Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 2 Mawrth 2017
i'w hateb ar 7 Mawrth 2017

 

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y cwestiwn mewn cromfachau)

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i'r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

1.         John Griffiths (Dwyrain Casnewydd): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am bolisi Llywodraeth Cymru ar ddatblygu economaidd yn ne-ddwyrain Cymru? OAQ(5)0493(FM)

2. David Rowlands (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru i wella mynediad i Faes Awyr Caerdydd? OAQ(5)0494(FM)

3. Mark Isherwood (Gogledd Cymru): Sut y mae Llywodraeth Cymru yn helpu i leihau'r rhwystrau i gyflogaeth ar gyfer pobl sydd â chyflyrau iechyd hirdymor cyfnewidiol? OAQ(5)0481(FM)

4. Jeremy Miles (Castell-nedd): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y seilwaith cyfathrebu digidol yng Nghymru? OAQ(5)0488(FM)

5. Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): Pa gynlluniau sydd gan y Prif Weinidog i fynd i'r afael â'r rhwystrau sy'n wynebu'r broses o recriwtio meddygon teulu yng Nghymru? OAQ(5)0484(FM)

6. Jayne Bryant (Gorllewin Casnewydd): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am arferion bydwreigiaeth yng Nghymru? OAQ(5)0483(FM)

7. Michelle Brown (Gogledd Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gamau gorfodi a gymerwyd o dan Reoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) (Cymru) 2014? OAQ(5)0487(FM)

8. Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni): Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cynnal ynghylch effaith diwygio lles ar gefnogi anghenion tai yng Nghymru? OAQ(5)0492(FM)

9. Hefin David (Caerffili): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am wasanaethau endometriosis yng Nghymru? OAQ(5)0495(FM)

10. Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am fewnfuddsoddi yng Ngorllewin De Cymru? OAQ(5)0489(FM)

11. Gareth Bennett (Canol De Cymru): Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael â chymdeithasau tai er mwyn darparu mwy o gartrefi fforddiadwy yng Nghymru? OAQ(5)0491(FM)

12. Caroline Jones (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu'r camau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi cais Abertawe i fod yn Ddinas Diwylliant y DU yn 2021? OAQ(5)0486(FM)

13. Neil Hamilton (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd i sicrhau bod pobl sy'n fyddar neu'n colli eu clyw yng Nghymru yn gallu parhau i elwa ar dechnoleg gynorthwyol ac offer cynorthwyol? OAQ(5)0485(FM)

14. Eluned Morgan (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gymorth i fusnesau yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru? OAQ(5)0482(FM) TYNNWYD YN ÔL

15. Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am signal ffonau symudol ym Môn? OAQ(5)0490(FM)W

Partners & Help