Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​​​​​​​​​​​Cyfarfod Llawn

Cyfarfod o'r Senedd cyfan yw'r Cyfarfod Llawn, a gynhelir yn Siambr drafod y Senedd. Y Llywydd sy'n cadeirio'r Cyfarfod Llawn a dyma'r prif fforwm i Aelodau'r Senedd gyflawni eu rôl fel cynrychiolwyr sydd wedi'u hethol yn ddemocrataidd.


Nod y rôl hon yw cynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, deddfu ar gyfer Cymru, cytuno ar drethi i Gymru a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. Maent yn gwneud hynny drwy gyflwyno cwestiynau i Ysgrifenyddion y Cabinet a'r Gweinidogion, cynnal dadleuon a phleidleisio ar faterion sy'n effeithio ar fywyd bob dydd yng Nghymru.

Cynhelir y Cyfarfod Llawn ddwywaith yr wythnos ar ddydd Mawrth a dydd Mercher ac mae'n agored i'r cyhoedd i ddod i wylio. Mae Cofnod y Trafodion, sef trawsgrifiad o'r bob Cyfarfod Llawn, ar gael a gellir chwilio drwyddynt yn llawn. Gallwch hefyd wylio'r Cyfarfod Llawn yn fyw neu wylio hen gyfarfodydd eto ar wefan Senedd TV.

Er mwyn gweld cael cyflwyniad defnyddiol i weithdrefnau'r Cyfarfod Llawn, gallwch lawrlwytho ein Canllaw i'r Cyfarfod Llawn (PDF, 364kb). Gallwch ddarllen mwy am y mathau o fusnes, sefydliad y busnes a'r rheolau y mae'n rhaid i Aelodau’r Senedd eu dilyn yma.

Dod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch:

 

Agendâu a Chofnodion

Gallwch weld yr agendâu diweddaraf ar gyfer y Cyfarfod Llawn a chofnodion cyfarfodydd blaenorol cyn gynted ag y byddant ar gael. Caiff agendâu drafft eu cyhoeddi wythnos ymlaen llaw.

Datganiadau a Chyhoeddiadau Busnes

Mae Datganiadau a Chyhoeddiadau Busnes yn rhoi golwg hirach o'r hyn fydd yn cael ei drafod yn y Cyfarfod Llawn dros y tair wythnos nesaf.

Cofnod y Trafodion

Caiff pob gair sy'n cael ei siarad a phob penderfyniad a wneir yn y Siambr eu cofnodi a'u cyhoeddi ar ein gwefan o fewn 24 awr. Bydd fersiwn drafft ar gael yn ystod y cyfarfodydd hefyd, sy'n cael eu diweddaru bob 15 munud.

 

Cynigion a Gwelliannau

Caiff cynnig ei wneud er mwyn cael penderfyniad gan y Senedd. Oni bai bod Rheolau Sefydlog yn nodi fel arall, gall Aelodau gynnig gwelliant i unrhyw gynnig.

Cwestiynau Llafar

Caiff Cwestiynau Llafar eu cyflwyno bob wythnos i'r Prif Weinidog eu hateb ar lafar yn y Cyfarfod Llawn a phob pedair wythnos i bob un o Weinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd.

Cwestiynau Amserol

Gall Aelodau ofyn Cwestiynau Amserol i aelod o'r Llywodraeth os yw'r Llywydd yn fodlon bod y cwestiwn yn ymwneud â mater o arwyddocâd cenedlaethol, rhanbarthol neu leol y byddai'n ddymunol cael ymateb cyflym iddo. Dylai Cwestiynau Amserol ond fod yn berthnasol i ddigwyddiadau ers y dyddiad cau diwethaf ar gyfer yr wythnos flaenorol.

 

Cwestiynau ac atebion ysgrifenedig

Gall Aelodau'r Senedd gyflwyno cwestiynau ysgrifenedig. Anfonir atebion i gwestiynau ysgrifenedig yn uniongyrchol at yr Aelod a chânt eu cyhoeddi wedyn yng Nghofnod swyddogol y Senedd.

Cwestiynau Brys

Gall Aelodau ofyn Cwestiynau Llafar Brys sy'n cael eu gofyn heb rybudd. Gellir ond gofyn Cwestiynau Brys os yw'r Llywydd o'r farn bod y mater o arwyddocâd cenedlaethol brys.

Cwestiynau na cyrhaeddwyd

Os na chaiff yr holl gwestiynau a gyflwynir ar gyfer y Cyfarfod Llawn eu hateb o fewn yr amser a neilltuwyd, atebir y cwestiynau sy'n weddill yn ysgrifenedig a'u cyhoeddi fel Cwestiynau nas Cyrhaeddwyd.


Y Ddadl Fer

Mae'r Ddadl Fer yn seiliedig ar bwnc yn hytrach na chynnig ac nid oes angen pleidlais gan y Senedd. Gall unrhyw Aelod y tu allan i'r Llywodraeth gael eu dewis i gyflwyno pwnc mewn balot a gynhelir gan y Llywydd.

Blog y Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein Gwasanaeth Ymchwil yn cyhoeddi blogiau ymlaen llaw ynghylch adroddiadau'r Llywodraeth a Phwyllgorau a dadleuon ar Filiau gan roi cyd-destun a dadansoddiad diweddar. Tanysgrifio i dderbyn diweddariadau.

Ymddygiad, rheolau a chanllawiau

Yr enw ar y rheolau yn amlinellu sut y dylid cynnal trafodion y Senedd a sut y dylai Aelodau ymddwyn yn y Siambr yw'r “Rheolau Sefydlog”.

 
 
 

​Profi'r Cyfarfod Llawn a chael y wybodaeth ddiweddaraf:

Archebwch sedd yn y Senedd.

Does dim byd tebyg i wylio'r Cyfarfod Llawn yn fyw yn y Senedd. Gellir trefnu lle yn yr oriel wylio hyd at dair wythnos ymlaen llaw, ac fe'ch cynghorir i archebu ymlaen llaw.

Gwylio Senedd TV

Mae Senedd TV yn darlledu pob Cyfarfod Llawn yn fyw ac yn cynnig archif o gyfarfodydd blaenorol. Gallwch hefyd rannu a gosod clipiau fideo wedi'u haddasu.

Dilynwch y Siambr ar Twitter

If Os oes gennych gyfrif Twitter, gallwch ddilyn ein cyfrif swyddogol @SeneddSiambr lle bydd ein tîm yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy'n digwydd bob dydd Mawrth a dydd Mercher.

 

 


 
​​

Partners & Help