Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Cynllun Cymrodoriaeth Academaidd

Mae'r cynllun Cymrodoriaeth Academaidd yn galluogi academyddion ar lefel uwch yn eu gyrfa (ar ôl cwblhau PhD) i dreulio amser yn gweithio gyda staff y Ymchwil y Senedd ar brosiect penodol, pan fo hyn o fudd i'r academydd ac i'r Senedd yn gyffredinol.


 

Y broses ymgeisio ar gyfer Cynllun Cymrodoriaeth Academaidd y Senedd

O ystyried y pryderon a'r aflonyddwch parhaus o ganlyniad i COVID-19, mae galwadau am Gynllun Cymrodoriaeth 2020 wedi'u hatal dros dro am ddeufis tan ddydd Gwener 22 Mai. Ym mis Mai byddwn yn gwneud penderfyniad pellach os, neu sut, y bydd y Cynllun Cymrodoriaeth yn rhedeg eleni, yn dibynnu ar y sefyllfa ar y pryd.

 

Rhai manteision i academyddion o fod yn Gymrawd

  • Cyhoeddiadau gyda'r Senedd
  • Cefnogi'r gwaith o archwilio a chasglu tystiolaeth ynghylch effaith cyfnewid ymchwil / gwybodaeth
  • Posibilrwydd o gefnogi cyflwyniad astudiaeth achos ar effaith REF
  • Gwahoddiadau i gyflwyno canfyddiadau ymchwil
  • Cyfle i drin a thrafod agweddau newydd ar faes ymchwil
  • Profiad o ysgrifennu ar gyfer cynulleidfa newydd
  • Creu cysylltiadau gyda'r Senedd a rhanddeiliaid eraill

Mae'r erthygl hon ar flog Pigion gan Dr David Dallimore o Brifysgol Bangor yn amlinellu ei brofiadau fel rhan o gynllun Cymrodoriaeth Academaidd 2019.

 

Pwy all wneud cais?

 

Disgwylir y bydd y Cymrawd yn cael ei ariannu, fel arfer, drwy ei sefydliad ei hun, naill ai drwy'r cyllid effaith sydd eisioes yn bodoli neu drwy ddyraniad y cytunir arno o'i amser ymchwil ei hun. Gall fod posibilrwydd i'r Senedd ddarparu rhywfaint o gyllid cyfatebol mewn amgylchiadau eithriadol.

 

Sut i wneud cais

Darllenwch y Nodiadau Cyfarwyddyd (PDF, 227KB) a'r Cwestiynau Cyffredinol (PDF, 140KB)

Mae dwy ffordd o ymgeisio:

  • Galwad Benodol - cyflwyno cais i gynnal ymchwil ar bwnc sydd eisioes wedi'i bennu. Gellir gweld manylion y pynciau isod.
  • Galwad agored - cynnig pwnc o'ch dewis chi

Dylech benderfynu a ydych am wneud cais ar gyfer yr alwad agored ynteu'r alwad benodol. Os ydych yn gwneud cais ar gyfer yr alwad benodol, dylech nodi pa brosiectau yr hoffech wneud cais ar eu cyfer. Wele isod y lincs ar gyfer y prosiectau arfaethedig.

Dylech gwblhau eich Ffurflen Gais (Word, 21KB) ac anfon copi wedi'i chwblau at graham.winter@senedd.cymru, ynghyd â CV dwy dudalen o hyd a sampl ysgrifenedig ar gyfer cynulleidfa nad ydynt yn academyddion rhwng 500 a 1500 gair (eu URL i'r sampl o fewn y cyfyngiad geiriau hynny).

Byddem yn gwerthfawrogi hefyd pe gallech lenwi'r Holiadur Monitro Amrywiaeth (PDF, 38KB), ond mae hyn yn wirfoddol.

 

Galwad benodol: Prosiectau Cymrodoriaeth 2020

 

Rhagor o wybodaeth am gymrodyr sydd yn gweithio gyda'r Senedd ar hyn o bryd
Rhagor o wybodaeth am gymrodyr blaenorol sydd wedi cwbhlau Cymrodoriaeth
Logo Blog Pigion
Darllenwch y Briffiau Ymchwil ym mlog PIGION Senedd Ymchwil
 


 

Partners & Help