Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 18 Mawrth 2016 i'w hateb ar 25 Mawrth 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig bum diwrnod gwaith o leiaf cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Cyhoeddir yr atebion unwaith iddynt gael eu derbyn yn yr iaith y'u cyflwynir ynddi, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a roddir yn y Gymraeg.

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Ar sawl achlysur y mae'r uned gyflawni wedi cynghori Gweinidogion Llywodraeth Cymru eu bod yn methu i gyflawni rhaglen benodol? (WAQ70209)

Derbyniwyd ateb ar 30 Mawrth 2016

Prif Weinidog Cymru (Carwyn Jones): None

Gofyn i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am barthau perygl nitradau yn Sir Benfro? (WAQ70169W)

Derbyniwyd ateb ar 4 Ebrill 2016

Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol (Carl Sargeant): Bydd Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar weithredu'r Gyfarwyddeb Nitradau yn ystod 2016. Bydd hyn yn cynnwys dynodi Parthau Perygl Nitradau (NVZ) posib yn Sir Benfro.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r defnydd o Ddeddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2015 ledled Cymru? (WAQ70172)

Derbyniwyd ateb ar 24 Mawrth 2016

Rebecca Evans: In the first 12 months since the Control of Horses (Wales) Act 2014 came into force 11 local authorities in Wales have reported using the powers to seize some 460 horses. Not all local authorities in Wales have had problems with fly grazing and abandonment of horses so consequently have not had occasion to use the Act. A commitment has been given to undertake a review of the Act and its usage within 3 years of it coming into force which would see a review in 2017.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o hygyrchedd cyfraith bywyd gwyllt i gyrff gorfodi yng Nghymru? (WAQ70173)

Derbyniwyd ateb ar 30 Mawrth 2016

Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol (Carl Sargeant): I have recently met with Chief Constable Prince (Association of Chief Police Officers lead on wildlife and rural crime) and Natural Resources Wales to consider   further opportunities for enforcement regarding wildlife crime in Wales. The Chief Constable is also the chair of Partnership for Action against Wildlife Crime (PAW) UK and Wales Wildlife Enforcement Group (WWEG). My officials are represented on PAW UK and WWEG.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Faint o ladd-dai yng Nghymru sy'n defnyddio teledu cylch cyfyng i fonitro safonau lles? (WAQ70174)

Derbyniwyd ateb ar 30 Mawrth 2016

Rebecca Evans:

Of twenty six slaughterhouses in Wales, currently eight operational premises have CCTV. All slaughterhouses that are supplying the multiple retailers are required to use CCTV as part of their animal welfare management system.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i safonau lles anifeiliaid wrth gaffael cynnyrch? (WAQ70175)

Derbyniwyd ateb ar 30 Mawrth 2016

Carl Sargeant:

Welsh Government's contract for catering provision across its administrative estate sets high standards in relation to local and ethical food sourcing.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff y Gweinidog gadarnhau lefel y buddsoddiad mewn rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol a wnaed dros gyfnod y pedwerydd Cynulliad, ac i ble y cafodd y buddsoddiad hwn ei gyfeirio? (WAQ70176)

Derbyniwyd ateb ar 5 Ebrill 2016

Carl Sargeant: Over the lifetime of this Government, we have invested £285 million in flood and coastal erosion risk management in Wales.

The below table sets out investment by this Government, split into local authority areas.  This is the total capital grant provided to Natural Resources Wales and local authorities. It does not include revenue to Natural Resources Wales or partnership funding. 

Local Authority AreaTotal
Blaenau Gwent£683,835
Bridgend£1,749,478
Caerphilly£3,660,802
Cardiff£4,342,472
Carmarthenshire£5,267,120
Ceredigion£21,993,902
Conwy£26,167,555
Denbighshire£19,825,958
Flintshire£3,843,093
Gwynedd£24,400,474
Isle of Anglesey£2,312,109
Merthyr Tydfil£738,199
Monmouthshire£3,372,116
Neath Port Talbot£1,709,073
Newport£11,780,530
Pembrokeshire£3,190,870
Powys£5,416,620
RCT£5,855,073
Swansea£15,480,983
Torfaen£426,302
Vale of Glamorgan£1,997,316
Wrexham£617,834
TOTAL£164,831,714
  

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A yw allyriadau nwyon tŷ gwydr yn y meysydd o gymhwysedd datganoledig wedi cael eu lleihau yn ystod y pedwerydd Cynulliad, a pha ffigurau y gall Llywodraeth Cymru eu darparu i brofi hyn? (WAQ70177)

Derbyniwyd ateb ar 30 Mawrth 2016

Carl Sargeant:

Greenhouse gas emissions in areas of devolved competence so far have reduced by 14.7% over the course of the fourth Assembly.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff Llywodraeth Cymru gadarnhau nifer y busnesau a ymrwymodd i Siarter Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru ym mhob blwyddyn o'r pedwerydd Cynulliad? (WAQ70186)

Derbyniwyd ateb ar 5 Ebrill 2016

Carl Sargeant:

As of 22 March 2016 there were 390 signatories to the Sustainable Development Charter. The table below indicates the number of businesses who have signed up to the SD Charter in each year of the fourth Assembly. A full list of signatories can be found on the SD charter website http://www.sd-charter.net/

Assembly YearNumber of businesses that signed up to the Sustainable Development Charter
May 2011 – 31 March 20123
1 April 2012 – 31 March 201314
1 April 2013 – 31 March 201472
1 April 2014 – 31 March 201553
1 April 2015 – 22 March 20164

 

Mark Isherwood (Gogledd Cymru): Yn dilyn pryderon a fynegwyd gan ffermwr o'n hetholaeth sy'n nodi nad yw ef, na ffermwyr eraill yn yr ardal, wedi cael eu taliadau fferm sylfaenol (sengl), beth yw'r oedi a phryd y byddant yn cael eu talu? (WAQ70212)

Derbyniwyd ateb ar 30 Mawrth 2016

Rebecca Evans: Basic Payment Scheme (BPS) payments are not late, as the EC payment window is 1 December 2015 to 30 June 2016.  As of 29 March, 94.5% eligible farm businesses have been paid their BPS part payment. We will start making final instalments in April and full payments to those not already paid.

Farm businesses not paid by the end of March will receive a personalised letter explaining why they have not been paid.

 

Gofyn i'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y broses o greu ardal gwella busnes yng Nghaerfyrddin? (WAQ70171W)

Derbyniwyd ateb ar 4 Ebrill 2016

Lesley Griffiths: Gall unrhyw ardal archwilio a datblygu Ardal Gwella Busnes (AGB) yn unol â'r ddeddfwriaeth gyfredol. Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu £ 203k i gefnogi datblygiad o ddeg AGB ar draws Cymru. Hyd yma mae saith ardal wedi pleidleisio yn llwyddiannus i greu AGB gan gynnwys Llanelli.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff Llywodraeth Cymru gadarnhau canran yr eiddo preifat gwag yng Nghymru, fel canran o gyfanswm y stoc breifat? (WAQ70205)

Derbyniwyd ateb ar 30 Mawrth 2016

Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (Lesley Griffiths): As at April 2014, the latest date for which figures are available, 2.2% of all private sector dwellings were empty.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Yn ystod y pedwerydd Cynulliad, faint o gartrefi gwag a gafodd eu dwyn yn ôl i ddefnydd? (WAQ70206)

Derbyniwyd ateb ar 30 Mawrth 2016

Lesley Griffiths: Since the beginning of this term of Government, 7,560 empty residential properties were brought back into use. This is 2,560 or 151% over the original target of 5,000 for this term of Government and represents a significant achievement.  This is even more impressive when you consider the figures for the current year, to March 2016, are still to be collected and taken into account.

 

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Pam nad yw Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi manylion adroddiad ar gymdeithas dai Tai Cantref? (WAQ70214)

Derbyniwyd ateb ar 4 Ebrill 2016

Lesley Griffiths: The Welsh Government does not intend to publish details of the report by Campbell Tickell into the affairs of Tai Cantref as doing so would  be likely to prejudice commercial interests.

 

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Ar ôl cydnabod diddordeb y cyhoedd mewn cyhoeddi adroddiad ar gymdeithas dai Tai Cantref, pa ymdrechion y mae Llywodraeth Cymru yn eu gwneud i hysbysu'r cyhoedd am natur cynnwys yr adroddiad hwn? (WAQ70215)

Derbyniwyd ateb ar 4 Ebrill 2016

Lesley Griffiths: The Welsh Government plans to publish a Regulatory Opinion report setting out issues requiring further regulatory assurance later this year.

 

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Llywodraeth Cymru gadarnhau natur y camreoli a nodwyd yn Tai Cantref fel rhan o'r adroddiad diweddar ar y gymdeithas dai? (WAQ70216)

Derbyniwyd ateb ar 4 Ebrill 2016

Lesley Griffiths: The Welsh Government does not intend to confirm any details of the report by Campbell Tickell into the affairs of Tai Cantref as doing so would be likely to prejudice commercial interests

 

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Pam fyddai cyhoeddi adroddiad ar gymdeithas dai Tai Cantref yn niweidio ei buddiannau masnachol a beth yw natur y buddiannau hynny? (WAQ70217)

Derbyniwyd ateb ar 4 Ebrill 2016

Lesley Griffiths: Following a freedom of information request, the Welsh Government has previously published a full explanation as to why publishing the report would prejudice commercial interests. The response can be found here:

http://gov.wales/about/foi/responses/2016/Feb16/atisn10048/?lang=en

 

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Faint a dalwyd i gwmni ymgynghorol Campbell Tickell am ymgymryd ag adroddiad ar gymdeithas dai Tai Cantref? (WAQ70218)

Derbyniwyd ateb ar 4 Ebrill 2016

Lesley Griffiths: The amount paid to Campbell Tickell for carrying out the Statutory Inquiry was £39,958.30 (Excluding VAT).

 

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Pam nad yw Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi manylion yr adroddiad ar gymdeithas dai Tai Cantref? (WAQ70219)

Derbyniwyd ateb ar 4 Ebrill 2016

Lesley Griffiths: The Welsh Government does not intend to publish a summary of the findings of the report by Campbell Tickell into the affairs of Tai Cantref as doing so would be likely to prejudice commercial interests. The Welsh Government plans to publish a Regulatory Opinion report setting out issues requiring further regulatory assurance later this year.

 

Gofyn i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff Llywodraeth Cymru gadarnhau faint o weithwyr sydd wedi cael eu cefnogi gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru ym mhob blwyddyn galendr yn ystod y pedwerydd Cynulliad? (WAQ70183)

Derbyniwyd ateb ar 24 Mawrth 2016

Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg (Julie James): The number of employees supported by the Wales Union Learning Fund over the course of the fourth Assembly are detailed in the table below:

Calendar Year20112012201320142015
Number of Employees Supported9,64716,02515,10914,19310,194

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff Llywodraeth Cymru gadarnhau nifer yr ysgolion uwchradd a cholegau addysg bellach yng Nghymru sydd â nyrs benodedig a sut y mae hyn wedi newid dros y cwrs y pedwerydd Cynulliad? (WAQ70201)

Derbyniwyd ateb ar 4 Ebrill 2016

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Mark Drakeford):

All secondary schools have an identified school nurse.

The staffing of further education colleges is a matter for individual colleges and Welsh Government does not hold this information.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o ba mor hygyrch y mae'r System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion i rieni a gwarcheidwaid yng Nghymru? (WAQ70202)

Derbyniwyd ateb ar 30 Mawrth 2016

Gweinidog Addysg a Sgiliau (Huw Lewis):

All school related results, including categorisation outcomes, are currently published online via the award winning My Local School website. This is the main portal for parents to access such information and can be found at http://mylocalschool.wales.gov.uk

My Local School was developed to assist parents in identifying how schools within their locality compare and to help them see how schools are performing by providing a range of accessible performance and contextual data. The site was awarded second place in a national award by the Royal Statistical Society in 2013 in their annual awards in the category for public sector presentation and communication and has received 1,531,896 page visits since its public launch in February 2013.

Following feedback, we have recently refreshed and revised all National School Categorisation supporting documentation, including the guide for Parents and Carers.  These documents are available on the My Local School website and the Welsh Government webpages along with a detailed Frequently Asked Questions booklet:

 http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/raisingstandards/schoolcategorisation/?lang=en

The revised guidance has been widely distributed via schools through the Dysg newsletter and generally via twitter and Facebook.  Schools have been actively encouraged to add a link to their own web pages.   

 

Gofyn i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog ddarparu gwybodaeth am ei gwaith gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Bus Users Cymru a chwmnïau bws, mewn perthynas â'r gwasanaeth rhif 19 newydd ar gyfer Dyffryn Conwy, a redir gan Llew Jones? (WAQ70154)

Derbyniwyd ateb ar 23 Mawrth 2016

Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (Edwina Hart): My officials provided Conwy County Borough Council with technical advice. A new commercial bus service has now been registered by Llew Jones to operate via Rowen and Henryd and will start on 3 May 2016.

 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cynnal i sicrhau bod tref Caerfyrddin ym manteisio o symud S4C i'r ardal? (WAQ70160W)

Derbyniwyd ateb ar 30 Mawrth 2016

Edwina Hart: Cyn y gwnaed y penderfyniad i symud pencadlys S4C i Gaerfyrddin cynhaliodd swyddogion Llywodraeth Cymru o nifer o adrannau drafodaethau â S4C er mwyn deall manteision ieithyddol, diwylliannol ac economaidd unrhyw benderfyniad i adleoli. Mae'r drafodaeth honno'n parhau.

 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cynnal ynghylch defnyddio band eang lloeren er mwyn sicrhau bod gwasanaethau band eang deg yng nghefn gwlad Nghymru? (WAQ70161W)

Derbyniwyd ateb ar 30 Mawrth 2016

Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg (Julie James):  Mae swyddogion wedi cynnal nifer o gyfarfodydd gyda darparwyr atebion band eang lloeren. Mae band eang lloeren yn dechnoleg gymwys o dan gynllun Allwedd Band Eang Cymru.

 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cynnal ynghylch gwella gwasanaethau band eang yng nghefn gwlad Nghymru? (WAQ70162W)

Derbyniwyd ateb ar 30 Mawrth 2016

Julie James:

Caiff trafodaethau eu cynnal â BT yn rheolaidd ynghylch hynt prosiect Cyflymu Cymru, sy'n parhau i gyflwyno cyswllt band eang cyflym iawn (30Mbps ac uwch) o fewn ardaloedd gwledig na fyddai wedi'i dderbyn fel arall. 

Hyd yma mae prosiect Cyflymu Cymru wedi galluogi dros 565,000 o gartrefi a busnesau ar draws holl awdurdodau lleol Cymru i fanteisio ar fand eang cyflym iawn.

 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am yr adolygiad o effaith tollau pont Cleddau ar fusnesau yn Sir Benfro? (WAQ70163W)

Derbyniwyd ateb ar 30 Mawrth 2016

Edwina Hart: Mae fy swyddogion wrthi'n cwblhau adolygiad o'r mater hwn. Caiff penderfyniad ei wneud ynghylch dyfodol y tollau ar sail y casgliadau. .

 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cynnal ynghylch sicrhau gwasanaethau band eang ym Meidrim? (WAQ70164W)

Derbyniwyd ateb ar 30 Mawrth 2016

Julie James:

Mae trafodaethau yn cael eu cynnal â BT yn rheolaidd ynghylch darparu band eang cyflym iawn i bob rhan o Gymru, gan gynnwys Meidrim o fewn cyn lleied â phosibl o amser. Mae'r gwaith yn parhau o fewn yr ardal i sicrhau bod modd i gartrefi a busnesau elwa ar gyswllt cyflym iawn cyn gynted â phosibl.    

 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cynnal ynglŷn ag ail-sefydlu rheilffordd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin? (WAQ70165W)

Derbyniwyd ateb ar 30 Mawrth 2016

Edwina Hart: Cytunais i gyllido astudiaeth gychwynnol ynghylch posibilrwydd ailagor y rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth. Mae'r astudiaeth hon bellach wedi dod i ben a chafodd yr adroddiad ei gyhoeddi ar 22 Rhagfyr 2015.

Yn dilyn hyn cynhaliodd fy swyddogion weithdy adolygu a gwahoddwyd grwpiau cymunedol â diddordeb yn y mater, cynrychiolwyr o'r diwydiant rheilffordd a hefyd gynrychiolwyr o awdurdodau lleol. Rwyf wrthi'n ystyried y camau nesaf.

 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o ddiogelwch ar yr A477? (WAQ70166W)

Derbyniwyd ateb ar 30 Mawrth 2016

Edwina Hart: Rydym yn monitro'n rheolaidd ddamweiniau ar hyd y rhwydwaith cefnffyrdd a safleoedd clwstwr lle y gallai gwelliannau gael eu gwneud.

Cafodd yr A477 ei hasesu fel rhan o'n Hadolygiad o Ddiogelwch Cefnffyrdd. Gellir gweld canlyniadau'r adolygiad hwn yma:

http://www.traffic-wales.com/Trunkroadsafetyreview.aspx.

 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa asesiad diogelwch sydd wedi'i gynnal mewn perthynas â ffordd osgoi newydd Llanddowror? (WAQ70167W)

Derbyniwyd ateb ar 30 Mawrth 2016

Edwina Hart: Mae Archwiliadau Diogelwch Ffyrdd Cam 1, 2, 3 a 4 wedi'u cynnal ar Gynllun Gwella'r A477 - Sanclêr i Ros-goch. Yn sgil yr adborth yr ydym wedi'i dderbyn, rydym wedi gosod arwyddion ychwanegol cyn cyffordd Rhos-goch er mwyn rhybuddio pobl mewn da bryd ac rydym wrthi'n monitro'r gyffordd fel rhan o archwiliad diogelwch 28 diwrnod er mwyn pennu a oes angen gwneud unrhyw waith pellach.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Pa strategaethau Llywodraeth Cymru sydd yn eu lle i geisio symbylu'r sector sector gweithgynhyrchu yng Nghymru; a pha asesiad a wnaethpwyd o'u llwyddiannau dros y pedwerydd Cynulliad? (WAQ70178)

Derbyniwyd ateb ar 30 Mawrth 2016

Edwina Hart: The Welsh Manufacturing Forum's 2011 "Manufacturing in Wales" strategy informs the Welsh Government's sector strategies, with activity monitored by the Board of Industry Wales.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Faint o gyfarfodydd y mae'r Gweinidog wedi'u cael ynghylch a ddylid rhannu'r lluosydd ardrethi busnes yng Nghymru? (WAQ70179)

Ateb i ddilyn.

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A yw'r holl fusnesau Cymru sydd wedi cael cefnogaeth Llywodraeth Cymru yn ystod y pedwerydd Cynulliad wedi arwyddo i fyny'n ffurfiol i egwyddorion y Llywodraeth o gyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol? (WAQ70180)

Derbyniwyd ateb ar 30 Mawrth 2016

Edwina Hart: Businesses seeking support is expected to take up our principles of Corporate Social Responsibility (CCR). We work with businesses to deliver this commitment through our approach to promoting corporate social responsibility.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd yn ystod y pedwerydd Cynulliad i adolygu pa gymorth entrepreneuraidd sydd ei angen ar gwmnïau bach? (WAQ70181)

Derbyniwyd ateb ar 30 Mawrth 2016

Edwina Hart: I appointed a Micro-Business Task and Finish group to undertake a review.  The report is published at: http://gov.wales/topics/businessandeconomy/how-we-support-businesses/micro-business-report/?lang=en

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Sut y mae Llywodraeth Cymru yn monitro diwylliant entrepreneuraidd yng Nghymru, a sut y mae hyn wedi symud ymlaen dros y pedwerydd Cynulliad? (WAQ70182)

Derbyniwyd ateb ar 30 Mawrth 2016

Edwina Hart: The information requested is not readily available.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Pa gynnydd sydd wedi'i wneud dros y pedwerydd Cynulliad mewn perthynas â lleihau'r bwlch rhwng y rhywiau ym maes entrepreneuriaeth, a beth yw lefel y bwlch hwn yn sefyll ar hyn o bryd? (WAQ70184)

Derbyniwyd ateb ar 30 Mawrth 2016

Edwina Hart: We continue to work with key organisations to increase the number of women accessing business support and are encouraging women to start up in business through the Business Wales service. It was encouraging to see girls making up over 65 per cent of the participants in the National Final of the Enterprise Troopers Primary school competition on Tuesday 22 March. Results from the annual Global Entrepreneurship Monitoring (GEM) study show female entrepreneurship in Wales increased to 4.9 per cent in 2014 (UK 5.7 per cent) a rise from 4.0 per cent in 2012.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff Llywodraeth Cymru gadarnhau canran y Trenau Arriva Cymru a gyrhaeddodd yn cyrraedd yn brydlon, ar gyfer pob blwyddyn galendr, yn ystod y pedwerydd Cynulliad? (WAQ70185)

Derbyniwyd ateb ar 30 Mawrth 2016

Edwina Hart: Arriva Trains Wales achieved the following percentage of trains arriving on time over the course of the fourth Assembly:

YearPercentage of services achieving Public Performance MeasurePercentage of right time arrivals
201592.8%82.7%
201492.4%83.0%
201393.3%86.3%
201293.5%85.9%

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Faint o orsafoedd rheilffordd yng Nghymru sy'n defnyddio teledu cylch cyfyng ar hyn o bryd? (WAQ70187)

Derbyniwyd ateb ar 30 Mawrth 2016

Edwina Hart: There are 88 rail stations served by the Wales and Borders franchise with CCTV, 81 of these stations are in Wales

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff Llywodraeth Cymru gadarnhau nifer y teithiau bws a wnaed ar draws Cymru yn ystod y pedwerydd Cynulliad, ar gyfer pob blwyddyn galendr? (WAQ70188)

Derbyniwyd ateb ar 24 Mawrth 2016

Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (Edwina Hart): This information can be found at Public Service Vehicles 2014-15, Welsh Government http://gov.wales/statistics-and-research/public-service-vehicles/?lang=en

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Pa ganran o gefnffyrdd yng Nghymru sydd angen gwaith cynnal a chadw ar hyn o bryd? (WAQ70189)

Derbyniwyd ateb ar 24 Mawrth 2016

Edwina Hart: The whole motorway and trunk road network is continuously monitored and maintenance is carried out as and when required. Safety-related defects are treated as a matter of urgency.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'u wneud i weld a oes gan yr holl ddefnyddwyr a busnesau yng Nghymru fynediad i isadeiledd digidol o'r radd flaenaf? (WAQ70190)

Derbyniwyd ateb ar 30 Mawrth 2016

Julie James:

Ofcom is the communications regulator in the UK. Ofcom regulates several sectors including fixed line telecommunications, mobile communications and the airwaves over which wireless devices operate. Ofcom has a legal duty to ensure that the UK has a wide range of electronic communications services, including high-speed services such as broadband. Ofcom regularly reports on all aspects of the UK communications market, including infrastructure and services in Wales.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'i llwyddiant mewn perthynas ag ymestyn y tymor twristiaeth yng Nghymru? (WAQ70191)

Derbyniwyd ateb ar 24 Mawrth 2016

Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth (Ken Skates): There have been successive annual increases in visitor volumes and expenditure, both in the GB and international markets. In 2014, the number of overnight visits to Wales by GB residents broke the 10 million mark for the first time, while interim figures for 2015 indicate that related expenditure has already exceeded the record of £1.735 billion set in 2014.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Pa gyfran o boblogaeth y DU sy'n ymwybodol o waith marchnata Croeso Cymru, a sut y mae hyn wedi newid dros gwrs y pedwerydd Cynulliad? (WAQ70192)

Derbyniwyd ateb ar 24 Mawrth 2016

Ken Skates: This data can be found at the following address: http://gov.wales/about/programmeforgov/data?code=TR006&lang=en

Our measurable results show an improvement of 24% in performance in additional spend generated through our marketing campaigns between 2013 and 2014, showing that our marketing is becoming highly targeted, and effective.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Pa sylwadau y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud i'r NFL, ac ar ba ddyddiadau, ynghylch y posibilrwydd o gynnal gêm NFL yng Nghymru yn y dyfodol? (WAQ70207)

Derbyniwyd ateb ar 24 Mawrth 2016

Ken Skates: The National Football League (NFL), the body responsible for professional (American) football in the US, had been exploring options in 2011 for extending their International Series of regular season matches outside the US. 

However, the Millennium Stadium were informed at the beginning of February 2012 by the NFL that they had elected to renew their deal with Wembley Stadium as part of their mid term ambitions to establish a UK market based franchise.  The NFL has also since extended its deal to stage at least two regular-season games a year at Wembley until 2020.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Sawl cyfarfod y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Chyngor Caerdydd yn ystod y pedwerydd Cynulliad ynghylch dichonoldeb gwneud cais i gynnal Gemau'r Gymanwlad yn 2026, ac ar ba ddyddiad oedd y cyfarfodydd hynny? (WAQ70208)

Derbyniwyd ateb ar 24 Mawrth 2016

Ken Skates: The City of Cardiff Council is one of the key stakeholders represented on the Commonwealth Games 2026 Steering Group.  During the fourth Assembly the Steering Group has met formally 15 times, including two workshops, and there are ongoing detailed discussions with all stakeholders in relation to the development of a five case business model to inform any potential bid.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff Llywodraeth Cymru gadarnhau lefel y cyllid a ddarperir drwy'r grant cynnal gwasanaethau bws ar gyfer 2016-2017, a sut y mae hyn yn cymharu â chymorth ar gyfer gwasanaethau bysiau yn y blynyddoedd blaenorol; gan gynnwys drwy gyfrwng y Grant Gwasanaethau Trafnidiaeth Rhanbarthol? (WAQ70210)

Derbyniwyd ateb ar 24 Mawrth 2016

Edwina Hart: I have approved funding of £25m for the Bus Services Support Grant scheme during 2016-17. A total of £25m was awarded in 2013/14, 2014/15 and 2015/16.

 

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog ddarparu dadansoddiad o'r costau ar gyfer gwaith a wnaed ar gefnffyrdd yng Nghymru ar gyfer pob chwarter ariannol dros y tair blynedd diwethaf? (WAQ70213)

Derbyniwyd ateb ar 24 Mawrth 2016

Edwina Hart: We do not hold this information in the format requested.

Gofyn i'r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cynnal gyda Chyngor Sir Penfro ynghylch sicrhau mwy o gontractau cyhoeddus ar gyfer busnesau Cymru? (WAQ70170W)

Derbyniwyd ateb ar 30 Mawrth 2016

Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth (Jane Hutt):

Mae holl Gynghorau Cymru wedi ymrwymo i Ddatganiad Polisi Caffael Llywodraeth Cymru ac mae cynnydd o 20% wedi bod yn y busnesau o Gymru sydd wedi ennill contractau'r sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae Pennaeth Caffael Cyngor Sir Penfro yn aelod o'r Grŵp Cyflawni sy'n goruchwylio'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (NPS) a grëwyd gennyf yn 2013, a hyd yma mae 253 o gyflenwyr o Gymru wedi ennill contractau gan yr NPS.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Sut y mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod gwariant ym maes gwasanaethau canolog a gweinyddu yn dryloyw ac yn monitro gwerth am arian? (WAQ70203)

Derbyniwyd ateb ar 30 Mawrth 2016

Jane Hutt

Responsibility for the monitoring and management of the Central Services and Administration Main Expenditure Group is delegated to the Permanent Secretary.  I have regular meetings with the Permanent Secretary given his responsibilities for both the Central Services and Administration Budget and as Principle Accounting Officer for the Welsh Government.

 

Gofyn i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa drafodaethau diweddar y mae adran iechyd Llywodraeth Cymru wedi'u cael ynghylch cynyddu nifer y gwasanaethau yn Ysbyty Llwynhelyg? (WAQ70157W)

Derbyniwyd ateb ar 5 Ebrill 2016

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Mark Drakeford): Mae trafodaethau'n cael eu cynnal yn rheolaidd rhwng Llywodraeth Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda am y gwasanaethau yn Ysbyty Llwynhelyg.

Mae Llywodraeth Cymru a'r bwrdd iechyd wedi ymrwymo i ddyfodol Ysbyty Llwynhelyg.

Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi'n fawr yn yr ysbyty dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys £8m ar gyfer yr uned ddialysis newydd; £2.5m i adnewyddu'r adran batholeg a £600,000 ar gyfer sganiwr amlfoddol CT newydd i wella profiad cleifion ac effeithiolrwydd y gwasanaeth.

 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa drafodaethau diweddar y mae adran iechyd Llywodraeth Cymru wedi'u cael ynghylch cynyddu nifer y meddygon teulu yn ne Sir Benfro? (WAQ70158W)

Derbyniwyd ateb ar 5 Ebrill 2016

Mark Drakeford:

Rydym yn cynnal trafodaethau rheolaidd gyda byrddau iechyd a phartneriaid eraill ynghylch recriwtio meddygon teulu ledled Cymru.

Rydym hefyd yn cymryd camau i'w gwneud yn haws i feddygon teulu sydd wedi gadael y gweithlu ddychwelyd iddo, ac i'r rhai sy'n dymuno cymryd cam yn ôl o waith amser llawn barhau i fod yn rhan o'r gweithlu ar sail wahanol. Rydym yn diwygio'r rhestr cyflawnwyr i'w gwneud yn haws i feddygon ddod i weithio yng Nghymru; yn diwygio'r gyfundrefn cymhellion i geisio cael rhagor o'r rhai sy'n hyfforddi mewn ymarfer meddygol yng Nghymru i aros yng ngweithlu Cymru; yn gwneud rhaglenni hyfforddi yn fwy deniadol i feddygon teulu weithio yn ardaloedd gwledig Cymru ac yn gwella cymorth iechyd galwedigaethol ar gyfer meddygon teulu.

Yn 2015-16, gwnaethom ddarparu cronfa genedlaethol gofal sylfaenol gwerth £40m i helpu i wneud gwasanaethau'n gynaliadwy, gwella mynediad a symud gwasanaethau allan o'r ysbyty. I hybu datblygiad clystyrau yng Nghymru, gwnaethom ddyrannu  £6m yn ychwanegol i'r 64 clwstwr gofal sylfaenol yng Nghymru allu gweithredu eu blaenoriaethau lleol. Rydym wedi darparu cyllid i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, er mwyn buddsoddi mewn dros 40 o swyddi ychwanegol ym maes gofal sylfaenol. Mae hyn yn cynnwys nifer o swyddi nyrsio a rheolwyr practisiau i gefnogi'r clystyrau.

Rydym hefyd wedi sicrhau bod cyllid ar gael i gefnogi rhaglenni cymrodoriaeth meddygon teulu ym mhob cwr o Gymru, ar sail llwyddiant cynllun Cymoedd y De a gyflwynwyd yn flaenorol.

 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am amseroedd ymateb ambiwlansys yng Nghaerfyrddin a Sir Benfro? (WAQ70159W)

Derbyniwyd ateb ar 5 Ebrill 2016

Dirprwy Weinidog Iechyd (Vaughan Gething):

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf yn dangos mai pum munud a 36 eiliad oedd yr amser ymateb ar gyfartaledd yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar gyfer pobl oedd yn dioddef o gyflwr lle'r oedd bywyd yn y fantol ym mis Ionawr 2016.

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn gweithio'n agos gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Prif Gomisiynydd y Gwasanaethau Ambiwlans a phartneriaid eraill i sicrhau gwelliannau cynaliadwy i amseroedd ymateb ambiwlansys.

 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cynnal ynghylch ailagor yr uned mân anafiadau yn Ninbych y Pysgod? (WAQ70168W)

Derbyniwyd ateb ar 5 Ebrill 2016

Mark Drakeford: Mae gwasanaeth pwrpasol ar gyfer mân anafiadau yn parhau i gael ei ddarparu yn Ninbych-y-pysgod pan fo digon o alw.

Ers 2013, mae'r Groes Goch Brydeinig wedi darparu gwasanaeth llwyddiannus dros y penwythnosau, a gwyliau banc dros y Pasg a gwyliau'r haf yno.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn treialu gwasanaeth galw i mewn dan ofal nyrsys i breswylwyr ac ymwelwyr sydd angen triniaeth am fân anhwylderau yn Ysbyty Dinbych-y-pysgod dros y Pasg. Bydd y gwasanaeth ar agor o 10am tan 6pm bob dydd tan 3 Ebrill dan arweiniad ymarferwyr nyrsio uwch a chynorthwywyr gofal iechyd.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A yw pob Bwrdd Iechyd Lleol yng Nghymru yn paratoi strategaeth ar gyfer gwasanaethau arbenigol, ar ba ddyddiadau y cyhoeddwyd y rhain am y tro cyntaf, a pha mor aml y maent wedi cael eu diweddaru? (WAQ70193)

Derbyniwyd ateb ar 4 Ebrill 2016

Mark Drakeford:  The seven health boards in Wales commission specialist services for their population through a joint committee – the Welsh Health Specialist Services Committee (WHSSC), which was established in 2010. The chief executives of each of the health boards are members of the joint committee.  

WHSSC produces a strategy for specialist services on behalf of the health boards as part of its integrated medium-term plan (IMTP). IMTPs are refreshed each year. 

WHSSC's first IMTP was produced in 2014 and it has produced a plan every year since. WHSSC is currently in the process of developing an IMTP for 2016-17.

Prior to this WHSSC agreed specialist services arrangements on a speciality by speciality basis using contractual and service level agreement arrangements.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'i llwyddiant o ran cyflwyno 50+ o brofion iechyd i adnabod problemau iechyd yn gynharach, yn ystod y pedwerydd Cynulliad? (WAQ70194)

Derbyniwyd ateb ar 4 Ebrill 2016

Mark Drakeford: An evaluation of the early implementation of Add to Your Life was published in January 2015. The learning from this and feedback from users was used to develop phase two of Add to Your Life, which went live in April 2015.

Add to Your Life has been successful in engaging more than 24,000 people. Public Health Wales continues to develop this over-50 health check as part of its wider approach to extend tailored information to key population groups.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Faint o bobl dros 50 oed sydd wedi elwa o archwiliad iechyd ym mhob blwyddyn o'r pedwerydd Cynulliad? (WAQ70195)

Derbyniwyd ateb ar 4 Ebrill 2016

Mark Drakeford:  Since it was rolled out nationally in April 2014, 24,369 people have engaged with Add to Your Life

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Ar sawl achlysur yn ystod y pedwerydd Cynulliad y mae Llywodraeth Cymru wedi nodi problemau wedi'i lleoleiddio mewn perthynas â mynediad at ddeintyddion, a pha gamau a gymerwyd i gywiro hyn? (WAQ70196)

Derbyniwyd ateb ar 4 Ebrill 2016

Mark Drakeford: Welsh Government officials maintain an open dialogue with health boards and meet regularly to discuss a wide range of operational issues including access to NHS dental services.

Access to NHS dentistry has increased significantly over the course of the fourth Assembly. Additional resources have been targeted at areas of need and the latest available information shows more than 45,000 additional people were treated by NHS dental services in the two years ending September 2015 than at the time of the last Assembly election (two years ending June 2011).

Together for Health: A National Oral Health Plan for Wales outlines how our Programme for Government commitments in relation to oral health and dentistry are being met. A key requirement of the plan has been for health boards to  publish local oral health plans to address the oral health needs of their local populations, ensuring effective commissioning and delivery of all NHS dental services.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Pa ganran o feddygfeydd yng Nghymru sy'n cynnig presgripsiynau amlroddadwy ar-lein, a sut y mae'r ffigur hwn wedi datblygu bob blwyddyn yn ystod y pedwerydd Cynulliad? (WAQ70197)

Derbyniwyd ateb ar 4 Ebrill 2016

Mark Drakeford: At February 2016, 71% (320) GP practices in Wales offer online repeat prescriptions.

Information about the percentage of surgeries in Wales which offer repeat prescriptions has been available from March 2015, when 37% (172) practices offered repeat prescriptions online.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Pa ganran o'r boblogaeth yng Nghymru a ystyrir i fod yn ordew, sut y mae hyn wedi newid bob blwyddyn yn ystod y pedwerydd Cynulliad, a pha asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'i record o ran lleihau gordewdra yng Nghymru? (WAQ70198)

Derbyniwyd ateb ar 4 Ebrill 2016

Mark Drakeford: Reducing the prevalence of obesity is a priority for the Welsh Government and we have taken a multi-faceted approach to addressing the issue including through the introduction the All Wales Obesity Pathway, the Change 4 Life campaign and the Active Travel (Wales) Act 2013.

The 2014 Welsh Health Survey showed that obesity levels have stabilised when compared to the increases seen previously. The 2014 survey classified 22% of adults as obese, which is unchanged since 2011."

The Childhood Measurement Programme in Wales found that 12% of reception year children aged four to five have a body mass index classified as obese in 2013-14. 

The Welsh Government is supporting Public Health Wales' 10 Steps to a Healthy Weight programme which focuses on the early years to keep children at a healthy weight.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Pa ganran o bobl sy'n 65 oed neu'n hŷn sydd wedi'u himiwneiddio yn erbyn y ffliw tymhorol a sut y mae hyn wedi newid yn ystod y pedwerydd Cynulliad? (WAQ70199)

Derbyniwyd ateb ar 4 Ebrill 2016

Mark Drakeford: At 16 March 2016, 423,796 or 66.6% of people aged 65 and over in Wales had received the flu vaccine. Data for the season as a whole is still being collected and will be published by Public Health Wales.

Over the course of this Assembly, the percentage of the population aged 65 and over who have the flu vaccine has remained stable. However, in line with population growth, the number of people who are immunised has increased.

YearPercentage Uptake

Number of people 65 and over recorded as receiving the flu vaccine

 

2011-1267.7%392,051
2012-1367.7%408.149
2013-1468.3%401,456
2014-1568.0%425,552

 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am wasanaethau deintyddol y GIG yn Arberth, Sir Benfro? (WAQ70211)

Derbyniwyd ateb ar 4 Ebrill 2016

Mark Drakeford: The dental practice at Narberth Health Centre will cease providing NHS dental services from 31 March. The practice is informing its patients to contact Hywel Dda University Health Board's dental team to be signposted to alternative services available

When a dental practice ceases to provide NHS services, the funding to provide that service remains with the health board, allowing it to re-provide NHS dentistry for the local population.

Hywel Dda University Health Board is currently tendering the contract for general dental services in the South Pembrokeshire area.

New NHS dental services opened in Pembroke in January 2016. Together these two contracts will result in an overall increase of £360,000 investment in NHS dentistry in South Pembrokeshire, providing NHS dental services for 6,500 patients and improving access for people seeking routine dental care.

 

Gofyn i'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): Pa waith y mae'r Gweinidog wedi'i wneud gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy mewn perthynas â'r swyddfeydd cyngor newydd arfaethedig a ariennir gan PFI ym Mae Colwyn? (WAQ70155)

Derbyniwyd ateb ar 30 Mawrth 2016

Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (Leighton Andrews):

Conwy County Borough Council is implementing changes to its estate as part of a wider modernisation programme. These do not involve Private Finance Initiative funding. I have issued a capitalisation direction allowing the Council to use capital resources to cover some revenue related expenditure arising from the delivery of the programme.  

 

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut y mae swyddfa newydd arfaethedig Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a ariennir gan PFI ym Mae Colwyn yn cyd-fynd â'r naill gynnig neu'r llall ar gyfer uno awdurdodau lleol Gogledd Cymru, fel y nodir yn y Bil drafft Llywodraeth Leol (Cymru)? (WAQ70156)

Derbyniwyd ateb ar 30 Mawrth 2016

Leighton Andrews:

Conwy County Borough Council is implementing changes to its estate as part of a wider modernisation programme. These do not involve Private Finance Initiative funding.  All Local Authorities should be considering their existing estate to identify opportunities for securing better value for money now and in the future. This can include rationalisation, greater collaboration and divestment of surplus assets. 

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff y Gweinidog ddarparu rhestr o gytundebau canlyniadau llywodraeth leol sydd wedi cael eu rhoi ar waith yn ystod y pedwerydd Cynulliad, gan gadarnhau pa rai o'r rhain sydd wedi eu bodloni, a lefel y cyllid grant sydd ynghlwm wrth bob un o'r rhain? (WAQ70200)

Derbyniwyd ateb ar 30 Mawrth 2016

Leighton Andrews: The first round of Outcome Agreements ran from 1 April 2010 to 31 March 2013.  They were replaced by Successor Outcome Agreements introduced on 1 April 2013 and will conclude on 31 March 2016. All 22 Local Authorities have had Outcome Agreements in place for the duration of the fourth Assembly term. Outcome Agreement self-assessments were submitted to the Welsh Government from all Local Authorities for their performance each year.

£31.1 million was allocated to the Outcome Agreement grant each year from the Welsh Government Settlement and was distributed to Local Authorities on a pro rata basis. Their entitlement to the grant was dependent on performance against their Outcome Agreements.

The following Local Authorities did not receive full payment of the grant during the fourth Assembly term either due to performance against the Outcome Agreement or because it was top sliced to cover costs associated with Ministerial intervention and support packages:

 

  • Isle of Anglesey
  • Blaenau Gwent
  • Ceredigion
  • Merthyr Tydfil
  • Pembrokeshire

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd i fynd i'r afael â galwadau diwahoddiad aflonyddgar? (WAQ70204)

Derbyniwyd ateb ar 24 Mawrth 2016

Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (Leighton Andrews):

We have provided funding to Local Authorities to increase the number of No Cold Caller Zones in Wales which help to protect vulnerable people from scams.  We also provided funding to support Age Cymru's scams awareness project and developed our own information and advice service to tackle cold calling and scams around energy efficiency.

Partners & Help