Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
 

 

Mae gan Gymru arbenigedd, ymchwil a gwybodaeth o safon fyd eang yn ei phrifysgolion a'i byd academaidd.  Gyda phedair prifysgol ymhlith y 500 gorau yn y byd, mae gan Gymru un o'r crynodiadau uchaf o'r prifysgolion gorau yn nhermau poblogaeth a CMC y pen. 

Am ragor o wybodaeth, gweler cyhoeddiad Cymdeithas Ddysgedig Cymru / Times Higher Education Wales and the World.

Mae'r Senedd eisoes yn elwa ar arbenigedd academaidd. Bydd gwneud mwy o ddefnydd o'r arbenigedd hwn i gefnogi polisi a gwaith craffu deddfwriaethol y Senedd yn helpu i gyflawni nodau strategol y Comisiwn o ddarparu cefnogaeth seneddol o'r radd flaenaf ac ymgysylltu â holl bobl Cymru.  Mae Strategaeth y Comisiwn ar gyfer 2016-2021 yn cynnwys ymrwymiad penodol i 'ddefnyddio arbenigedd allanol lle y bo angen'.  yn cynnwys ymrwymiad penodol i 'ddefnyddio arbenigedd allanol lle y bo angen'. 

Mae Deddf Cymru 2017 yn rhoi mwy o bwerau a chyfrifoldebau i'r Senedd, a bydd penderfyniad y DU i adael yr UE yn gwneud y polisïau a'r ddeddfwriaeth y bydd yn rhaid i'r Senedd fynd i'r afael â hwy yn fwy dyrys.  Mae mynediad gwell at arbenigedd academaidd yn helpu i gwrdd â'r heriau hyn ac yn gwella gwaith craffu'r Senedd ar gynigion polisi a deddfwriaethol Llywodraeth Cymru.

Mentrau allweddol ym maes ymgysylltu academaidd

**Cofrestr Arbenigwyr COVID-19**

Rydym yn awyddus i sefydlu cofrestr o arbenigwyr er mwyn galluogi staff y Senedd i gael mynediad cyflym at ymchwilwyr academaid a all ddarparu gwybodaeth arbenigol yn ymwneud â phandemig COVID-19 a'i effeithiau, gan ganolbwyntio'n benodol ar Gymru.

Os ydych chi'n teimlo bod gennych chi unrhyw arbenigedd yn ymwneud â COVID-19 neu ei effeithiau ar Gymru, byddem yn ddiolchgar iawn pe byddech chi’n cofrestru ar gyfer ein Cofrestr

Gweler y lincs isod ar gyfer y ffurflen gofrestru a'r nodyn preifatrwydd. Gall y wybodaeth a roddir gennych ar y ffurflen hon gael ei rhannu hefyd â swyddogion Llywodraeth Cymru i’w cynorthwyo yn eu gwaith yn mynd i’r afael â’r firws.

Anfonwch y ffurflen wedi’i chwblhau dros e-bost i Graham.Winter@senedd.cymru.

Gan fod hwn yn fater brys, byddwn yn ddiolchgar pe gallech ateb yn brydlon.

Cofrestrwch erbyn 8 Mai 2020

---

Mae gan y Senedd nifer o fentrau eraill newydd ym maes ymgysylltu academaidd ac mae'n datblygu rhai sydd eisoes yn bodoli.

Mae rhain yn cynnwys:

Mae'r Senedd wedi sefydlu 'cronfa' o arbenigwyr a all ddarparu gwasanaethau ymchwil a briffio sy'n gysylltiedig â phenderfyniad y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd (Brexit a materion cysylltiedig).

Darperir gwasanaethau ymchwil a gwybodaeth yn y Senedd gan Ymchwil y Senedd, gwasanaeth ymchwil Senedd Cymru. Fodd bynnag, ar adegau, mae angen am friff neu gyngor arbenigol i ategu'r gwasanaethau a ddarperir gan Ymchwil y Senedd. Gall Pwyllgorau'r Senedd hefyd nodi materion penodol lle mae angen arbenigedd ychwanegol. O dan Gytundeb Brexit, bydd modd i Gomisiwn y Senedd ymrwymo i gontractau galw-i-ffwrdd unigol gyda'r gronfa o arbenigwyr wrth i'r angen am wasanaethau ymchwil a briffio godi.

Cyhoeddwyd y gwaith canlynol o dan y Cytundeb fframwaith Brexit:

Yn flaenorol, fe wnaethom ni hefyd drefnu'r Gyfres Seminarau Cyfnewid Syniadau.

Darllenwch Ganllawiau Ymgyrch y Gwyddorau Cymdeithasol i Lwybrau at Effaith yng Nghymru.

 

Ymchwil Academaidd a'r Senedd
Y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
Cynllun Cymrodoriaeth Academaidd
 
  

 

Seminarau Cyfnewid Syniadau
Lleoliadau Myfyrwyr PhD UKRI
Cyfnewid Gwybodaeth
 
  

Partners & Help