Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 12 Hydref 2017 i'w hateb ar 17 Hydref 2017

 

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi cael ei gyflwyno yn Gymraeg.


(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)
 
Bydd y Llywydd yn galw Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau i'r Prif Weinidog heb rybudd ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

 
1. Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): Pa gynlluniau sydd gan y Prif Weinidog i gefnogi'r diwydiant fferyllol yng Nghymru? (OAQ51217)
 
2. Vikki Howells (Cwm Cynon): Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer dyrannu cyllid o dan raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn ystod tymor y Cynulliad hwn? (OAQ51210)
 
3. Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A yw Llywodraeth Cymru wedi nodi'r ddarpariaeth o drenau trydan rhwng Caerdydd ac Abertawe yn ei gwahoddiad i dendro ar gyfer masnachfraint Cymru a'r Gororau? (OAQ51220)
 
4. Mark Isherwood (Gogledd Cymru): Sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi recriwtio swyddogion yr heddlu yng Nghymru? (OAQ51187)
 
5. Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd mewn perthynas â diogelwch plant yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru? (OAQ51221)W
 
6. Neil McEvoy (Canol De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu pa gôd ymddygiad sy'n gymwys i swydd y Prif Weinidog? (OAQ51218)
 
7. Hannah Blythyn (Delyn): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gefnogaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer digwyddiadau Pride yng Nghymru? (OAQ51219)
 
8. Rhianon Passmore (Islwyn): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gynnydd y tasglu gweinidogol ar gyfer cymoedd y de? (OAQ51222)
 
9. Mike Hedges (Dwyrain Abertawe): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddarparu digon o dai o ansawdd yng Nghymru? (OAQ51177)
 
10. Sian Gwenllian (Arfon): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddyfodol gwasanaethau fasgwlaidd yn Ysbyty Gwynedd? (OAQ51216)W
 
11. Huw Irranca–Davies (Ogwr): A wnaiff y Prif Weinidog nodi ei uchelgeisiau ar gyfer Banc Datblygu Cymru? (OAQ51181)
 
12. Jeremy Miles (Castell-nedd): Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn gweithredu i gefnogi'r sector cydweithredol yn y pumed Cynulliad? (OAQ51213)
 
13. Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gefnogaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer pobl ag anableddau yng nghanolbarth Cymru? (OAQ51189)
 
14. Leanne Wood (Rhondda): A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am strategaeth camddefnyddio sylweddau Llywodraeth Cymru? (OAQ51202)

Partners & Help