Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Nôl i'r rhestr dogfennau Gweld y dudalen hon heb lincs
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (y Fonesig Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Presiding Officer (Dame Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:31
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.
Prynhawn da. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
13:31
1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
The first item this afternoon is questions to the First Minister. Question 1, Alun Ffred Jones.
Cwestiynau i'r Prif Weinidog yw’r eitem gyntaf y prynhawn yma. Cwestiwn 1, Alun Ffred Jones. 
 
Yr Iaith Gymraeg yn y Broses Gynllunio
The Welsh Language in the Planning Process
 
13:31
Alun Ffred JonesBywgraffiadBiography
1. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am rôl yr iaith Gymraeg yn y broses gynllunio? OAQ(4)2192(FM)
1. Will the First Minister make a statement on the role of the Welsh language in the planning process? OAQ(4)2192(FM)
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Dylai pob awdurdod cynllunio lleol ystyried y Gymraeg wrth baratoi eu cynlluniau datblygu lleol. Mae’n bwysig, wrth gwrs, fod y system gynllunio yn cyfrannu at gefnogi’r iaith, ac mae nodyn cyngor technegol 20 yn adlewyrchu hynny.
Every local planning authority should consider the Welsh language in preparing their local development plans. It is important, of course, that the planning system plays its part in supporting the language, and technical advice note 20 reflects that.
 
13:31
Alun Ffred JonesBywgraffiadBiography
Mae cynigion y Llywodraeth ym Mil Cynllunio (Cymru) parthed y Gymraeg i’w croesawu, er nad ydyn nhw’n datblygu fawr ddim ar nodyn cyngor technegol 20, fel y cyfeirioch chi rŵan. Pam nad yw’r Llywodraeth yn barod i sicrhau bod y Gymraeg yn cael yr un ystyriaeth mewn astudiaethau ardrawiad â’r amgylchedd neu iechyd mewn rhai ceisiadau cynllunio penodol?
The Government's proposals in the Planning (Wales) Bill in relation to the Welsh language are to be welcomed, although they do not develop much at all on technical advice note 20, as you just referred to. Why isn’t the Government willing to ensure that the Welsh language is given the same consideration in impact assessments as the environment or health in specific planning applications?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Rŷm ni’n agored i unrhyw drafod ynglŷn ag ym mha ffordd y gallai hwnnw gael ei wneud yn ymarferol—wrth gwrs, o gofio’r ffaith y byddai’n rhaid talu am hwnnw. Byddai’n rhaid i’r person sy’n rhoi’r cais i mewn dalu am hynny, a hefyd, pwy fyddai’n gwneud unrhyw fath o asesiad, a beth fyddai’r methodoleg? Wrth ystyried y pethau ymarferol yna, rŷm ni’n ddigon parod i ystyried ym mha ffordd y gallai’r system gynllunio gario ymlaen i roi cymorth i’r Gymraeg.
We are open to any discussion as to how that could be done on a practical level— of course, bearing in mind that that would have to be paid for. The individual making the application would have to pay for that, and also, who would carry out any kind of assessment, and what would the methodology be? In considering those practicalities, we're more than happy to consider how the planning system can continue to assist and support the Welsh language.
 
13:32
Brif Weinidog, rŷch chi wedi sôn am y gair ‘ymarferol’ yna. Bob tro rwyf wedi gofyn i chi am hyn yma, yn y Cyfarfod Llawn, rŷch chi wedi dweud y dylai unrhyw gymorth i’r iaith fod yn ymarferol yn y Bil cynllunio. Yn ystod Cyfnod 2 y Bil, gwrthododd y Gweinidog pob gwelliant gan y gwrthbleidiau, a oedd yn cynnig atebion ymarferol ynghylch ceisiadau cynllunio. A ydych chi’n fodlon heddiw ddweud bod y Llywodraeth yn fodlon dod ymlaen â gwelliannau eu hunan i sicrhau bod rhai o’r ymatebion ymarferol yn dod drwodd yn ystod Cyfnod 3?
First Minister, you’ve mentioned the word 'practical' there. Every time I’ve asked you about this here, in Plenary, you’ve said that any assistance given to the language should be practical in the planning Bill. During Stage 2 of the Bill, the Minister rejected all amendments tabled by opposition parties that proposed practical solutions on planning applications. Are you prepared today to say that the Government is willing to come forward with its own amendments, in order to ensure that some of those practical responses do emerge at Stage 3?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Rŷm ni wedi gwneud hynny, wrth gwrs. Rŷm ni wedi symud ymlaen ynglŷn â’r Gymraeg a’r system gynllunio. Y nod yw sicrhau nad yw unigolion yn gorfod gwneud rhyw fath o asesiad ynglŷn â’r iaith Gymraeg—byddai hynny’n ormodol yn fy marn i—a hefyd, stopio datblygwyr lle mae eisiau iddyn nhw ddatblygu ystâd o dai newydd, efallai, rhag torri i lawr y cais cynllunio i mewn i dri neu bedwar o geisiadau er mwyn dod o dan unrhyw linell a allai fod yn y ddeddfwriaeth ei hunan. Felly, wrth ystyried y pethau ymarferol hyn, rŷm ni’n ddigon parod i gario ymlaen â’r drafodaeth.
We have done that, of course. We have made progress on the Welsh language and the planning system. The aim is to ensure that individuals don’t have to carry out some sort of language impact assessment—that would be excessive, in my view—and also, to stop developers where they want to develop a new housing estate, perhaps, from cutting down that planning application into three or four different applications in order to get below any line that may be drawn in the legislation itself. So, considering these practicalities, we’re more than happy to continue the debate.
 
Astudiaeth Gofal Iechyd Canolbarth Cymru
The Mid Wales Healthcare Study
 
13:33
Russell GeorgeBywgraffiadBiography
2. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am Astudiaeth Gofal Iechyd Canolbarth Cymru? OAQ(4)2191(FM)
2. Will the First Minister make a statement on the Mid Wales Healthcare Study? OAQ(4)2191(FM)
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. Following the study, the mid Wales rural healthcare conference took place on 12 March, and this provided an opportunity to bring stakeholders together to highlight successful examples of solutions to rural healthcare problems and to discuss what lessons could be applied to the middle of Wales.
Gwnaf. Yn dilyn yr astudiaeth, cynhaliwyd cynhadledd gofal iechyd gwledig y canolbarth ar 12 Mawrth, a darparodd hyn gyfle i ddod â rhanddeiliaid ynghyd i dynnu sylw at enghreifftiau llwyddiannus o atebion i broblemau gofal iechyd gwledig ac i drafod pa wersi a allai fod yn berthnasol i’r canolbarth.
 
13:34
Russell GeorgeBywgraffiadBiography
Thank you, First Minister. I was pleased with that conference. It took place at Cefn Lea Park near Newtown just a couple of weeks ago. The conference and study quite rightly pointed out the strategic importance of Bronglais. However, there was some concern following the conference that there was little reference to cross-border healthcare during the day, and concerns that a new border would be allowed to develop, which would effectively be through the centre of Powys. Can you, First Minister, give an assurance that the provision of healthcare in mid Wales will take into account the whole of mid Wales, and there will not be a line drawn through the centre of Powys?
Diolch yn fawr, Brif Weinidog. Roeddwn i’n falch â’r gynhadledd honno. Fe'i cynhaliwyd ym Mharc Cefn Lea ger y Drenewydd dim ond wythnos neu ddwy yn ôl. Tynnodd y gynhadledd a’r astudiaeth sylw, a hynny’n gwbl briodol, at bwysigrwydd strategol Bronglais. Fodd bynnag, roedd rhywfaint o bryder yn dilyn y gynhadledd mai prin y cyfeiriwyd at ofal iechyd trawsffiniol yn ystod y diwrnod, a phryderon y byddai ffin newydd yn cael ei chaniatáu i ddatblygu, a fyddai yn mynd trwy ganol Powys i bob pwrpas. A allwch chi, Brif Weinidog, roi sicrwydd y bydd y ddarpariaeth o ofal iechyd yn y canolbarth yn cymryd y canolbarth cyfan i ystyriaeth, ac na fydd llinell yn cael ei thynnu trwy ganol Powys?
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
There are no plans to draw a line down the centre of Powys, I can assure the Member of that. Certainly, we know that there will continue to be a number of patients from Powys who will access health services in England, and, indeed, there is a flow that goes in the other direction as well. That is something that has always been the case, it is something the Welsh NHS pay for, and I do not see his constituents, nor anybody else’s constituents in Powys, as refugees—a word that has been used, of course, unfortunately, by a member of his party in London.
Nid oes unrhyw gynlluniau i dynnu llinell trwy ganol Powys, gallaf sicrhau'r Aelod o hynny. Yn sicr, gwyddom y byddwn yn parhau i weld nifer o gleifion o Bowys a fydd yn defnyddio gwasanaethau iechyd yn Lloegr, ac, yn wir, ceir llif sy'n mynd i'r cyfeiriad arall hefyd. Mae hynny'n rhywbeth a fu’n wir erioed, mae'n rhywbeth y mae’r GIG yng Nghymru yn talu amdano, ac nid wyf yn gweld ei etholwyr ef, nac etholwyr unrhyw un arall ym Mhowys, fel ffoaduriaid—gair sydd wedi ei ddefnyddio, wrth gwrs, yn anffodus, gan aelod o'i blaid ef yn Llundain.
 
13:35
Brif Weinidog, fe ges i gyfle i fynychu’r gynhadledd, a oedd yn un werthfawr iawn, ac yn rhoi cyfeiriad pwysig i’r gwaith newydd yma, o ran cynllunio iechyd yn y canolbarth. I barhau â’r momentwm yma sydd ar waith nawr yn y canolbarth, a wnewch chi, ar ran eich Gweinidog iechyd, ymrwymo i ddarparu datganiad ysgrifenedig ddwywaith y flwyddyn, er mwyn cynnal y tryloywder, a’r momentwm, a’r atebolrwydd o’r gwaith yma i’r Gweinidog iechyd?
First Minister, I had an opportunity to attend that conference, which was very valuable, and provided an important direction for this new work in terms of healthcare planning in mid Wales. To continue with that momentum now in mid Wales, will you, on behalf of your health Minister, undertake to provide a written statement twice a year, in order to maintain the transparency, momentum, and accountability of this work for the health Minister?
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wel, rwy’n siŵr y bydd y Gweinidog iechyd, wrth gwrs, yn barod i ateb cwestiynau ar hyd y llinellau hynny yn y dyfodol. A gaf i ddweud bod ymatebion wedi dod atom ni nawr oddi wrth dri o’r byrddau iechyd, a hefyd oddi wrth yr ymddiriedolaeth ambiwlans? Mae pob bwrdd wedi deall yr analysis sydd wedi cael ei ddodi yn ei le gan yr astudiaeth ei hunan, ac, wrth gwrs, mae’r Gweinidog yn ddiweddar wedi penodi dau gyd-gadeirydd annibynnol i’r cyd-weithrediad iechyd ynglŷn â’r canolbarth, sy’n cael ei sefydlu ar hyn o bryd rhwng y tri bwrdd iechyd, a hefyd yr ymddiriedolaeth ambiwlans. Rwy’n siŵr y bydd y Gweinidog yn parhau i sicrhau bod Aelodau yn gwybod beth yw’r camau nesaf ynglŷn â’r astudiaeth, a hefyd y gynhadledd.
Well, I’m sure that the health Minister, of course, will be prepared to answer questions along those lines in future. May I say that responses have now been received from three of the health boards, and also from the ambulance trust? Each board understands the analysis that has been put in place by the study itself, and, of course, the Minister has recently appointed two independent co-chairs of the health collaboration for mid Wales, which is currently being established between the three health boards, and the ambulance trust. I am sure that the Minister will continue to ensure that Members are kept apprised of the next steps regarding the study, and also the conference.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:36
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to questions from the party leaders, and first this afternoon is the leader of the opposition, Andrew R.T. Davies.
Symudwn at gwestiynau gan arweinwyr y pleidiau nawr, ac arweinydd yr wrthblaid, Andrew R.T. Davies sydd gyntaf y prynhawn yma.
 
13:36
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
Thank you, Presiding Officer. First Minister, just under two years ago, the chief executive and chairman of Betsi Cadwaladr University Local Health Board in the north resigned, following a damning report from Healthcare Inspectorate Wales. At the time, when the new board was put in place, the health Minister here said, when they were appointed:
Diolch i chi, Lywydd. Brif Weinidog, ychydig yn llai na dwy flynedd yn ôl, ymddiswyddodd prif weithredwr a chadeirydd Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr yn y gogledd, yn dilyn adroddiad echrydus gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru. Ar y pryd, pan sefydlwyd y bwrdd newydd, dywedodd y Gweinidog iechyd yma, pan gawsant eu penodi:
 
‘so that we can be confident that they are able to discharge their responsibilities effectively in the future’.
'fel y gallwn fod yn hyderus y gallant gyflawni eu cyfrifoldebau’n effeithiol yn y dyfodol'.
 
Now, the responsibility of a board, surely, is to communicate and engage with the clinicians, and the staff, and the patients, who depend on their service or operate within the hospitals. Last week, we saw the British Medical Association pass a vote of no confidence in the board. How can patients and the general public have confidence in the board in north Wales, when the clinicians—who you yourself have said should lead reform of the health service here in Wales—are passing votes of no confidence?
Nawr, cyfrifoldeb bwrdd, does bosib, yw cyfathrebu ac ymgysylltu â'r clinigwyr, a’r staff, a'r cleifion, sy'n dibynnu ar eu gwasanaeth neu’n gweithredu yn yr ysbytai. Yr wythnos diwethaf, gwelsom Gymdeithas Feddygol Prydain yn pasio pleidlais o ddiffyg hyder yn y bwrdd. Sut all cleifion a'r cyhoedd fod â hyder yn y bwrdd yn y gogledd, pan fo’r clinigwyr—yr ydych chi eich hun wedi dweud mai hwy ddylai arwain y gwaith o ddiwygio'r gwasanaeth iechyd yma yng Nghymru—yn pasio pleidleisiau o ddiffyg hyder?
 
13:37
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, my understanding is that it was one part of the BMA that passed that vote of no confidence, not all of it, and certainly not all of the BMA in the whole of Betsi Cadwaladr. But I do welcome the fact that the consultants, following the invitation that the health Minister and I issued, have come forward with plans. I welcome the fact that the health board, now, will consider those plans. It’s early days yet, in terms of how those plans can be made robust, but, certainly, I do very much welcome the fact that the consultants have come forward now with plans of their own.
Wel, fy nealltwriaeth i yw mai un rhan o Gymdeithas Feddygol Prydain basiodd y bleidlais honno o ddiffyg hyder, nid y Gymdeithas gyfan, ac yn sicr nid y Gymdeithas gyfan ym Mwrdd cyfan Betsi Cadwaladr. Ond rwyf yn croesawu'r ffaith fod yr ymgynghorwyr, yn dilyn y gwahoddiad a gyflwynwyd gan y Gweinidog iechyd a minnau, wedi cynnig cynlluniau. Croesawaf y ffaith y bydd y bwrdd iechyd, erbyn hyn, yn ystyried y cynlluniau hynny. Mae'n ddyddiau cynnar eto, o ran sut y gellir gwneud y cynlluniau hynny’n gadarn, ond, yn sicr, rwy’n croesawu'n fawr y ffaith fod yr ymgynghorwyr wedi dod ymlaen erbyn hyn gyda'u cynlluniau eu hunain.
 
13:38
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
It is welcome that those plans have come forward, but it is a fact that a vote of no confidence was passed by clinicians yesterday—not yesterday; last week, I should say—in their own board area. The secretary of the BMA in Wales said that there remain poor communications between the board and the ward. Ultimately, you are the Government and you are responsible for supporting the health board in that particular area. It is the biggest public body in Wales. We have seen previous poor reports about governance. We are seeing time and time again this issue arising in north Wales, and what we also see as well is a senior director there—the medical director, Matthew Makin—saying that, if we do nothing, we will simply be ‘sleepwalking into disaster’, when he’s talking about services at district general hospitals in north Wales. Who is correct? Are the clinicians right, or are the directors at board level right when they say they need to reconfigure services in north Wales?
Mae i’w groesawu bod y cynlluniau hynny wedi eu cynnig, ond mae'n ffaith y pasiwyd pleidlais o ddiffyg hyder gan glinigwyr ddoe—nid ddoe; yr wythnos diwethaf, ddylwn i ddweud—yn ardal eu bwrdd eu hunain. Dywedodd ysgrifennydd Cymdeithas Feddygol Prydain yng Nghymru bod y cyfathrebu yn wael rhwng y bwrdd a'r ward o hyd. Yn y pen draw, chi yw'r Llywodraeth a chi sy’n gyfrifol am gefnogi’r bwrdd iechyd yn yr ardal benodol honno. Dyma’r corff cyhoeddus mwyaf yng Nghymru. Rydym ni wedi gweld adroddiadau gwael blaenorol am lywodraethu. Rydym ni’n gweld y mater hwn yn codi dro ar ôl tro yn y gogledd, a’r hyn yr ydym ni hefyd yn ei weld yw uwch gyfarwyddwr yno—y cyfarwyddwr meddygol, Matthew Makin—yn dweud, os byddwn yn gwneud dim, byddwn yn 'cerdded yn ddiarwybod i mewn i drychineb', pan ei fod yn sôn am wasanaethau mewn ysbytai cyffredinol dosbarth yn y gogledd. Pwy sy'n iawn? A yw'r clinigwyr yn iawn, neu a yw’r cyfarwyddwyr ar lefel y bwrdd yn iawn pan fyddant yn dweud bod angen iddynt ad-drefnu gwasanaethau yn y gogledd?
 
13:39
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, they’re both right, because they’re not in argument with each other. I mean, it is right to say that the medical director said there has to be change, certainly in the short term, and the clinicians have recognised that. They put forward an alternative—it’s change, nevertheless, but an alternative. It’s a matter now for the health board to assess the alternatives that they’ve put forward. Nobody is arguing that things can stay exactly as they are, not even, of course, the consultants, which is why they’ve come forward now with an alternative plan for the board to consider.
Wel, mae’r ddau yn iawn, gan nad ydyn nhw mewn dadl â'i gilydd. Hynny yw, mae'n iawn dweud bod y cyfarwyddwr meddygol wedi dweud bod yn rhaid cael newid, yn sicr yn y tymor byr, ac mae'r clinigwyr wedi cydnabod hynny. Maen nhw wedi cynnig dewis arall—mae'n newid, serch hynny, ond yn ddewis arall. Mae'n fater nawr i’r bwrdd iechyd asesu'r dewisiadau eraill y maen nhw wedi eu cyflwyno. Nid oes unrhyw un yn dadlau y gall pethau aros yn union fel y maen nhw, dim hyd yn oed, wrth gwrs, yr ymgynghorwyr, a dyna pam maen nhw wedi cyflwyno cynllun arall nawr i’r bwrdd ei ystyried.
 
13:39
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
As I’ve said, we welcome that alternative plan, and I hope there will be genuine consideration of that plan. But time and time again, we are seeing these issues arise in north Wales. As I’ve said, this is the largest public sector body in Wales. It spends the biggest part of the public sector budget on health in north Wales, and you, ultimately, sign those cheques, and give the overall direction. Why should people in north Wales feel such a disconnect from their health board, and what will you be doing to drive forward a better sense of governance and a better sense of delivery in health services in north Wales so people can have confidence that the health service they require will be there for them in the future?
Fel yr wyf wedi dweud, rydym ni’n croesawu'r cynllun amgen hwnnw, a gobeithiaf y bydd ystyriaeth wirioneddol o'r cynllun hwnnw. Ond dro ar ôl tro, rydym ni’n gweld y materion hyn yn codi yn y gogledd. Fel yr wyf wedi dweud, hwn yw’r corff sector cyhoeddus mwyaf yng Nghymru. Mae'n gwario’r rhan fwyaf o'r gyllideb sector cyhoeddus ar iechyd yn y gogledd, a chi, yn y pen draw, sy'n llofnodi’r sieciau hynny, ac yn rhoi’r cyfeiriad cyffredinol. Pam ddylai pobl yn y gogledd deimlo cymaint o ddiffyg cysylltiad â’u bwrdd iechyd, a beth fyddwch chi’n ei wneud i hyrwyddo gwell synnwyr o lywodraethu a gwell synnwyr o ddarpariaeth mewn gwasanaethau iechyd yn y gogledd fel y gall pobl fod yn hyderus y bydd y gwasanaeth iechyd sydd ei angen arnyn nhw yno ar eu cyfer yn y dyfodol?
 
13:40
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, two things: first of all, we expect, of course, the local health board to communicate with people as effectively as possible. It’s important that people understand the issues. It’s important that people understand what the options are as well. That is in any health board’s interests. We have appointed a senior Welsh Government official who will be on the implementation board in order to be able to assist and help the board with its future deliberations on service delivery. We expect, where boards are proposing changes in services, that those changes are fully explained and that the public are fully involved in consultation before decisions are taken.
Wel, dau beth: yn gyntaf oll, rydym yn disgwyl, wrth gwrs, i’r bwrdd iechyd lleol gyfathrebu â phobl mewn modd mor effeithiol â phosibl. Mae'n bwysig bod pobl yn deall y problemau. Mae'n bwysig bod pobl yn deall beth yw'r dewisiadau hefyd. Mae hynny o fudd i unrhyw fwrdd iechyd. Rydym ni wedi penodi uwch swyddog Llywodraeth Cymru a fydd ar y bwrdd gweithredu er mwyn gallu cynorthwyo a helpu'r bwrdd gyda’i drafodaethau ar ddarparu gwasanaethau yn y dyfodol. Rydym ni’n disgwyl, pan fo byrddau yn cynnig newidiadau mewn gwasanaethau, bod y newidiadau hynny’n cael eu hesbonio'n llawn a bod y cyhoedd yn cael eu cynnwys yn llawn mewn ymgynghoriad cyn gwneud penderfyniadau.
 
13:40
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to the leader of Plaid Cymru, Leanne Wood.
Symudwn nawr at arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.
 
13:41
Leanne WoodBywgraffiadBiographyArweinydd Plaid Cymru / The Leader of Plaid Cymru
Diolch, Lywydd. I know, First Minister, you don’t like to be reminded about your party’s commitment to austerity, but I’m sure that you’ll agree with me that people do deserve to hear what your intentions are. The Shadow Chancellor has said that he would not reverse the Tory budget, yet your party leader has said that the budget would be devastating to Wales. Who do you agree with?
Diolch, Lywydd. Rwy’n gwybod, Brif Weinidog, nad ydych chi’n hoffi cael eich atgoffa am ymrwymiad eich plaid i gyni cyllidol, ond rwy'n siŵr y byddwch yn cytuno â mi bod pobl yn haeddu cael clywed beth yw eich bwriad. Mae Canghellor yr Wrthblaid wedi dweud na fyddai'n gwrthdroi cyllideb y Torïaid, ac eto mae arweinydd eich plaid wedi dweud y byddai'r gyllideb yn drychinebus i Gymru. Gyda phwy ydych chi'n cytuno?
 
13:41
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, I do know that the difference between the election of a Labour Government and the election of a Conservative Government is the difference between what is, admittedly, a small cut in public spending of about 2 per cent and the Conservative plans of a 20 per cent cut in public spending. That is a substantial difference as far as the people of Wales are concerned.
Wel, rwyf yn gwybod mai’r gwahaniaeth rhwng ethol Llywodraeth Lafur ac ethol Llywodraeth Geidwadol yw'r gwahaniaeth rhwng yr hyn sydd, mae'n rhaid cyfaddef, yn doriad bach mewn gwariant cyhoeddus o tua 2 y cant a chynlluniau’r Ceidwadwyr o doriad o 20 y cant i wariant cyhoeddus. Mae hynny'n wahaniaeth sylweddol cyn belled ag y mae pobl Cymru yn y cwestiwn.
 
13:41
So, you refuse to come down on one side or another on that particular question. Let me tell you, First Minister, Plaid Cymru believes that that budget cut will be devastating for Wales, and we maintain that our public services, our communities and our people simply cannot take any more cuts. Am I right in saying, First Minister, that further cuts to Wales’s budget are palatable to you?
Felly, rydych chi’n gwrthod cytuno â’r naill ochr na’r llall o ran y cwestiwn penodol hwnnw. Gadewch i mi ddweud wrthych chi, Brif Weinidog, mae Plaid Cymru o’r farn y bydd y toriad hwnnw i’r gyllideb yn drychinebus i Gymru, ac rydym ni’n dadlau na all ein gwasanaethau cyhoeddus, ein cymunedau na'n pobl ymdopi â mwy o doriadau. A wyf i'n iawn i ddweud, Brif Weinidog, eich bod yn fodlon â mwy o doriadau i gyllideb Cymru?
 
13:42
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, no cuts are ever welcome, let’s face it. But, from our point of view, if she asks me to come down on one side, I want to see the election of a Labour Government in London. There we are—there’s coming down on the side of what we want on these benches. We don’t want to see 20 per cent cuts in our finances over the next few years. We don’t want to see a situation where there’s a lack of investment in infrastructure. We don’t want to see a situation where inequality widens. That is what we stand for as a party. I know, of course, as a party, we are in a position of actually being able to form, potentially, a Government in London.
Wel, nid yw unrhyw doriadau i’w croesawu fyth, gadewch i ni fod yn blaen. Ond, o'n safbwynt ni, os bydd yn gofyn i mi ddewis ochr, rwy’n dymuno gweld Llywodraeth Lafur yn cael ei hethol yn Llundain. Dyna ni—mae hynny’n dod i lawr ar ochr yr hyn yr ydym ni ei eisiau ar y meinciau hyn. Nid ydym ni eisiau gweld toriadau o 20 y cant i’n cyllid dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. Nid ydym ni eisiau gweld sefyllfa lle mae diffyg buddsoddiad mewn seilwaith. Nid ydym ni eisiau gweld sefyllfa lle mae anghydraddoldeb yn ehangu. Dyna'r hyn yr ydym ni’n sefyll drosto fel plaid. Rwy’n gwybod, wrth gwrs, fel plaid, ein bod ni mewn sefyllfa o allu ffurfio, o bosibl, Llywodraeth yn Llundain.
 
13:42
But you’ll change nothing. Some 250,000 workers in Wales earn less than the living wage; 16,000 fewer people are in employment this year as compared to last year; 70,000 people are underemployed. That’s what austerity has delivered for Wales, First Minister. What will it take? How many more food banks? How many more closures? How many more punitive welfare reforms before you stand up to Westminster, First Minister? What will it take for you to tell London: ‘No more cuts’?
Ond ni fyddwch chi'n newid dim. Mae tua 250,000 o weithwyr yng Nghymru yn ennill llai na'r cyflog byw; mae 16,000 yn llai o bobl mewn cyflogaeth eleni o’i gymharu â'r llynedd; mae 70,000 o bobl wedi’u tangyflogi. Dyna’r hyn y mae cyni cyllidol wedi ei gyflawni dros Gymru, Brif Weinidog. Beth fydd ei angen? Faint mwy o fanciau bwyd? Faint mwy o achosion o gau? Faint mwy o ddiwygiadau lles cosbol cyn i chi sefyll i fyny i San Steffan, Brif Weinidog? Beth sydd ei angen er mwyn i chi ddweud wrth Lundain: 'Dim mwy o doriadau'?
 
13:43
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, the difference is that I am in a position and my party’s in a position to deliver on that, and she is not. [Interruption.] Absolutely. The reality of the situation is that we in Wales have seen unemployment drop, we’ve seen employment rise, we’ve seen more foreign direct—[Interruption.] I know it’s uncomfortable for them. We’ve seen more foreign direct investment than ever before. Certainly, there are more new foreign companies coming into Wales to invest in Wales than ever before. There are jobs around Wales being created. I contrast that with when her party ran economic development for four years. We did not see that being done, we did not see that level of investment coming into Wales, we did not see a situation where Wales was being sold around the world, and I will not take lessons in terms of ideas from the party who produced the thinnest manifesto at the last Assembly elections.
Wel, y gwahaniaeth yw fy mod i mewn sefyllfa ac mae fy mhlaid mewn sefyllfa i gyflawni ar hynny, ac nid yw hi. [Torri ar draws.] Yn hollol. Gwirionedd y sefyllfa yw ein bod ni yng Nghymru wedi gweld diweithdra’n gostwng, rydym ni wedi gweld, mwy o fuddsoddiad tramor uniongyrchol— [Torri ar draws.] Rwy'n gwybod ei fod yn anghyfforddus iddyn nhw. Rydym ni wedi gweld mwy o fuddsoddiad tramor uniongyrchol nag erioed o'r blaen. Yn sicr, mae mwy o gwmnïau tramor newydd yn dod i mewn i Gymru i fuddsoddi yng Nghymru nag erioed o'r blaen. Mae swyddi’n cael eu creu ledled Cymru. Rwy'n cyferbynnu hynny â’r cyfnod pan roedd ei phlaid hi’n gyfrifol am ddatblygu economaidd am bedair blynedd. Ni welsom hynny’n cael ei wneud, ni welsom y lefel honno o fuddsoddiad yn dod i mewn i Gymru, ni welsom sefyllfa lle’r oedd Cymru’n cael ei gwerthu o gwmpas y byd, ac ni wnaf i dderbyn gwersi o ran syniadau gan y blaid a gynhyrchodd y maniffesto teneuaf yn etholiadau diwethaf y Cynulliad.
 
13:44
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to our final leader this afternoon. That’s the leader of the Welsh Liberal Democrats, Kirsty Williams.
Symudwn nawr at ein harweinydd olaf y prynhawn yma, sef arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams.
 
13:44
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiographyArweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / The Leader of the Welsh Liberal Democrats
Thank you very much, Presiding Officer. First Minister, we all saw the disgraceful online abuse of referee Nigel Owens at the weekend. It highlighted the extent of homophobic bullying in all walks of life. What work is your Government undertaking to stamp out all forms of homophobic bullying in Wales?
Diolch yn fawr iawn, Lywydd. Brif Weinidog, gwelodd pob un ohonom ni’r difrïo gwarthus o’r dyfarnwr Nigel Owens dros y penwythnos. Mae'n tynnu sylw at faint o fwlio homoffobig sydd ym mhob agwedd ar fywyd. Pa waith mae eich Llywodraeth yn ei wneud i gael gwared ar bob math o fwlio homoffobaidd yng Nghymru?
 
13:44
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, I can give the leader of the Liberal Democrats one example. I know that the Minister, Lesley Griffiths, has recently written to all the Police and Crime Commissioners in order to promote awareness of hate crime, and she’s reminded them of their responsibilities to ensure that people are able to live their lives safely without homophobic bullying or, indeed, hate crime of any kind.
Wel, gallaf roi un enghraifft i arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol. Gwn fod y Gweinidog, Lesley Griffiths, wedi ysgrifennu at holl Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddau yn ddiweddar er mwyn hybu ymwybyddiaeth o droseddau casineb, ac mae hi wedi eu hatgoffa o'u cyfrifoldebau i sicrhau y gall pobl fyw eu bywydau’n ddiogel heb fwlio homoffobig nac, yn wir, troseddau casineb o unrhyw fath.
 
13:45
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
First Minister, one place where bullying is particularly prevalent is in our schools. Ninety per cent of school staff recently surveyed by Stonewall Cymru reported incidents where pupils had suffered bullying and harassment for being, or suspected of being, lesbian, gay or bisexual. What steps are your Government taking to ensure that homophobic, transphobic and biphobic bullying are eradicated in our Welsh schools?
Brif Weinidog, un man lle mae bwlio yn arbennig o gyffredin yw yn ein hysgolion. Nododd naw deg y cant o staff ysgolion a arolygwyd yn ddiweddar gan Stonewall Cymru ddigwyddiadau lle'r oedd disgyblion wedi dioddef bwlio ac aflonyddu oherwydd eu bod, neu y tybiwyd eu bod, yn lesbiaid, yn hoyw neu'n ddeurywiol. Pa gamau mae eich Llywodraeth yn eu cymryd i sicrhau bod bwlio homoffobig, trawsffobig a deuffobig yn cael ei ddileu yn ein hysgolion yng Nghymru?
 
13:45
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, we are working with partner organisations to drive forward the Welsh Government's framework for action on tackling hate crimes and incidents. That was published in May. That focuses on prevention, on supporting victims and, of course, on improving multi-agency working. We know, of course, that the issue of bullying is not simply what happens in school but what happens online. On cyber bullying particularly, I have seen examples where people almost hunt as a pack in order to bully an individual, to that individual's great detriment, of course. That is an issue that we expect to work with the police and other agencies on in order to be able to tackle it.
Wel, rydym ni’n gweithio gyda sefydliadau partner i fwrw ymlaen â fframwaith Llywodraeth Cymru ar gyfer gweithredu ar fynd i'r afael â throseddau a digwyddiadau casineb. Cyhoeddwyd hwnnw ym mis Mai. Mae'n canolbwyntio ar atal, ar gefnogi dioddefwyr ac, wrth gwrs, ar wella gwaith amlasiantaeth. Gwyddom, wrth gwrs, nad yw’r mater o fwlio yn ymwneud â’r hyn sy'n digwydd yn yr ysgol yn unig, ond yr hyn sy'n digwydd ar-lein. O ran seiber-fwlio yn benodol, rwyf wedi gweld enghreifftiau lle mae pobl bron yn hela mewn ciwed er mwyn bwlio unigolyn, er niwed mawr i’r unigolyn hwnnw, wrth gwrs. Mae hwnnw'n fater yr ydym ni’n disgwyl gweithio gyda'r heddlu ac asiantaethau eraill arno er mwyn gallu mynd i'r afael ag ef.
 
13:46
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
First Minister, Stonewall Cymru, in their work, tell us that teachers and school staff want the tools to tackle incidents of homophobic bullying, but they also need support in doing that. Ensuring schools have clear guidance and school behaviour policies is the first step, but it is vital that staff then have the tools to implement those policies and feel confident in doing so. How will you ensure that teachers, as well as pupils, feel confident and supported enough to challenge unacceptable behaviour of this nature, whether it happens in school to our children or whether it happens at home via the online bullying that you just talked about?
Brif Weinidog, mae Stonewall Cymru, yn eu gwaith, yn dweud wrthym fod athrawon a staff ysgolion eisiau’r dulliau ar gyfer mynd i'r afael ag achosion o fwlio homoffobig, ond maen nhw hefyd angen cymorth i wneud hynny. Sicrhau bod gan ysgolion ganllawiau a pholisïau ymddygiad yn yr ysgol eglur yw'r cam cyntaf, ond mae'n hanfodol wedyn bod gan staff y dulliau i weithredu'r polisïau hynny a theimlo'n hyderus wrth wneud hynny. Sut gwnewch chi sicrhau bod athrawon, yn ogystal â disgyblion, yn teimlo'n hyderus a’u bod yn cael eu cefnogi’n ddigonol i herio ymddygiad annerbyniol fel hyn, pa un a yw'n digwydd yn yr ysgol i'n plant neu'n digwydd yn y cartref drwy'r bwlio ar-lein yr ydych chi newydd sôn amdano?
 
13:46
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I would expect schools to ensure that teachers are able to recognise, first of all, bullying, whether it is bullying of the physical kind or abuse at school or cyber bullying. We would expect schools to have in place policies to deal with bullying of that kind, working with the local authorities, which themselves should have those policies in place to deal with bullying in their schools. It's important that schools are able to access local authority advice and support in order to access training, where they feel that’s required, for bullying of all kinds, and, of course, that each secondary school at least has a counsellor who is able to recognise and give advice over bullying, if children and young people go to see that counsellor. It's important, of course, that there is a proactive approach in identifying bullying. We can't rely on youngsters going to see a counsellor, if they don't want to do that, and there are many reasons why youngsters will not do that. But, certainly, we would expect schools, working with local authorities, to have policies and personnel in place to be able to recognise the signs of cyber bullying of all kinds and particularly, of course, homophobic bullying.
Byddwn yn disgwyl i ysgolion sicrhau y gall athrawon adnabod, yn gyntaf oll, bwlio, boed yn fwlio o'r math corfforol neu ddifrïo yn yr ysgol neu seiber-fwlio. Byddem yn disgwyl i ysgolion fod â pholisïau ar waith i ymdrin â bwlio o'r math hwnnw, gan weithio gyda’r awdurdodau lleol, y dylai fod ganddyn nhw eu hunain y polisïau hynny ar waith i ymdrin â bwlio yn eu hysgolion. Mae'n bwysig bod ysgolion yn gallu cael gafael ar gyngor a chymorth awdurdod lleol er mwyn cael mynediad at hyfforddiant, lle maen nhw’n teimlo bod ei angen, ar gyfer bwlio o bob math, ac, wrth gwrs, bod o leiaf cwnselydd ym mhob ysgol uwchradd sy'n gallu adnabod a rhoi cyngor ar fwlio, os bydd plant a phobl ifanc yn mynd i weld y cwnselydd hwnnw. Mae'n bwysig, wrth gwrs, bod dull rhagweithiol ar gyfer nodi bwlio. Ni allwn ddibynnu ar bobl ifanc yn mynd i weld cwnselydd, os nad ydyn nhw eisiau gwneud hynny, a cheir llawer o resymau pam na wnaiff pobl ifanc wneud hynny. Ond, yn sicr, byddem yn disgwyl i ysgolion, gan weithio gydag awdurdodau lleol, fod â pholisïau a phersonél ar waith i allu adnabod arwyddion o seiber-fwlio o bob math ac yn arbennig, wrth gwrs, bwlio homoffobig.
 
13:47
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move back to questions on the paper and question 3 is from Joyce Watson.
Symudwn yn ôl at y cwestiynau ar y papur nawr a daw cwestiwn 3 gan Joyce Watson.
 
Cyllideb y DU
The UK Budget
 
13:48
3. Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o gyllideb y DU? OAQ(4)2201(FM)
3. What assessment has the Welsh Government made of the UK budget? OAQ(4)2201(FM)
 
13:48
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We have made an assessment and we can say that the UK budget has deepened the Chancellor's austerity programme and more cuts will be passed on to Wales in the future.
Rydym ni wedi gwneud asesiad a gallwn ddweud bod cyllideb y DU wedi dyfnhau rhaglen cyni cyllidol y Canghellor ac y bydd mwy o doriadau’n cael eu trosglwyddo i Gymru yn y dyfodol.
 
13:48
Now the smoke has cleared to George Osborne’s smoke-and-mirrors budget, everyone sees what it is: shoddy electioneering. Within hours, it was shot to pieces. The Office for Budget Responsibility warned of a rollercoaster of deep cuts, a much sharper squeeze on spending than anything we've seen over the past year, and deeper cuts to police, defence and the Welsh grant. First Minister, we know that the coalition's austerity programme has already robbed public services of £1.5 billion since 2010. What damage will further austerity programmes inflict on Wales should the coalition Government find its way back into Government?
Nawr bod y mwg wedi clirio o gyllideb mwg a drychau George Osborne, mae pawb yn gweld beth yw hyn: ymgyrchu etholiadol gwael. Cafodd ei saethu’n ddarnau o fewn oriau,. Rhybuddiodd y Swyddfa Cyfrifoldeb dros y Gyllideb am chwyrlwynt o doriadau dwfn, gwasgfa llawer tynnach ar wariant nag unrhyw beth yr ydym ni wedi ei weld dros y flwyddyn diwethaf, a thoriadau dyfnach i’r heddlu, amddiffyn a grant Cymru. Brif Weinidog, rydym ni’n gwybod bod rhaglen galedi’r glymblaid eisoes wedi cymryd £1.5 biliwn oddi wrth wasanaethau cyhoeddus ers 2010. Pa niwed fydd rhagor o raglenni cyni cyllidol yn ei achosi i Gymru pe byddai’r Llywodraeth glymblaid yn llwyddo i fynd yn ôl i Lywodraeth?
 
13:49
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, the plans the Chancellor outlines would have an enormous negative effect on Welsh public services, be it health, education or, indeed, what local government provides through social ca