Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
 

Ynglŷn ag Ymchwil y Senedd

Mae Ymchwil y Senedd yn wasanaeth gywbodaeth, dadansoddi ac ymchwill arbenigol, diduedd a chyfrinachol sydd wedi'i ddylunio i ddiwallu anghenion Aelodau a'u staff. Mae gennym ddealltwriaeth sylweddol o bolisi yng Nghymru ac arbenigedd heb ei ail o ran deall anghenion gwybodaeth Aelodau o'r Senedd.

Llun o'r Cwrt yn cynrychioli'r dudalen ar wybodaeth ynglyn â'r Gwasanaeth Ymchwil 

Mae Ymchwil y Senedd yn darparu cymorth seneddol arbenigol i bob un o'r 60 Aelod o'r Senedd a Phwyllgorau'r Senedd. Rydym yn gwbwl annibynnol ar Lywodraeth Cymru.

Mae Ymchwil y Senedd yn cynnwys:

  • pedwar tîm ymchwil sy’n darparu cyngor arbenigol ynghylch meysydd polisi penodol
  • Uned Craffu Ariannol sy’n rhoi cyngor arbenigol ar gyllid a chyllidebau'r Senedd, ac ar drethiant a dehongli ystadegau  
  • arbenigwyr sy’n rhoi cyngor ynglyn â’r Senedd, y cyfansoddiad, deddfwriaeth y DU a’r UE, etholiadau a refferenda
  • llyfrgell sy’n cynnig amrywiaeth lawn o wasanaethau cyfeirio a gwasanaethau gwybodaeth

Gellir gweld amrywiaeth o friffiau a chyfarwyddydiadau gan Ymchwil y Senedd ar y wefan hon ac ar ein blog, Pigion.

  • Gallwch gofrestru gyda'n gwasanaeth blog, Pigion, i gael hysbysiadau e-bost am ein blogiau diweddaraf ac am gyhoeddiadau sy'n berthnasol i fusnes y Senedd
  • Gallwch ein dilyn ar Twitter @SeneddYmchwil

Mae'r rhain wedi eu llunio ar gyfer Aelodau o'r Senedd a'u staff, ond efallai byddant o ddiddordeb i gynulleidfa allanol hefyd.

Er mwyn darparu gwasanaeth ymchwil effeithiol, mae'n bwysig ein bod yn cael gafael ar wybodaeth gyfredol oddi wrth sefydliadau allanol ac hefyd, unigolion gyda gwybodaeth ac arbenigedd mewn ardaloedd pwnc perthnasol. Os hoffech wybod mwy am ein gwaith, neu os oes gennych unrhyw gyhoeddiadau o ddiddordeb i'n hymchwilwyr, defnyddiwch y manylion isod i gysylltu â ni.


Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ymchwil y Senedd
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1SN

Am rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth gweler:

 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Pennaeth y Gwasanaeth                                        

Kathryn Potter
0300 200 6587

 

Materion Allanol a Chyfansoddiadol

 

 

Yn darparu cyngor arbenigol ar y Senedd; datganoli; cyfansoddiad y DU; deddfwriaeth Cymru, y Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd; Materion Ewropeaidd yn cynnwys sefydliadau'r UE a Brexit llywodraethiant; is-ddeddfwriaeth; etholiadau a refferenda; materion rhyngwladol a masnach ryngwladol.

Nia Moss
Cynghorydd Ewropeaidd ac Arweinydd Tîm Ymchwil, Materion Cyfansoddiadol
0300 200 6313

 

Tîm yr Economi, Cymunedau a Llywodraeth Leol

 

 

Cyngor arbenigol ar yr economi; Yr Undeb Ewropeaidd; cyfiawnder cymdeithasol; lles; cyfle cyfartal; y sector wirfoddol; diogelwch cymunedol; diwylliant; chwaraeon a hamdden; amgueddfeydd a llyfrgelloedd; Y Gymraeg; llywodraeth leol, gwasanaethau cyhoeddus, adfywio a thai.

Ben Stokes
Arweinydd y Tîm Ymchwil
0300 200 6294

 

Y Tïm Addysg a dysgu gydol oes

 

Yn darparu cyngor arbenigol ar plant a phobl ifanc, addysg a dysgu gydol oes.

Sian Thomas
Arweinydd y Tîm Ymchwil
0300 200 6291

 

 

Tîm yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth

 

 

Darparu cyngor arbenigol ar drafnidiaeth, ynni, yr amgylchedd, cynllunio, amaethyddiaeth, pysgodfeydd, datblygu gwledig, datblygu cynaliadwy, coedwigaeth a dyfroedd morol a mewndirol.

Andrew Minnis
Arweinydd y Tîm Ymchwil
0300 200 6312

 

 

Uned Craffu Ariannol

 

 

Darparu cyngor arbenigol ar gyllidebu a chyllidebau’r Senedd; trethiant; cyllid llywodraeth leol ac ystadegau cyffredinol yn cynnwys dulliau a ffynonellau.

Martin Jennings
Arweinydd y Tîm Ymchwil
0300 200 6306

 

 

Y Tîm Polisi Iechyd a Pholisi Cymdeithasol

 

 

Darparu cyngor arbenigol ar bolisi iechyd a gwasanaethau iechyd; gofal cymdeithasol a gwasanaethau cymdeithasol; iechyd a lles plant; pobl hŷn; a diogelwch cymdeithasol

Sarah Hatherley
Arweinydd y Tîm Ymchwil
0300 200 6318

 

Y Llyfrgell

 

 

Darparu gwasanaeth gwybodaeth a chyfeirio, yn cynnwys cyhoeddiadau swyddogol, papurau newydd, cyfnodolion, e-adnoddau a gwasanaethau monitro.

Stephanie Wilson
Pennaeth y Llyfrgell
0300 200 6299

 

 

 

 

Partners & Help