Cymru yn mesur llwyddiant ei pholisïau creu cyfoeth? (OAQ51116)
 
6. Hefin David (Caerffili): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am weithredu 'Cymwys am Oes: Cwricwlwm i Gymru - Cwricwlwm am Oes'? (OAQ51136)
 
7. Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am recriwtio nyrsys yng Ngogledd Cymru? (OAQ51115)W
 
8. Lee Waters (Llanelli): Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o gyflwyniad Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol i ymchwiliad cyhoeddus yr M4? (OAQ51122)
 
9. Leanne Wood (Rhondda): Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o'r cynnydd yn nifer y bobl sy'n cysgu ar y stryd? (OAQ51131)
 
10. Mark Reckless (Dwyrain De Cymru): Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i fanteisio i'r eithaf ar y manteision a ddaw i Gymru yn dilyn cadarnhad gan Lywodraeth y DU y bydd y tollau ar y pontydd Hafren yn cael eu diddymu yn ystod 2018? (OAQ51133)
 
11. Paul Davies (Preseli Sir Benfro): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am sut y bydd Llywodraeth Cymru yn gwella gwasanaethau iechyd yn Sir Benfro dros y 12 mis nesaf? (OAQ51087)
 
12. Hannah Blythyn (Delyn): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gefnogaeth i bobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol yng Nghymru? (OAQ51137)
 
13. Caroline Jones (Gorllewin De Cymru): Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fynd i'r afael â gwahaniaethu ar sail oedran yng Nghymru? (OAQ51101)
 
14. Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am wasanaethau i bobl sy'n agored i niwed ym Merthyr Tudful a Rhymni? (OAQ51091)
 
15. Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer cynyddu allforion? (OAQ51100)

Partners & Help