Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 18 Hydref 2017 i'w hateb ar 25 Hydref 2017

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi cael ei gyflwyno yn Gymraeg.
 
(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Bydd y Llywydd yn galw Llefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau i'r Gweinidog heb rybudd ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

1. David Rees (Aberafan): Sut y bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn asesu'r cynnydd sy'n cael ei wneud mewn perthynas â darparu bargen ddinesig Bae Abertawe? (OAQ51240)

2. Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am sut y mae gwahanol elfennau o'r gyllideb ddrafft yn helpu'r grwpiau o bobl fwyaf agored i niwed ym Merthyr Tudful a Rhymni? (OAQ51237)

3. Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaiff Llywodraeth Cymru gael gwared ar y cap ar gyflogau'r sector cyhoeddus? (OAQ51243) 

4. Mark Isherwood (Gogledd Cymru): Pa ddarpariaeth ariannol y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i gwneud ar gyfer awdurdodau lleol er mwyn iddynt gyflawni eu dyletswyddau atal? (OAQ51227)

5. Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am yr egwyddorion sy'n llywio ystyriaeth Llywodraeth Cymru o drethi newydd? (OAQ51244W)

6. Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): Pa astudiaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cynnal ynghylch effaith bosibl unrhyw drethi y mae'n ystyried eu cyflwyno yn ystod y pumed Cynulliad? (OAQ51236)

7. Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am effaith cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyllid ar gyfer portffolio'r amgylchedd a materion gwledig? (OAQ51225)

8. Nick Ramsay (Mynwy): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu sut y caiff dyraniadau gwario eu blaenoriaethu yn y gyllideb ddrafft? (OAQ51231)

9. Rhianon Passmore (Islwyn): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddyraniadau'r gyllideb i bortffolio'r economi a'r seilwaith mewn perthynas â rhwydwaith rheilffyrdd Cymru? OAQ51239 

10. Mark Reckless (Dwyrain De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am yr effaith y caiff newidiadau i'r dreth drafodiadau eiddo ar y cyflenwad o eiddo masnachol? (OAQ51241)

11. Huw Irranca–Davies (Ogwr): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gynllun gostyngiadau'r dreth gyngor yng Nghymru? (OAQ51232)

12. Hefin David (Caerffili): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddefnyddio dangosyddion cenedlaethol wrth gyflawni gwelliannau perfformiad ar gyfer llywodraeth leol? (OAQ51235)

13. Leanne Wood (Rhondda): Beth y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn ei wneud i sicrhau y manteisir i'r eithaf ar gymorth ariannol o'r Undeb Ewropeaidd? (OAQ51230)

14. Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am effaith cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfraddau'r dreth gyngor yng Nghymru? (OAQ51224)

15. Steffan Lewis (Dwyrain De Cymru): Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cael gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili am wella sut y cyflenwir gwasanaethau yn yr ardal? (OAQ51242)

 

Gofyn i Gomisiwn y Cynulliad

1. Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Comisiwn amlinellu'r rheolau sy'n ymwneud â gwerthwyr preifat, fel y Big Issue, ar neu y tu allan i ystâd y Cynulliad? (OAQ51228)

2. Leanne Wood (Rhondda): Pa ymdrechion y mae'r Comisiwn yn eu gwneud i hyrwyddo addysg wleidyddol? (OAQ51233)

3. Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Comisiynydd ddatganiad am sut y dyrennir costau diogelwch yn y Cynulliad? (OAQ51247W)

Partners & Help