Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Nôl i'r rhestr dogfennau Gweld y dudalen hon heb lincs
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Y Fonesig Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Presiding Officer (Dame Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Prynhawn da. Galwaf Gynulliad Cenedlaethol Cymru i drefn.
Good afternoon. I call the National Assembly for Wales to order.
 
Cwestiynau i'r Prif Weinidog
Questions to the First Minister
Tlodi Tanwydd yn Nelyn
Fuel Poverty in Delyn
 
13:30
1. A wnaiff y Prif Weinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am sut y mae Llywodraeth Cymru yn helpu i fynd i’r afael â thlodi tanwydd yn Nelyn? OAQ(4)1625(FM)
1. Will the First Minister provide an update on how the Welsh Government is helping to tackle fuel poverty in Delyn? OAQ(4)1625(FM)
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Our energy efficiency programme that includes Nest and Arbed is tackling fuel poverty by improving the energy efficiency of households across Wales, including, of course, in Delyn.
Mae ein rhaglen effeithlonrwydd ynni sy'n cynnwys Nyth ac Arbed yn mynd i'r afael â thlodi tanwydd trwy wella effeithlonrwydd ynni aelwydydd ledled Cymru, gan gynnwys, wrth gwrs, yn Nelyn.
 
13:30
Thank you. I am really heartened to hear about the Welsh Government’s work to help people trapped in fuel poverty. However, it is essential that local authorities also keep a focus on households who are suffering in this way. For example, Flintshire County Council, working with Wales and West Utilities, has secured money for loans that will enable around 600 private households in Mostyn in my constituency to connect to the gas main. Based on today’s prices, that will secure a saving of around £774 per year, per household. The loans will be either at nominal or low interest, depending on the criteria. So, First Minister, will you join me in congratulating the authority on being proactive in this very important area?
Diolch yn fawr. Mae’n galonogol iawn clywed am waith Llywodraeth Cymru i helpu pobl sy'n gaeth i dlodi tanwydd. Fodd bynnag, mae'n hanfodol bod awdurdodau lleol hefyd yn canolbwyntio ar deuluoedd sy'n dioddef yn hyn o beth. Er enghraifft, mae Cyngor Sir y Fflint, gan weithio gyda Wales and West Utilities, wedi sicrhau arian ar gyfer benthyciadau a fydd yn galluogi tua 600 o gartrefi preifat ym Mostyn yn fy etholaeth i i gysylltu â'r brif bibell nwy. Yn seiliedig ar brisiau heddiw, bydd hynny’n sicrhau arbediad o tua £774 y flwyddyn, i bob aelwyd. Bydd y benthyciadau hyn ar gyfradd llog nominal neu isel, yn dibynnu ar y meini prawf. Felly, Brif Weinidog, a wnewch chi ymuno â mi i longyfarch yr awdurdod ar fod yn rhagweithiol yn y maes pwysig iawn hwn?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. I understand that the scheme will provide for 233 council-owned properties to be connected to the gas main free of charge. It will also offer private home owners a nominal or low-interest loan to join up. I very much welcome the scheme and congratulate all those involved in taking it forward.
Gwnaf. Rwy’n deall y bydd y cynllun yn darparu ar gyfer 233 o gartrefi sy'n eiddo i'r cyngor i gael eu cysylltu â’r prif gyflenwad nwy am ddim. Bydd hefyd yn cynnig benthyciad â llog nominal neu isel i berchnogion tai preifat ymuno. Rwy’n croesawu'r cynllun yn fawr iawn ac yn llongyfarch pawb sy'n gysylltiedig â’i ddatblygu.
 
13:31
Mark IsherwoodBywgraffiadBiography
The Flintshire affordable warmth scheme, which clearly works successfully with Flintshire council, was the idea of the North Wales Energy Advice Centre. It said that the qualifying criterion is that the client be vulnerable in any way, rather than simply based on benefit eligibility. How, therefore, do you respond to the recommendation in the 2014 UK fuel poverty monitor that there is no current action plan for eradicating fuel poverty in Wales and that the Welsh Government should outline how it intends to prioritise vulnerable households?
Syniad Canolfan Cyngor Effeithlonrwydd Ynni Gogledd Cymru oedd cynllun cynhesrwydd fforddiadwy Sir y Fflint, sydd yn amlwg yn gweithio'n llwyddiannus gyda Chyngor Sir y Fflint. Dywedodd mai’r maen prawf cymhwyso yw bod y cleient yn agored i niwed mewn unrhyw ffordd, yn hytrach na'i fod yn seiliedig ar gymhwysedd ar gyfer budd-daliadau yn unig. Sut, felly, ydych chi’n ymateb i'r argymhelliad ym monitor tlodi tanwydd 2014 y DU nad oes unrhyw gynllun gweithredu cyfredol ar gyfer cael gwared ar dlodi tanwydd yng Nghymru ac y dylai Llywodraeth Cymru amlinellu sut y mae'n bwriadu blaenoriaethu aelwydydd sy’n agored i niwed?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
That is a clear nonsense. We know that we have a number of schemes to deal with fuel poverty deal—Nest and Arbed being two of them. However, I do very much welcome the Member’s praise for a Labour council and its initiative in ensuring that fuel poverty is tackled within Flintshire.
Lol yw hynny'n amlwg. Rydym yn gwybod bod gennym nifer o gynlluniau i fynd i'r afael â thlodi tanwydd—mae Nyth ac Arbed yn ddau ohonynt. Fodd bynnag, rwy’n croesawu'n fawr iawn canmoliaeth yr Aelod o gyngor Llafur a'i fenter i sicrhau yr eir i’r afael â thlodi tanwydd yn Sir y Fflint.
 
Mwyngloddio
Mineral Extraction
 
13:32
2. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am fwyngloddio ym maes glo de Cymru? OAQ(4)1608(FM)
2. Will the First Minister make a statement on mineral extraction in the south Wales coalfield? OAQ(4)1608(FM)
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The acceptability of minerals extraction in the coalfield should be assessed in accordance with the appropriate local development plan, national planning policy on minerals contained in ‘Minerals Planning Policy Wales’, the minerals technical advice notes and any other relevant material considerations.
Dylid asesu pa mor dderbyniol yw mwyngloddio yn y maes glo yn unol â'r cynllun datblygu lleol priodol, polisi cynllunio cenedlaethol ar fwynau sydd wedi eu cynnwys ym 'Mholisi Cynllunio Mwynau Cymru', y nodiadau cyngor technegol ar fwynau ac unrhyw ystyriaethau materol perthnasol eraill.
 
13:33
Thank you, First Minister. You will understand the dismay of local residents and campaigners after it emerged that Glamorgan Power, having spent years getting rid of the previous application, now intends to submit a fresh application to opencast at Varteg Hill? The community there now faces another period of uncertainty. One of the most worrying aspects of the previous application was that the planning inspector seemed to pay scant regard to ‘Minerals Technical Advice Note 2: Coal’, and it was only thanks to the good sense of the Minister, Carl Sargeant, that the application was overturned. First Minister, the details of this latest plan are not yet clear, but what more can you do to ensure that planning inspectors abide by the MTAN 2 guidance, which was, after all, unanimously backed by Assembly Members in this Chamber?
Diolch yn fawr, Brif Weinidog. Byddwch yn deall siom trigolion lleol ac ymgyrchwyr ar ôl iddi ddod yn amlwg bod Glamorgan Power, ar ôl treulio blynyddoedd yn cael gwared ar y cais blaenorol, bellach yn bwriadu cyflwyno cais newydd i gloddio glo brig ym Mynydd Farteg? Mae'r gymuned yno yn wynebu cyfnod arall o ansicrwydd nawr. Un o’r agweddau mwyaf pryderus ar y cais blaenorol oedd ei bod yn ymddangos nad oedd yr arolygydd cynllunio yn talu fawr o sylw i 'Nodyn Cyngor Technegol Mwynau 2: Glo', a dim ond oherwydd doethineb y Gweinidog, Carl Sargeant, y cafodd y cais ei wrthdroi. Brif Weinidog, nid yw manylion y cynllun diweddaraf hwn yn eglur eto, ond beth arall allwch chi ei wneud i sicrhau bod arolygwyr cynllunio yn cydymffurfio â chanllawiau MTAN 2, a gafodd, wedi'r cyfan, ei gefnogi’n unfrydol gan Aelodau'r Cynulliad yn y Siambr hon?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Indeed. Without commenting on an individual application—and the Member will understand why I cannot do that—the whole basis of the planning system is that it is for both local authorities and planning inspectors to take into account buffer zone policy and its application in any given case and to accord it appropriate weight in decision making. However, the MTAN is there to be observed and given appropriate weight to. I understand that, where there is a fresh application, that leads to a period of uncertainty, but the planning system enables applicants to make more than one application. However, that does not change the fact that, with regard to the MTAN and ‘Minerals Planning Policy Wales’, we expect the guidance contained in both those documents to be followed by inspectors.
Yn wir. Heb wneud sylwadau ar gais unigol—a bydd yr Aelod yn deall pam na allaf wneud hynny—sail gyfan y system gynllunio yw ei bod yn fater i awdurdodau lleol ac arolygwyr cynllunio gymryd polisi clustogfeydd i ystyriaeth, a’i ddefnyddio mewn unrhyw achos penodol ac i roi pwys priodol iddo wrth wneud penderfyniadau. Fodd bynnag, mae'r MTAN yno i gael ei arsylwi ac i roi pwys priodol iddo. Rwy’n deall, pan geir cais newydd, bod hynny’n arwain at gyfnod o ansicrwydd, ond mae'r system gynllunio yn galluogi ymgeiswyr i wneud mwy nag un cais. Fodd bynnag, nid yw hynny'n newid y ffaith, o ran yr MTAN a 'Pholisi Cynllunio Mwynau Cymru', ein bod yn disgwyl i’r canllawiau yn y ddwy ddogfen hynny gael eu dilyn gan arolygwyr.
 
13:34
William GrahamBywgraffiadBiography
Although I appreciate, First Minister, that you cannot comment on specific applications, you will be aware of public concern both in Varteg and also in the Upper Rhymney Valley about applications of this kind. Will you write to local authorities reinforcing your Government’s support for a 500m-buffer zone at the very least?
Er fy mod yn gwerthfawrogi, Brif Weinidog, na allwch wneud sylwadau ar geisiadau penodol, byddwch yn ymwybodol o'r pryder cyhoeddus yn y Farteg a hefyd yng Nghwm Rhymni Uchaf am geisiadau o'r fath. A wnewch chi ysgrifennu at awdurdodau lleol yn atgyfnerthu cefnogaeth eich Llywodraeth i glustogfa o 500m o leiaf?
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
There is no question that the 500m-buffer zone is contained in the planning guidance, and, as I said, that must be given appropriate weight with any planning application regarding opencast mining, particularly, but also with regard to any minerals extraction applications.
Nid oes unrhyw amheuaeth bod y glustogfa 500m wedi ei chynnwys yn y canllawiau cynllunio, ac, fel y dywedais, mae'n rhaid rhoi pwys priodol i hynny o ran unrhyw gais cynllunio ar gyfer cloddio glo brig, yn enwedig, ond hefyd o ran unrhyw geisiadau mwyngloddio.
 
13:35
First Minister, opencast mining can leave many areas in a poor state, following the extraction of the mineral, and basically earn a profit for that extraction company. What action is the Welsh Government taking to ensure that restoration schemes for opencast sites—which are part of the original planning application process—are monitored, are adequately funded by the companies, and that amendments are made, if necessary, to ensure that that funding is there, so that they can be acted upon following the completion of the works at the site? This would alleviate the terrible environmental scenarios that we are seeing today in areas such as Parc Slip in my constituency, and which actually borders your constituency and the constituency of Ogmore.
Brif Weinidog, gall cloddio glo brig adael llawer o ardaloedd mewn cyflwr gwael, ar ôl mwyngloddio, a gwneud elw i’r cwmni mwyngloddio hwnnw yn y bôn. Pa gamau mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau bod cynlluniau adfer ar gyfer safleoedd glo brig—sy'n rhan o'r broses cais cynllunio wreiddiol—yn cael eu monitro, eu hariannu'n ddigonol gan y cwmnïau, a bod diwygiadau’n cael eu gwneud, os oes angen, er mwyn sicrhau bod y cyllid yno, fel y gellir gweithredu arnynt ar ôl cwblhau'r gwaith ar y safle? Byddai hyn yn lliniaru'r sefyllfaoedd amgylcheddol ofnadwy yr ydym ni’n eu gweld heddiw mewn ardaloedd fel Parc Slip yn fy etholaeth i, ac sy’n ffinio â’ch etholaeth chi ac etholaeth Ogwr, mewn gwirionedd.
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The national planning policy position is that, when putting forward proposals for opencast coal working, operators and landowners should ensure that sufficient finance is set aside to enable them to meet restoration and aftercare obligations. The difficulty, of course, is that when we talk about permissions that were given in the 1990s, as a result of the privatisation of opencast coal mining, the bonds that were required to provide full restoration were not sufficient, and that was the view of the Government of the day. He will know, as I do in my role as a constituency Member, that the problem that exists at Parc Slip is the lack of money to pay for restoration at this stage, because of what was done some 20 years ago.
Y safbwynt polisi cynllunio cenedlaethol, wrth gyflwyno cynigion ar gyfer gwaith glo brig, yw y dylai gweithredwyr a thirfeddianwyr sicrhau bod digon o gyllid yn cael ei neilltuo i’w galluogi i fodloni ymrwymiadau adfer ac ôl-ofal. Yr anhawster, wrth gwrs, yw pan fyddwn yn sôn am ganiatadau a roddwyd yn y 1990au, o ganlyniad i breifateiddio cloddio glo brig, nid oedd y bondiau a oedd eu hangen i ddarparu adferiad llawn yn ddigonol, a dyna oedd safbwynt y Llywodraeth ar y pryd. Bydd ef yn gwybod, fel yr wyf innau yn fy swyddogaeth fel Aelod etholaeth, mai'r broblem sy'n bodoli ym Mharc Slip yw'r diffyg arian i dalu am waith adfer ar hyn o bryd, oherwydd yr hyn a wnaed tua 20 mlynedd yn ôl.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:36
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to questions from the leaders. I call first this afternoon the leader of Plaid Cymru, Leanne Wood.
Symudwn yn awr at gwestiynau gan yr arweinwyr. Galwaf ar arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood yn gyntaf y prynhawn yma.
 
13:36
Leanne WoodBywgraffiadBiographyArweinydd Plaid Cymru / The Leader of Plaid Cymru
Diolch, Lywydd. The First Minister’s party leader has sought to belatedly enter the debate on the misuse of zero-hours contracts. Now, I found it particularly interesting that he cited the social care sector as an example of their inappropriate use. In the light of this, will the First Minister now commit to backing future Plaid Cymru amendments to ban the misuse of zero-hours contracts, especially in the provision of public services?
Diolch, Lywydd. Mae arweinydd plaid y Prif Weinidog wedi ceisio ymuno’n hwyr â’r ddadl ar gamddefnyddio contractau dim oriau. Roedd yn arbennig o ddiddorol i mi iddo nodi’r sector gofal cymdeithasol fel enghraifft o’u defnydd amhriodol. Yng ngoleuni hyn, a wnaiff y Prif Weinidog ymrwymo nawr i gefnogi gwelliannau Plaid Cymru yn y dyfodol i wahardd y camddefnydd o gontractau dim oriau, yn enwedig yn y ddarpariaeth o wasanaethau cyhoeddus?
 
13:37
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I can assure the leader of Plaid Cymru that I do not have a party leader, in the sense of being the leader of the Welsh party, any more than Elfyn Llwyd is the leader of Plaid Cymru because of the fact that he is the spokesperson for Plaid Cymru in Westminster.
Gallaf sicrhau arweinydd Plaid Cymru nad oes gennyf arweinydd plaid, yn yr ystyr o fod yn arweinydd y blaid yng Nghymru, ddim mwy nag y mae Elfyn Llwyd yn arweinydd Plaid Cymru oherwydd y ffaith mai ef yw llefarydd Plaid Cymru yn San Steffan.
 
She and I are on the same page in this regard; there is no difference in terms of our viewpoint. The difficulty that we had with the Social Services and Well-being (Wales) Bill was the issue of competence—we were not prepared to risk the entire Bill over an issue where it was not clear that we had legislative competence. We do not believe that that was a responsible way of doing it. However, when it comes to the approach to zero-hours contracts, she and I are very much on the same page.
Mae hi a minnau o’r un farn yn hyn o beth; nid oes unrhyw wahaniaeth o ran ein safbwynt. Yr anhawster a gawsom gyda'r Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) oedd y mater o gymhwysedd—nid oeddem yn barod i beryglu’r Bil cyfan dros fater lle nad oedd hi'n eglur bod gennym gymhwysedd deddfwriaethol. Nid ydym yn credu bod hynny'n ffordd gyfrifol o’i wneud. Fodd bynnag, pan ddaw at yr agwedd at gontractau dim oriau, mae hi a minnau yn sicr o’r un safbwynt.
 
13:37
Llywydd, on the matter of zero-hours contracts, the First Minister is determined to divert attention to phantom legal pitfalls. He claims that he is powerless to act on zero-hours contracts. I would like the First Minister to explain why he disputes your ruling, Presiding Officer, that Plaid Cymru amendments on zero-hours contracts through local authority commissioning are, indeed, in competence and in order.
Lywydd, ar y mater o gontractau dim oriau, mae’r Prif Weinidog yn benderfynol o ddargyfeirio sylw at broblemau cyfreithiol nad ydynt yn bodoli. Mae'n honni nad oes ganddo unrhyw bŵer i weithredu ar gontractau dim oriau. Hoffwn i'r Prif Weinidog esbonio pam mae’n anghytuno â’ch dyfarniad, Lywydd, bod gwelliannau Plaid Cymru ar gontractau dim oriau trwy gomisiynu awdurdodau lleol yn gymwys ac mewn trefn, yn wir.
 
13:38
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The competence is not clear. The competence is not clear for the simple fact that it is not clear whether this would be part of the field of social services or the field of employment. Now, there is no easy answer to this, as we know, of course, because the Agricultural Sector (Wales) Bill has gone to the Supreme Court. We were not prepared as a Government to risk this Bill—the Social Services and Well-being (Wales) Bill—going to the Supreme Court, and possibly losing the entire Bill for the sake of one amendment. That said, however, if there are other ways of ensuring—as we want to move forward with this, and I am sure that she does as well—that zero-hours contracts become a thing of the past, we are of course prepared to do that, without jeopardising a substantial piece of legislation.
Nid yw'r cymhwysedd yn eglur. Nid yw'r cymhwysedd yn eglur oherwydd y ffaith syml nad yw'n eglur a fyddai hyn yn rhan o faes gwasanaethau cymdeithasol neu faes cyflogaeth. Nid oes ateb hawdd i hyn, fel y gwyddom, wrth gwrs, oherwydd mae’r Bil Sector Amaethyddol (Cymru) wedi mynd i'r Goruchaf Lys. Nid oeddem yn barod fel Llywodraeth i gymryd y risg y byddai’r Bil hwn—Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru)—yn mynd i'r Goruchaf Llys, ac o bosibl colli’r Bil cyfan er mwyn un gwelliant. Wedi dweud hynny, fodd bynnag, os oes ffyrdd eraill o sicrhau—gan ein bod eisiau symud ymlaen â hyn, ac rwy’n siŵr ei bod hithau hefyd—bod contractau dim oriau yn cael eu diddymu, rydym ni, wrth gwrs, yn barod i wneud hynny, heb beryglu darn sylweddol o ddeddfwriaeth.
 
13:38
The Presiding Officer may have a view on that, and our amendments were specifically in relation to local authority commissioning. Now, if there is compelling legal advice on zero-hours contracts and this Assembly’s competence in relation to them, will he agree to publish that legal advice in full? However, is it not the case that, rather than fight for the rights of exploited workers in the Supreme Court, if need be, the Labour First Minister of Wales would prefer to vote with the Tories against Plaid Cymru on the issue of zero-hours contracts, because that is what has happened here, in this Chamber, on three separate occasions?
Efallai y bydd gan y Llywydd farn ar hynny, ac roedd ein gwelliannau’n ymwneud yn benodol â chomisiynu awdurdod lleol. Os oes cyngor cyfreithiol pendant ar gontractau dim oriau a chymhwysedd y Cynulliad hwn mewn perthynas â nhw, a yw’n fodlon cytuno i gyhoeddi'r cyngor cyfreithiol hwnnw’n llawn? Fodd bynnag, onid yw'n wir, yn hytrach nag ymladd yn y Goruchaf Lys dros hawliau gweithwyr y camfanteisir arnynt, os oes angen, y byddai'n well gan Brif Weinidog Cymru bleidleisio gyda'r Torïaid yn erbyn Plaid Cymru ar y mater o gontractau dim oriau, oherwydd dyna sydd wedi digwydd yma, yn y Siambr hon, ar dri gwahanol achlysur?
 
13:39
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The leader of Plaid Cymru will not help workers on zero-hours contracts by running headlong into a brick wall, which is something that she clearly wishes to do. She and I are in the same position with regard to zero-hours contracts, but what we were not prepared to do was to take a piece of legislation that had taken up the time of this Assembly for many, many hours, and jeopardise it. I do not believe that that is responsible government, and I believe that there are others on her benches who take the same view.
Ni fydd arweinydd Plaid Cymru yn helpu gweithwyr ar gontractau dim oriau trwy redeg yn syth i mewn i wal frics, sy'n rhywbeth y mae’n amlwg yn dymuno ei wneud. Mae ganddi hi a minnau’r un safbwynt o ran contractau dim oriau, ond yr hyn nad oeddem yn barod i’w wneud oedd cymryd darn o ddeddfwriaeth a oedd wedi cymryd amser y Cynulliad hwn am oriau lawer, a’i roi mewn perygl. Nid wyf yn credu bod hynny'n llywodraethu cyfrifol, ac rwy’n credu bod pobl eraill ar ei meinciau sydd o’r un farn.
 
13:40
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to the leader of the Welsh Liberal Democrats, Kirsty Williams.
Symudwn nawr at arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams.
 
13:40
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiographyArweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / The Leader of the Welsh Liberal Democrats
Thank you, Presiding Officer. First Minister, in your Government’s delivery plan for the critically ill, you say that critical care units should run at an average bed occupancy of around 65% to 70%. However, last year, all units in Wales reported rates of bed occupancy greater than 80%, and many often operating beyond 100%. Could you tell the Chamber what improvements have been made in bed occupancy rates in our critical care units since the delivery plan was published by your Government?
Diolch i chi, Lywydd. Brif Weinidog, yng nghynllun cyflawni eich Llywodraeth ar gyfer y difrifol wael, rydych chi’n dweud y dylai unedau gofal critigol weithredu ar y sail bod 65% i 70% o’u gwelyau yn llawn ar gyfartaledd. Fodd bynnag, y llynedd, adroddodd pob uned yng Nghymru bod cyfraddau’r gwelyau llawn yn uwch na 80%, ac roedd llawer yn aml yn gweithredu y tu hwnt i 100%. A allech chi ddweud wrth y Siambr pa welliannau sydd wedi eu gwneud i gyfraddau gwelyau llawn yn ein hunedau gofal critigol ers cyhoeddi’r cynllun cyflawni gan eich Llywodraeth?
 
13:40
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I can point to the fact that, over the course of the winter, there was no winter crisis, as was suggested would happen. Local health boards dealt with the issues that arose over the winter. They made proper preparations and they were in a position to ensure that critical care beds were available in order to deal with the situation. That is an improvement on what happened the winter before.
Gallaf dynnu sylw at y ffaith, yn ystod y gaeaf, nad oedd unrhyw argyfwng gaeaf, fel yr awgrymwyd a fyddai'n digwydd. Ymdriniodd byrddau iechyd lleol â’r problemau a gododd yn ystod y gaeaf. Gwnaethant baratoadau priodol ac roedden nhw mewn sefyllfa i sicrhau bod gwelyau gofal critigol ar gael er mwyn ymdrin â’r sefyllfa. Mae hynny'n welliant ar yr hyn a ddigwyddodd y gaeaf cynt.
 
13:41
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
However, First Minister, only yesterday, the Royal College of Anaesthetists warned that a lack of critical care beds was forcing clinicians to either choose cancelling operations for patients, including cancer patients, or opt to proceed with surgery without the appropriate critical care bed.
Fodd bynnag, Brif Weinidog, ddoe ddiwethaf, rhybuddiodd Coleg Brenhinol yr Anesthetyddion bod diffyg gwelyau gofal critigol yn gorfodi clinigwyr i ddewis canslo llawdriniaethau i gleifion, gan gynnwys cleifion canser, neu ddewis bwrw ymlaen â llawdriniaeth heb y gwely gofal critigol priodol.
 
You said that local health boards should have published annual reports for the critically ill by March 2014. Could you confirm to the Chamber that all local health boards have published those annual reports and are available to the public?
Dywedasoch y dylai byrddau iechyd lleol fod wedi cyhoeddi adroddiadau blynyddol ar gyfer y difrifol wael erbyn mis Mawrth 2014. A allech chi gadarnhau i'r Siambr bod pob bwrdd iechyd lleol wedi cyhoeddi’r adroddiadau blynyddol hynny a’u bod ar gael i'r cyhoedd?
 
13:41
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I would expect those reports to be published by now, of course, given the date, and I would expect them to be made available to the public.
Byddwn yn disgwyl i'r adroddiadau hynny fod wedi eu cyhoeddi erbyn hyn, wrth gwrs, o ystyried y dyddiad, a byddwn yn disgwyl iddynt gael eu rhoi ar gael i'r cyhoedd.
 
13:41
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
Thank you, First Minister. Perhaps you could check whether that is actually the case. It does not seem to me that the local health boards, certainly on their websites, have those documents available to the public.
Diolch yn fawr, Brif Weinidog. Efallai y gallech chi gadarnhau a yw hynny'n wir mewn gwirionedd. Nid yw'n ymddangos i mi bod y dogfennau hynny ar gael i'r cyhoedd gan y byrddau iechyd lleol, yn sicr nid ar eu gwefannau.
 
First Minister, in the same delivery plan, you promised that improvements would be seen when there was better throughput through the whole hospital system, but we have seen a 19% reduction in the number of hospital beds over the last 10 years, and the British Medical Association has warned of a bed crisis. The most recent figures on delayed transfers of care—delayed discharges—show no improvement and remain stubbornly high. When will you stop reducing the number of beds in our district general hospitals and when can we hope to see an improvement in delayed transfers of care?
Brif Weinidog, yn yr un cynllun cyflawni, addawsoch y gwelid gwelliannau pan fyddai gwell trwybwn drwy'r system ysbytai gyfan, ond rydym ni wedi gweld gostyngiad o 19% i nifer y gwelyau ysbyty dros y 10 mlynedd diwethaf, ac mae Cymdeithas Feddygol Prydain wedi rhybuddio y bydd argyfwng gwelyau. Nid yw'r ffigurau diweddaraf ar oedi wrth drosglwyddo gofal—achosion o ryddhau wedi eu hoedi—yn dangos unrhyw welliant ac maen nhw’n parhau i fod yn ystyfnig o uchel. Pryd wnewch chi roi'r gorau i leihau nifer y gwelyau yn ein hysbytai cyffredinol dosbarth a phryd allwn ni obeithio gweld gwelliant o ran oedi wrth drosglwyddo gofal?
 
13:42
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
While it is correct to say that the number of beds has dropped over 10 years, that has been true in all parts of the UK, and there have been reasons for that, which include, for example, the fact that people now get treatment outside of hospitals for certain conditions, for which they needed hospital treatment before. She mentions delayed transfers of care, and they are, to my knowledge, at a 10-year low in Wales, whereas in England they have seen a spike in delayed transfers of care. So, yes, while delayed transfers of care remain for some individuals—and they must be reduced, that much is true—we are nevertheless seeing an improvement that is historically very high as far as Wales is concerned.
Er ei bod yn gywir i ddweud bod nifer y gwelyau wedi gostwng dros 10 mlynedd, mae hynny wedi bod yn wir ym mhob rhan o'r DU, a bu rhesymau am hynny, gan gynnwys, er enghraifft, y ffaith fod pobl bellach yn cael triniaeth y tu allan i ysbytai ar gyfer cyflyrau penodol, pan yr oedd angen triniaeth ysbyty arnynt cynt. Mae hi'n sôn am oediadau wrth drosglwyddo gofal, ac maen nhw, hyd y gwn, ar eu lefel isaf ers 10 mlynedd yng Nghymru, ond bu cynnydd sylwedddol yn yr achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal yn Lloegr. Felly, iawn, tra bod oedi wrth drosglwyddo gofal yn parhau i rai unigolion—ac mae’n rhaid eu gostwng, mae cymaint â hynny’n wir—rydym ni’n gweld gwelliant serch hynny, sydd yn hanesyddol uchel iawn cyn belled ag y mae Cymru yn y cwestiwn.
 
13:43
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Finally, I call the leader of the opposition, Andrew R. T. Davies.
Yn olaf, galwaf ar arweinydd yr wrthblaid, Andrew R.T. Davies.
 
13:43
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
First Minister, is it still the goal of the Welsh Government to get the PISA rankings for Wales in the top 20% by 2015?
Brif Weinidog, ai nod Llywodraeth Cymru o hyd yw cael y graddau PISA ar gyfer Cymru yn yr 20% uchaf erbyn 2015?
 
13:43
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We want to see an improvement in PISA rankings, and that is what we expect to see with the improvements that we have put in place.
Rydym ni eisiau gweld gwelliant yn y graddau PISA, a dyna'r hyn yr ydym ni’n disgwyl ei weld gyda’r gwelliannau rydym ni wedi eu rhoi ar waith.
 
13:43
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
I am not sure whether that was confirmation that that goal is still an aspiration central to Government thinking or not. However, how can people have confidence that you will be able to lift the rankings of Wales in that league table when a recent report clearly identified that there was a lack of long-term vision from the Welsh Government, that implementation from Welsh Government Ministers was weak and that teachers were overwhelmed with the constant reform agenda that is at the heart of what your Government is seeking to do? So, how can you correlate the improvements that we all want to see in education here in Wales with that independent report highlighting the failures of your Government and successive Labour Governments?
Nid wyf yn siŵr a oedd hynna'n gadarnhad bod y nod yn dal i fod yn ddyhead canolog i syniadau’r Llywodraeth ai peidio. Fodd bynnag, sut all pobl fod yn hyderus y byddwch chi’n gallu gwella safle Cymru yn y tabl cynghrair hwnnw pan nododd adroddiad diweddar yn eglur bod diffyg gweledigaeth hirdymor gan Lywodraeth Cymru, bod gweithredu gan Weinidogion Llywodraeth Cymru yn wan a bod athrawon yn cael eu llethu gan yr agenda diwygio cyson sydd wrth wraidd yr hyn mae eich Llywodraeth yn ceisio ei wneud? Felly, sut allwch chi gyfateb y gwelliannau yr ydym ni i gyd eisiau eu gweld mewn addysg yma yng Nghymru gyda’r adroddiad annibynnol hwnnw sy’n amlygu methiannau eich Llywodraeth a Llywodraethau Llafur olynol?
 
13:44
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
First of all, the report he refers to, I believe, is seven years old. Secondly, I do not believe that he has seen it. He has not, because I know that the alleged report that was given to the BBC was only summary and conclusions—and selectively—and not the report itself. He is perfectly welcome to see the report, of course, as are all Members, but if he could confirm that he has actually seen the report and draw on whichever part of the report he wishes to draw on, then, of course, I will be more than happy to answer his questions in that regard.
Yn gyntaf oll, mae'r adroddiad y mae’n cyfeirio ato, rwy’n credu, yn saith mlwydd oed. Yn ail, nid wyf yn credu ei fod wedi ei weld. Nid yw wedi ei weld, gan fy mod yn gwybod mai dim ond crynodeb a chasgliadau—a’r rheini’n rhai dethol—oedd yr adroddiad honedig a roddwyd i'r BBC, ac nid yr adroddiad ei hun. Mae croeso iddo weld yr adroddiad, wrth gwrs, fel y mae croeso i bob Aelod, ond pe gallai gadarnhau ei fod wedi gweld yr adroddiad mewn gwirionedd a thynnu sylw at ba bynnag ran o'r adroddiad y mae’n dymuno tynnu sylw ati, yna, wrth gwrs, byddaf yn fwy na bodlon i ateb ei gwestiynau yn hynny o beth.
 
However, I remind him that we have seen school spending increasing in Wales; we have seen school building carrying on in Wales when this has been cut in England; and we have seen many of the recommendations that were in that report being put in place by this Government.
Fodd bynnag, rwy’n ei atgoffa ein bod wedi gweld gwariant ysgolion yn cynyddu yng Nghymru; rydym ni wedi gweld gwaith adeiladu ysgolion yn parhau yng Nghymru pan mae hyn wedi cael ei dorri yn Lloegr; ac rydym ni wedi gweld llawer o'r argymhellion a oedd yn yr adroddiad hwnnw yn cael eu rhoi ar waith gan y Llywodraeth hon.
 
13:44
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
I am completely dumbfounded by that. The report that I referred to was your own Government-commissioned report by the Organisation for Economic Co-operation and Development that was released just before Easter. It is in the public domain; it is there for everyone to see; and it was an independent appraisal commissioned by the former Minister for education of the failings of the Welsh education system. I quote again to you, First Minister. It said that the Labour Welsh Government ‘lacks a long-term vision’, that the implementation by Labour Ministers was ‘weak’, and that teachers were ‘overwhelmed’ by constant reform.
Mae hynna’n fy syfrdanu’n llwyr. Yr adroddiad yr oeddwn yn cyfeirio ato yw eich adroddiad eich hun a gomisiynwyd gan y Llywodraeth gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd a gyhoeddwyd ychydig cyn y Pasg. Mae ar gael i'r cyhoedd; mae yno i bawb ei weld; ac roedd yn werthusiad annibynnol a gomisiynwyd gan y cyn-Weinidog addysg o ddiffygion system addysg Cymru. Dyfynnaf eto i chi, Brif Weinidog. Roedd yn dweud bod gan Lywodraeth Cymru 'ddiffyg gweledigaeth hirdymor', bod y gweithredu gan Weinidogion Llafur yn 'wan', a bod yn athrawon wedi eu ‘llethu’ gan y diwygio cyson.
 
You then refer to a report that your Government has sat on since 2007. We know that there has been a damning indictment of failure on education delivery by your Government and successive Labour Governments. You are unable to give us any indication of where you want to see our rankings in 2015. Is it any wonder that there is a bunker mentality at the heart of your Government and that your eyes are shut with regard to education? What do you want for Welsh education? Do you want to reform and improve or do you want to carry on as you always have done?
Fe wnaethoch wedyn gyfeirio at adroddiad y mae eich Llywodraeth chi wedi ei gadw’n dawel ers 2007. Rydym yn gwybod y bu beirniadaeth ddamniol o fethiant o ran darpariaeth addysg gan eich Llywodraeth chi a Llywodraethau Llafur olynol. Nid ydych chi’n gallu rhoi unrhyw syniad i ni o ble rydych chi eisiau gweld ein graddau yn 2015. A yw'n unrhyw syndod bod meddylfryd byncer wrth wraidd eich Llywodraeth, a bod eich llygaid ar gau o ran addysg? Beth ydych chi ei eisiau ar gyfer addysg yng Nghymru? A ydych chi eisiau diwygio a gwella neu a ydych chi eisiau parhau fel yr ydych chi wedi ei wneud erioed?
 
13:46
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
When the leader of the opposition is caught out he thinks that, by speaking for a long time and shouting, he can avoid the fact that he has been caught out; we know that. Given what his party is doing in England with the endless weekly reforms being implemented there, he is on weak ground. He has not seen the report. That is what we now know. He has not seen that report. He is drawing on a piece of paper that he is reading from and not from the report itself, and so he is drawing from a report that he has not in fact himself seen. That much is a fact. He does not know what the report contains. He does not know what recommendations have been taken up by the Welsh Government. All he knows is what he has read in the media. Nevertheless, he does tell us, of course, that he is dumbfounded. It does not take much. It does not take much—we know that; we have seen it many, many times in this Chamber. I noted today that, at his press conference, he said that he is not a career politician. I applaud that point of view. [Laughter.] He is not a career politician; he can go back to a business whenever he wants to. May I say that we on these benches would like nothing more than to see him stay until at least April 2016?
Pan gaiff arweinydd yr wrthblaid ei ddal, mae’n credu, trwy siarad am amser maith a gweiddi, y gall osgoi'r ffaith ei fod wedi cael ei ddal; rydym ni’n gwybod hynny. O ystyried yr hyn y mae ei blaid ef yn ei wneud yn Lloegr gyda'r diwygiadau wythnosol diddiwedd sy’n cael eu gweithredu yno, mae ar dir sigledig. Nid yw wedi gweld yr adroddiad. Rydym ni’n gwybod hynny bellach. Nid yw wedi gweld yr adroddiad hwnnw. Mae’n defnyddio darn o bapur y mae’n darllen oddi arno ac nid o'r adroddiad ei hun, ac felly mae’n defnyddio adroddiad nad yw ef ei hun wedi ei weld mewn gwirionedd. Mae cymaint â hynny'n ffaith. Nid yw'n gwybod yr hyn y mae'r adroddiad yn ei gynnwys. Nid yw'n gwybod pa argymhellion y mae Llywodraeth Cymru wedi eu dilyn. Y cwbl mae'n ei wybod yw’r hyn y mae wedi ei ddarllen yn y cyfryngau. Serch hynny, mae’n dweud wrthym, wrth gwrs, ei fod wedi ei syfrdanu. Nid yw'n cymryd llawer. Nid yw'n cymryd llawer—rydym ni’n gwybod hynny; rydym ni wedi ei weld lawer, lawer gwaith yn y Siambr hon. Sylwais heddiw, yn ei gynhadledd i'r wasg, iddo ddweud nad yw’n wleidydd gyrfa. Rwy’n cymeradwyo’r safbwynt hwnnw. [Chwerthin.] Nid yw'n wleidydd gyrfa; gall fynd yn ôl i fusnes pa bryd bynnag y mae’n dymuno. A gaf fi ddweud y byddem ni ar y meinciau hyn yn hoffi dim yn fwy na’i weld yn aros tan o leiaf fis Ebrill 2016?
 
Cynlluniau Gwaredu Daearegol
Geological Disposal Programmes
 
13:47
Rhun ap IorwerthBywgraffiadBiography
3. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am bolisi Llywodraeth Cymru ar gynlluniau gwaredu daearegol yng Nghymru? OAQ(4)1621(FM)
3. Will the First Minister make a statement on the Welsh Government’s policy on geological disposal programmes in Wales? OAQ(4)1621(FM)
 
13:47
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Ers 2008, polisi Llywodraeth Cymru yw peidio â chefnogi na gwrthwynebu gwaredu daearegol ar gyfer gwastraff ymbelydrol actifedd uwch. Fodd bynnag, heddiw mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd wedi lansio galwad am dystiolaeth sy’n gwahodd safbwyntiau er mwyn gallu penderfynu a oes angen adolygu’r polisi ynglŷn â gwaredu gwastraff o’r fath. Ond, yn hanesyddol, mae gwastraff o’r fath wedi mynd i Sellafield, ac nid oes arwydd y bydd hynny’n newid yn y dyfodol.
Since 2008, Welsh Government policy has been to neither support nor oppose geological disposal for higher-activity radioactive waste. However, the Minister for Natural Resources and Food has today launched a call for evidence, seeking views as to whether the policy for disposal of HAW should be reviewed. However, historically, such waste has gone to Sellafield and there is no sign that this will change in future.
 
13:48
Rhun ap IorwerthBywgraffiadBiography
A gaf i ddiolch ichi am y datganiad a wnaethpwyd yn gynharach heddiw? Fel y cawsom ar ddeall, nid oes gan y Llywodraeth farn o blaid nac yn erbyn gwaredu daearegol hyd yma. Mae hynny'n siom i bobl Ynys Môn. Fodd bynnag, croesawaf y ffaith bod adolygiad o bosibl ar y gweill. Rwy’n gwahodd y Prif Weinidog, o ystyried y farn glir yn Ynys Môn yn erbyn claddfa o'r fath ar yr ynys, i ddweud y bydd bellach yn gwbl glir yn ei gefnogaeth i ymgyrch yn erbyn unrhyw gladdfa o'r fath, i fewnforio deunydd ymbelydrol i Ynys Môn yn y dyfodol.
May I thank you for the statement made earlier today? As we understand it, the Government has no view in favour or against geological disposal. That is a disappointment for the people of Anglesey. However, I welcome the fact that there is a review possibly in the pipeline. I invite the First Minister, given the clear views in Anglesey against such disposal on the island, to say that he will now be entirely clear in his support for a campaign against any disposal of that sort, which would import radioactive material to Anglesey in future.
 
13:48
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Nid ydym o blaid mewnforio unrhyw wastraff i Gymru. Nid ydym o blaid claddu unrhyw wastraff o'r fath. Rydym am sicrhau parhad y sefyllfa sydd wedi bodoli hyd yn hyn, sef bod y gwastraff yn mynd i Sellafield. Nid yw’n fwriad gennym newid hynny, a dyna farn Llywodraeth y DU hefyd, o'r hyn y gallwn ei weld.
We are not in favour of any importing of waste into Wales. We are not in favour of any burial of such waste. We want to ensure that the position that has existed so far continues, namely that the waste goes to Sellafield. We do not intend to change that, and neither does the UK Government from what we can see.
 
13:49
Russell GeorgeBywgraffiadBiography
Even though the Welsh Government has decided to reserve the powers over geological disposal facilities, should a community in Wales wish to express an interest in hosting a GDF, would it still make that expression to you, which would then compel you to consider your policy position, or would it direct that interest to the UK Government?
Er bod Llywodraeth Cymru wedi penderfynu cadw'r pwerau dros gyfleusterau gwaredu daearegol, pe byddai cymuned yng Nghymru yn dymuno mynegi diddordeb mewn cynnal GDF, a fyddai’n dal i fynegi hynny i chi, a fyddai wedyn yn eich gorfodi i ystyried eich safbwynt o ran polisi, neu a fyddai'n cyfeirio’r diddordeb hwnnw at Lywodraeth y DU?